Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«listopad 2017»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
678910dzień: 1112
13141516171819
20212223dzień: 242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

  • 2017-11-24 XLVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy cz. Przewodnicka /zamek golubski/
  • 2017-12-16 Spotkanie Chorągwi Husarskiej /zamek golubski/
  • 2017-12-31 Bal Sylwestrowy /zamek golubski/

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

tel.bezpośredni 56 682-16-88

lub 56 683-53-80, 81 

fax. 56 683 54 14

pok. nr SK1-SK5

e-mail: komunikacja@golub-dobrzyn.com.pl

Kierownik Wydziału: Anna Lebowska, e-mail: a.lebowska@golub-dobrzyn.com.pl

Rejestracja pojazdów: wew. 56,58,59

Wiesława Kocińska - w.kocinska@golub-dobrzyn.com.pl

Anna Zalewska - a.zalewska@golub-dobrzyn.com.pl

Anna Górska - a.gorska@golub-dobrzyn.com.pl 

Sylwia Pietruszyńska - s.pietruszynska@golub-dobrzyn.com.pl

Prawa jazdy: wew. 55 lub 57

Karolina Gumowska - k.gumowska@golub-dobrzyn.com.pl

Katarzyna Trzcińska - k.wielunska@golub-dobrzyn.com.pl

Transport, Drogi, Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów
i ośrodkami szkolenia kierowców: wew. 115

Małgorzata Kwiatkowska - m.kwiatkowska@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg: 

1. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg zajmuje się realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, udzielaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, a także  zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

 

2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów należy:

1)dokonywanie rejestracji pojazdów i wydawanie  dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych wraz z nalepką kontrolną;

2)dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów i wydawanie pozwoleń czasowych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;

3)wydawanie kart pojazdów w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;

4)przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokumentowanie tych zdarzeń w karcie pojazdu;

5)czasowe wycofanie pojazdów z ruchu;

6)przyjmowanie do depozytu zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz ich zwracanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie;

7)wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego;

8)wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom w przypadkach, o których  mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;

9)zamieszczanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń dotyczących używania pojazdu, gdy jest to uzależnione od szczególnych warunków określonych przepisami prawa;

10)dokonywanie na wniosek właściciela pojazdu na podstawie odpisu z rejestru zastawów bądź zaświadczenia wydanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych – adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego;

11)skreślenie na wniosek właściciela pojazdu adnotacji o zastawie rejestrowym na podstawie odpisu prawomocnego postanowienia sądu bądź  pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu;

12)kontrolowanie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;

13)powiadamianie  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nie spełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych;

14)wyrejestrowywanie pojazdów;

15)wydawanie decyzji o unieważnieniu rejestracji pojazdów, zwrocie dowodu rejestracyjnego i tablic w przypadkach określonych przepisami prawa.

 

3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami należy:

1)wydawanie międzynarodowych  praw jazdy;

2)wydawanie krajowych praw jazdy;

3)przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dokumencie uprawniającym do kierowania pojazdem;

4)wydawanie wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie pisemnych oświadczeń;

5)wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie  z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

6)przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem  cofniętych na wniosek komendanta wojewódzkiego policji;

7)wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie lub psychologiczne zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

8)wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminy państwowego, z powodu przekroczenia liczby 24 pkt otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

9)przyjmowanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami;

10)zwrot zatrzymanych praw jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania;

11)wykonywanie orzeczonych kar zakazu prowadzenia  pojazdów;

12)dokonywania w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;

13)wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej uprawnienie do kierowania tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie  bezpieczeństwa ruchu drogowego;

14)wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii;

15)generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK);

16)wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne w drodze decyzji administracyjnej;

17)wydawanie decyzji administracyjnych o przedłużeniu okresu próbnego, zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami;

18)prowadzenie ewidencji osób, którym wygenerowano profil kandydata na kierowcę, a które nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami;

19)wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli przekroczył liczbę 24 pkt otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

20)wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami;

21)wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, nadzoru nad szkoleniem oraz prowadzeniem rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców, a także ewidencji instruktorów i wykładowców należy:

1)prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

2)wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

3)wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

4)przeprowadzanie kontroli w Ośrodkach Szkolenia Kierowców;

5)przesyłanie właściwemu organowi ewidencyjnemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) zaświadczeń o dokonaniu wpisu lub decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

6)dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie jej legitymacji instruktora, skreślenie instruktora z ewidencji;

7)sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia oraz kierowanie instruktorów na egzamin;

8)powoływanie komisji weryfikacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na egzaminatorów w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T;

9)wydawanie decyzji administracyjnych poświadczających spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców;

10)sporządzanie planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców;

11)sporządzanie analiz statystycznych zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku;

12)sporządzanie analiz naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w danym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii;

13)prowadzenie ewidencji wykładowców oraz dokonywanie wpisów do ewidencji wykładowców w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawanie im legitymacji;

5. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie badań technicznych należy:

1)kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;

2)prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

3)wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

4)wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;

5)przesyłanie właściwemu organowi ewidencyjnemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) zaświadczeń o dokonaniu wpisu lub decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;

6)sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

7)przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów;

8)wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;

9)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – MSWiA, MON.

6. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie przewozu osób i rzeczy należy:

1)wydawanie zaświadczeń  na wykonanie przewozów drogowych na potrzeby własne;

2)wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdami samochodowymi – za wyjątkiem taksówek;

3)wydawanie zezwoleń na  wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, w przypadkach przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym;

4)przeprowadzania egzaminów sprawdzających znajomość zagadnień z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką;

5)przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie  zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia;

6)nakładanie na przewoźnika  drogowego obowiązku przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu;

7)dokonywanie uzgodnień przebiegu planowanych linii komunikacyjnych                 z właściwymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast oraz marszałkami województw;

8)współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie realizowanych przez nią działań;

9)wydawanie zezwoleń kat. II i III na przejazd pojazdów nienormatywnych;

10)wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

11)wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy;

12)realizacja zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

7. W pozostałym zakresie do zadań wydziału należy:

1)wyznaczanie jednostek usuwających pojazdy z drogi;

2)wyznaczanie parkingów strzeżonych, gdzie usuwane pojazdy będą umieszczane do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie;

3)rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i wniosków w sprawie zmian organizacji ruchu, ich zatwierdzanie i przekazywanie do realizacji;

4)współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami i jednostkami;

5)prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu;

6)nadzór nad istniejącą organizacją ruchu na drogach publicznych oraz nad realizacją zmian w organizacji z zatwierdzoną dokumentacją;

7)ustalenie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów, które zatwierdza Rada;

8)przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem  o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi;

9)występowanie z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie
umożliwia każdemu sprawdzenie, czy został już wydrukowany jego dowód rejestracyjny lub prawo jazdy.

wejdź i sprawdź
(uwaga, może być konieczne zainstalowanie certyfikatu PWPW w przeglądarce internetowej)

III. Katalog usług realizowanych w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg.

Karty usług - rejestracja

Karty usług (transport, drogi)

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42697
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-10 10:43

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7678845
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-17 13:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl