Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel. (56) 683-52-31 do 33, fax. 683 52-30

Strona internetowa ogłoszenia przetargu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.golub.wup.torun.pl lub bip starostwa: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

i portalu internetowego UZP: www.uzp.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000EURO na zorganizowanie i przeprowadzenie dla grupy 15 osobowej szkolenia:

ZGRZEWACZ – OPERATOR ZGRZEWAREK OPOROWYCH”

w ramach projektu pt. „Koniec z biernością – czas wrócić do pracy” - Działanie 1.5 SPO RZL schemat a), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie organizowane dla 15 osób bezrobotnych, po 25 roku życia, zarejestrowanych w tut. Urzędzie powyżej 24 miesięcy.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO. Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 80420000-4 (usługi szkoleniowe).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu– pokój nr 6 u p. Katarzyny Lebowskiej lub pobrać ze strony internetowej www.golub.wup.toruń.pl oraz bip starostwa:

www.bip.golub-dobrzyn.com.pl

lub na wniosek zainteresowanego SIWZ może być przesłany drogą pocztową, elektroniczną, faxem z potwierdzeniem faktu ich otrzymania.

Oferty w zaklejonych i opieczętowanych firmową pieczątką wykonawcy kopertach z napisem „OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZGRZEWACZ – OPERATOR ZGRZEWAREK OPOROWYCH” należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu – pokój nr 13 do dnia 27.04.2007r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2007r. o godz. 10.00 w pokoju nr 14.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przewidywany termin wykonania zamówienia maj – czerwiec 2007r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ponadto warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonej oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami: ksero wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub akredytację kuratora oświaty, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydanych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22.1 oraz o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, informację na temat warunków lokalowych i wyposażeniu w sprzęt niezbędny do realizacji szkolenia, wykaz konkretnej kadry dydaktycznej zaangażowanej do prowadzenia zajęć na ww. kursie – dołączając CV wykładowców. Ponadto wykonawca uczestniczący w postępowaniu zobowiązuje się zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia;

 • zapewnić konieczny sprzęt jaki powinien zostać dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia.

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Nie zamierza się zawarcia umowy ramowej i nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz stosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert (szczegółowe informacje znajdują się w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia):

 • program szkolenia – od 0 do30 pkt.

 • koszt szkolenia – od 0 do 40 pkt.

 • zabezpieczenie techniczne szkolenia – od 0 do 7 pkt.

 • kwalifikacje kadry dydaktycznej – od 0 do 7 pkt.

 • uzyskane kwalifikacje i umiejętności po szkoleniu – od 0 do 8 pkt.

 • działalność promocyjna na rzecz absolwentów kursu – od 0 do 8 pkt.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2007-04-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-12 11:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-02-13 20:52

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 75458
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-11-02 12:33:18