Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji

Kalendarium

«wrzesień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

  • info

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

tel.bezpośredni 56 682-16-88

lub 56 683-53-80, 81 

fax. 56 683 54 14

pok. nr SK1-SK5

e-mail: komunikacja@golub-dobrzyn.com.pl

Kierownik Wydziału: Anna Lebowska, e-mail: a.lebowska@golub-dobrzyn.com.pl

Rejestracja pojazdów: wew. 56,58,59

Wiesława Kocińska - w.kocinska@golub-dobrzyn.com.pl

Anna Zalewska - a.zalewska@golub-dobrzyn.com.pl

Anna Górska - a.gorska@golub-dobrzyn.com.pl 

Marta Kujawska - m.kujawska@golub-dobrzyn.com.pl

Justyna Rumniak - j.rumniak@golub-dobrzyn.com.pl

Prawa jazdy: wew. 55 lub 57

Karolina Gumowska - k.gumowska@golub-dobrzyn.com.pl

Katarzyna Trzcińska - k.wielunska@golub-dobrzyn.com.pl

Sandra Bożejewicz - s.bozejewicz@golub-dobrzyn.com.pl

Anna Górna-Hossa  - a.gorna-hossa@golub-dobrzyn.com.pl

Transport, Drogi, Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów
i ośrodkami szkolenia kierowców: wew. 115

Małgorzata Kwiatkowska - m.kwiatkowska@golub-dobrzyn.com.pl

Anna Wołyńska - a.wolynska@golub-dobrzyn.com.pl


II. Katalog usług realizowanych w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg.

Karty usług - rejestracja

Karty usług (transport, drogi)

Prawa jazdy

III. Zadania i kompetencje Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg: 

1.  Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg zajmuje się realizacją zadań związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, udzielaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców, a także zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

2.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów należy:

1) dokonywanie rejestracji pojazdów i wydawanie  dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych wraz z nalepką kontrolną;

2) dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów i wydawanie pozwoleń czasowych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;

3) wydawanie kart pojazdów w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;

4) przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokumentowanie tych zdarzeń w karcie pojazdu;

5) czasowe wycofanie pojazdów z ruchu;

6) przyjmowanie do depozytu zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz ich zwracanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie;

7) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego;

8) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdom w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;

9) zamieszczanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń dotyczących używania pojazdu, gdy jest to uzależnione od szczególnych warunków określonych przepisami prawa;

10) dokonywanie na wniosek właściciela pojazdu na podstawie odpisu z rejestru zastawów bądź zaświadczenia wydanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych – adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego;

11) skreślenie na wniosek właściciela pojazdu adnotacji o zastawie rejestrowym na podstawie odpisu prawomocnego postanowienia sądu bądź  pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu;

12) kontrolowanie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;

13) powiadamianie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nie spełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych;

14) wyrejestrowywanie pojazdów;

15) wydawanie decyzji o unieważnieniu rejestracji pojazdów, zwrocie dowodu rejestracyjnego i tablic w przypadkach określonych przepisami prawa.

3.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami należy:

1) wydawanie międzynarodowych  praw jazdy;

2) wydawanie krajowych praw jazdy;

3) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dokumencie uprawniającym do kierowania pojazdem;

4) wydawanie wtórników dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie pisemnych oświadczeń;

5) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

6) przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem cofniętych na wniosek komendanta wojewódzkiego policji;

7) wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie lub psychologiczne zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

8) wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminy państwowego, z powodu przekroczenia liczby 24 pkt otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

9) przyjmowanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami;

10) zwrot zatrzymanych praw jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania;

11) wykonywanie orzeczonych kar zakazu prowadzenia  pojazdów;

12) dokonywania w prawach jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;

13) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej uprawnienie do kierowania tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie  bezpieczeństwa ruchu drogowego;

14) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii;

15) generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK);

16) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne w drodze decyzji administracyjnej;

17) wydawanie decyzji administracyjnych o przedłużeniu okresu próbnego, zgodnie z zapisami ustawy o kierujących pojazdami;

18) prowadzenie ewidencji osób, którym wygenerowano profil kandydata na kierowcę, a które nie uzyskały uprawnień do kierowania pojazdami;

19) wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli przekroczył liczbę 24 pkt otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

20) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami;

21) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4.  Do podstawowych zadań wydziału w  zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, nadzoru nad szkoleniem oraz prowadzeniem rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców, a także ewidencji instruktorów i wykładowców należy:

1) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

2) wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

3) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

4) przeprowadzanie kontroli w Ośrodkach Szkolenia Kierowców;

5) przesyłanie właściwemu organowi ewidencyjnemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) zaświadczeń o dokonaniu wpisu lub decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

6) dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie jej legitymacji instruktora, skreślenie instruktora z ewidencji;

7) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia oraz kierowanie instruktorów na egzamin;

8) wydawanie decyzji administracyjnych poświadczających spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców;

9) sporządzanie planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców;

10) sporządzanie analiz statystycznych zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku;

11) prowadzenie ewidencji wykładowców oraz dokonywanie wpisów do ewidencji wykładowców w drodze decyzji administracyjnej oraz wydawanie im legitymacji.

5.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie badań technicznych należy:

1) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w przypadkach, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;

2) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

3) wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

4) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;

5) przesyłanie właściwemu organowi ewidencyjnemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) zaświadczeń o dokonaniu wpisu lub decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;

6) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

7) przeprowadzanie kontroli w stacjach kontroli pojazdów;

8) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;

9) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – MSWiA, MON.

6.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie przewozu osób i rzeczy należy:

1) wydawanie zaświadczeń  na wykonanie przewozów drogowych na potrzeby własne;

2) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdami samochodowymi – za wyjątkiem taksówek;

3) wydawanie zezwoleń na  wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, w przypadkach przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym;

4) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie  zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia;

5) nakładanie na przewoźnika  drogowego obowiązku przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu;

6) dokonywanie uzgodnień przebiegu planowanych linii komunikacyjnych z właściwymi wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast oraz marszałkami województw;

7) współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie realizowanych przez nią działań;

8) wydawanie zezwoleń kat. II i III na przejazd pojazdów nienormatywnych;

9) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

10) wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy;

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

7. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych należy:

1) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i wniosków w sprawie zmian istniejącej organizacji ruchu, ich zatwierdzanie i przekazywanie do realizacji;

2) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami;

3) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu;

4) nadzór nad istniejącą organizacją ruchu na drogach publicznych oraz nad realizacją zmian w organizacji ruchu;

5) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.

8. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego należy:

1) wyznaczanie jednostek usuwających pojazdy z drogi w przypadkach wymienionych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;

2) wyznaczanie parkingów strzeżonych, gdzie usuwane pojazdy będą umieszczane do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie;

3) ustalenie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów, które zatwierdza Rada Powiatu;

4) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi;

5) występowanie z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

9. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie przekazywania danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego należy:

1) przekazywanie danych do ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2) przekazywanie danych do ewidencji przedsiębiorców i osób zarządzających transportem, u których stwierdzono poważne naruszenia, które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji;

3) przekazywanie  danych do ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji;

4) przekazywanie zmian danych gromadzonych w ww. ewidencjach.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie
umożliwia każdemu sprawdzenie, czy został już wydrukowany jego dowód rejestracyjny lub prawo jazdy.

wejdź i sprawdź
(uwaga, może być konieczne zainstalowanie certyfikatu PWPW w przeglądarce internetowej)

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76060
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-02 07:10