Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Sylwia Foksińska

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Dr J.G. Koppa 1A

tel. (56) 683-35-66

fax: (56) 475 61 77

NIP: 878-15-57-516

REGON: 871127677

pinb@golub-dobrzyn.com.pl

www.pinbgd.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie E-puap

Zakres obowiązków:
- prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań wynikacjących z ustawy Prawo Budowlane
- prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
- przyjmowanie, rozpatrywanie i prowadzenie ewidencji wpływających skarg
- prowadzenie prac koordynacyjnych z organami administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie wspólnych kontroli, oględzin oraz wizji lokalnych
- prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem do Wojewody z wnioskami o wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

 

Nadzór budowlany został wyodrębniony ze struktur samorządu terytorialnego na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 1999r.(Dz. U. Nr 106, poz.668). Zgodnie z art. 80 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami) - zadania nadzoru budowlanego wykonuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

art. 86 ustawy Prawo Budowlane:
1. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę, spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
2. Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego: w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
3a. W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.
3b. Wojewoda, na wniosek właściwych starostów, może rozszerzyć zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat.
4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym.

Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
- zgodność zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych,
- zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- właściwego wykorzystania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- wprowadzenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
2) wydawanie decyzji administracyjnych sprawach określonych ustawą,
3) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Organy nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

Organ nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa może dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
1) do obiektu budowlanego,
2) na teren:
- budowy,
- zakładu pracy,
- na którym jest prowadzona działalności gospodarcza, polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.

Czynności kontrolne związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności Kierownika budowy lub robót, Kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, dostawcy wyrobów budowlanych, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym- w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.

Organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, informacji i udostępniania dokumentów:
1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego,
2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Organy nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do jakości wyrobów, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązania do ich dostarczenia. W razie niedostarczenia w określonym terminie żądanych ocen i ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen i ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ nadzoru budowlanego może zlecić wykonania tych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia. Organy nadzoru budowlanego mogą wezwać do uczestnictwa w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych organy administracji architektoniczno-budowlanej, a te mają obowiązek przekazać wszelkie informacje oraz dokumenty związane z tymi czynnościami.

Do zadań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należy:
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
- badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- współdziałania z organami kontroli państwowej o czym mówią przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- prawo budowlane(t. j. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

 

Aktualne druki do pobrania dostępne są na stronie https://pinbgd.drl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=277


Strony powiązane:

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31080
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-11 08:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«luty 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13334622
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 20:53

Stopka strony