Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«listopad 2017»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
678910dzień: 1112
13141516171819
20212223dzień: 242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

  • 2017-11-24 XLVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy cz. Przewodnicka /zamek golubski/
  • 2017-12-16 Spotkanie Chorągwi Husarskiej /zamek golubski/
  • 2017-12-31 Bal Sylwestrowy /zamek golubski/

Nawigacja

Treść strony

DANE ADRESOWE, ZADANIA I KOMPETENCJE WYDZIAŁU, FORMULARZE I WNIOSKI


I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 wew. 107-110

pokój nr S15, parter

Kierownik Wydziału - Agnieszka Celmer, e-mail: a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Cieszyński Wojciech, e-mail: w.cieszynski@golub-dobrzyn.com.pl

Anita Chlebowska, e-mail: a.chlebowska@golub-dobrzyn.com.pl 

 

II. Katalog  i karty usług  realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa.


Uwaga !!!

Od dnia 17 grudnia 2016 r.
na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U., poz. 1493),

 

obowiązują nowe wzory druków w procesie budowlanym.

 

Przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm


 

Karty usług


Pozwolenie na budowęPozwolenie na rozbiórkęZmiana pozwolenia na budowęPrzeniesienie pozwolenia na budowęZgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowęZgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanegoZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego częściZaświadczenie stwierdzające samodzielność lokaluZaświadczenie dla celów dodatku mieszkaniowegoZgłoszenie robót budowlanych z projektem


III. Zadania i kompetencje Wydziału Architektury i Budownictwa:

1. Wydział Architektury i Budownictwa wykonuje obowiązki  administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie udzielania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz zgłoszeń zamiaru budowy lub przebudowy, rozbiórki obiektów i wykonywania robót budowlanych niewymagających uzyskania  decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, a także wykonuje czynności związane z poświadczeniem spełniania  wymagań samodzielności lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, a także poświadczaniem powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego.

2. Do podstawowych zadań wydziału należy:

1)sprawdzanie braków formalnych we wnioskach o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz nakładanie obowiązku usunięcia tych braków;

2)sprawdzanie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego:

a)zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b)zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

c)kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także opracowanie i zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności oraz legitymującą się aktualnym na dzień jego opracowania zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

3)sprawdzanie braków merytorycznych w projekcie budowlanym oraz w zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części  oraz zgłoszeniu budowy lub przebudowy, rozbiórki obiektu, a także wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz nakładanie w drodze postanowienia obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości i brakujących dokumentów;

4)występowanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o uzgodnienie rozwiązań projektowych zawartych we wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, jeżeli obiekt ten ujęty jest w gminnej  ewidencji zabytków;

5)wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego;

6)wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej  wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

7)wydawanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, jeżeli na projekcie zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki;

8)wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, zezwalającej na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę;

9)wydawanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę, jeżeli budowy  nie rozpoczęto w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli nastąpiła przerwa w budowie dłuższa niż 3 lata;

10)wydawanie decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę na rzecz innego podmiotu;

11)wydawanie decyzji przenoszącej prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia budowy lub przebudowy, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby;

12)występowanie do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, o udzielenie upoważnienia do rozpatrzenia wniosku o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, a w przypadku uzyskania takiego upoważnienia,  przygotowanie postanowienia o udzieleniu bądź odmowie udzielenia zgody na odstępstwo;

13)rejestrowanie i opieczętowywanie dziennika budowy dla obiektów i robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;

14)rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub przebudowy, rozbiórki obiektu lub wykonywania robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź rozbiórkę;

15)wnoszenie sprzeciwu, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy obiektu lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy a także, gdy zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo budowlane, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;

16)nakładanie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli realizacja zgłaszanego obiektu lub wykonywania robót budowlanych mogłaby naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub mogłaby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych lub wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;

17)nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego podlegającego zgłoszeniu, jeżeli rozbiórka tego obiektu mogłaby wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymagałaby zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką;

18)rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

19)wnoszenie sprzeciwu, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymagałaby wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, naruszałaby ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, mogłaby spowodować niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych lub wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich;

20)egzekwowanie wykonania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo budowlane, jeżeli inwestor uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu;

21)prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane, a także przekazywanie wprowadzanych do nich danych Wojewodzie;

22)współdziałanie z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w zakresie określonym przepisami ustawy – Prawo budowlane, poprzez:

a)przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym  projektem budowlanym,

b)przekazywanie kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,

c)przekazywanie kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń  wynikających z przepisów ustawy – Prawo budowlane,

d)uczestniczenie na wezwanie w/wym. organu w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

23)przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę, kopii zgłoszenia budowy lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu wójtowi lub burmistrzowi albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

24)przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku od nieruchomości, za względu na miejsce położenia tego obiektu;

25)przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, projektów budowlanych załączonych do zgłoszenia, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego;

26)uzgadnianie rozwiązań projektowych dla obiektów  zakładów  oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie określonym  w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane;

27)rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych;

28)wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, na wniosek właściwego zarządcy drogi;

29)poświadczanie spełnienia wymagań samodzielności lokali mieszkalnych,  a także lokali o innym przeznaczeniu, w związku z czynnościami mającymi na celu ustanowienie odrębnej własności tych lokali;

30)poświadczanie powierzchni użytkowej i wyposażenia  technicznego domu jednorodzinnego, w związku z ubieganiem się przez wnioskodawcę o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

31)sporządzanie i przekazywanie do GUS, wojewody i GUNB meldunków oraz sprawozdań wynikających z aktualnych przepisów;

32)podawanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 30a ustawy – Prawo budowlane, informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie pozwolenia na budowę i wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także innych informacji wymaganych prawem z zakresu działania wydziału.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28977
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-07 20:38

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7678853
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-17 13:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl