Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż w dniu 15 grudnia 2023 r. (piątek) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg będzie czynny do godziny 14.00

Składanie wniosków o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu czy uzyskania profilu kandydata na kierowcę będzie odbywało się w tym dniu do godziny 13.20.

Wydawanie dowodów rejestracyjnych stałych, zgłoszenie zbycia pojazdu, wpis adnotacji Gaz, Hak, odbiór dokumentu prawa jazdy, sprawy związane z transportem drogowym oraz pozostałe będą możliwe do godziny 13.45.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Lebowska
  • opublikował: Marcin Nowak
    data publikacji: 2023-12-06 18:20

UWAGA

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg obowiązuje telefoniczny system kolejkowy, tzn. telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale na konkretny dzień i godzinę.

Poniżej podajemy aktualne numery telefonów:

1. REJESTRACJA, WYREJESTROWANIE POJAZDÓW - numer bezpośredni 56 475 61 28 lub przez Sekretariat Starostwa pod nr 56 683 53 80,

2. ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH STAŁYCH, WPIS ADNOTACJI GAZ, HAK, VAT - numer bezpośredni 56 475 61 38 lub przez Sekretariat Starostwa pod nr 56 683 53 80,

3. PRAWA JAZDY, TRANSPORT DROGOWY, ORGANIZACJA RUCHU, NADZÓR NAD OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW - numer bezpośredni 56 475 61 92 lub przez Sekretariat Starostwa 56 683 53 80.

Po zapisie: „Prosimy dzwonić od 7.30 oraz przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie nie wcześniej jak 5 minut przed wyznaczoną godziną".

Jednocześnie przypominamy, iż wnioski i zawiadomienia adresowane do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg można składać za pośrednictwem Biura podawczego Starostwa Powiatowego, zlokalizowanego na parterze głównego budynku.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5193,wydzialy-i-biura,  a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem  https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/67,wydzial-organizacyjny 

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

tel. bezpośredni 56 475 61 28 - rejestracja pojazdów
56 475 61 38 - odbiór dowodów 
56 475 61 92 - prawa jazdy, transport drogowy
lub 56 683-53-80
fax. 56 683 54 14

pok. nr SK1-SK5

e-mail: komunikacja@golub-dobrzyn.com.pl

Kierownik Wydziału: Anna Lebowska, e-mail: a.lebowska@golub-dobrzyn.com.pl

Rejestracja pojazdów:
Wiesława Kocińska
Anna Zalewska
Anna Górska
Marta Kujawska

Wydawanie dowodów rej. stałych, zgłoszenie sprzedaży:
Justyna Rumniak

Prawa jazdy:

Katarzyna Trzcińska
Karolina Gumowska
Marceli Borkowicz

Transport drogowy, organizacja ruchu, nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców:
Anna Drożdżak
Anna Górna-Hossa
Marlena Kołaczyńska


II. Katalog usług realizowanych w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg.

Karty usług - rejestracja

Karty usług (transport, drogi)

