Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
456789dzień: 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Załącznik do uchwały Nr LIX/281/10
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
z dnia 30 września 2010 r.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

§ 1. Celem dotacji jest ochrona krajobrazu kulturowego i dziedzictwa narodowego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, wspieranie  i uzupełnianie działań właścicieli i zarządców zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej.

§ 2. 1. Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe i znajdujących się w  stanie technicznym wymagającym poprawy.

2. Dotacja może być udzielona na wykonanie prac określonych w ust. 1, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku następnym po złożeniu wniosku.

§ 3. Dotacje mogą być przeznaczone na:

§ 4. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 5. Wysokość środków przeznaczonych na dotację ustalana jest w budżecie powiatu.

§ 6. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przy  zabytku wpisanym do rejestru.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia  złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Łączna wysokość dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez samorząd powiatowy, inne jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego ds. kultury  i dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź środków uzyskiwanych z innych źródeł nie może przekroczyć 100 % wysokości nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku do Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, który stanowi załącznik do niniejszych zasad.

2. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Zarząd Powiatu i przedkłada do rozpatrzenia Radzie Powiatu kompletny wniosek wraz z załącznikami.

3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest wykorzystanie dotacji.  W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach lub ich zwiększenia, mogą być składane wnioski w drugim terminie, tj. do dnia 15 kwietnia roku, w którym dotacja ma być wykorzystana. Informacja o drugim terminie składania wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

5. O dacie złożenia wniosku  decyduje data jego wpływu  do Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

6. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez składającego wniosek.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik    do niniejszych zasad i winien zawierać:

2. Do wniosku o przyznanie dotacji należy załączyć:

3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku o udzielenie dotacji poza załącznikami wymienionymi w ust. 2 należy załączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

4. Wnioski o dotację niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 9. 1. Dotację przyznaje w drodze uchwały Rada Powiatu na podstawie wniosków zaopiniowanych przez Zarząd Powiatu.

2. W uchwale określa się:

3. Przy opiniowaniu wniosków o dotację będą miały zastosowanie następujące kryteria:

4. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie.

5. Ogłoszenia o przyznanych dotacjach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

§ 10. 1. Uchwała Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, o której mowa w § 9 ust. 2 stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

2. Przyznana dotacja może być niższa niż wnioskowane kwoty. W takim przypadku wnioskodawca może:

3. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

4. Środki na dofinansowanie przekazuje się na rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 11. 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia  realizacji zadania.

2. Sprawozdanie z prac objętych dotacją musi zawierać:

§ 12. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu dotacji do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,  w terminie 7 dni od daty otrzymania  wezwania do zapłaty oraz traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu powiatu przez kolejnych pięć lat kalendarzowych.

§ 13. Zarząd Powiatu prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o przyznanych dotacjach przez Radę Powiatu.

§ 14. Wnioski o przyznanie dotacji w roku 2010 składa się w terminie 30 dni od  dnia  wejścia w życie  uchwały.

__________________________________________________________

* kserokopia potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem

** kserokopia potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, dostarczona do Starostwa Powiatowego w sytuacji przyznania przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dotacji na prace wskazane we wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

*** kserokopia potwierdzona przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, dokument wymagany w przypadku ubiegania się o dotację w wysokości do 90%.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-27 12:09
 • zmodyfikował: Bartłomiej Arentowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 10:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-27 12:19
 • zmodyfikował: Bartłomiej Arentowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32913
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-26 10:18:14