Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Katalog i karty usług realizowanych w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 

Karty usług


I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 wew. 131,132,141
pokój nr S13-S14, parter

Kierownik Wydziału: Ewa Cybulska

e-mail: e.cybulska@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Beata Witkowska, e-mail: b.witkowska@golub-dobrzyn.com.pl

Dominika Szymczyk, e-mail: d.szymczyk@golub-dobrzyn.com.pl

III. Zadania i kompetencje Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, prawa łowieckiego, rybactwa śródlądowego, rolnictwa, gospodarki odpadami oraz ochrony gruntów rolnych.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:
1)  prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
2)  udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
3)  udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska;
4)  przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
5)  przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
6)  wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntu;
7)  nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
8)  opiniowanie planu działań krótkoterminowych wojewody w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie;
9)  dokonywanie rekultywacji jeżeli:
a) podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej przeprowadzenie, lub
b) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej oraz w sytuacji, gdy z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie;
10) uzgadnianie warunków rekultywacji oraz ustalanie obowiązku poniesienia kosztów rekultywacji, ich wysokości oraz sposobu uiszczania;
11) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;
12) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi;
13) ustalanie, na żądanie poszkodowanego, wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;
14) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji;
15) nakładanie oraz określanie dodatkowych wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów emisji;
16) przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
17) ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
18) nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia oraz przedkładania w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów;
19) wydawanie pozwoleń, orzekanie o ich wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu:
a)  zintegrowanych,
b)  na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c)  na wytwarzanie odpadów;
20) przenoszenie lub odmowa, na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji;
21) ustalanie odszkodowania w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia;
22) orzekanie na wniosek prowadzącego instalację o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia po wydaniu decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia;
23) orzekanie w razie stwierdzenia, iż nie usunięto w wyznaczonym terminie negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności, o przeznaczeniu na ten cel zabezpieczenia w wysokości niezbędnej do usunięcia tych skutków;
24) udzielanie, udostępnianie oraz przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji lub kopii wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z najlepszej dostępnej techniki;
25) przyjmowanie informacji od prowadzącego instalację o planowanych, przed dokonaniem zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji;
26) zobowiązanie prowadzącego instalację do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia w przypadku uznania, że planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego;
27) dokonanie analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego co najmniej raz na 5 lat;
28) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego;
29) przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego w przypadku wydawania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza;
30) zobowiązywanie prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
31) nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko;
32) zobowiązywanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska;
33) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością;
34) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska;
35) finansowanie przez Powiat ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska;
36) delegowanie osoby do udziału w pracach komisji do prowadzenia negocjacji o ustalenie treści programu dostosowawczego, jeżeli instalacja położona jest na terenie kilku gmin;
37) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
38) identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
39) sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
40) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach;
41) ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1MW i mniejszej niż 50 MW ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia.
2.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji należy:
1) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych oraz ich zmiana, a także stwierdzenie wygaśnięcia;
2) przyjmowanie od prowadzącego instalację rocznych raportów zweryfikowanych przez uprawnionych audytorów lub wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz ich zatwierdzenie.
3.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie postępowania z odpadami należy:
1)  wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
2)  wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
3)  wydawanie decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami jest niezgodny z wymaganiami ustawy, mógłby powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
4)  wydawanie decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania odpadów, jeżeli posiadacz odpadów, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem;
5)  wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów;
6)  wydawanie decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów;
7) wydawanie decyzji nakładającej na wytwórcę odpadów z wypadków obowiązki dotyczące gospodarowania tymi odpadami, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów;
8)  przygotowywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o pozyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec ww. sprawcy;
9)  zatwierdzanie w drodze decyzji programu gospodarki odpadami wydobywczymi;
10) wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydobywczych;
11) wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
12) wydawanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
13) wydawanie postanowień w przedmiocie określenia formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń;
14) wydawanie decyzji o zwrocie zabezpieczeń roszczeń lub zwrocie części depozytu
15) udział w kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w ramach postępowania o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
4.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie geologii i górnictwa należy:
1)  wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000 m3 i działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych;
2)  prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem koncesji na rzecz innego podmiotu;
