Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

DANE ADRESOWE, ZADANIA I KOMPETENCJE WYDZIAŁU, FORMULARZE I WNIOSKII. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń


Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 wew. 107-110

pokój nr S15, parter

Kierownik Wydziału - Agnieszka Celmer, e-mail: a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Cieszyński Wojciech, e-mail: w.cieszynski@golub-dobrzyn.com.pl

Anita Chlebowska, e-mail: a.chlebowska@golub-dobrzyn.com.pl 

Michalina Sienkiewicz, e-mail: m.sienkiewicz@golub-dobrzyn.com.pl 

Paweł Cichowicz, e-mail: p.cichowicz@golub-dobrzyn.com.pl 

 

Wnioski w procesie budowlanym można składać:       

 1. w postaci papierowej albo
 2. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego.

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem portalu e-budownictwo, prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, pod adresem:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

Portal e-budownictwo udostępnia formularze, które można przesłać elektroniczne do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jak to zrobić:

 1. wypełnić je online,
 2. dołączyć wymagane załączniki na platformie e-PUAP,
 3. podpisać za pośrednictwem platformy e-PUAP, korzystając np. z profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego,
 4. przesłać elektronicznie do właściwego urzędu.

II. Katalog  i karty usług  realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa.

Karty usług


Decyzja o pozwoleniu na budowęDecyzja o pozwoleniu na rozbiórkęDecyzja o zmianie pozwolenia na budowęPrzeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowęZgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych oraz zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoZgłoszenie rozbiórkiZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego częściZaświadczenie stwierdzające samodzielność lokaluZaświadczenie dla celów dodatku mieszkaniowegoPrzeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby


III. Zadania i kompetencje Wydziału Architektury i Budownictwa:

1.  Wydział Architektury i Budownictwa wykonuje zadania należące do właściwości starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji określone przepisami prawa budowlanego i niezastrzeżone do właściwości innych organów.  
2. Do podstawowych zadań wydziału należy:
1) sprawdzanie braków formalno prawnych wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz wzywanie do ich usunięcia, w trybie art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego;
2) sprawdzanie nieprawidłowości – braków materialno-prawnych wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz nakładanie, w trybie art. 35 ust. 3 prawa budowlanego obowiązku ich usunięcia, w określonym terminie;
3) sprawdzanie, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego: 
a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
c) kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia,  o którym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego,
d) wykonania, a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego, także jego sprawdzenia przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień jego opracowania lub sprawdzenia –zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego,
e)  spełnienia wymagań określonych w art. 60 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a w przypadku inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy;
4)  prowadzenie postępowania uzgodnieniowego z wojewódzkim konserwatorem zabytków, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, w trybie art. 39 ust. 3 i 4 prawa budowlanego;
5)  wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
6) wydawanie na żądanie inwestora odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 
7) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki;
8) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę; 
9)  stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata; 
10) w przypadku stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,  wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę -na rozpoczęcie budowy;
11) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;  
12) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, występowanie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od tych przepisów, a po uzyskaniu takiego upoważnienia udzielanie bądź odmawianie, w drodze postanowienia zgody na odstępstwo;  
13) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, wydawanie postanowienia o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
14) wydawanie i opieczętowywanie dziennika budowy, montażu lub rozbiórki, w trybie przepisów o dzienniku budowy, montażu i rozbiórce, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeniu zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 
15) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a objętych obowiązkiem zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej; 
16) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę, a objętych obowiązkiem zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
17) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a objętych obowiązkiem zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
18)  w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, nakładanie na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji;
19)   wnoszenie sprzeciwu, jeżeli:
a)  zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenie na budowę,
b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
c) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 prawa budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;
20) nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;
21) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, jeżeli rozbiórka tych obiektów może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką;
22) wnoszenie sprzeciwu, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
a) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
b) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) może spowodować niedopuszczalne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;
23)    jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, rozstrzyganie w tej sprawie poprzez wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
24) przenoszenie, w drodze decyzji, praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby; 
25)  wydawanie z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 prawa budowlanego, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych; 
26)  egzekwowanie obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 prawa budowlanego, jeżeli inwestor przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, nie złożył wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i uchyla się po upływie tego terminu od obowiązku jego rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 
27)   prowadzenie w formie elektronicznej, w systemie RWDZ, rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a prawa budowlanego, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do nich danych na bieżąco; 
28)    przekazywanie bezzwłocznie powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego: 
a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
c) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
29)    uczestniczenie, na wezwanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
30)    przesyłanie niezwłocznie decyzji o pozwoleniu na budowę, kopii zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a prawa budowlanego lub kopii zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b tego prawa wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, wójtowi lub burmistrzowi albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
31)    przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku od nieruchomości, ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego, w trybie przepisów o informacjach podatkowych;
32)    przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, projektów budowlanych załączonych do zgłoszenia, w stosunku do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego;
33)    rozstrzyganie na wniosek inwestora, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, a w przypadku uznania zasadności wniosku inwestora jednoczesne określenie granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości;
34)     wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, na wniosek właściwego zarządcy drogi, w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
35)    stwierdzanie, w formie zaświadczenia spełnienia wymagań samodzielności lokali mieszkalnych, a  także samodzielności lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, w związku z ustanowieniem odrębnej własności tych lokali, w trybie przepisów o własności lokali; 
36)    potwierdzanie w formie zaświadczenia powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego, w związku z ubieganiem się wnioskodawcy o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w trybie przepisów o dodatkach mieszkaniowych;
37)    realizowanie obowiązku sprawozdawczego z zakresu działania wydziału, wynikającego z obowiązujących przepisów; 
38)    zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu informacji, o których mowa w art. 30a prawa budowlanego oraz innych informacji związanych z zakresem działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów;
39) wprowadzanie danych do bazy w systemie zintegrowanej platformy informatycznej gospodarki przestrzennej ERGO, wynikających z zakresu działania wydziału. 
 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75493
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-12 14:55