Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • Obwieszczenie

  2020.08.13

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WodyPolskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym tj. przejście siecią elektroenergetyczną SN-15kV metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Drwęca, na działkach o nr ewidencyjnym 114/2 obręb Rodzone, gmina Radomin, nr 253 i 90 obręb Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń, na prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne linii energetycznych – demontaż elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV nad rzeką Drwęcą, na działkach o nr ewidencyjnym 273/2, 274/2 i 114/2 obręb Rodzone, gmina Radomin, nr 253 i 5221/11 obręb Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń oraz na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. linii elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnym 273/2 obręb Rodzone, gmina Radomin, nr 90 obręb Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń.

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.08.12

  Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupa linii napowietrznej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV, po uprzednim wykonaniu demontażu urządzeń linii napowietrznej SN-15kV, na części nieruchomości, położonej w obrębie Lisewo, gm. Golub-Dobrzyń, oznaczonej nr geod. 356/2 w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana przewodów linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV na linii GPZ Golub-Dobrzyń – Lipnica od ST. 35-10,3 na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A.

 • Decyzja

  2020.08.12

  Na podstawie art. 124b ust. 1, 2, 2a i 3, art. 124a, art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust 3, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak

 • Obwieszczenie

  2020.08.11

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych, tj.: studni nr 3 i studni nr 4, zlokalizowanego w miejscowości Piątkowo, gm. Kowalewo Pomorskie pow. golubsko-dobrzyński na terenie działki ewid. nr 1/6 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo oraz odprowadzanie podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie działki ewid. nr 1/6 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego oznaczonego w ewid. R-W1, zlokalizowanego na terenie działki ewid. nr 75 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo

 • Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

  2020.08.06

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 23.07.2020 r.

  2020.07.23

  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716) oraz art. 49 i 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

 • KOMUNIKAT dot. raportu o stanie powiatu

  2020.07.22

  Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (zakładka Raport …..) opublikowano raport o stanie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019.

 • Obwieszczenie

  2020.07.08

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 r. wydano decyzję, znak: GD.ZUZ.5.421.536.2019.MK dla PRINT Krzysztof Kaliski, Podzamek Golubski 47, 87-400 Golub-Dobrzyń, udzielającą pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu (rowu melioracyjnego), na działkach o nr ewidencyjnych 9/3, 9/4, 10/2, 14 i 23 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń.

 • Informacja

  2020.07.06

  Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości iż wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 03.03.2020 r. Zakładu Masarskiego Helena i Stefan Romanowscy Stefan Romanowski, Miliszewy 58, 87-408 Ciechocin o zmianę decyzji z dnia 21.12.2015 r. (znak: RiOŚ.6233.26.2015.PSt) Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działkach o nr geodezyjnych 211/1 i 211/2, obręb Miliszewy, gmina Ciechocin.

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu i Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

  2020.07.01

  Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, w tym stopniowe zmniejszenie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym oraz sytuację lokalną, Starosta Golubsko-Dobrzyński podjął decyzję o powrocie do stacjonarnego pełnienia dyżuru od 6 lipca 2020 r. W przypadku, gdy porada nie wymaga fizycznej obecności w siedzibie zaleca się skorzystanie z porady prawnej odbywającej się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 • KOMUNIKAT dot. raportu o stanie powiatu

  2020.06.09

  Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (zakładka Raport …..) opublikowano raport o stanie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2019.

  Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 • Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

  2020.05.29

  Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz o uchwałę nr LXVI/296/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.05.27

  Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 art. 124b w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie, oznaczonej nr geod. 57/4, w celu przeprowadzenia prac remontowych polegających na wymianie przewodów i dwóch słupów linii SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji polegającej na wymianie urządzeń napowietrznej linii SN-15 kV relacji GPZ Kowalewo- Chełmonie na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A.

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.05.26

  Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294) poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

  W związku z powyższym Starosta Golubsko-Dobrzyński informuje, że nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 • Obwieszczenie

  2020.05.15

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
  z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budową wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu (rowu melioracyjnego), na działkach o nr ewidencyjnych 9/3, 9/4, 10/2, 14 i 23 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń.

 • Trwają rekrutacje on-line do szkół muzycznych w powiecie golubsko-dobrzyńskim

  2020.05.13

  ZAPRASZAMY do zapisów na rok szkolny 2020/2021. NAUKA W PUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ JEST BEZPŁATNA. Czas spędzony w szkole dostarcza dzieciom wiele radości, przeżyć związanych z muzyką. Kontakt ze sztuką uczy wrażliwości na piękno. Kształcenie muzyczne w sposób zasadniczy wspiera rozwój procesów myślowych, a więc pamięci, uwagi, wyobraźni, sfery emocjonalnej. Gra na instrumencie wspiera aktywność obu rąk, uruchamia wyrównaną pracę obu półkul mózgu stymulując ich rozwój. W rezultacie umuzykalnione dzieci mają lepszą koncentrację, szybciej uczą się nowych rzeczy i lepiej radzą sobie w szkole. Poprzez system edukacji muzycznej dzieci przyzwyczajają się do systematycznej pracy, są lepiej zorganizowane, zdyscyplinowane i bardziej odpowiedzialne.

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 07.05.2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  2020.05.08

  Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam że dnia 05.05.2020 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 1/ZRID/2020, znak: AB.6740.126.2020.CWoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo”.

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE.

  2020.05.04

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) oraz Nr XXIV/146/2020 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dn. 29kwietnia 2020 r., Zarząd Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

  2020.04.15

  Zgodnie z uchwałą nr 45/105/20 z dnia 12 lutego 2020 r. Zarządu Powiatu     Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i promocji Powiatu oraz na podstawie uchwały nr 47/106/20 z dnia 10 marca 2020 r. Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, informuję,
  że na konkurs złożono 16 ofert.

 • Obwieszczenie

  2020.04.01

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2020 r. wydałem na wniosek Pana Krzysztofa Jadwisieńczaka reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Iwonę Mokszan decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, tj. ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr S1, która będzie ujmowała wody z osadów czwartorzędowych, zlokalizowanego w m. Krążno, gm. Golub-Dobrzyń, na terenie działki ewid. nr 68/1 obręb ewid. 0015 Podzamek Golubski.

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak sprawy: AB.6740.126.2020.CWoj)

  2020.03.30

  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716) oraz art. 49 i 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Gminy Kowalewo Pomorskie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo”.

 • Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

  2020.03.10

  W dniu 10 marca 2020 r. Stowarzyszenie „Przywrócić Pamięć” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „10.04.2010 Golub-Dobrzyń Pamięta – część druga”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ww. oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284).

 • Komisja konkursowa

  2020.03.06

  Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem zgłoszenia przez organizacje pozarządowe kandydatur do prac w Komisji Konkursowej, której celem będzie dokonanie oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2020 roku, skład ww. Komisji zostanie ustalony w oparciu o regulację art. 15 ust. 2a, ust. 2b i ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284).

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 243589
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-03 07:43