Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 20 marca 2019 r.


BR.0002.VIII.2019


                        Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2019 roku, godz. 15.00 
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie VIII sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie Powiatowego Rynku Pracy za rok 2018.
9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018.  
10. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim za rok 2018. 
11.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok,
c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
d) w sprawie określenia warunków i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
e) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2019,
f) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński,
g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w pięcioletnie Technikum o nazwie Technikum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28,87-400 Golub-Dobrzyń,
h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń,
i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń,
j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń,
k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w pięcioletnie Technikum, o nazwie Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie, 
l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie, 
m) w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
n) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim,
o) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2019 rok”,
p) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018,
q) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Andrzej Grabowski

 

  • opublikował: Kinga Kacprzykowska
    data publikacji: 2019-03-20 10:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49851
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-20 10:43

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11335886
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 19:59

Stopka strony