Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

I piętro, pokój nr  S19, S20 

e-mail: podgik@golub-dobrzyn.com.pl

tel. 56 683 53 80 lub 56 683 53 81 wewn. 191,192,201

tel. bezpośredni: 56 683 28 52

Kierownik: Przemysław Karwaszewski, e-mail: p.karwaszewski@golub-dobrzyn.com.pl

Pracownicy:

Paweł Warszewski, e-mail: p.warszewski@golub-dobrzyn.com.pl

Adam Dołęgowski, e-mail: a.dolegowski@golub-dobrzyn.com.pl

Jakub Malinowski, e-mail: j.malinowski@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania i kompetencje Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zajmuje się realizacją zadań z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie teleinformatycznym w zakresie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych;

2) zakładanie i aktualizacja powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

3) zakładanie i aktualizacja baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500);

4) aktualizacja baz danych GESUT i BDOT500 na podstawie decyzji określającej przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego;

5) zakładanie i aktualizacja baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);

6) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

7) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

8) udostępnianie informacji z operatu ewidencyjnego w postaci wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wypisy do bazy danych oraz plików komputerowych;

9) udostępnianie materiałów z zasobu w postaci standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj. mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej a także kopii innych materiałów;

10) sporządzanie i wydanie licencji określającej uprawnienia wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;

11) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępniania materiałów niezbędnych do realizacji tych prac;

12) weryfikacja przekazania zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych;

13) przyjmowanie i ewidencjonowanie zbiorów danych będących wynikiem prac geodezyjnych lub materiałów będących przedmiotem realizacji zamówienia publicznego na prace geodezyjne oraz aktualizacja baz danych;

14) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do pzgik;

15) naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

16) ocena przydatności użytkowej materiałów zasobu i wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie do archiwum państwowego materiałów wyłączonych z zasobu;

17) prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tym tworzenie, utrzymywanie, aktualizowanie i udostępnianie danych;

18) współpraca z gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi organami administracji samorządowej w zakresie uzupełniania i bieżącej aktualizacji prowadzonych baz danych;

19) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennych;

20) tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych w tym usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekazywania oraz usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych;

21) udostępnienie innym organom administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

22) wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego.

 

III. Katalog usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu

Opis strony


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22078
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-28 11:53

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10528911
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-17 12:40

Stopka strony