Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                                          Golub-Dobrzyń, 20 listopada 2019 r.
BR.0002.XVIII.2019
                    

                                     Szanowni Państwo
                        

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 listopada 2019 r., godz. 15.00
w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia–Dobrzynia
odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu
Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji.

 


Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie XVIII sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4.    Wybór Sekretarza obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7.    Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu, po pierwszym roku funkcjonowania.
9.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok,
b)    zmieniającej uchwałę nr XV/90/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub-Dobrzyń”,
c)    zmieniającej uchwałę nr VIII/46/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019,
d)    w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2020,
e)    w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński,
f)    w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Golubsko-Dobrzyński projektu pod nazwą „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej Innowacyjna Edukacja,
g)    zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,
h)    w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających,
i)    w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2020.
10.    Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
11.     Zakończenie.


                                                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                    Golubsko-Dobrzyńskiego
                                                                                                                        /-/Andrzej Grabowski

 

  • opublikował: Kinga Kacprzykowska
    data publikacji: 2019-11-20 11:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 54421
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-20 12:02

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12989101
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 11:41

Stopka strony