Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

 

 

          UCHWAŁA NR126/304/18
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

             z dnia 24 maja 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej

w Golubiu-Dobrzyniu,

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)  Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 • 1 Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 • 2 Traci moc uchwała nr 20/49/15 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
  22 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
 • 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
 • 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

 

 

 1. Andrzej Okruciński Przewodniczący Zarządu
 2. Franciszek Gutowski               Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Foksiński              Członek
 4. Marian Wrzesiński               Członek
 5. Danuta Brzoskowska              Członek

 

 

 

UZASADNIENIE

            Przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, iż organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu.

            W związku nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych, wynikającą z  obowiązku dostosowania polskiego prawa do przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

            Wobec powyższego został opracowany Regulamin Organizacyjny uwzględniający aktualny stan prawny, a jego treść określono     w załączniku do niniejszej uchwały.

            W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

                 Załącznik do Uchwały Nr 126/304/2018

                 Zarządu Powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego

                 z dnia 24maja 2018r.

 

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej                   

 w Golubiu-Dobrzyniu

 

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

 • 1

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,  zwany dalej "Regulaminem", określa strukturę wewnętrzną Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, zasady jego funkcjonowania, zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zasady kierowania  i zarządzania Domem Pomocy Społecznej w Golubiu Dobrzyniu.

 

 • 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • "DPS" - należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;
 • "Dyrektorze" - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;
 • Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego;
 • Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 • Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Działy i Sekcje;

 

 • 3

DPS działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2439),

 

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017, poz. 1868 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm. ),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie o domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734),
 • Statutu oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu i będących z nimi w zgodzie aktów wydawanych przez organy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

 

 • 4

DPS jest domem stałego pobytu dla  niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.

 

 • 5

1.Siedzibą DPS jest miasto Golub-Dobrzyń, a obszar jego działania stanowi Powiat Golubsko-Dobrzyński.

 1. DPS jest jednostką organizacyjną Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Nadzór nad DPS i jego działalnością sprawuje Starosta Golubsko-Dobrzyński.
 3. Schemat struktury organizacyjnej DPS określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 • 6

DPS używa podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści:

 

Dom Pomocy Społecznej

 1. PTTK 6

87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 683 21 05

 

Rozdział 2

Szczegółowy zakres zadań DPS

 

 • 7

Celem działalności DPS jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości i w miarę możliwości  ich samodzielności. DPS świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa:

 1) w zakresie usług bytowych zapewniając:

 1. a) miejsce zamieszkania o odpowiedniej powierzchni, wyposażone w niezbędne meble i  sprzęty, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej  niż raz dziennie,
 2. b) wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych z dostępnością podstawowych produktów żywnościowych przez całą dobę i możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku  dodatkowego i dietetycznego oraz  spożywania   posiłków w pokoju   mieszkalnym,
 3. c) odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku, utrzymane

w czystość  i wymieniane w razie potrzeby,

 1. d) osobiste środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty do higieny osobistej otrzymywane bądź wymieniane w miarę potrzeby;

2) opiekuńcze polegające na:

 1. a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 2. b) pielęgnacji,
 3. c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców;

3)  wspomagające polegające na:

 1. a) organizacji terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej lub w pracowniach terapii,
 2. b) podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców,
 3. c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych:

- umożliwieniu korzystania przez mieszkańców z biblioteki oraz prasy  codziennej,     

- organizacji przez DPS świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwieniu udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,

- umożliwieniu kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,

 1. d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 2. e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontakt z rodziną i społecznością lokalną,
 3. f) pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
 4. g) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
 5. h) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
 6. i) DPS zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych na zasadach określonych zarządzeniem Dyrektora,
 7. j) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców,
 8. k) zapewnieniu regularnego kontaktu z Dyrektorem w określonych dniach tygodnia i  godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
 9. l) sprawianiu pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.

 

 • 8

DPS świadczy swoim mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców.

