Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
456789dzień: 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • Obwieszczenie

  2023-12-06

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2023 r. wydano decyzję, znak: GD.ZUZ.5.4210.348.2023.MK dla Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz, udzielającą pozwolenia wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-C, polegającą na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu wraz z budową ścianki czołowej istniejącego przepustu pod drogą, na działkach o nr ewidencyjnym 63/2, 62/1, 62/2 obręb Małszyce, gmina Ciechocin oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej projektowanym wylotem (działka o nr ewidencyjnym 62/2 obręb Małszyce, gmina Ciechocin) do rowu melioracyjnego R-C w miejscowości Małszyce, gmina Ciechocin, w związku z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 569 na odcinku od km 13+326 do km 14+022, na działkach o nr ewidencyjnych 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 88/2, 88/4, 156, 164/4, 164/6, 164/7, 168/4 obręb Małszyce, gmina Ciechocin.

 • Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

  2023-11-30

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 181/461/23 z dnia 31 października 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

 • Zaproszenie do komisji konkursowej

  2023-11-06

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku

  2023-10-31

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945)  oraz art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

  2023-10-19

  Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 • Obwieszczenie

  2023-10-19

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-C, polegającą na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu wraz z budową ścianki czołowej istniejącego przepustu pod drogą, na działkach o nr ewidencyjnym 63/2, 62/1, 62/2 obręb Małszyce, gmina Ciechocin oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej projektowanym wylotem (działka o nr ewidencyjnym 62/2 obręb Małszyce, gmina Ciechocin) do rowu melioracyjnego R-C w miejscowości Małszyce, gmina Ciechocin, w związku z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 569 na odcinku od km 13+326 do km 14+022, na działkach o nr ewidencyjnych 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 88/2, 88/4, 156, 164/4, 164/6, 164/7, 168/4 obręb Małszyce, gmina Ciechocin.

 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid.

  2023-10-11

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid., przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w gminie Radomin, obręb Radomin (040505_2.0010) oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 212 z działką sąsiednimi nr 213. Powyższe czynności odbędą się na gruntach w/w nieruchomości w dniu 07.11.2023 r. o godz. 11:00

 • Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu

  2023-10-06

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ulicy PTTK 5 w Golubiu-Dobrzyniu.

  Przetarg odbędzie się dnia 9 listopada 2023 r. o godzinie 10-tej w pokoju nr S5 – (Biuro Rady Powiatu) parter Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac Tysiąclecia 25.

 • Sprawozdanie z „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

  2023-09-27

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z uchwałą Nr 175/452/23 z dnia 6września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” przedstawił do konsultacji poprzez opublikowanie przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, tablicy ogłoszeń znajdującejsię w budynku Starostwa Powiatowegow Golubiu-Dobrzyniu oraz na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • KONSULTACJE Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

  2023-09-11

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 175/452/23 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu6września 2023 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

  2023-09-08

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 i 1113) oraz uchwały Nr LXX/426/2023 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dn. 30 sierpnia 2023 r., Zarząd Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 • Wybory delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  2023-09-08

  W związku z upływem pięcioletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyborem członków kolejnej kadencji, uprzejmie informuję, że w dniu 22 września 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Biura Rady (S5) w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się spotkanie, na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych.Przedmiotem ww. spotkania będzie dokonanie wyboru jednego delegata oraz jednego stałego zastępcy, którzy będą reprezentować Powiat Golubsko-Dobrzyński w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku/ maszyn i urządzeń w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim

  2023-08-24

  Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim, ul. Świętego Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie, tel.: 56 684 15 03 ogłasza przetarg ustny publiczny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń.

 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

  2023-08-21

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w obrębie Skępsk, gmina Golub – Dobrzyń, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 190 z działką sąsiednią 189/1. Powyższe czynności odbędą się na gruntach w/w nieruchomości w dniu 8 września 2023 r. o godzinie 10:00. W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. Rozpoczęcie czynności nastąpi na granicy działki nr 190 z działką 189/1 przy drodze gminnej dz. 95/2.

 • Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, położonej w 2 obrębie miasta Golubia-Dobrzynia, przy ulicy PTTK 5, lokal mieszkalny nr 5.

  2023-07-21

  Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy PTTK 5, lokal o powierzchni użytkowej 33,34m² składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 13,05m² znajdującego się na I piętrze budynku i piwnicy o pow. 9,10m². Lokal posiada instalacje elektryczną, c.o. z kotłowni miałowej w sąsiednim budynku, wod-kan. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi 5549/101331 do nieruchomości oznaczonej nr geod. 82/1, o pow. 0,2608ha dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00008376/0.

 • OBWIESZCZENIE

  2023-06-07

  OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 07.06.2023 r. o sprostowaniu błędu pisarskiego (znak sprawy: AB.6741.7.2023.MSn)

 • Decyzja

  2023-06-07

  Decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 212 położonej w obrębie Piotrkowo, gm. Ciechocin na rzecz spółki Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej nn-0,4 kV służącej do przesyłania energii elektrycznej.

 • Obwieszczenie

  2023-05-11

  Na podstawie art. 30b ust. 1 i 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę z dnia 13.03.2023 r. złożonego w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl, uzupełnionego w dniu: 17.03.2023 r., 24.03.2023 r., 06.04.2023 r., udzielam pozwolenia na rozbiórkę dla: ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk obejmujące: rozbiórkę linii napowietrznej SN dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN – 15kV GPZ Kowalewo - Chełmonie”, na działkach nr ewid. 16, 18, 19/1, 30/2, 34, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/2, 48, 50, 52, 53, 57/4, 58, 59/3, 101/4, 210, 212/6, obręb ewid. 040504_5.0004 Chełmonie, jednostka ewid. 040504_5 Kowalewo Pomorskie – G.

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  2023-04-28

  Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zawiadamiam że dnia 28.04.2023 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 1/ZRID/2023, znak: AB.6740.454.2022.CWoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowościach Zaręba i Sokołowo”.

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

  2023-04-24

  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem na wniosek Inwestora – ENERGA-OPERATOR S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Felskiego decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę linii napowietrznej SN dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN–15kV GPZ Kowalewo - Chełmonie”, na działkach nr ewid. 16, 18, 19/1, 30/2, 34, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 46, 47/2, 48, 50, 52, 53, 57/4, 58, 59/3, 101/4, 210, 212/6, obręb ewid. 040504_5.0004 Chełmonie, jednostka ewid. 040504_5 Kowalewo Pomorskie – G.

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21.04.2023 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 65/2023

  2023-04-21

  Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz art. 104 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 21.04.2023 r. została wydana decyzja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 65/2023 dla Inwestora – ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Felskiego, obejmująca linię kablową z niezbędną infrastrukturą dla zamierzenia budowlanego pn. „Wymiana linii napowietrznej SN-15kV GPZ Kowalewo – Chełmonie”.

 • Decyzja

  2023-04-18

  Na podstawie art. 124 ust. 1a w zw. z art. 124 i 124a z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak o wydanie odrębnej decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w związku z decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. znak: GN.6853.1.2022.Ac

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 300448
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-17 10:17:28