Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Informacje i ogłoszenia

Stronicowanie

 • Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

  2020.12.07

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 71/152/20 z dnia 9 listopada 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert wpłynęło 5 ofert. Powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 74/157/20 z dnia 1 grudnia 2020 r. Komisja Konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na posiedzeniu dnia  2 grudnia 2020 r.  dokonała oceny złożonych ofert i sporządziła protokół. Następnie Komisja przekazała Zarządowi Powiatu oferty w celu rozstrzygnięcia konkursu.

 • Roczny program współpracy 2021

  2020.12.02

  Uprzejmie informuję, iż podczas XXXI sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zwołanej na dzień 25 listopada 2020 r. uchwalony został „Roczny Program Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

  Powyższy Program poprzedzony został konsultacjami społecznymi projektu uchwały. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu.

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26.11.2020 r.

  2020.11.26

  Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) w związku z art. 49 i 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

 • Konsultacje projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" w powiecie golubsko-dobrzyńskim

  2020.11.17

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż został opracowany projekt "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Na Lata 2021-2023" w powiecie golubsko-dobrzyńskim, który publikujemy celem zapoznania się i przedstawienia własnych uwag, opinii oraz proponowanych zmian adekwatnych do poziomu potrzeb i możliwości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w terminie do 1 grudnia 2020 r.

 • Konsultacje Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie golubsko-dobrzyńskim na lata 2021-2025

  2020.11.13

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż został opracowany projekt "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie golubsko-dobrzyńskim na lata 2021-2025", który publikujemy celem zapoznania się i przedstawienia własnych uwag, opinii oraz proponowanych zmian adekwatnych do poziomu potrzeb i możliwości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w terminie do 30 listopada 2020 r.

 • Decyzja

  2020.11.12

  Na podstawie art. 124 ust. 1a w zw. z art. 124 i 124a z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak o wydanie odrębnej decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w związku z decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 listopada 2020 r. znak: GN.6853.24.2020.Ac

 • Zaproszenie do komisji konkursowej

  2020.11.12

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.

 • Obwieszczenie

  2020.11.10

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną –  na pobór czwartorzędowych wód podziemnych z 3 studni gminnego ujęcia wód podziemnych Szczutowie, zlokalizowanego działce  nr 92/3 i 61/5 obręb 0014 Szczutowo, odprowadzenie wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na do stawu na działce nr 55obręb 0014 Szczutowo, gm. Radomin oraz wygaszenie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 grudnia 2010 r., znak:RiOŚ.6223-7/MT/10-5

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

  2020.11.09

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
  (Dz. U. z 2019 poz. 294, z 2020 r. poz. 875 i 1086) oraz art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z podjętą w dniu 9 listopada 2020 r. Uchwałą Nr 71/152/20 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w 2021 roku.

 • Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

  2020.11.09

  Na podstawie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak

  orzekam

  ograniczyć sposób korzystania do części nieruchomości gruntowej w części o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Lisewo gm. Golub-Dobrzyń oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 356/2, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (wyłączono ze względu na RODO), przez udzielenie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia  na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupa linii napowietrznej SN-15kV oraz złącza kablowego SN-15kV, po uprzednim wykonaniu demontażu urządzeń linii napowietrznej SN-15kV, na powierzchni 1393,90m² zajętej na czas przebudowy sieci w tym 83,7m² powierzchnia zajęcia pasa w celu umieszczenia linii kablowej zgodnie z dołączonymi mapami planu zagospodarowania terenu stanowiącymi integralną część decyzji, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „skablowanie linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Golub-Dobrzyń – Lipnica Poprzeczka Handlowy Młyn – Płonne”