 

 • 9

 DPS umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. DPS pokrywa obowiązujące opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach                        o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

 • 10

W DPS mogą być udzielane mieszkańcom inne, niż wymienione w § 9 świadczenia zdrowotne, jeżeli pozwalają na to warunki finansowe i organizacyjne DPS oraz wymagają tego potrzeby zdrowotne mieszkańców.

 

Rozdział 3

Prawa i obowiązki mieszkańców DPS

 • 11

Mieszkaniec DPS ma prawo do:

1) korzystania z wszelkich usług świadczonych przez DPS i uzyskiwania pełnej informacji
    o tych usługach;

2) uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb;

3) współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby;

4) godnego traktowania;

5) uzyskiwania pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej w przypadku stanu zdrowia
    uniemożliwiającego należytą dbałość o własne interesy;

6) zgłaszania skarg i wniosków do kierownictwa DPS i organów Samorządu mieszkańców;

7) uczestnictwa w wyborach do Samorządu mieszkańców i w pracach tego Samorządu;

8) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz doświadczania z ich strony opieki i pielęgnacji;

9) uzyskiwania wyjaśnień w sprawach dotyczących przepisów regulujących zasady
   współżycia mieszkańców,

10) przebywania poza DPS i nieobecności w DPS, po uprzednim zawiadomieniu
     kierownictwa DPS, w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody opiekuna lub sądu
     rodzinnego.

 

 • 12
 1. Mieszkaniec DPS ma obowiązek:

1) dbałości w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach osobistych i w swoim pomieszczeniu;

2) przestrzegania norm i zasad współżycia w DPS zgodnie z postanowieniami regulaminów
wewnętrznych DPS;

3) dbałości o mienie DPS;

4) współdziałania z pracownikami DPS w zaspokajaniu swoich potrzeb;

5)  przyczyniania się do dobrej atmosfery w DPS oraz należytego jego funkcjonowania;

6) ponoszenia opłat za pobyt w DPS zgodnie z treścią decyzji o odpłatności za pobyt w DPS;

7) ponoszenia opłat za leki, materiały pomocnicze na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

8) zgłaszania chęci wyjścia poza teren DPS pielęgniarce dyżurnej i uzgodnienie dłuższej nieobecności w DPS  z Dyrektorem.

 1. Obowiązki mieszkańców DPS nie mogą być nadmierne w stosunku do ich możliwości.

 

 

Rozdział 4

Samorząd mieszkańców

 

 • 13

Samorząd Mieszkańców reprezentuje mieszkańców DPS na terenie Domu oraz poza  nim.

 

 • 14
 1. Samorząd mieszkańców jest reprezentowany przez Zarząd mieszkańców.
 2. Szczegółowe zasady działania Samorządu Mieszkańców określa Regulamin Samorządu Mieszkańców.

 

Rozdział 5

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w  DPS

 • 15
 1. Domem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
 2. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników.
 3. Dyrektor kieruje DPS przy pomocy pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach.
 4. Dyrektor kierując działalnością DPS:
 • wydaje decyzje i polecenia mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań;
 • prowadzi politykę kadrową DPS;
 • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami;
 • zawiera umowy cywilnoprawne w imieniu DPS;
 • kieruje gospodarką finansową w granicach określonych uchwałą budżetową Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz planem finansowym zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;

7) sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków służbowych przez  pracowników DPS;

8) rozpatruje lub przekazuje do rozpatrzenia właściwym pracownikom wszystkie sprawy wpływające do DPS;

9) wykonuje inne zadania zastrzeżone w przepisach prawa do właściwości Dyrektora.

 1. Dyrektor kieruje DPS przez wydawanie zarządzeń, regulaminów i poleceń służbowych.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora, zastępuje go upoważniony pracownik, który posiada pisemne upoważnienie.
 3. Pracownik zastępujący Dyrektora DPS, może podejmować w tym czasie wszystkie czynności w zakresie zarządzania, a w szczególności dyscypliny pracy i dbałości o majątek DPS, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych wyraźnie dla Dyrektora DPS.

