Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«listopad 2017»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
678910dzień: 1112
13141516171819
20212223dzień: 242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

  • 2017-11-24 XLVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy cz. Przewodnicka /zamek golubski/
  • 2017-12-16 Spotkanie Chorągwi Husarskiej /zamek golubski/
  • 2017-12-31 Bal Sylwestrowy /zamek golubski/

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Kierownik Wydziału: Rafał Karaszewski,  pokój nr S1, parter, tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 wew. 91, e-mail: r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy Wydziału:

Martyna Malinowska, inspektor, m.malinowska@golub-dobrzyn.com.pl, pok. nr S1, parter, wew. 93

Roger Żebrowski, referent, r.zebrowski@golub-dobrzyn.com.pl, pok. nr S1, parter

 

II. Zadania i kompetencje Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

1. Wydział Techniczno-Inwestycyjny zajmuje się wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem remontów i inwestycji realizowanych przez Powiat, przygotowywaniem i udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, nadzorem nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu, pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych UE oraz innych zewnętrznych instrumentów finansowych, administrowaniem i gospodarowaniem pomieszczeniami niezbędnymi do funkcjonowania Starostwa, administrowaniem i gospodarowaniem budynkami Powiatu przeznaczonymi na wynajem, dzierżawę lub użyczenie. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie przygotowywania  i realizacji inwestycji drogowych.

2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie inwestycji, remontów i zamówień publicznych należy:

1)ustalanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz opracowywanie projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych;

2)wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem remontów oraz inwestycji realizowanych przez Powiat, przypisanych do realizacji Starostwu Powiatowemu;

3)sporządzanie w miarę potrzeb sprawozdań dla Zarządu Powiatu lub odpowiednich komisji Rady  z przygotowywanych i realizowanych inwestycji/remontów;

4)opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji;

5)prowadzenie spraw związanych z procedurą wprowadzenia do budżetu powiatu inwestycji i remontów;

6)planowanie łącznych kosztów inwestycji;

7)monitorowanie realizacji budżetu inwestycyjnego;

8)rozliczanie inwestycji i remontów;

9)koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie realizacji inwestycji wspólnych;

10)precyzowanie stosownych dokumentów do organów administracji państwowej i samorządowej w celu pozyskania dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego;

11)współdziałanie w przygotowywaniu dokumentacji projektowych dla planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, określanie wstępnych wytycznych do projektowania, zakresu i merytorycznej części dokumentacji;

12)przedstawianie planu realizacji projektów na rok przyszły i następne celem zapewnienia środków na ich realizację w budżecie powiatu;

13)koordynowanie i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;

14)sprawowanie nadzoru, w szczególności z zakresu jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów;

15)realizacja zadań związanych z wyborem inspektorów nadzoru i kierowników robót;

16)sporządzanie projektów umów;

17)sprawowanie nadzoru nad inwestycjami, robotami budowlano-remontowymi, dostawami i usługami od momentu zawarcia umowy do podpisania protokołu odbioru, przypisanymi do realizacji Starostwu;

18)nadzór nad sporządzaniem kosztorysów inwestorskich na planowane zamierzenia inwestycyjne i remontowe;

19)w miarę potrzeb nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu;

20)przeprowadzanie według procedur postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, przypisanych do realizacji wydziałowi;

21)przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i materiałów oraz sporządzanie opisów przedmiotu zamówień dla udzielanych zamówień publicznych;

22)prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

3.Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych należy:

1) administrowanie i gospodarowanie pomieszczeniami niezbędnymi do funkcjonowania Starostwa;

2)prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją i pracami remontowymi wyposażenia Starostwa;

3)utrzymanie ładu, porządku oraz czystości w administrowanych budynkach i ich otoczeniu;

4)naliczanie i rozliczanie opłat za wynajem lokali, garaży i pomieszczeń w administrowanych budynkach;

5)w miarę możliwości technicznych zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i lokali;

6)w miarę możliwości zapewnienie ochrony budynków i lokali przed włamaniem oraz mienia przed kradzieżą;

7)utrzymywanie rzeczowych składników majątkowych i wyposażenia biurowego w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej;

8)dozorowanie budynku w części zajmowanej przez Starostwo:

a)  zabezpieczenie sprawności funkcjonowania instalacji alarmowej pomieszczeń biurowych Starostwa,

b) podejmowanie czynności na wypadek zagrożenia pożarowego i kradzieży,

c)  prowadzenie ewidencji wydawania i zdawania kluczy z wyłączeniem pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego,

9)zapewnienie przeprowadzania okresowych przeglądów administrowanych obiektów budowlanych wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego;

10)prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej administrowanych budynków;

11)przygotowywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń w administrowanych budynkach i ich aktualizacja;

12)prowadzenie biura rzeczy znalezionych;

13)prowadzenie ewidencji środków trwałych Starostwa.

4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE, innych zewnętrznych instrumentów finansowych oraz polityki rozwoju należy:

1)wyszukiwanie i gromadzenie informacji, dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich oraz instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej i ich aktualizacja;

2)pozyskiwanie środków, realizacja i rozliczanie projektów nie inwestycyjnych (miękkich) współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programów krajowych i regionalnych, przypisanych do realizacji Starostwu;

3)pozyskiwanie środków, realizacji rozliczanie projektów inwestycyjnych (twardych) współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów krajowych i regionalnych, przypisanych do realizacji Starostwu;

4)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych;

5)przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich oraz instytucji krajowych  i międzynarodowych, w tym w miarę potrzeb:

a)powoływanie zespołów do opiniowania i pomocy w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wymagających współdziałania z innymi wydziałami Starostwa;

b)koordynacja i sprawowanie nadzoru nad pracami powoływanych zespołów;

6)wdrażanie projektów, w tym:

a)przeprowadzanie według procedur postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów;

b) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i materiałów oraz sporządzanie opisów przedmiotu zamówień dla udzielanych zamówień publicznych związanych z realizacją projektów;

c)realizacja projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem;

d)kontrola finansowa i prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb projektów;

7)koordynacja i nadzór nad sporządzaniem strategicznych dokumentów dotyczących polityki rozwoju Powiatu;

8)sporządzanie w miarę potrzeb sprawozdań na temat stanu realizacji strategii rozwoju obszaru społeczno-gospodarczego w zakresie dotyczącym powiatu, przedstawianie zagrożeń w jej realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji;

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-01-10 09:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-01-13 21:49

III. Katalog i karty usług realizowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15320
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-10-23 20:29

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7678852
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-17 13:48

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl