Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 56 683-53-80,81 wew. 161,171,172, 201

I piętro, pokój nr S16-S17, S20

Geodeta Powiatowy: Przemysław Karwaszewski, e-mail: p.karwaszewski@golub-dobrzyn.com.pl

Z-ca Kierownika Wydziału: Emilia Piotrowska, e-mail: e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Joanna Brzozowska, e-mail: j.brzozowska@golub-dobrzyn.com.pl

Anna Bolewska, e-mail: a.bolewska@golub-dobrzyn.com.pl

Agnieszka Chmielewska, e-mail: a.chmielewska@golub-dobrzyn.com.pl

Joanna Skowron, e-mail: j.skowron@golub-dobrzyn.com.pl

Małgorzata Quaium, e-mail: m.quaium@golub-dobrzyn.com.pl

Nikodem Kempczyński, e-mail: n.kempczynski@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami:

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia Powiatu należy:
1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym miedzy innymi:
a)  zbywanie i nabywanie w tym: sprzedaż, zamiana, darowizna, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
b)  oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
c)  prowadzenie ewidencji i sporządzanie planów wykorzystania zasobu;
2) załatwianie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne;
3) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym oraz stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu lub przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami;
4)  prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, w tym orzekanie o wywłaszczeniu i ustalanie odszkodowania;
5)  prowadzenie spraw związanych ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, a także o przyznaniu nieruchomości zamiennych;
6)  wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości;
7)  orzekanie o wywłaszczeniu i zwrocie wywłaszczonych nieruchomości na obszarze jednostki samorządu terytorialnego wskazanej w drodze decyzji Wojewody;
8) ustalanie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne;
9)  aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
10)  udzielanie, na wniosek osób fizycznych, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
11)  udzielanie bonifikat z tytułu opłat za trwały zarząd;
12)  regulowanie stanów prawnych nieruchomości;
13)  nieodpłatne przyznawanie własności działek siedliskowych;
14)  wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa (tzw. działki dożywotniej);
15)  ustanawianie w drodze decyzji trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a zarządzanej przez Lasy Państwowe, która ma być przeznaczona na drogi krajowe;
16)  uzgadnianie wprowadzenia zakazu wstępu na grunty zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa;
17)  wydawanie decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe, na wniosek właściwego organu wojskowego;
18)  wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek właściwego organu wojskowego;
19)  przejmowanie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości przekazanych przez Agencję Mienia Wojskowego na zasadach ww. ustawy;
20)  przekazywanie w użytkowanie wieczyste, nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe;
21)  wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z ustaleniem wysokości opłaty za przekształcenie;
22)  odmowa wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
23)  stwierdzanie, w drodze decyzji, uprawnień do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
24)  tworzenie i gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;
25)  występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
26)  przygotowanie decyzji i porozumień w sprawach przejęcia lub przekazania mienia Powiatu;
27)  przygotowanie, nadzór i udział w inwentaryzacji mienia komunalnego.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie geodezji, kartografii i katastru należy:
1)  tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
a)  ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b)  rejestru cen i wartości nieruchomości;
2)  wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych;
3)  wydawanie odpłatnie, na żądanie właścicieli nieruchomości, wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
4)  zapewnienie gminom, nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
5)  sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
6)  prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
7)  przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
8)  sporządzanie kopii zabezpieczającej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Katalog usług realizowanych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Karty usług


GN-1 Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnegoGN- 2 Wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynkówGN- 3 Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomościGN 4 - Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.GN - 5 Zwrot nieruchomości wywłaszczonych. GN - 6 Nieodpłatne przekazanie własności działki dożywotniej i siedliskowej wyłączonej z przekazanego gospodarstwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę.GN- 7 Wywłaszczenie nieruchomości.GN-8 Zatwierdzenie Gleboznawczej Klasyfikacji GruntówGN-9 - Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, ze względu na niskie dochody.GN - 10 Wydawanie zaświadczeń do wykreślania hipoteki GN - 11 Uzgodnienie dotyczące inewstycji wykonywanych na gruncie Skarbu Państwa.GN-12 Uzgodnienia dotyczące inwestycji wykonywanych na gruncie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.GN-13 Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.GN-14 - Zezwolenie na zajęcie nieruchomości.


drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 86061
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-12 12:32:55