 • Obwieszczenie

  2020.10.27

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym tj. przejście siecią elektroenergetyczną SN-15kV metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Drwęca, na działkach o nr ewidencyjnym 114/2 obręb Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń, nr 253 i 90 obręb Rodzone, gmina Radomin na prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne linii energetycznych – demontaż elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV nad rzeką Drwęcą, na działkach o nr ewidencyjnym 273/2, 274/2 i 114/2 obręb Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń, nr 253 obręb Rodzone, gmina Radomin oraz na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. linii elektroenergetycznej na działkach o nr ewidencyjnym 395/4 obręb Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń, nr 90 obręb Rodzone, gmina Radomin

 • Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie działalności Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim oraz Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu

  2020.10.23

  W związku z podjęciem decyzji o tymczasowym zawieszeniu działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, Starosta Golubsko-Dobrzyński informuje, iż porady prawne odbywać się będą wyłącznie telefonicznie do dnia 27 października 2020 r. Jednocześnie informuję, iż w chwili obecnej możliwe jest skorzystanie z porad w formie stacjonarnej w Punkcie Nieodpłatnych Porad Prawnych, znajdującym się przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu 784 637 815.

 • Informacja o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w 3 obrębie miasta Kowalewa Pomorskiego przy ulicy Odrodzenia 8, stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.10.22

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego ustnego przetargu

 • Informacja o wynikach pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.10.16

  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach pierwszego ustnego przetargu

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.10.07

  Na podstawie art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Starosta Golubsko – Dobrzyński informuje o wszczęcia postępowania na podstawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oznaczoną numerem geodezyjnym 320/1 o powierzchni 0,0188 ha., położoną w obrębie 8  miasta Golubia-Dobrzynia o nieuregulowanym stan prawnym.

 • Prośba o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu do niezbędnego minimum

  2020.10.05

  Szanowni Państwo, w związku z rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem, ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym do niezbędnego minimum. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie zalecamy daleko idącą ostrożność. Przypominamy, że każdy klient wchodzący do Starostwa musi mieć założoną maseczkę  zakrywającą  usta i nos, a także zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej  odległości  od innych klientów. Przy wejściu na korytarz główny do Starostwa oraz przed Wydziałami umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym, z którego należy skorzystać.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

  2020.10.01

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Nr XXIX/177/2020 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dn. 30 września 2020 r., Zarząd Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 • Obwieszczenie

  2020.09.22

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych, składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 2A i studni nr 3, zlokalizowanego w miejscowości Mariany, gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński

 • Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji „Rocznego Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi"

  2020.09.16

  W dniach od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z uchwałą Nr 63/142/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” przedstawił do konsultacji poprzez opublikowanie przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na stronie internetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

  2020.09.11

  Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • Informacja o konsultacjach

  2020.09.01

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, przyjętego do konsultacji uchwałą Nr 63/142/20 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 27 sierpnia 2020 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

 • Obwieszczenie

  2020.08.31

  Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (plejstoceńskich) z ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowych, nr S1, zlokalizowanego w miejscowości Krążno, gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński, na terenie działki o numerze ewid. 68/1 obręb nr 0015 Podzamek Golubski i szczególne korzystanie z wód – korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średnioroczne 5 m3 na dobę za pomocą deszczowni, na działkach o numerach ewid.: 72, 69, 68/1, 402 i 78 obręb ewid. nr 0015 Podzamek Golubski, gm. Golub-Dobrzyń, pow. golubsko-dobrzyński, na powierzchni 2,14 ha.

 • Informacja o udzieleniu zamówienia

  2020.08.31

  Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) Zamawiający – Powiat Golubsko-Dobrzyński, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń informuje, że w dniu 27.08.2020 r. zawarto umowę o wykonanie zamówienia pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

 • Informacja o udzieleniu zamówienia

  2020.08.24

  Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) Zamawiający – Powiat Golubsko-Dobrzyński, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń informuje, że w dniu 20.08.2020 r. zawarto umowy o wykonanie zamówienia pn. Zakup i dostawa środków ochrony osobistej w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

 • Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18.08.2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  2020.08.18

  Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam że dnia 11.08.2020 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 2/ZRID/2020, znak: AB.6740.273.2020.CWoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa ul. Kościuszki - III etap”.

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 243580
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-03 07:43