 

 • 16

Do zakresu kompetencji zastrzeżonych wyłącznie dla Dyrektora  należy: 

 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych;
 • kształtowanie i prowadzenie polityki kadrowej DPS;
 • reprezentowanie DPS na zewnątrz;
 • utrzymywanie kontaktów ze Starostą, przedstawicielami organów samorządowych województwa, powiatu i gminy oraz wojewodą;
 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi;
 • ochrona danych osobowych mieszkańców i pracowników;
 • kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych zgodnie z przepisami prawa.

 

 • 17

W razie nieobecności któregoś z pracowników zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

Rozdział  6

Struktura wewnętrzna DPS

 • 18

W skład DPS wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy,
 1. Sekcja Terapeutyczno – Opiekuńcza,
 2. Sekcja Inspektora Danych Osobowych,

      2)   Dział Administracyjno-Gospodarczy.

Rozdział  7

Szczegółowa organizacja

 • 19
 1. Tworząc strukturę organizacyjną DPS uwzględniono:
 • wymogi sprawności działania w realizacji zadań wynikających z ustaw i aktów wykonawczych;
 • specjalizację zadań oraz sprawności i ciągłości ich realizacji, czym należy kierować się również podczas wprowadzania w nich zmian i przekształceń.
 1. Wprowadza się następujące oznaczenia literowo-cyfrowe poszczególnych  stanowisk i komórek organizacyjnych DPS, służące do oznaczania korespondencji sporządzanej przez pracowników tam zatrudnionych:
 • Dyrektor – D
 • Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy – TO
 1. Sekcja Inspektora Danych Osobowych – IDO
 2. Sekcja Terapeutyczno – Opiekuńcza - TO
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy –AG
 1. Kuchnia – K
 2. Księgowość – FN

 

Rozdział 8

Zasady ustalania zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy oraz podpisywania pism.

 

 • 20

Dyrektor  w oparciu o niniejszy Regulamin ustala szczegółowe zakresy czynności, uprawnień, odpowiedzialności dla poszczególnych komórek organizacyjnych.

    

 • 21
 1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są:
  • korespondencja kierowana do:
   1. Ministrów i kierowników urzędów centralnych,
   2. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
   3. Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
   4. Przewodniczącego Rady Powiatu,
   5. Starostów,
  • odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
  • pisma i decyzje kadrowe dotyczące pracowników DPS,
  • pisma kierowane do sądów powszechnych.
 1. W czasie nieobecności Dyrektora pisma i inne dokumenty określone w ust.1, z zastrzeżeniem pkt. 3, podpisuje upoważniony pracownik w zastępstwie Dyrektora.

 

 • 22

                      Księgowy podpisuje pisma i dokumenty związane ze  sprawami  będącymi w zakresie zadań Księgowego.

 

Rozdział 9

Prawa, obowiązki  i odpowiedzialność pracowników

 • 23
 1. Do podstawowych zadań i obowiązków pracowników DPS należy:
 • wykonywanie w sposób staranny i sumienny zadań określonych w zakresie  czynności;
 • znajomość i przestrzeganie przepisów oraz norm obowiązujących w DPS, zarządzeń i instrukcji z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy;
 • przestrzeganie zasad organizacyjnych i porządkowych, obowiązujących w DPS i na stanowisku pracy;
 • dbałość o powierzone mienie społeczne, prawidłowe i oszczędne jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą;
 • informowanie zwierzchnika o przebiegu prac, niedociągnięciach zaistniałych lub mogących powstać w toku pracy na zajmowanym stanowisku;
 • zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych obowiązków;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego, a nieujętych w zakresie czynności;
 • utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy oraz w pomieszczeniu i miejscu pracy;
 • znajomość i przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących:
 1. zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami,
 2. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. ochrony przeciwpożarowej,
 4. obrony cywilnej,
 5. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

