Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel. (56) 683-52-31 do 33, fax. 683 52-30

Strona internetowa ogłoszenia przetargu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.golub.wup.torun.pl lub bip starostwa: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

i portalu internetowego UZP: www.uzp.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000EURO na zorganizowanie i przeprowadzenie dla grupy 20 osobowej szkolenia:

„SPAWACZ METODĄ MAG - 135 

 Szkolenie organizowane dla 20 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO. Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 80420000-4 (usługi szkoleniowe).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu– pokój nr 6 u p. Katarzyny Lebowskiej lub pobrać ze strony internetowej www.golub.wup.toruń.pl oraz bip starostwa: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

lub na wniosek zainteresowanego SIWZ może być przesłany drogą pocztową, elektroniczną, faxem z potwierdzeniem faktu ich otrzymania.

Oferty w zaklejonych i opieczętowanych firmową pieczątką wykonawcy kopertach z napisem „OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA SPAWACZ METODĄ MAG - 135 ” należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu – pokój nr 13 do dnia 30.04.2007r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.04.2007r. o godz. 10.00 w pokoju nr 14.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przewidywany termin wykonania zamówienia maj – czerwiec 2007r.

      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ponadto warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonej oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami: ksero wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub akredytację kuratora oświaty, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydanych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22.1 oraz o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, informację na temat warunków lokalowych i wyposażeniu w sprzęt niezbędny do realizacji szkolenia, wykaz konkretnej kadry dydaktycznej zaangażowanej do prowadzenia zajęć na ww. kursie – dołączając CV wykładowców. Ponadto wykonawca uczestniczący w postępowaniu zobowiązuje się zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia; zapewnić konieczny sprzęt jaki powinien zostać dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Nie zamierza się zawarcia umowy ramowej i nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz stosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

      Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert (szczegółowe informacje znajdują się w 

      specyfikacji istotnych warunków zamówienia):

-       program szkolenia – od 0 do30 pkt.

-       koszt szkolenia – od 0 do 40 pkt.

-       zabezpieczenie techniczne szkolenia – od 0 do 7 pkt.

-       kwalifikacje kadry dydaktycznej – od 0 do 7 pkt.

-       uzyskane kwalifikacje i umiejętności po szkoleniu – od 0 do 8 pkt.

działalność promocyjna na rzecz absolwentów kursu – od 0 do 8 pkt.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2007-04-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-13 14:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-13 20:53
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-13 15:21

RP-6381-7/IR/2009 POKL

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel.  (56) 683-52-31  do 33, fax.  56 683-52-30

Strona internetowa ogłoszenia przetargu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup-golub-dobrzyn.pl lub bip starostwa: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
i portalu internetowego UZP: www.uzp.gov.pl
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zorganizowanie i przeprowadzenie dla grupy 8 osobowej szkolenia: „Kompleksowa obsługa biura z językiem angielskim”  w ramach projektu  „Moja praca – moją szansą” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie organizowane dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 80420000-4 (usługi szkoleniowe).
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego  – Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu – pokój nr 6 u p. Iwony Rybackiej lub pobrać ze strony internetowej www.pup-golub-dobrzyn.pl oraz bip starostwa:www.bip.golub-dobrzyn.com.pl lub na wniosek zainteresowanego SIWZ może być przesłany drogą pocztową, elektroniczną, faxem z potwierdzeniem faktu ich otrzymania.

Oferty w zaklejonych i opieczętowanych firmową pieczątką wykonawcy kopertach z napisem „OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZORGANIZOWANIE
I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA: „Kompleksowa obsługa biura z językiem angielskim”   realizowanego w ramach projektu „MOJA PRACA – MOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z EFS”, należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu – pokój nr 13 do dnia 29  lipca 2009r. do godz. 10.00.  
                                                                                                               
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 lipca 2009 r. o godz. 10.15 w pokoju nr 14.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Przewidywany termin wykonania zamówienia: sierpień - 31 października 2009r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ponadto warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych     i wariantowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Nie zamierza się zawarcia umowy ramowej i nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz stosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonej oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami: ksero wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub akredytację kuratora oświaty, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydanych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz 1655 ze zm), informację na temat warunków lokalowych i wyposażeniu w sprzęt niezbędny do realizacji szkolenia, wykaz konkretnej kadry dydaktycznej zaangażowanej do prowadzenia zajęć na ww. szkoleniu – dołączając CV wykładowców i inne wymagane dokumenty. Ponadto wykonawca uczestniczący w postępowaniu zobowiązuje się zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia oraz zapewnić konieczny sprzęt jaki powinien zostać dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia napoje i posiłki zgodnie z pkt 13 ppkt 12 SIWZ. W ofercie Wykonawca przedstawia informacje o posiadanym doświadczeniu w realizacji szkoleń o tej tematyce w okresie ostatnich 2 lat. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa o szkolenie zobowiązany będzie do zamieszczenia informacji o realizowanym szkoleniu na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.info.pl.
Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert (szczegółowe informacje znajdują się   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia):
program szkolenia – od 0 do30 pkt;
koszt szkolenia – od 0 do 40 pkt;
zabezpieczenie techniczne szkolenia – od 0 do 15 pkt;
kwalifikacje kadry dydaktycznej – od 0 do 7 pkt;
uzyskane kwalifikacje i umiejętności po szkoleniu – od 0 do 8 pkt.        


Golub-Dobrzyń, dnia 13.07.2009r.

Jarosław Zakrzewski
         Dyrektor

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2009-07-13
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-07-13 15:32

Pobierz:

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-07-13 15:33

« poprzednia strona   następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69613
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-11-02 12:33