Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

  • Informacje ogólne

Treść strony

Podstawa Prawna Biuletynu Informacji Publicznej

1).Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).

2).Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 19 stycznia 2007r.

Założenia Biuletynu Informacji Publicznej

Udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej podlega każda informacja w sprawach publicznych ( art. 1 ust.1 ustawy) , z wyjątkiem tych informacji , które nie mogą zostać ujawnione ze względu na istniejące ustawowe ograniczenia .
Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Całość zgromadzona będzie na stworzonej przez Ministra SWiA stronie głównej Biuletynu (www.bip.gov.pl), skąd odnośniki będą prowadziły do Biuletynów poszczególnych podmiotów określonych w ustawie.
Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w poszczególnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych. Ma to w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji .

Udostępnianie i żądanie informacji.

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej określa art. 4 ustawy.
Są nimi:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu
terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne
albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których
Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo
zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
2.[1] Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i
pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne.
3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

Ograniczenia.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w :
1) ustawie z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. Nr 11 poz. 95 ze zm. )
2) kodeksie postępowania administracyjnego ( art.73-74 k.p.a.) dot. tajemnicy postępowania administracyjnego
3) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa dot . tajemnicy skarbowej
( art. 293)
4) ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .dot tajemnicy przedsiębiorstwa -(art.11 ust.4)
5)ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej dot. tajemnicy pomocy społecznej ( art.36 )
6)ustawie z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych dot. tajemnicy postępowania o zamówienie publiczne ( art. 25 ust.2 i art. 27 )
7)ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych dot. tajemnicy prywatności , z zastrzeżeniem art. 5 ust.3 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Katalog informacji

Przykładowy katalog informacji , uznawanych przez ustawodawcę za informacje publiczne wymienia art 6 ust. 1 ustawy.
Są to informacje dotyczące m.innymi:

1) podmiotów zobowiazanych do udostepniania informacji publicznej ( ich statusu prawnego, organizacji , organów i osób sprawujących w nich władzę ) z wyłączeniem zwiazków zawodowych , ich organizacji oraz partii politycznych,
2)zasad funkcjonowania ww. podmiotów ( trybu działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych , sposobów stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobów przyjmowania i załatwiania spraw)
3)danych publicznych ( treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć )
4)majątku publicznego ( Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych , jednostek samorzadu terytorialnego oraz osób prawnych samorządu terytorialnego )
5)długu publicznego( Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego)
6)pomocy publicznej udzielanej na zasadach i w trybie własciwych przepisów,
7)ciężarów publicznych.

Nie jest to katalog zamknięty i udostępnieniu podlega każda informacja , również nie wymieniona w art. 6 ust.1 ustawy , majaca charakter informacji publicznej.

Terminy

Pomimo , iż ustawa weszła w życie 1 stycznia 2002r , mając na uwadze konieczny czas na dostosowanie systemów informatycznych wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron w Biuletynie, ustawodawca zdecydował o rozłożeniu na trzy etapy obwiązku wprowadzania informacji. Art 26 ustawy wprowadza trzy terminy wprowadzania publikacji:
1)z dniem 01.07.2003r ( po upływie 18 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy)
2)z dniem 01.01.2004r ( po upływie 24 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy)
3)z dniem 01.01.2005r ( po upływie 36 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy)

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-06-01 07:56

Opis strony

Administrator: Marcin Nowak, Starostwo Powiatowe w Golubiu - Dobrzyniu, Wydział Organizacyjny Spraw Społecznych i Obywatelskich, ul. Plac 1000 - Lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,tel. (56) 683 53 80 wew. 81, fax. (56) 683 53 83 , pok. S8

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72065
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-06-01 07:58

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13043107
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-04 15:11

Stopka strony