                                      

 1. Pracownicy ponoszą za powierzone obowiązki odpowiedzialność:

1) porządkową za:

 1. niepełne, nieterminowe i niewłaściwe pod względem jakościowym wykonywanie nałożonych zadań i obowiązków,
 2. brak znajomości i przestrzegania przez siebie przepisów ogólnych i wewnętrznych, dotyczących prowadzonej działalności z uwzględnieniem przepisów bhp i p. poż., oraz oc.,
 3. nieprawidłowe ze strony formalnej i rzeczowej przygotowanie dokumentów, sporządzonych dla celów medycznych, ewidencyjnych, rozliczeniowych i sprawozdawczych,
 4. popełnienie wykroczeń w stosunku do powierzonych opiece mieszkańców,
 5. ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę,
 6. popełnienie wykroczenia lub przestępstwa przeciwko mieniu DPS,
 7. nie wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

2) materialną za:

 1. a) straty i szkody wyrządzone jednostce wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ze swej winy, w granicach rzeczywistej straty DPS i tylko za następstwa działania lub zaniechania  z którego wynikła strata lub szkoda,
 2. b) szkody w powierzonym mieniu z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się zgodnie z odgórnie podjętym zobowiązaniem lub umową.

  

     Rozdział 10

Kontrola wewnętrzna i zasady przyjmowania skarg i wniosków

 

 • 24
 1. Kontrolę wewnętrzną w DPS sprawują: Dyrektor, oraz powołane przez Dyrektora zespoły.
 2. Kontrola jako integralny element nadzoru obejmuje wszystkie czynności, których celem jest ocena prawidłowości działania, sposobu realizacji zaplanowanych zadań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz usunięcie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.
 • Czynności kontrolne wykonują:
 1. Dyrektor DPS z zakresu swojej właściwości rzeczowej;
 2. powołany zespół.
 3. Działalność kontrolna prowadzona jest w formie:
 • bieżącej kontroli dokonywanej w trakcie codziennego podpisywania dokumentów
  i przeglądania korespondencji;
 • okresowych kontroli wewnętrznych na podstawie rocznego planu kontroli.
 1. Działania kontrolne prowadzone są w sposób planowany, koordynowane są przez Dyrektora DPS.
 2. Dyrektor DPS w drodze zarządzenia określa tryb i zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej.
 • 25

Wszelkie skargi i wnioski  przyjmuje w godzinach urzędowania Dyrektor DPS.

                                        

Postanowienia końcowe

 • 26

Zasady prowadzenia przez DPS gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

                                                                        

 • 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz Statut DPS i Regulamin Pracy.

 

 • 28

 

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


 • 29

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z mocą obowiązującą od 25 maja 2018 r.

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                             do  Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                                                             Domu Pomocy  Społecznej

                                                                                                                             w  Golubiu-Dobrzyniu

 

 

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 

 

 

WYKAZ     STANOWISK    PRACY   W   DOMU   POMOCY   SPOŁECZNEJ

L.p.

Stanowisko

Liczba pracowników *

Liczba etatów*

1.

DYREKTOR

1

1

2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1

1/2

3.

PRACOWNIK SOCJALNY

1

1

4.

PIELĘGNIARKO-OPIEKUNKA

4

4

5

OPIEKUN

1

1

6.

SZEF KUCHNI

1

1

7.

PRACOWNIK GOSPODARCZY-PALACZ

1

1

                                                                        

 

*Liczba pracowników i etatów  może ulegać zmianom w zależności od bieżących potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

 

 

                           Załącznik Nr 2 do Regulaminu

                           Organizacyjnego Domu Pomocy

                           Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

Zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

 • 1

 

Pracownicy Działów wykonują zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego DPS, w tym przede wszystkim realizują szczegółowe zadania określone dla danego działu.