3)  dokonywanie zmiany warunków zabezpieczenia roszczeń określonych w koncesji;
4)  prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia koncesji lub cofnięciem koncesji bez odszkodowania w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
5)  zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji;
6)  wydawanie nakazów dokonania dodatkowych prac geologicznych podmiotom wykonującym prace geologiczne;
7)  zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz żądanie uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji;
8)  gromadzenie informacji oraz próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych;
9)  wydawanie zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów, jeżeli zmiany w okresie sprawozdawczym przekraczają 50 % wielkości rocznego wydobycia ze złoża;
10) zobowiązywanie przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobisk w terminie innym niż co 3 lata;
11) określanie wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie dopełni obowiązku wniesienia opłaty lub nie złoży wymaganej informacji;
12) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji;
13) przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych.
5.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy:
1)  gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa;
2)  wydawanie decyzji o przejściu do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, oraz ich wykreśleniu z zasobu;
3)  wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej, wezwanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem oraz decyzji odmawiającej zatwierdzenia statutu;
4)  wydawanie decyzji ustalającej wysokość i rodzaj świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osoby niebędącej członkiem spółki;
5)  nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej;
6)  orzekanie o nieważności w całości lub w części uchwał organów spółki wodnej;
7)  wydawanie decyzji o rozwiązaniu zarządu, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki zarządu;
8)  ustanowienie zarządu komisarycznego spółki wodnej;
9)  wydawanie decyzji w sprawie likwidacji spółki wodnej, wyznaczenie likwidatora spółki oraz ustalenie jego wynagrodzenia;
10) wystąpienie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.
6.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy:
1)  wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
2)  wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy łożyska wody płynącej nie zaliczonej do śródlądowych wód żeglownych;
3)  wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
4)  przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.
7. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie  rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m należy:
1) dokonywanie rejestracji:
a) jachtów oraz jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 Kw,
b) jednostek pływających używanych do połowów rybackich,
c) jednostek pływających uprawiających żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadającej innej niż polska przynależności,
2) wpisywanie jednostek pływających do rejestru, nadawanie numeru rejestracyjnego i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
3) wydawanie decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru;
4) wydawanie decyzji o wykreśleniu jednostki pływającej z rejestru z urzędu;
5) wydawanie wtórników w przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego;
6) wydawanie zaświadczeń o złożeniu wniosku o rejestracje;
7) wydawanie poświadczonych wyciągów i odpisów z rejestru.    
9. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony przyrody należy:
1)  popularyzowanie ochrony przyrody;
2)  prowadzenie rejestru posiadaczy i prowadzących hodowlę zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym;
3)  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów i poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne;
4)  wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy;
5)  wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za:
a) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,
b) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
c) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
d) zniszczenie drzewa lub krzewu.
8. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie gospodarki leśnej należy:
1)  wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów;
2)  prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;
3)  przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
4)  cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
5)  składanie do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny;
6)  przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów;
7)  zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu;
8)  kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
9)  wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu;
10) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwa gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
11) wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych, a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej;
12) prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, w tym wstrzymywanie wypłat oraz nakazywanie zwrotu pobranego ekwiwalentu;
13) dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
14) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem;
15) wydawanie decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
9.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie łowiectwa należy:
1)  wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
2)  prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
3)  wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
4)  wydawanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny;
5)  przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowań lub o cofnięciu zakazu wykonywania polowania, od osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego.
10.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie rolnictwa należy:
1)  promowanie gospodarstw ekologicznych na terenach nieskażonych i turystycznych;
2)  współdziałanie z ośrodkami doradztwa rolniczego, gminami, izbą rolniczą w promowaniu i rozwoju agroturystyki oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.
11.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych należy:
1)  określanie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji;
2)  nałożenie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;
3)  możliwość nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;
4)  nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji;
5)  przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
6)  nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;
7)  nakładanie podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;
8)  prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
9) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją na cele rolnicze gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko- Pomorskiego;
10) wydawanie decyzji z opłatami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
11) wydawanie decyzji zwalniającej z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70767
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-07 09:22:34