Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024

z dnia 5 stycznia2024 r.

 

STAROSTA GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM WGOLUBIU-DOBRZYNIU

 

Liczba wolnych stanowisk:½ etatu

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Wymiar etatu:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/2 etatu.Umowa zawarta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracownikach samorządowych. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania.Przewidywany termin zatrudnienia od 1lutego2024 r.

 

Określenie stanowiska:

Audytor wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

 

Opis stanowiska pracy:  

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, możliwość ograniczonego poruszania się po budynku - brak windy, węzeł sanitarny dostosowany dla osób niepełnosprawnościami. W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.Więcej informacji w „Deklaracji dostępności” na stronie urzędu:https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/1531,deklaracja-dostepnosci

 

Informacje o warunkach pracy na stanowisku: 

Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 

Zakres zadań wykonywanych przez pracownika na stanowisku pracy:

1.      Przeprowadza zadania audytowe zapewniające w szczególności: programuje zakres i harmonogram audytów, przeprowadza analizę ryzyka, ustala stan faktyczny zgodnie z metodyką obowiązującą w audycie, formułuje oceny i zalecenia dotyczące stanu kontroli zarządczej w obszarach objętych audytem.

2.      Przeprowadza czynności doradcze w zakresie uzgodnionym z kierownikiem jednostki dotyczące usprawnień w systemie kontroli zarządczej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

3.      Przeprowadza czynności sprawdzające i dokonuje oceny działań jednostki podjętych w ramach realizacji zaleceń audytowych.

4.      Przeprowadza identyfikację i analizę ryzyk, wpływających na realizację celów Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na bieżące funkcjonowanie i stan zasobów dla potrzeb planowania długoterminowego (rocznego i wieloletniego).

5.      Uczestniczy, w zakresie określonym przez kierownika jednostki, w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów audytu oraz sporządzaniu sprawozdań z wykonania tych planów.

6.      Uczestniczy, w zakresie określonym przez kierownika jednostki, w przygotowaniu zbiorczych informacji i ocen dotyczących stanu, istotnych ryzyk i proponowanych usprawnień kontroli zarządczej.

7.      Dokumentuje czynności i zdarzenia mające istotne znaczenie dla prowadzenia audytu wewnętrznego.

8.      Uczestniczy, w zakresie określonym przez kierownika jednostki, w działaniach mających na celu ciągłe podnoszenie jakości audytu wewnętrznego.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

Wymagania niezbędne:

1.      Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne.

2.      Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze audytu wewnętrznego.

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

1.      Posiadanie kwalifikacji zawodowych określonych w przepisach prawa dla stanowiska audytor wewnętrzny, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

-          Zdanyegzaminpotwierdzonycertyfikatem: Certified Internal Auditor (CIA) lub Certified Government Auditing Professional (CGAP) lub Certified Information Systems Auditor (CISA) lub Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) lub Certified Fraud Examiner (CFE) lub Certification in Control Self Assessment (CCSA) lub Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA)

-          lub złożony w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów

-          lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

2.      Szkolenia zawodowe z zakresu audytu wewnętrznego.

3.      Znajomość przepisów o zamówieniach publicznych, zasad rachunkowości, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

4.      Posiadanie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie realizacji zadań audytu wewnętrznego, w tym m.in. znajomość technik i metodyki audytu wewnętrznego, standardów audytu wewnętrznego, analizy ryzyka

5.      Umiejętność: współpracy, argumentowania, skutecznego komunikowania.

6.      Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, analityczne myślenie, odporność na stres.

7.      Posiadanie obywatelstwa polskiego.

8.      Korzystanie z pełni praw publicznych.

9.      Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne z zakresu: prawa, informatyki, finansów, ekonomii, socjologii, zarządzania, administracji.

2.      Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych  informuję, iż wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym wynosił poniżej 6 %.

 

Wymagane dokumenty:

1.      Curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - własnoręcznie podpisany.

2.      List motywacyjny ze wskazaniem kontaktowego numeru telefonu oraz adresu mailowego opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - własnoręcznie podpisany.

3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (stanowiący załącznik nr 1) - własnoręcznie podpisany.

4.      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

5.      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych określonych w przepisach prawa dla stanowiska audytor wewnętrzny, zgodnie z ustawą o finansach publicznych- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

6.      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkoleń zawodowych z zakresu audytu wewnętrznego- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

7.      Oświadczenie kandydata (wzór stanowi załącznik nr 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (jeśli dotyczy).

8.      Oświadczenie kandydata (wzór stanowi załącznik nr 3) o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

9.      Oświadczenie kandydata (wzór stanowi załącznik nr 3) o braku prawomocnego skazania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

10.  Oświadczenie kandydata (wzór stanowi załącznik nr 3) o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - własnoręcznie podpisana.

 

dodatkowe:

1.      Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

2.      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

3.      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko audytora wewnętrznego”. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO."

 

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, przez co należy rozumieć kserokopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata.

 

Oświadczenia wymienione powyżej muszą być opatrzone własnoręcznym popisem.

 

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin:do 22.01.2024r. do godz.15:00

1.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, pok. S 4 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu)w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu”

2.      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data wpływu.

3.      Przed podjęciem zatrudnienia  wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

Informacje dodatkowe:

 

1.      Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

2.      Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac Tysiąclecia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

3.      Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do postępowania sprawdzającego będą przechowywane w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku  naboru. Kandydaci mogą odebrać swoje dokumenty w powyższym okresie.Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. 

a)      Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 316
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-24 17:48:01