Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 56 683 24 32 lub 56 683-53-80,81 wew. 161,171,172

I piętro, pokój nr S16-S17, II piętro, pok. S22

Geodeta Powiatowy: Jan Kuźmiński, e-mail: j.kuzminski@golub-dobrzyn.com.pl

Z-ca Kierownika Wydziału: Emilia Piotrowska, e-mail: e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Joanna Brzozowska, e-mail: j.brzozowska@golub-dobrzyn.com.pl

Anna Bolewska, e-mail: a.bolewska@golub-dobrzyn.com.pl

Agnieszka Chmielewska, e-mail: a.chmielewska@golub-dobrzyn.com.pl

Joanna Skowron, e-mail: j.skowron@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami:

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

2.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i mienia Powiatu należy:

1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym miedzy innymi:

a) zbywanie i nabywanie w tym: sprzedaż, zamiana, darowizna, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

b) oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,

c) prowadzenie ewidencji i sporządzanie planów wykorzystania zasobu;

2) załatwianie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne;

3) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym oraz stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu lub przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami;

4) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, w tym orzekanie o wywłaszczeniu i ustalanie odszkodowania;

5) prowadzenie spraw związanych ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, a także  o przyznaniu nieruchomości zamiennych;

6) wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oraz zezwolenia na czasowe  zajęcie nieruchomości;

7) orzekanie o wywłaszczeniu i zwrocie wywłaszczonych nieruchomości na obszarze jednostki samorządu terytorialnego wskazanej w drodze decyzji Wojewody;

8) ustalanie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne;

9) aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;

10) udzielanie, na wniosek osób fizycznych, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;

11) udzielanie bonifikat z tytułu opłat za trwały zarząd;

12) regulowanie stanów prawnych nieruchomości;

13) nieodpłatne przyznawanie własności działek siedliskowych;

14) wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa (tzw. działki dożywotniej);

15) ustanawianie w drodze decyzji trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a zarządzanej przez Lasy Państwowe, która ma być przeznaczona na drogi krajowe;

16) uzgadnianie wprowadzenia zakazu wstępu na grunty zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa;

17) wydawanie decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe, na wniosek właściwego organu wojskowego;

18) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek właściwego organu wojskowego;

19) przejmowanie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości przekazanych przez Agencję Mienia Wojskowego na zasadach ww. ustawy;

20) przekazywanie w użytkowanie wieczyste, nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe;

21) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z ustaleniem wysokości opłaty za przekształcenie;

22) odmowa wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

23) stwierdzanie, w drodze decyzji, uprawnień do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

24) tworzenie i gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;

25) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;

26) przygotowanie decyzji i porozumień w sprawach przejęcia lub przekazania mienia powiatu;

27) przygotowanie, nadzór i udział w inwentaryzacji mienia komunalnego.

3.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie geodezji, kartografii i katastru należy:

1) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych,  obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:

a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

b) rejestru cen i wartości nieruchomości;

2) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych;

3) wydawanie odpłatnie, na żądanie właścicieli nieruchomości, wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;

4) zapewnienie gminom, nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do bazy danych objętych  ewidencją gruntów i budynków;

5) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

6) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

7) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości

8) sporządzanie kopii zabezpieczającej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Katalog usług realizowanych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Karty usług


GN-1 Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynkówGN- 2 Wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynkówGN- 3 Rejestrowanie umów dzierżawyGN- 4 Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomościGN- 5 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościGN- 6 Zwrot nieruchomości wywłaszczonychGN- 7 Nieodpłatne przekazanie własności działki dożywotnej i siedliskowej wyłączonej z przekazanego gospodarstwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę.GN-8 Wywłaszczenie nieruchomościGN-9 Zatwierdzenie Gleboznawczej Klasyfikacji GruntówGN-10 Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, ze względu na niskie dochodyGN-11 Wydawanie zaświadczeń do wykreślenia hipotekiGN-12 Uzgodnienia dotyczące inwestycji wykonywanych na gruncie Skarbu PaństwaGN-13 Uzgodnienia dotyczące inwestycji wykonywanych na gruncie Powiatu Golubsko - DobrzyńskiegoGN-14 - Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym


drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36791
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-02 10:55

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12520568
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-14 10:19

Stopka strony