Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«listopad 2017»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
678910dzień: 1112
13141516171819
20212223dzień: 242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

  • 2017-11-24 XLVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy cz. Przewodnicka /zamek golubski/
  • 2017-12-16 Spotkanie Chorągwi Husarskiej /zamek golubski/
  • 2017-12-31 Bal Sylwestrowy /zamek golubski/

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Organizacyjny

tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81

Sekretarz Powiatu, Katarzyna Orłowska, parter, pok. S12, wew. 112, e-mail: k.orlowska@golub-dobrzyn.com.pl

Kierownik Wydziału: Anna Górna-Hossa, Archiwista Zakładowy, parter, pok. S11, wew. 111, e-mail: a.gorna-hossa@golub-dobrzyn.com.pl

Promocja Powiatu, e-mail: promocja@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Monika Ciechanowska, Kadry, parter, pok. S8, wew. 47, e-mail: kadry@golub-dobrzyn.com.pl

Agnieszka Malon, Biuro Rady, parter, pok. S10, wew. 151, e-mail: biurorady@golub-dobrzyn.com.pl

Emilia Pęcak, Sekretariat, parter, pok. S2, wew. 21,22, e-mail: e.pecak@golub-dobrzyn.com.pl

Weronika Pietruszynska, Biuro Podawcze, parter, pok. S4, wew. 41, e-mail: w.pietruszynska@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Wydziału Organizacyjnego:

1. Wydział Organizacyjny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg, wniosków i petycji, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników,  zapewnia obsługę organów powiatu,  realizuje zadania z zakresu  kultury i  rozwoju lokalnego, a także prowadzi działalność promocyjno-informacyjną Powiatu.

2. Do podstawowych zadań wydziału  w zakresie spraw organizacyjnych należy:

1)opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;

2)opracowywanie projektów regulaminów:

a)organizacyjnego,

b)pracy,

c)wynagradzania,

d)nagradzania,

e)świadczeń socjalnych,

f)dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki”,

3)inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;

4)prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;

5)prowadzenie obsługi Biura Podawczego;

6)zapewnienie nadawania i odbioru przesyłek pocztowych oraz ich ewidencji;

7)prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz zarządzeń Starosty;

8)prowadzenie centralnego rejestru  umów i  porozumień;

9)prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych;

10)dokonywanie prenumeraty prasy i innych wydawnictw;

11)wykonywanie zadań związanych z wyborami;

12)przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

13)prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji, opracowywanie analiz i sprawozdań z tego zakresu.

3.Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych należy:

1)prowadzenie ewidencji osobowej i akt pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;

2)organizowanie i przeprowadzanie  naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych;

3)prowadzenie  spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników;

4)koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z organizacją służby przygotowawczej i egzaminów końcowych;

5)wykonywanie zadań dotyczących nawiązania, przebiegu pracy, stażu pracy, nagród jubileuszowych, urlopów oraz rozwiązania stosunku pracy pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;

6)prowadzenie spraw związanych z awansowaniem i nagradzaniem pracowników Starostwa;

7)prowadzenie spraw dotyczących profilaktycznych badań lekarskich;

8)prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników;

9)prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi oraz stażami organizowanymi w Starostwie;

10)prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy;

11)prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

12)koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

13)sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących  zatrudnienia;

14)zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

4.Do podstawowych zadań wydziału w zakresie obsługi  organów Powiatu należy:

1)gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, jej komisji i Zarządu Powiatu;

2)przygotowywanie materiałów na posiedzenie Rady Powiatu, komisji  i Zarządu;

3)protokołowanie obrad Rady, posiedzeń komisji oraz posiedzeń Zarządu;

4)prowadzenie rejestrów:

a)uchwał Rady,

b)uchwał Zarządu,

c)wniosków i opinii Komisji,

d)interpelacji i wniosków radnych,

5)przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i Zarządu, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym  kierownikom wydziałów i jednostek organizacyjnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;

6)przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu;

7)udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.

5.Do podstawowych zadań wydziału w zakresie kultury należy:

1)prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;

2)podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

3)załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;

4)załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;

5)ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;

6)przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;

7)prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;

8)współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;

9)umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;

10)przyjmowanie informacji od osób prowadzących  roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;

11)zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;

12)przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;

13)ustanawianie społecznego opiekuna zabytków.

6.Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rozwoju lokalnego należy:

1)Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie;

2)promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu w kraju i za granicą;

3)organizowanie i udział w wystawach i targach;

4)organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego;

5)podejmowanie działań promujących rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu;

6)współpraca ze stowarzyszeniami zawodowymi, organizacjami przedsiębiorców i pracodawców;

7)koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną;

8)organizowanie udziału władz powiatu w obchodach, uroczystościach i rocznicach na szczeblu gmin, sąsiednich powiatów oraz województwa kujawsko-pomorskiego;

9)współpraca z poszczególnymi wydziałami Starostwa i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie rozwoju i promocji;

10)przygotowywanie materiałów do opracowywania informatorów i publikacji promocyjnych dotyczących Powiatu;

11)udział w spotkaniach i uroczystościach ważnych dla Powiatu;

12)przekazywanie  informacji o działalności Powiatu do mediów.

III. Katalog  i karty usług  realizowane przez Wydział Organizacyjny.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22174
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-21 12:38

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7678854
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-17 13:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl