Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Kierownik Wydziału: Rafał Karaszewski,  pokój nr S1, parter, tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 wew. 91, e-mail: r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy Wydziału:

Martyna Malinowska, m.malinowska@golub-dobrzyn.com.pl, pok. nr S1, parter, wew. 93

Roger Żebrowski, r.zebrowski@golub-dobrzyn.com.pl, pok. nr S1, parter, wew. 95

 

 

II. Zadania i kompetencje Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

1. Wydział Techniczno-Inwestycyjny zajmuje się wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów realizowanych przez Powiat, przygotowywaniem i udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, których wartość nie przekracza 130.000 zł  w ramach prowadzonych działań, nadzorem nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu, pozyskiwaniem środków z funduszy UE oraz innych zewnętrznych instrumentów finansowych na inwestycje infrastrukturalne, administrowaniem i gospodarowaniem pomieszczeniami niezbędnymi do funkcjonowania Starostwa, administrowaniem i gospodarowaniem budynkami oraz lokalami mieszkalnymi Powiatu przeznaczonymi na wynajem, dzierżawę lub użyczenie. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z Zarządem Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji drogowych.
2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie inwestycji i remontów należy:
1)  ustalanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz opracowywanie projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych;
2)  wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem remontów oraz inwestycji realizowanych przez Powiat, przypisanych do realizacji Starostwu;
3)  sporządzanie w miarę potrzeb sprawozdań dla Zarządu Powiatu lub odpowiednich komisji Rady z przygotowywanych i realizowanych inwestycji/remontów;
4)  opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji;
5)  prowadzenie spraw związanych z procedurą wprowadzenia do budżetu Powiatu inwestycji i remontów;
6)  planowanie łącznych kosztów inwestycji;
7)  monitorowanie realizacji budżetu inwestycyjnego;
8)  rozliczanie inwestycji i remontów, w tym wystawianie dokumentu przyjęcia środka trwałego - OT oraz przekazywanie go do Wydziału Finansowego oraz do pracownika odpowiedzialnego za gospodarowanie środkami trwałymi w Starostwie, a także w przypadku inwestycji drogowych również do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;
9)  koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie realizacji inwestycji wspólnych;
10)precyzowanie stosownych dokumentów do organów administracji państwowej i samorządowej w celu pozyskania dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego;
11) współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji projektowych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót, a także kosztorysów inwestorskich dla planowanych zadań inwestycyjnych lub remontowych oraz ich weryfikacja;
12) przedstawianie planu realizacji projektów na rok przyszły i następne celem zapewnienia środków na ich realizację w budżecie Powiatu;
13) koordynowanie i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
14) sprawowanie nadzoru, w szczególności z zakresu jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów;
15) realizacja zadań związanych z wyborem inspektorów nadzoru i kierowników robót;
16) sporządzanie projektów umów;
17) sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji, robót budowlano-remontowych, dostaw i usług od momentu zawarcia umowy do podpisania protokołu odbioru, z wyłączeniem zagadnień zawartych w przedmiotowych umowach dotyczących procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, przypisanymi do realizacji Wydziałowi;
18) nadzór nad sporządzaniem kosztorysów inwestorskich na planowane zamierzenia inwestycyjne i remontowe;
19) w miarę potrzeb nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu;
20) przeprowadzanie według procedur postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przypisanych do realizacji Wydziałowi;
21) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i materiałów oraz sporządzanie opisów przedmiotu zamówień dla udzielanych zamówień publicznych realizowanych przez Wydział;
22) określanie wstępnych wytycznych do projektowania, zakresu i merytorycznej części dokumentacji projektowych.
3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych należy:
1)  administrowanie i gospodarowanie pomieszczeniami niezbędnymi do funkcjonowania Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2)  prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją i pracami remontowymi wyposażenia Starostwa;
3)  utrzymanie ładu, porządku oraz czystości w administrowanych budynkach i ich otoczeniu;
4)  naliczanie i rozliczanie opłat za wynajem lokali, garaży i pomieszczeń w administrowanych budynkach;
5)  w miarę możliwości technicznych zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i lokali, a także zapewnienie ochrony budynków i lokali przed włamaniem oraz mienia przed kradzieżą;
6)  utrzymywanie rzeczowych składników majątkowych i wyposażenia biurowego w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej;
7)  dozorowanie budynku w części zajmowanej przez Starostwo:
a)  zabezpieczenie sprawności funkcjonowania instalacji alarmowej pomieszczeń biurowych Starostwa,
b) podejmowanie czynności na wypadek zagrożenia pożarowego i kradzieży,
c)  prowadzenie ewidencji wydawania i zdawania kluczy z wyłączeniem pomieszczeń biurowych Starostwa;
8)  prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej administrowanych budynków, w tym zapewnienie przeprowadzania okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego;
9)  przygotowywanie i realizowanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i pomieszczeń w administrowanych budynkach i ich aktualizacja;
10)reprezentowanie Zarządu na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Powiat posiada udziały;
11) prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew na potrzeby inwestycji i remontów oraz bieżącego utrzymania nieruchomości;
12) współpraca z odpowiednimi Wydziałami Starostwa w celu przygotowywania artykułów prasowych/ogłoszeń i przekazywanie ich do publikacji w BIP oraz gazecie Powiatu;
13) pełnienie funkcji administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE oraz
innych zewnętrznych instrumentów finansowych należy:
1) wyszukiwanie i gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich oraz instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej i ich aktualizacja;
2)  pozyskiwanie środków, realizacja, rozliczanie projektów inwestycyjnych (twardych) współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów krajowych i regionalnych, przypisanych do realizacji Starostwu;
3)  współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych;
4)  przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich oraz instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym w miarę potrzeb:
a)  powoływanie zespołów do opiniowania i pomocy w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wymagających współdziałania z innymi wydziałami Starostwa,
b)  koordynacja i sprawowanie nadzoru nad pracami powoływanych zespołów;
5) wdrażanie projektów, w tym:
a)  przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i materiałów oraz sporządzanie opisów przedmiotu zamówień dla udzielanych zamówień publicznych związanych z realizacją projektów,
b)  realizacja projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem,
c)  kontrola finansowa i prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb projektów.

III. Katalog i karty usług realizowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57843
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-03 14:34:08