 

 • 2

 

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy między innymi:

 

 1. Organizowanie bieżącej pracy  zwłaszcza prawidłowego gospodarowania przyznanymi  dla wykonywania zadań środkami, w sposób uniemożliwiający popełnienie nadużyć i przestępstw;
 2. Bieżące informowanie Dyrektora o przebiegu wykonania planowych zadań oraz składanie wniosków w razie podjęcia środków zaradczych;
 3. Prowadzenie spraw w zakresie swojej właściwości;
 4. Przygotowanie projektów korespondencji w zakresie spraw przekazywanych do realizacji przez Dyrektora;
 5. Opracowanie projektów, planów i programów rozwojowych;
 6. Przygotowanie ocen, analiz, informacji, sprawozdań oraz innych materiałów na polecenia Dyrektora;
 7. Współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
 8. Tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery wśród mieszkańców i pracowników DPS;
 9. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt;
 10. Wykonywanie zadań zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zarządzeniami Dyrektora;
 11. Przestrzeganie statutu i regulaminów DPS oraz przepisów bhp i przeciwpożarowych;
 12. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora;
 13. Odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i sprzęty;
 14. Właściwe prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącego funkcjonowania Działu,
 15. Przygotowywanie planów pracy, sprawozdań, ocen, analiz, informacji oraz innych materiałów dla potrzeb Dyrektora.

 

 • 3

 

W skład Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego wchodzą:

 • Sekcja Terapeutyczno - Opiekuńcza, w Skład sekcji Terapeutyczno – Opiekuńczej wchodzą:
 1. opiekunowie,
 2. pielęgniarko-opiekunki,
 3. pracownik socjalny.
 • Sekcja Inspektora Danych Osobowych, w skład sekcji wchodzi:
 1. Inspektor Danych (pracownik socjalny).

 

 • 4

 

Do zakresu działania Sekcji Terapeutyczno-Opiekuńczej należy w szczególności :

 

