Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81

Sekretarz Powiatu, Katarzyna Orłowska, parter, pok. S12, wew. 112, e-mail: k.orlowska@golub-dobrzyn.com.pl

Kierownik Wydziału, kadry: Monika Ciechanowska, parter, pok. S11, wew. 111, e-mail: m.ciechanowska@golub-dobrzyn.com.pl 

Promocja Powiatu, e-mail: promocja@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Emilia Pęcak, Nieodpłatna pomoc prawna, parter, pok. S11, wew. 111, e-mail: e.pecak@golub-dobrzyn.com.pl, tel. bezpośredni do rejestracji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: 784 637 815

Kamil Topolewski, Archiwum Zakładowe, UKS, kluby sportowe, Stowarzyszenia parter, pok. S11, wew. 111, e-mail: k.topolewski@golub-dobrzyn.com.pl

Patrycja Wesołowska, Biuro Podawcze, parter, pok. S4, wew. 41, e-mail: p.wesolowska@golub-dobrzyn.com.pl

Aleksandra Marcinkowska, Promocja, Sekretariat, parter, pok. S2, wew.22-23, e-mail: a.marcinkowska@golub-dobrzyn.com.pl

Kinga Pasternak, pok. S8, wew 47, e-mail: k.pasternak@golub-dobrzyn.com.pl

Aleksandra Gapińska, pok. S9, e-mail: a.gapinska@golub-dobrzyn.com.pl

 

II. Zadania i kompetencje Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych:

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg, wniosków i petycji, zapewnia obsługę Zarządu Powiatu, realizuje zadania z zakresu spraw społecznych i obywatelskich, kultury i rozwoju lokalnego oraz sportu, a także prowadzi działalność promocyjno-informacyjną Powiatu.

2.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw organizacyjnych należy:

1) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji;

2) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i jego nowelizacji;

3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;

4) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;

5) prowadzenie obsługi Biura Podawczego;

6) zapewnienie nadawania i odbioru przesyłek pocztowych oraz ich ewidencji;

7) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty oraz zarządzeń Starosty;

8) prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień;

9) prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych;

10) dokonywanie prenumeraty prasy i innych wydawnictw;

11) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

12) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji, opracowywanie analiz i sprawozdań z tego zakresu;

13) organizowanie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym:

a) organizowanie utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,

b) wykonywanie czynności niezbędnych do zawarcia umów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej z adwokatami, radcami oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

c) zbieranie informacji o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu i przekazywanie ich Ministrowi Sprawiedliwości i Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu,

d) rozliczanie pod względem merytorycznym dotacji przekazanej powiatowi na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej,

e) podejmowanie działań na rzecz edukacji prawnej,

14) prowadzenie rejestru wniosków Komisji Rady,

15) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych,

16) koordynowanie realizacji wniosków Komisji Rady, a także  interpelacji i zapytań radnych  oraz czuwanie nad ich  terminowym załatwianiem.

3.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie obsługi Zarządu Powiatu należy:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Zarządu;

2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia  Zarządu;

3) protokołowanie posiedzeń Zarządu;

4) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,

5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał  Zarządu kierownikom wydziałów i jednostek organizacyjnych ,

6) udzielanie pomocy członkom Zarządu Powiatu  w wypełnianiu obowiązków.

4.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie kultury należy:

1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;

2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

3) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;

4) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;

5) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;

6) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;

7) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;

8) współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;

9) organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętniania walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;

10) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;

11) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;

12) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;

13) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;

14) ustanawianie społecznego opiekuna zabytków.

5.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rozwoju lokalnego należy:

1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie;

2) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu w kraju i za granicą;

3) organizowanie i udział w wystawach i targach;

4) podejmowanie działań promujących rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu;

5) współpraca ze stowarzyszeniami zawodowymi, organizacjami przedsiębiorców i pracodawców;

6) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną;

7) organizowanie udziału władz powiatu w obchodach, uroczystościach i rocznicach na szczeblu gmin, sąsiednich powiatów oraz województwa kujawsko-pomorskiego;

8) współpraca poszczególnymi wydziałami Starostwa i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie rozwoju i promocji;

9) przygotowywanie materiałów do opracowywania informatorów i publikacji promocyjnych dotyczących Powiatu;

10) udział w spotkaniach i uroczystościach ważnych dla Powiatu;

11) przekazywanie informacji o działalności Powiatu do mediów.

6.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw społecznych i obywatelskich należy:

1) koordynowanie procesu tworzenia programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, opracowywanie projektu programu, poddawanie go konsultacjom społecznym, kontrolowanie sposobu realizacji uchwalonego programu;

2) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

4) wykonywanie uprawnień Starosty wynikających z przepisów ustawy o fundacjach;

5) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;

6) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;

7) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;

8) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;

9) współpraca w zakresie realizacji pkt 7 i 8 z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych we współdziałaniu z wojewodą;

10) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną;

11) realizacja zadań związanych z przewozem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub szpitalnego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu;

12) koordynacja i analiza działalności jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej;

13) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej w tym pomocy społecznej zgodnych ze strategią przyjętą przez Radę;

14) sprawowanie nadzoru nad działalnością domu pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie spraw organizacyjnych i administracyjnych;

15) przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej, rozliczenie pozyskanych środków oraz współpraca w tym zakresie z ministerstwem właściwym do spraw pomocy społecznej, urzędem wojewódzkim, urzędem marszałkowskim, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie sportu należy:

1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;

2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;

3) wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

4) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym m.in. organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych;

5) opracowywanie kalendarzy imprez sportowo-rekreacyjnych;

6) opiniowanie wniosków o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu;

7) zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

III. Katalog  i karty usług  realizowane przez Wydział Organizacyjny.


 

WNIOSKI DO POBRANIA DLA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH:


 


 


 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67938
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-03 13:09:42