Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

DANE ADRESOWE, ZADANIA I KOMPETENCJE WYDZIAŁU, FORMULARZE I WNIOSKI


I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 wew. 107-110

pokój nr S15, parter

Kierownik Wydziału - Agnieszka Celmer, e-mail: a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Cieszyński Wojciech, e-mail: w.cieszynski@golub-dobrzyn.com.pl

Anita Chlebowska, e-mail: a.chlebowska@golub-dobrzyn.com.pl 

Michalina Więckowska, e-mail: m.wieckowska@golub-dobrzyn.com.pl 

Paweł Cichowicz, e-mail: p.cichowicz@golub-dobrzyn.com.pl 

 

II. Katalog  i karty usług  realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa.


Uwaga !!!

Od dnia 17 grudnia 2016 r.
na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U., poz. 1493),

 

obowiązują nowe wzory druków w procesie budowlanym.

 

Przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm


 

Karty usług


Pozwolenie na budowęPozwolenie na rozbiórkęZmiana pozwolenia na budowęPrzeniesienie pozwolenia na budowęZgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowęZgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanegoZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego częściZaświadczenie stwierdzające samodzielność lokaluZaświadczenie dla celów dodatku mieszkaniowegoZgłoszenie robót budowlanych z projektem


III. Zadania i kompetencje Wydziału Architektury i Budownictwa:

1. Wydział Architektury i Budownictwa wykonuje zadania należące do właściwości starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji określone przepisami prawa budowlanego i niezastrzeżone do właściwości innych organów.

2. Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) sprawdzanie formalno-prawnych braków wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz wzywanie do ich usunięcia, w trybie art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego;

2) sprawdzanie materialno-prawnych braków wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz nakładanie postanowieniem obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie, w trybie art. 35 ust. 3 prawa budowlanego;

3) sprawdzanie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:

a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

c) kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego,

d) wykonanie, a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego, także jego sprawdzenie przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień jego opracowania lub sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego;

4) występowanie przed wydaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków o uzgodnienie ich realizacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

5) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;

6) wydawanie na żądanie inwestora odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie pozwolenia na budowę;

7) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki;

8) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę;

9) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata;

10) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę, za zgodą strony, na rzecz której decyzja ta została wydana, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

11) w przypadkach szczególnie uzasadnionych występowanie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od tych przepisów, a po uzyskaniu takiego upoważnienia udzielanie bądź odmawianie, w drodze postanowienia zgody na odstępstwo;

12) wydawanie i opieczętowywanie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, w trybie przepisów o dzienniku budowy, montażu i rozbiórce, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeniu zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

13) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a objętych obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi;

14) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę, a objętych obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi;

15) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a objętych obowiązkiem zgłoszenia właściwemu organowi;

16) w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, nakładanie na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji;

17) wnoszenie sprzeciwu, jeżeli:

a) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenie na budowę,

b) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy,

c) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 prawa budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;

18) nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;

19) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, jeżeli rozbiórka tych obiektów może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką;

20) wnoszenie sprzeciwu, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

a) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

b) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu,

c) może spowodować niedopuszczalne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,

21) przenoszenie, w drodze decyzji, praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby;

22) wydawanie z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 prawa budowlanego, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych;

23) egzekwowanie obowiązku wykonania rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 prawa budowlanego, jeżeli inwestor przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, nie złożył wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uchyla się po upływie tego terminu od obowiązku jego rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

24) prowadzenie w formie elektronicznej, w systemie RWDZ rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a prawa budowlanego, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzanych do nich danych na bieżąco;

25) przekazywanie bezzwłocznie powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego:

a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,

b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,

c) kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;

26) uczestniczenie na wezwanie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

27) przesyłanie niezwłocznie decyzji o pozwoleniu na budowę, kopii zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a prawa budowlanego lub kopii zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, wójtowi lub burmistrzowi albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

28) przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku od nieruchomości, ze względu na miejsce położenia obiektu budowlanego, w trybie przepisów o informacjach podatkowych;

29) przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, projektów budowlanych załączonych do zgłoszenia, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,  a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego;

30) rozstrzyganie na wniosek inwestora, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, a w przypadku uznania zasadności wniosku inwestora jednoczesne określanie granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości;

31) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, na wniosek właściwego zarządcy drogi, w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

32) stwierdzanie, w formie zaświadczenia spełnienia wymagań samodzielności lokali mieszkalnych, a także samodzielności lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, w związku z ustanowieniem odrębnej własności tych lokali, w trybie przepisów o własności lokali;

33) potwierdzanie w formie zaświadczenia powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego, w związku z ubieganiem się wnioskodawcy o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w trybie przepisów o dodatkach mieszkaniowych;

34) realizowanie obowiązku sprawozdawczego z zakresu działania wydziału, wynikającego z obowiązujących przepisów;

35) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu informacji, o których mowa w art. 30a prawa budowlanego oraz innych informacji związanych z zakresem działania wydziału, wynikających z obowiązujących przepisów;

36) wprowadzanie danych do bazy w systemie zintegrowanej platformy informatycznej gospodarki przestrzennej ERGO, wynikających z zakresu działania wydziału.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37610
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 09:14

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10528898
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-17 12:40

Stopka strony