Prawa jazdy

III. Zadania i kompetencje Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg: 

1. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg zajmuje się realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, udzielaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, a także zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów należy:
1)  dokonywanie rejestracji pojazdów i wydawanie dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych wraz z nalepką kontrolną;
2)  dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów i wydawanie pozwoleń czasowych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;
3)  wydawanie kart pojazdów w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;
4)  przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokumentowanie tych zdarzeń w karcie pojazdu;
5)  czasowe wycofanie pojazdów z ruchu;
6) przyjmowanie do depozytu zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz ich zwracanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie;
7)  wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego;
8)  wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;
9)  zamieszczanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń dotyczących używania pojazdu, gdy jest to uzależnione od szczególnych warunków określonych przepisami prawa;
10) dokonywanie na wniosek właściciela pojazdu na podstawie odpisu z rejestru zastawów bądź zaświadczenia wydanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych - adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego;
  11) skreślenie na wniosek właściciela pojazdu adnotacji o zastawie rejestrowym na podstawie odpisu prawomocnego postanowienia sądu bądź pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu;
 12) kontrolowanie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
13) powiadamianie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nie spełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych;
14) wyrejestrowywanie pojazdów;
15) wydawanie decyzji o unieważnieniu rejestracji pojazdów, zwrocie dowodu rejestracyjnego i tablic w przypadkach określonych przepisami prawa;
16) wzywanie pisemnie właścicieli pojazdów do zwrotu pozwolenia czasowego oraz tablic rejestracyjnych zgodnie z brzmieniem art. 74 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
17) kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne w przypadkach określonych w art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
18) wydawanie zaświadczeń na wniosek właścicieli pojazdów;
19) wydawanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów zgodnie z art. 80s - 80 zf ustawy Prawo o ruchu drogowym;
20) nakładanie kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z dyspozycją art. 140mb i 140n ustawy Prawo o ruchu drogowym.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami należy:
1)  wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
2)  wydawanie krajowych praw jazdy oraz uprawnień do kierowania tramwajem;
3)  przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dokumencie uprawniającym do kierowania pojazdem;
4)  wydawanie wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie pisemnych oświadczeń;
5)  wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
6)  przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem cofniętych na wniosek komendanta wojewódzkiego policji;
7)  wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie lub psychologiczne zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
8)  wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminy państwowego, z powodu przekroczenia liczby 24 pkt otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
9)  przyjmowanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami;
10) zwrot zatrzymanych praw jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania;
  11) wykonywanie orzeczonych kar zakazu prowadzenia pojazdów;
  12) dokonywania w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
  13) wydawanie informacji o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  14) wydawanie informacji o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii;
15) generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK);
16) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne w drodze decyzji administracyjnej;
17) wydawanie decyzji administracyjnych o przedłużeniu okresu próbnego, zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami;
18) prowadzenie ewidencji osób, którym wygenerowano profil kandydata na kierowcę, a które nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami;
19) wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli przekroczył liczbę 24 pkt otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
20) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami;
21) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
22) wydawanie profilu kierowcy zawodowego;
23) wydawanie karty kwalifikacji kierowcy.
3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, nadzoru nad szkoleniem oraz prowadzeniem rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców, a także ewidencji instruktorów i wykładowców należy:
1)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
2)  wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
3)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
4)  przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców;
5)  przesyłanie właściwemu organowi ewidencyjnemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) zaświadczeń o dokonaniu wpisu lub decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
6)  dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie jej legitymacji instruktora, skreślenie instruktora z ewidencji;
7)  sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia oraz kierowanie instruktorów na egzamin;
8)  wydawanie decyzji administracyjnych poświadczających spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców;
9)  sporządzanie planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców;
10) sporządzanie analiz statystycznych zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku;
11) prowadzenie ewidencji wykładowców oraz dokonywanie wpisów do ewidencji wykładowców w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawanie im legitymacji.
4.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie badań technicznych należy:
1)  kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;
2)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
3)  wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
4)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
5)  przesyłanie właściwemu organowi ewidencyjnemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) zaświadczeń o dokonaniu wpisu lub decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
6)  sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
7)  przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów;
8)  wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
9)  współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi nadzór nad stacjami kontroli pojazdów - MSWiA, MON.
5.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie przewozu osób i rzeczy należy:
1)  wydawanie zaświadczeń na wykonanie przewozów drogowych na potrzeby własne;
2)  wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdami samochodowymi - za wyjątkiem taksówek;
3) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych
specjalnych, w przypadkach przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym;
4) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia;
5) nakładanie na przewoźnika drogowego obowiązku przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu;
6) dokonywanie uzgodnień przebiegu planowanych linii komunikacyjnych z właściwymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast oraz marszałkami województw;
7) współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie realizowanych przez nią działań;
8) wydawanie zezwoleń kat. II i III na przejazd pojazdów nienormatywnych;
9) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
10) wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy;
11) realizacja zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
6.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych należy:
1)  rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i wniosków w sprawie zmian istniejącej organizacji ruchu, ich zatwierdzanie i przekazywanie do realizacji;
2)  współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami;
3)  prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu;
4)  nadzór nad istniejącą organizacją ruchu na drogach publicznych oraz nad realizacją zmian w organizacji ruchu;
5)  prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
7.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego należy:
1)  wyznaczanie jednostek usuwających pojazdy z drogi w przypadkach wymienionych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
2)  wyznaczanie parkingów strzeżonych, gdzie usuwane pojazdy będą umieszczane do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie;
3)  ustalenie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów, które zatwierdza Rada Powiatu;
4)  przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu pojazdu usuniętego z drogi;
5)  występowanie z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu pojazdu usuniętego z drogi, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
8.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie przekazywania danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego należy:
1)  przekazywanie danych do ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
2)  przekazywanie danych do ewidencji przedsiębiorców i osób zarządzających transportem, u których stwierdzono poważne naruszenia, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji;
3)  przekazywanie danych do ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji;
4)  przekazywanie zmian danych gromadzonych w ww. ewidencjach.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie
umożliwia każdemu sprawdzenie, czy został już wydrukowany jego dowód rejestracyjny lub prawo jazdy.

wejdź i sprawdź
(uwaga, może być konieczne zainstalowanie certyfikatu PWPW w przeglądarce internetowej)

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 153053
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-27 14:14:33