Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-05-11 16:35

Zarządzenie nr 3.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 16 marca 2018 r.  sprawie zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Zarządzenie nr 3.AS.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 02 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” w 2018 r. w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Zarządzenie nr 4.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 5.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 6.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro oraz określającego zasady postępowania w sprawach zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 7.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 04 kwietnia 2018 r. W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 4 maja 2018 r.

Zarządzenie nr 8.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.

Zarządzenie nr 9.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 1 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 10.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. oszacowania ryzyka dla przetwarzania danych zgodnie z motywem 83 RODO oraz przygotowania wewnętrznych polityk i procedur zgodnie z motywem 78 RODO w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 11.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych polityk i procedur oraz zatwierdzenia oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. U. UE. L.2016.119.1), w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 12.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 29 sierpnia 2018 r. W sprawie określenia wysokości dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu-Dobrzyniu na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie nr 13.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 11 września 2018 r. W sprawie Regulaminu Funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 14.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 2 listopada 2018 r.

Zarządzenie nr 15.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie nr 16.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 17.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia ofert cenowych składanych do zapytania ofertowego na usługę, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn: „Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych i sanitariatów użytkowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu w budynku przy ul. Dr J.G. Koppa 1”.

Zarządzenie nr 18.2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Systemu Monitoringu Wizyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 1.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Zarządzenie nr 2.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznania dofinansowania do wypoczynku dla dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zarządzenie nr 3.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Zarządzenie nr 4.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2019 r., 21 czerwca 2019 r. oraz 16 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie nr 5.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia ofert cenowych składanych do zapytania ofertowego na dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

Zarządzenie nr 6.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 6A/AS/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” w 2019 r. w Powiecie Golubsko – Dobrzyńskim.

Zarządzenie nr 7.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.

Zarządzenie nr 8.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia ofert cenowych składanych do zapytania ofertowego na dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

Zarządzenie nr 9.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 4/2007 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarządzenie nr 10.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia ofert cenowych składanych do ogłoszenia o przetargu w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego pn: „Sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Roomster rok produkcji 2014”.

Zarządzenie nr 11/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 12.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. Zorganizowania i przeprowadzenia 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych,
w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie nr 13.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 14.2019/IN Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu wg stanu na dzień 31.05.2019 r.

Zarządzenie nr 14.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych w Systemie Monitoringu Wizyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 16.2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. Zorganizowania i przeprowadzenia dwóch 1-dniowych warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz z rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo – wychowawczymi wraz z usługą gastronomiczna oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11903
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-06 16:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«kwiecień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13593543
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 20:45

Stopka strony