Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

  2024-03-22

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podjął uchwałę nr 193/523/24 z dnia 22marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 • Informacja o wyniku trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, położonej w 2 obrębie miasta Golubia-Dobrzynia, przy ulicy PTTK 5, lokal mieszkalny nr 5.

  2024-03-14

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku trzeciego ustnego przetargu

 • Ogłoszenie o przyznaniu nagród sportowych Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

  2024-03-13

  W związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwały nr 192/517/24 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nagrody sportowe Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2023 otrzymują:

 • Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

  2024-03-11

  Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiat Golubsko-Dobrzyński/PCPR w Golubiu-Dobrzyniu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 • INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

  2024-02-27

  INFORMACJA

  Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu
  powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
  zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

  o składzie, siedzibie i dyżurach

 • Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim

  2024-02-22

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim
  § 1. Organ prowadzący szkołę: Powiat Golubsko-Dobrzyński
  § 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie

 • Nagrody sportowe Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2024-02-19

  Informujemy, że z dniem 17 lutego 2024 r. weszła w życie Uchwała Nr LXXIX/465/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród sportowych Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, trenerów oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

  Wnioski o nagrody sportowe można składać do dnia 29 lutego 2024 roku w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (parter) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej pismem komputerowym.

 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu

  2024-02-02

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu.  Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2024 r. o godzinie 10-tej w pokoju nr S5  (Biuro Rady Powiatu) parter Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac Tysiąclecia 25.

 • Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

  2023-12-18

  Działając na podstawie art. 30, 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) oraz na podstawie art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych dokumentu projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (dalej: Strategia ZIT) wraz z projektem oceny oddziaływania na środowisko (w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko).

 • Obwieszczenie

  2023-12-06

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2023 r. wydano decyzję, znak: GD.ZUZ.5.4210.348.2023.MK dla Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz, udzielającą pozwolenia wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-C, polegającą na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu wraz z budową ścianki czołowej istniejącego przepustu pod drogą, na działkach o nr ewidencyjnym 63/2, 62/1, 62/2 obręb Małszyce, gmina Ciechocin oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej projektowanym wylotem (działka o nr ewidencyjnym 62/2 obręb Małszyce, gmina Ciechocin) do rowu melioracyjnego R-C w miejscowości Małszyce, gmina Ciechocin, w związku z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 569 na odcinku od km 13+326 do km 14+022, na działkach o nr ewidencyjnych 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 88/2, 88/4, 156, 164/4, 164/6, 164/7, 168/4 obręb Małszyce, gmina Ciechocin.

 • Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

  2023-11-30

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 181/461/23 z dnia 31 października 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

 • Zaproszenie do komisji konkursowej

  2023-11-06

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku

  2023-10-31

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945)  oraz art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

  2023-10-19

  Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 • Obwieszczenie

  2023-10-19

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-C, polegającą na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu wraz z budową ścianki czołowej istniejącego przepustu pod drogą, na działkach o nr ewidencyjnym 63/2, 62/1, 62/2 obręb Małszyce, gmina Ciechocin oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej projektowanym wylotem (działka o nr ewidencyjnym 62/2 obręb Małszyce, gmina Ciechocin) do rowu melioracyjnego R-C w miejscowości Małszyce, gmina Ciechocin, w związku z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 569 na odcinku od km 13+326 do km 14+022, na działkach o nr ewidencyjnych 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 88/2, 88/4, 156, 164/4, 164/6, 164/7, 168/4 obręb Małszyce, gmina Ciechocin.

 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid.

  2023-10-11

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid., przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w gminie Radomin, obręb Radomin (040505_2.0010) oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 212 z działką sąsiednimi nr 213. Powyższe czynności odbędą się na gruntach w/w nieruchomości w dniu 07.11.2023 r. o godz. 11:00

 • Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu

  2023-10-06

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu.

  Przetarg odbędzie się dnia 9 listopada 2023 r. o godzinie 10-tej w pokoju nr S5 – (Biuro Rady Powiatu) parter Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac Tysiąclecia 25.

 • Sprawozdanie z „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

  2023-09-27

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z uchwałą Nr 175/452/23 z dnia 6września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” przedstawił do konsultacji poprzez opublikowanie przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, tablicy ogłoszeń znajdującejsię w budynku Starostwa Powiatowegow Golubiu-Dobrzyniu oraz na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • KONSULTACJE Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

  2023-09-11

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 175/452/23 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu6września 2023 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

  2023-09-08

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 i 1113) oraz uchwały Nr LXX/426/2023 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dn. 30 sierpnia 2023 r., Zarząd Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 • Wybory delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  2023-09-08

  W związku z upływem pięcioletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyborem członków kolejnej kadencji, uprzejmie informuję, że w dniu 22 września 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Biura Rady (S5) w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się spotkanie, na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych.Przedmiotem ww. spotkania będzie dokonanie wyboru jednego delegata oraz jednego stałego zastępcy, którzy będą reprezentować Powiat Golubsko-Dobrzyński w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 304679
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-17 10:17:28