Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Informacje i ogłoszenia

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • Informacja

  2018.11.15

  Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) informuję, o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w Gminie Radomin.

 • Informacja

  2018.11.15

  Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) informuję, o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w Gminie Golub-Dobrzyń.

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 rok

  2018.11.15

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000,1349,1432) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13, art. 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1, 2 i 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467) Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z podjętą w dniu 14 listopada 2018 r. Uchwałą Nr 145/343/18 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

 • Obwieszczenie

  2018.11.09

  Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2081), Starosta Golubsko - Dobrzyński podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu ochrony środowiska powiatu golubsko - dobrzyńskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022-2025” i uzgodnieniach dotyczących potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

 • Informacja

  2018.11.09

  Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu o środowisku i jego ochronie...

 • Ogłoszenie

  2018.10.12

  Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

  2018.10.11

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) oraz Uchwały nr LXVII/304/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dn. 10 października 2018r., Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy lub użyczenia

 • Obwieszczenie o II przetargu ustnym na maszyny rolnicze (licytacji)

  2018.10.10

  Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim informuje, że dnia 25.10.2018r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zespołu Szkół przy ulicy Odrodzenia 8 (budynek administracyjny warsztaty szkolne) odbędzie się licytacja maszyn rolniczych

 • Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 1 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

  2018.10.05

  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 1 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 • Obwieszczenie o przetargu ustnym (licytacji)

  2018.09.24

  Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim informuje, że dnia 8 października 2018r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół przy ulicy Odrodzenia 8 (budynek administracyjny warsztaty szkolne) odbędzie się licytacja maszyn i urządzeń rolniczych

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13.09.2018r. o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  2018.09.13

  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 i 61§4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Leśnej w Golubiu-Dobrzyniu"

 • „Aktywny samorząd” – Moduł II w 2018 r.

  2018.09.09

  „Aktywny samorząd” – Moduł II w 2018 r.
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu przypomina, iż do dnia 10 października 2018 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2018/2019) trwa nabór wniosków w ramach realizacji  pilotażowego programu  pn. „Aktywny samorząd”- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skierowany do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) uczących się:
  •    w szkole policealnej,
  •    w kolegium,
  •    w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
   

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

  2018.08.27

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”, mający na celu usprawnienie procesu aplikowania o środki PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW. Beneficjentami projektu są Jednostki Samorządu Terytorialnego, osoby z niepełnosprawnościami oraz podmioty działające na ich rzecz.

          Wraz z wdrożeniem Systemu SOW, umożliwią naszym Beneficjentom złożenie wniosku o dofinansowanie, a nawet podpisanie umowy w postaci elektronicznej bez dodatkowych wizyt w urzędzie. PFRON zdaje sobie sprawę, iż wśród osób niepełnosprawnych są także osoby, nieposiadające dostępu do komputera
  i Internetu. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu będziemy mogli poprawić sytuację życiową osób z niepełnosprawnościami i tym samym przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu.

          Stąd, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, PFRON planuje przekazać Ośrodkom Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie urządzenia mobilne wzbogacone o stosowne oprogramowanie i specjalistyczny informator oraz mobilny internet. Pracownicy tych ośrodków będą w stanie informować swoich podopiecznych o możliwości składania wniosków, a także udzielać pomocy w wypełnieniu dokumentów drogą elektroniczną.        

          Zainteresowanym Ośrodkom Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie PFRON będzie przekazywać urządzenia mobilne nieodpłatnie wraz z usługą dostępu do internetu na okres 5 lat. Ponadto, w ramach tego projektu zostaną uruchomione również szkolenia e-learningowe, szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, portal edukacyjno-informacyjny, infolinia, a także kreator – narzędzie ułatwiające dostęp do Systemu.

  W celu zgłoszenia chęci włączenia się w działania projektowe i tym samym otrzymania urządzenia mobilnego prosimy do dnia 29 sierpnia 2018 roku do godziny 10-tej kierować informację na adres: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl

  Po szczegółowe informacje o projekcie zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego z Zespołem projektowym SOW  Magdaleną Gursztyn, tel. 22 505 57 44, Darią Szewczyk, tel. 22 505 57 54, a także na naszą stronę pod adresem http://portal-sow.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/.

 • KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NGO NA 2019 ROK.

  2018.08.24

  KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NGO NA 2019 ROK.

   

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 136/324/18 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 23 sierpnia 2018 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

   

  Konsultacje będą prowadzone w terminie

  od dnia 24 sierpnia 2018 r. do dnia 7 września 2018 r.

   

  w następujących formach:

  1. publikacji projektu Programu na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego www.golub-dobrzyn.com.pl;
  2. przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w Biurze Podawczym, pok. nr S4, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
  3. przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.wesolowska@golub-dobrzyn.com.pl i poczty tradycyjnej.

   

  Zapraszamy więc organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania uwag i wniosków do ww. projektu Programu. Uwagi przyjmowane są na formularzu (do pobrania na stronie internetowej), stanowiącym załącznik nr 2 do ww. uchwały. Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września do godz. 12.00 (liczy się data wpływu) za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, e-mailem: p.wesolowska@golub-dobrzyn.com.pl lub osobiście do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, pok. nr S4 – p. Patrycja Wesołowska,  tel. 566835380-81 wew. 41.

   

   

   

   

 • "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż został opracowany projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie golubsko-dobrzyńskim na lata 2018-2022, który publikujemy celem zapoznania się i przedstawienia własny

  2018.08.24

  "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż został opracowany projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie golubsko-dobrzyńskim na lata 2018-2022, który publikujemy  celem zapoznania się i przedstawienia własnych uwag, opinii oraz proponowanych zmian adekwatnych do poziomu potrzeb i możliwości  powiatu golubsko-dobrzyńskiego,  w terminie do 4 września 2018 r. 

 • Unieważnienie postępowania

  2018.07.19

  Zawiadomienie o unieważnieniu III postępowania prowadzonego w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na "Sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR rocznik 1984"

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza III przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR, rocznik 1984 .

  2018.07.05

  Pojazd można oglądać od poniedziałku do piątku na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, w godzinach od 7.30 do 14.30  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym nr  tel. (56) 683 22 86

 • Zawiadomienie

  2018.06.26

  Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania prowadzonego w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na "Sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR rocznik 1984"

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. o możliwości zgłaszania kadydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

  2018.06.22

  Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62 poz. 560) oraz art. 44 b i art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 • OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE DRUGIEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „Sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR rocznik 1984”

  2018.06.12

  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, działając na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 110/260/18 z dnia 16 maja 2018r. ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż: Samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rok produkcji 1984. Cena wywoławcza: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy zł).

 • Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia

  2018.06.01

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2017

  2018.05.30

  Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 1 ustawy z dnia     24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) oraz o uchwałę Nr XXXIII/145/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

 • Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „ Królewna Anna Wazówna w oczach dzieci i młodzieży”

  2018.05.15

  Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do wzięcia ....

 • Informacja

  2018.05.14

  Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym STAR, rocznik 1984 oraz ciągnika rolniczego URSUS C360, rocznik 1972

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 07.05.2018r. o wniesieniu odwołania od decyzji nr 1/ZRID/2018 z dnia 29.03.2018r. (znak:AB.6740.9.485.2017.CWoj) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  2018.05.09

  Na podstawie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego na 1/ZRID/2018 z dnia 29.03.2018r. (znak: AB.6740.9.485.2017.CWoj) udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa i przebudowa drogi ulicy Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu (II etap)"

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 143338
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-24 14:44

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10277623
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-19 13:42

Stopka strony