Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Zakres obowiązków:
- prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane
- prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
- przyjmowanie, rozpatrywanie i prowadzenie ewidencji wpływających skarg
- prowadzenie prac koordynacyjnych z organami administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie wspólnych kontroli, oględzin oraz wizji lokalnych
- prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem do Wojewody z wnioskami o wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Nadzór budowlany został wyodrębniony ze struktur samorządu terytorialnego na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 1999r.(Dz. U. Nr 106, poz.668). Zgodnie z art. 80 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami) - zadania nadzoru budowlanego wykonuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

art. 86 ustawy Prawo Budowlane:
1. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę, spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
2. Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego: w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
3a. W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.
3b. Wojewoda, na wniosek właściwych starostów, może rozszerzyć zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat.
4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym.

Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
- zgodność zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych,
- zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- właściwego wykorzystania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- wprowadzenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
2) wydawanie decyzji administracyjnych sprawach określonych ustawą,
3) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Organy nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

Organ nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa może dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
1) do obiektu budowlanego,
2) na teren:
- budowy,
- zakładu pracy,
- na którym jest prowadzona działalności gospodarcza, polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.

Czynności kontrolne związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności Kierownika budowy lub robót, Kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, dostawcy wyrobów budowlanych, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym- w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.

Organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, informacji i udostępniania dokumentów:
1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego,
2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Organy nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do jakości wyrobów, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązania do ich dostarczenia. W razie niedostarczenia w określonym terminie żądanych ocen i ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen i ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ nadzoru budowlanego może zlecić wykonania tych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia. Organy nadzoru budowlanego mogą wezwać do uczestnictwa w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych organy administracji architektoniczno-budowlanej, a te mają obowiązek przekazać wszelkie informacje oraz dokumenty związane z tymi czynnościami.

Do zadań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należy:
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
- badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- współdziałania z organami kontroli państwowej o czym mówią przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- prawo budowlane(t. j. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Foksińska
  • opublikował: Marcin Nowak
    data publikacji: 2020-04-16 12:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20208
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-16 12:55