Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Kierownik Wydziału: Rafał Karaszewski,  pokój nr S1, parter, tel. 56 683-53-80 lub 56 683-53-81 wew. 91, e-mail: r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy Wydziału:

Martyna Malinowska, m.malinowska@golub-dobrzyn.com.pl, pok. nr S1, parter, wew. 93

Roger Żebrowski, r.zebrowski@golub-dobrzyn.com.pl, pok. nr S1, parter, wew. 95

 

 

II. Zadania i kompetencje Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

1. Wydział Techniczno-Inwestycyjny zajmuje się wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów realizowanych przez Powiat, przygotowywaniem i udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, których wartość nie przekracza 30.000 euro w ramach prowadzonych działań, nadzorem nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu, pozyskiwaniem środków z funduszy UE oraz innych zewnętrznych instrumentów finansowych na inwestycje infrastrukturalne, administrowaniem i gospodarowaniem pomieszczeniami niezbędnymi do funkcjonowania Starostwa, administrowaniem i gospodarowaniem budynkami oraz lokalami mieszkalnymi Powiatu przeznaczonymi na wynajem, dzierżawę lub użyczenie. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z Zarządem Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji drogowych.

2.  Do podstawowych zadań wydziału w zakresie inwestycji i remontów należy:

1) ustalanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz opracowywanie projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych;

2) wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem remontów oraz inwestycji realizowanych przez Powiat, przypisanych do realizacji Starostwu Powiatowemu;

3) sporządzanie w miarę potrzeb sprawozdań dla Zarządu Powiatu lub odpowiednich komisji Rady  z przygotowywanych i realizowanych inwestycji/remontów;

4) opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji;

5) prowadzenie spraw związanych z procedurą wprowadzenia do budżetu powiatu inwestycji i remontów;

6) planowanie łącznych kosztów inwestycji;

7) monitorowanie realizacji budżetu inwestycyjnego;

8) rozliczanie inwestycji i remontów, w tym wystawianie dokumentu przyjęcia środka trwałego – OT oraz przekazywanie go do Wydziału Finansowego oraz do pracownika odpowiedzialnego za gospodarowanie środkami trwałymi w Starostwie, a także w przypadku inwestycji drogowych również do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;

9) koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie realizacji inwestycji wspólnych;

10) precyzowanie stosownych dokumentów do organów administracji państwowej i samorządowej w celu pozyskania dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego;

11) współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji projektowych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót, a także kosztorysów inwestorskich dla planowanych zadań inwestycyjnych lub remontowych oraz ich weryfikacja;

12) przedstawianie planu realizacji projektów na rok przyszły i następne celem zapewnienia środków na ich realizację w budżecie powiatu;

13) koordynowanie i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;

14) sprawowanie nadzoru, w szczególności z zakresu jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów;

15) realizacja zadań związanych z wyborem inspektorów nadzoru i kierowników robót;

16) sporządzanie projektów umów;

17) sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji, robót budowlano-remontowych, dostaw i usług od momentu zawarcia umowy do podpisania protokołu odbioru, z wyłączeniem zagadnień zawartych w przedmiotowych umowach dotyczących procedur wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przypisanymi do realizacji Wydziałowi;

18) nadzór nad sporządzaniem kosztorysów inwestorskich na planowane zamierzenia inwestycyjne i remontowe;

19) w miarę potrzeb nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne powiatu;

20) przeprowadzanie według procedur postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, przypisanych do realizacji Wydziałowi;

21) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i materiałów oraz sporządzanie opisów przedmiotu zamówień dla udzielanych zamówień publicznych realizowanych przez Wydział;

22) określanie wstępnych wytycznych do projektowania, zakresu i merytorycznej części dokumentacji projektowych.

3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych należy:

1) administrowanie i gospodarowanie pomieszczeniami niezbędnymi do funkcjonowania   Starostwa;

2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją i pracami remontowymi wyposażenia Starostwa;

3) utrzymanie ładu, porządku oraz czystości w administrowanych budynkach i ich otoczeniu;

4) naliczanie i rozliczanie opłat za wynajem lokali, garaży i pomieszczeń w administrowanych budynkach;

5) w miarę możliwości technicznych zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i lokali, a także zapewnienie ochrony budynków i lokali przed włamaniem oraz mienia przed kradzieżą;

6) utrzymywanie rzeczowych składników majątkowych i wyposażenia biurowego w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej;

7) dozorowanie budynku w części zajmowanej przez Starostwo:

a)  zabezpieczenie sprawności funkcjonowania instalacji alarmowej pomieszczeń biurowych Starostwa,

b)   podejmowanie czynności na wypadek zagrożenia pożarowego i kradzieży,

c)  prowadzenie ewidencji wydawania i zdawania kluczy z wyłączeniem pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego;

8) prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej administrowanych budynków, w tym zapewnienie przeprowadzania okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego;

9) przygotowywanie i realizowanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i pomieszczeń w administrowanych budynkach i ich aktualizacja;

10) reprezentowanie Zarządu na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, w których Powiat posiada udziały;

11) prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew na potrzeby inwestycji i remontów oraz bieżącego utrzymania nieruchomości;

12) współpraca z odpowiednimi Wydziałami Starostwa w celu przygotowywania artykułów prasowych/ogłoszeń i przekazywanie ich do publikacji w BIP oraz gazecie Powiatu;

13) pełnienie funkcji administratora systemu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE oraz innych zewnętrznych instrumentów finansowych należy:

1) wyszukiwanie i gromadzenie informacji, dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich oraz instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej i ich aktualizacja;

2) pozyskiwanie środków, realizacji rozliczanie projektów inwestycyjnych (twardych) współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programów krajowych i regionalnych, przypisanych do realizacji Starostwu;

3) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych;

4) przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich oraz instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym w miarę potrzeb:

a) powoływanie zespołów do opiniowania i pomocy w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wymagających współdziałania z innymi wydziałami Starostwa,

b) koordynacja i sprawowanie nadzoru nad pracami powoływanych zespołów;

5) wdrażanie projektów, w tym:

a) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i materiałów oraz sporządzanie opisów przedmiotu zamówień dla udzielanych zamówień publicznych związanych z realizacją projektów,

b) realizacja projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem,

c) kontrola finansowa i prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb projektów.

III. Katalog i karty usług realizowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-03 10:58