Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«marzec 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 56 683 24 32 lub 56 683-53-80,81 wew. 161,171,172

I piętro, pokój nr S16-S17, II piętro, pok. S22

Geodeta Powiatowy: Jan Kuźmiński, e-mail: j.kuzminski@golub-dobrzyn.com.pl

Z-ca Kierownika Wydziału: Emilia Piotrowska, e-mail: e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Joanna Brzozowska, e-mail: j.brzozowska@golub-dobrzyn.com.pl

Anna Bolewska, e-mail: a.bolewska@golub-dobrzyn.com.pl

Marta Makowska, e-mail: m.makowska@golub-dobrzyn.com.pl

Agnieszka Chmielewska, e-mail: a.chmielewska@golub-dobrzyn.com.pl

Joanna Skowron, e-mail: j.skowron@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami:

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie gospodarki  nieruchomościami Skarbu Państwa  i mienia Powiatu należy:

1)gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym m.in.:

a)zbywanie i nabywanie w tym: sprzedaż, zamiana, darowizna, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

b)oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,

c)prowadzenie ewidencji i sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

2)załatwianie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne;

3)oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym oraz stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu lub przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami;

4)prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, w tym orzekanie o wywłaszczeniu i ustalanie odszkodowania;

5)prowadzenie spraw związanych ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, a także  o przyznaniu nieruchomości zamiennych;

6)wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na czasowe  zajęcie nieruchomości;

7)orzekanie o wywłaszczeniu i zwrocie wywłaszczonych nieruchomości na obszarze jednostki samorządu terytorialnego wskazanej w drodze decyzji Wojewody;

8)ustalanie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne;

9)aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;

10)udzielanie, na wniosek osób fizycznych, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;

11)udzielanie bonifikat z tytułu opłat za trwały zarząd;

12)regulowanie stanów prawnych nieruchomości;

13)nieodpłatne przyznawanie własności działek siedliskowych;

14)wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa (tzw. działki dożywotniej);

15)ustanawianie w drodze decyzji trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a zarządzanej przez Lasy Państwowe, która ma być przeznaczona na drogi krajowe;

16)uzgadnianie wprowadzenia zakazu wstępu na grunty zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa;

17)wydawanie decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe, na wniosek właściwego organu wojskowego;

18)wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek właściwego organu wojskowego;

19)przejmowanie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości przekazanych przez Agencję Mienia Wojskowego na zasadach w/w ustawy;

20)przekazywanie w użytkowanie wieczyste, nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe;

21)wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z ustaleniem wysokości opłaty za przekształcenie;

22)odmowa wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

23)stwierdzanie, w drodze decyzji, uprawnień do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

24)tworzenie i gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;

25)występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;

26)przygotowanie decyzji i porozumień w sprawach przejęcia lub przekazania mienia powiatu;

27)przygotowanie,  nadzór i udział  w inwentaryzacji mienia komunalnego.

3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie geodezji, kartografii i katastru należy:

1)tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych,  obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:

a)ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

b)rejestru cen i wartości nieruchomości,

2)wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych;

3)wydawanie odpłatnie, na żądanie właścicieli nieruchomości, wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;

4)zapewnienie gminom, nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych objętych  ewidencją gruntów i budynków;

5)sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

6)prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

7)przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości

8)sporządzanie kopii zabezpieczającej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-30 14:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-23 20:32

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Nazwa Wydziału:
-Wydział Geodezji, Kartografii, Gospodarki Nieruchomościami

2. Podstawa Prawna:
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

3. Wymagane dokumenty:
- Pisemny wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej
(Do pobrania ze strony BIP)

Wniosek powinien określić :
- położenie uzgadnianego obiektu
- liczbę i rodzaj sieci bezwzględnie podlegających uzgodnieniu oraz ewentualnie liczbę i rodzaj przyłączy i/lub sieci, których uzgodnienie jest uzasadnione
- sposób odbioru dokumentacji
- sposób uiszczenia opłaty

Do wniosku należy dołączyć:
- nie mniej niż dwa egzemplarze aktualnych map w formie analogowej zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- plik w formacie .dxf, .dgn. lub .kcd z warstwą zawierającą przebieg projektowanych sieci w przypadku sporządzenia projektu przy użyciu programu komputerowego.

4. Opłata za koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobierana jest zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
Opłatę należy uiścić przed rozpatrzeniem sprawy na naradzie koordynacyjnej gotówką w kasie starostwa lub przelewem na konto. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

*Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu :
- 150 zł za pierwszą sieć uzbrojenia terenu
- Każdy następny rodzaj sieci ze współczynnikiem 0,7

*Uzgodnienie usytuowania projektowanego przyłącza :
- 105 zł za pierwszy rodzaj przyłączy
- Każdy następny rodzaj przyłączy ze współczynnikiem 0,7

5. Narady koordynacyjne odbywają się we czwartki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu Plac 1000-lecia 25 w pok. S20. Przebieg narady utrwala się w protokole, o którego odpis może wystąpić wnioskodawca. Po uzgodnieniu zwracane są wnioskodawcy złożone przez niego plany zagospodarowania przestrzennego opatrzone klauzulą iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-05 19:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-05 19:04

III. Katalog usług realizowanych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Karty usług

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27506
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-21 12:29

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8507943
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-16 15:07

Stopka strony