Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.259.2021.CWoj)

  2021.07.21

  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa ul. Sosnowej i Kalinowej w Golubiu-Dobrzyniu”.

 • Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

  2021.07.15

  W dniu 14 lipca 2021 r. Klub Miłośników Starych Traktorów i Maszyn Rolniczych ,,Retro – Traktor” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,,Ocalić od zapomnienia – część druga”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ww. oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038).

   

   

 • Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2021.07.07
  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń, dla których Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1G/00014319/8
 • Obwieszczenie

  2021.07.02

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.Prawo wodne (Dz. U.z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 czerwca2021 r. wydałem Gminie Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie decyzję znak:GD.ZUZ.5.4210.75.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński

 • Decyzja

  2021.07.02

  Na podstawie art. 124b ust. 1, 2, 2a i 3, art. 124a, art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust 3, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak.....

 • Obwieszczenie

  2021.06.29

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2021 r. wydałem Gminie Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.74.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie

 • Obwieszczenie

  2021.06.29

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2021 r. wydałem Gminie Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.73.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie

 • Obwieszczenie

  2021.06.02

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się dwóch studni głębinowych, tj.: studni nr 2 (dz. ewid. nr 1/13 obręb ewid. nr 0021 Wielka Łąka) i studni nr 3 (dz. ewid. nr 32/9 obręb ewid. nr 0021 Wielka Łąka), zlokalizowanego w miejscowości Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński

 • Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany tzw. uchwały antysmogowej

  2021.05.31

  Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych.

 • Obwieszczenie

  2021.05.25

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, tj.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2021 r. wydałem Gminie Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.477.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń, gm. Zbójno na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń

 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

  2021.05.18

  Na postawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, art. 40, art. 41 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XXIX/418/21 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Obwieszczenie

  2021.05.18

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  Dz. U. z 2021 r.  poz. 624)  zawiadamiam i podaje do publicznej wiadomości że w dniu 11 maja 2021 r. wydałem Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Mostowa 8B, 87-400 Golub-Dobrzyń decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.537.2020.EF pozwolenia wodno prawnego

  1) wykonanie urządzenia wodnego tj. studni głębinowej nr IIB ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na działce nr 37/2 obręb 0005 Golub-Dobrzyń, gm. Golub-Dobrzyń,

   2) usługę wodną – pobór wód podziemnych z ujęcia „Białkowo”  ze studni zastępczej IIB oraz czynnych studni Ia, IB, II, IIA celem zlokalizowanych na działkach nr 34/6, 36/1, 37/1, 38/1, 37/2 obręb 0005 Golub-Dobrzyń, gm. Golub-Dobrzyń

  wraz z wygaszeniem w części dotyczącej poboru wody podziemnej z 5 studni (nr IA, II, IIA, III, i IB) pozwolenie wodnoprawne udzielne decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 lipca 2016 r.

 • Decyzja

  2021.05.06

  Na podstawie art. 124b ust. 1, 2, 2a i 3, art. 124a, art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust 3, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak 

  orzekam

  1. O zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 289, położnej w obrębie Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie na rzecz spółki Energa-Operator S.A.
   z siedzibą w Gdańsku w celu wykonania prac remontowych polegających na wymianie przewodów i słupów linii SN-15kV
 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2021.04.14

  Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124b w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie Kujawa, gm. Golub-Dobrzyń, oznaczonej jako działki nr 266 i 268, w celu demontażu przewodów i słupów linii SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji skablowania linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji GPZ Golub-Dobrzyń – Lipnica – Poprzeczka Młyn Handlowy – Płonne. 

 • Obwieszczenie

  2021.03.16

  Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr IIB ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych na działce nr 37/2 obręb 0005 Golub-Dobrzyń oraz usługę wodną – pobór wód podziemnych z ujęcia „Białkowo”

 • Obwieszczenie

  2021.03.05

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 400 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2021 r. wydano decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.138.2020.MK dla ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, udzielającą pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym tj. przejście siecią elektroenergetyczną SN-15kV metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Drwęca, na działkach o nr ewidencyjnym 114/2 obręb Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń, nr 253 i 90 obręb Rodzone, gmina Radomin, na prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne linii energetycznych – demontaż elektroenergetycznej linii napowietrznej

 • OBWIESZCZENIE

  2021.03.03

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2021 r. wydałem Panu Krzysztofowi Jadwisieńczakowi, zam. Krążno 3, 87-400 Golub-Dobrzyń decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.259.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2021.02.15

  Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124b w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie, oznaczonej jako działka nr 289, w celu założenia przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii w związku z realizacją inwestycji polegającej na wymianie urządzeń napowietrznej linii SN-15kV relacji GPZ Kowalewo – Chełmonie na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A.

 • Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku

  2021.02.05

  Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 5 lutego br. podjął uchwałę nr 82/172/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla ofert na wsparcie realizacji
  zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W związku  z powyższym
  zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w terminie:

 • Decyzja

  2021.02.04

  Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f, 5 oraz art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), art. 8, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2, 3, art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1a i 2, art. 134 i art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 203 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania administracyjnego, w związku z decyzją Nr 2/ZRID/2020 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego znak: AB.6740.273.2020.CWoj z 11.08.2020 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2021.01.11

  Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w związku z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje, że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji w postępowaniu  w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oznaczoną numerem geodezyjnym 320/1 o powierzchni 0,0188 ha., położoną w obrębie 8 miasta Golubia-Dobrzynia o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą z mocy prawa przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń na podstawie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 2/ZRID/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. znak: AB.6740.273.2020.CWoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia obejmujące zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Kościuszki – III etap”.

 • Obwieszczenie

  2020.12.23

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń gm. Zbójno

 • Projekt "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w powiecie golubsko-dobrzyńskim" na lata 2021-2030

  2020.12.22

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż został opracowany projekt "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w powiecie golubsko-dobrzyńskim" na lata 2021-2030, który publikujemy celem zapoznania się i przedstawienia własnych uwag, opinii oraz proponowanych zmian adekwatnych do poziomu potrzeb i możliwości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w terminie do 8 stycznia 2021 r. Dane do korespondencji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, ul. J.G. Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń e-mail: pcprgolubdobrzyn@tlen.pl lub pcpr@golub-dobrzyn.com.pl tel.: 56 683 54 76.

 • Obwieszczenie

  2020.12.15

  Na podstawie art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 9 grudnia 2020 r. decyzji, znak: GD.ZUZ.5.4210.363.2020.EF dla Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną –  na pobór czwartorzędowych wód podziemnych z trzech studni – studni nr 1 (SW-1) i nr 2 (SW—2)

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 243577
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-03 07:43