 1. Troska i odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców DPS;
 2. Udzielanie mieszkańcom DPS pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
 3. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych przez mieszkańców i pracowników DPS;
 4. Udzielanie mieszkańcom DPS pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych oraz utrzymaniu higieny osobistej;
 5. Umożliwienie mieszkańcom korzystania z usług lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów;
 6. Pomoc mieszkańcom DPS w realizacji zleceń lekarskich;
 7. Zapewnienie mieszkańcom transportu na konsultacje do lekarzy specjalistów oraz właściwej opieki w czasie ich trwania;
 8. Zapewnienie mieszkańcom DPS leków, środków opatrunkowych, itp. wg wskazań lekarza zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. Podnoszenie sprawności psychofizycznej mieszkańców DPS poprzez zajęcia rehabilitacji społecznej, zgodnie z programem terapeutyczno-opiekuńczym dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 10. Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia w sprzęt pomocniczy, ułatwiający funkcjonowanie na terenie DPS i w jego otoczeniu oraz dbałość o jego stan techniczny;
 11. Dbałość i stworzenie mieszkańcom optymalnych warunków bytowania oraz ochrona powierzonego mienia stanowiącego własność DPS i mieszkańców;
 12. Czuwanie nad należytym przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminów DPS;
 13. Budowanie właściwych relacji miedzy mieszkańcami i personelem DPS;
 14. Zapewnienie mieszkańcom DPS stałej łączności z pracownikami pierwszego kontaktu;
 15. Organizowanie pracy zespołu terapeutyczno- opiekuńczego i pracowników pierwszego kontaktu;
 16. Opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańca oraz czuwanie nad ich realizacją;
 17. Współdziałanie z mieszkańcami w rozwiązywaniu problemów bezpośrednio ich dotyczących;
 18. Utrzymanie osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodzinami mieszkańców DPS (i innymi osobami zainteresowanymi) oraz zapewnienie mieszkańcom osobistych kontaktów z ww. osobami i społecznością lokalną;
 19. Wprowadzanie nowych mieszkańców do społeczności DPS oraz zapoznawanie ich z obowiązującymi regulaminami, uprawnieniami i obowiązkami;
 20. Praca socjalna, prowadzenie akt osobowych, aktywizacja zawodowa i usamodzielnianie Mieszkańców;
 21. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców;
 22. Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach, a także sprawne załatwianie skarg i wniosków składanych przez mieszkańców;
 23. Prowadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej mieszkańców DPS;
 24. Organizowanie współpracy z Samorządem mieszkańców DPS;
 25. Zawiadamianie Policji w przypadkach samowolnego opuszczania DPS przez mieszkańca wg obowiązującej procedury;
 26. Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego;
 27. Utrzymywanie odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym oraz zapewnienie możliwie maksymalnej obsady pracowników na poszczególnych zmianach pracowniczych;
 28. Organizowanie wolontariatu, zajęć praktycznych;
 29. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi, sądami, rodzinami mieszkańców, opiekunami prawnymi, kuratorami;
 30. Zapewnienie mieszkańcom DPS usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie adekwatnym do ich stanu zdrowia;
 31. Utrzymanie prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego w pomieszczeniach DPS;
 32. Prowadzenie pralni podręcznej oraz dystrybucja bielizny do pralni zewnętrznej;
 33. Zapewnienie systematycznej zmiany bielizny osobistej, odzieży mieszkańców, bielizny pościelowej, kocy, narzut, ręczników, firan, materacy itp.;
 34. Przeglądy sanitarne pokoi mieszkalnych mieszkańców w celu usunięcia zbędnych przedmiotów i rzeczy;
 35. Organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla Mieszkańców DPS, takich jak wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, wieczorki poetyckie, taneczne itp. w ramach zajęć rehabilitacji społecznej;
 36. Promowanie twórczości artystycznej mieszkańców i umożliwianie im prezentacji wykonanych przez nich prac;
 37. Organizowanie terapii zajęciowej zgodnie z planem pracy;
 38. Nauka zasad kultury życia codziennego, kształtowanie zasad  współżycia i dobrych stosunków międzyludzkich, zwłaszcza właściwego odnoszenia się do mieszkańców, integracja społeczności DPS;
 39. Prowadzenie całości spraw związanych z aktami osobowymi, rozliczaniem czasu pracy, przyjmowaniem nowych pracowników, jak również współpraca z Księgowym w dziedzinie naliczania elementów wynagrodzenia;
 40. Organizowanie szkoleń dla pracowników;
 41. Prowadzenie administracji personalnej;
 42. Przygotowywanie ocen, analiz, informacji oraz innych materiałów dla potrzeb Dyrektora;
 43. Kontrola dyscypliny pracy;
 44. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji pracowników;
 45. Kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz zasad etyki zawodowej;
 46. Prowadzenie list obecności, ewidencji czasu pracy, kart urlopowych;
 47. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczących spraw kadrowych;
 48. Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. przez pracowników DPS;
 49. Rozliczanie zużycia paliwa samochodu służbowego;
 50. Prowadzenie składnicy akt.

 

Zadaniem Sekcji Terapeutyczno – Opiekuńczej jest opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców  i wspólna z mieszkańcami DPS ich realizacja oraz  pełnienie przez członków Sekcji Terapeutyczno-Opiekuńczej funkcji Pracownika Pierwszego Kontaktu.

 

Do zakresu działania Sekcji Inspektora Ochrony Danych należy:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich sprawach;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

W DPS powołany jest Zespól ds. szacowania ryzyka dla przetwarzania danych, w skład którego wchodzą:

 1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej,
 2. Pracownik socjalny,
 3. Pielęgniarko-opiekunka.
 • 4

 

W skład Działu Administracyjno - Gospodarczego wchodzą:

 • pracownik gospodarczy- palacz;
 • szef kuchni;
 • główny księgowy.
 • 5

 

Do zakresu zadań pracownika gospodarczego - palacza należy w szczególności :

 

 • Zapewnienie właściwych warunków sanitarno – epidemiologicznych na terenie DPS;
 • Natychmiastowa naprawa wszelkich uszkodzeń i awarii obiektów i urządzeń;  
 • Dozór i opieka nad czystością obejścia (koszenie trawnika, przycinanie drzew, krzewów, zimą odśnieżanie);
 • Współdziałanie z pracownikami innych Działów;
 • Prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej w dziedzinach:
  1. łączności i środków transportu,
  2. infrastruktury i wyposażenia DPS;
 • Organizowanie i administrowanie prowadzonych inwestycji oraz remontów bieżących;
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów budowlanych obiektów i urządzeń, prowadzenie dokumentacji obiektów i urządzeń;
 • Obsługa i monitoring pieca, kotłowni;
 • Dbanie o należyty stan sanitarny pomieszczeń;
 • Zapewnienie dopływu do DPS energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a ponadto  dbałość o racjonalną gospodarkę paliwowo-energetyczną.
 • Prowadzenie samochodu służbowego.

 

Do zakresu działania szefa kuchni należy w szczególności:

 

 • Przygotowywanie i przetwarzanie produktów żywnościowych, prowadzenie dokumentacji zgodnie z technologią żywienia, układanie jadłospisów;
 • Wydawanie zgodnie z obowiązującymi normami i w ustalonym czasie posiłków mieszkańcom;
 • Odpowiednie zabezpieczenie artykułów żywnościowych w kuchni;
 • Realizowanie spraw związanych z zaopatrzeniem DPS w niezbędne produkty żywnościowe i wyposażenie;
 • Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej maszyn i urządzeń znajdujących się w kuchni i pomieszczeniach przynależnych, a  w tym między innymi: przeprowadzanie okresowych przeglądów kuchni, pomieszczeń przynależnych, urządzeń, maszyn, zgodnie z systemami HACCP;  
 • Użytkowanie maszyn i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami i instrukcjami;
 • Przestrzeganie należytego stanu sanitarno - higienicznego w kuchni oraz w pomieszczeniach przynależnych do kuchni;
 • Opracowanie procedur i instrukcji związanych z GHP, GMP, HACCP;
 • Prowadzenie monitoringu systemów związanych z GHP, GMP, HACCP;
 • Rozliczanie pod względem ilościowym i wartościowym wyżywienia mieszkańców.

 

Do zakresu działania głównego księgowego należy w szczególności:

 

 • Przygotowywanie projektu planu finansowego DPS;
 • Realizowanie budżetu powiatu w części dotyczącej DPS;
 • Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom DPS;
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • Analiza wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji DPS;
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i finansów publicznych;
 • Organizacja i nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji majątku DPS;
 • Prowadzenie rachunkowości DPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzenie gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • Realizowanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla jednostek budżetowych;
 • Prowadzenie i rozliczanie kosztów pobytu mieszkańców w DPS;
 • Obsługa finansowo - księgowa DPS;
 • Organizacja obiegu dokumentów w DPS;
 • Obsługa funduszu płac;
 • Prowadzenie ewidencji inwestycji wartościowo-ilościowej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, darowizn;
 • Kontrola finansowa zadań DPS;
 • Kontrola  spraw związanych z depozytami;
 • Zabezpieczenie inwentarza całego DPS przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem;
 • Zabezpieczenie i rozliczenie środków na inwestycje  i remonty bieżące;
 • Zabezpieczenie środków na utrzymanie DPS i jego urządzeń w stałej sprawności, a w tym między innymi: okresowych przeglądów obiektów, urządzeń i maszyn;
 • Ewidencjonowanie i potwierdzanie zgodności wystawianych rachunków za energię elektryczną, gaz, telefony, wywóz śmieci, itp.;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz czuwanie nad należytym ich zabezpieczeniem i utrzymaniem;
 • Prowadzenie księgi inwentarzowej;
 • Potwierdzanie formalno-rachunkowe zasadności dokonywanych zakupów;
 • Archiwizowanie dokumentów.

 

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8333
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-03 11:27:58