Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw RP
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
  • Rządowe Centrum Legislacji
  • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

               STAROSTA

 GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

           Plac Tysiąclecia 25

       87-400 Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyn, dn. 18 kwietnia 2023 r.

GN.6853.1.2022.Ac

Decyzja

 

Na podstawie art. 124 ust. 1a w zw. z art. 124 i 124a z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak o wydanie odrębnej decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w związku z decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. znak: GN.6853.1.2022.Ac

udzielam

  1.      Zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości położonej w obrębie  Wielgie, gm. Zbójno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 146, posiadającej nieuregulowany stan prawny, inwestorowi ENERGA-OPERATOR S.A celem przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci budowy elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej odcinka SN-15 kV relacji ST-Trutowo 2 i ST-Liciszewy 3, wraz z wymianą słupa linii SN-15 kV, na powierzchni 1674,32m² zajętej na czas przebudowy sieci, w tym 100,98m² powierzchnia zajęcia pasa w celu umieszczenia linii kablowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV z wymianą/przebudową wybranych stanowisk słupowych oraz budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN 15 kV, ze względu na ważny interes gospodarczy.
  2. Nadaje się niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 października 2022 r. (data wpływu do urzędu 27 października 2022 r.) Paweł Łuczak reprezentujący ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31 stycznia 2022 r. wystąpił do Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z wnioskiem wydanie odrębnej decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajecie nieruchomości położonej w obrębie Wielgie, gm. Zbójno oznaczonej nr geod. 146 po uprzednim wydaniu decyzji z art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Zgodnie z art. 124 ust 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości. Decyzji                        o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Starosta Golubsko-Dobrzyński decyzją wydaną dnia 17 kwietnia 2023 r. znak: GN.6853.1.2022.Ac w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości  ograniczył sposób korzystania do części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wielgie, gm. Zbójno oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 146 posiadającej nieuregulowany stan prawny, przez udzielenie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej odcinka SN-15 kV relacji ST-Trutowo 2 i ST-Liciszewy 3, wraz z wymianą słupa linii SN-15 kV, na powierzchni 1674,32m² zajętej na czas przebudowy sieci, w tym 100,98m² powierzchnia zajęcia pasa w celu umieszczenia linii kablowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV z wymianą/przebudową wybranych stanowisk słupowych oraz budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN 15 kV.

W świetle art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami realizowanie sieci energetycznej, jako inwestycji liniowej jest realizacją celu publicznego. Ma na celu poprawić bezpieczeństwo energetyczne, a także pozostaje niezbędne dla rozwoju ekonomicznego regionu, jest inwestycją o charakterze ogólnospołecznym. W przedmiotowej sprawie wystąpił zarówno interes społeczny, jak i gospodarczy, bowiem budowa sieci elektroenergetycznej służy zapewnieniu stałego dopływu energii do licznych gospodarstw i przedsiębiorstw na większym obszarze. Inwestycja omawianego typu ma znaczenie nadrzędne w odniesieniu do słusznego interesu właściciela nieruchomości, któremu ograniczono sposób korzystania z niej, a który to interes sprowadza się do możliwości niezakłóconego korzystania z nieruchomości. Taki sam pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 sierpnia 2019 r. I OSK 2533/17: Przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej realizuje wyjątkowo ważny interes inwestora, ważny interes gospodarczy państwa oraz interes społeczny. Realizowanie sieci energetycznej jako inwestycji liniowej jest realizacją celu publicznego. Dodać należy, że decyzja wydana w oparciu o art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami ma charakter subsydiarny w stosunku do decyzji o zezwoleniu na ograniczenie prawa własności nieruchomości. Przy czym dla zastosowania art. 124 ust. 1a ww. ustawy znaczenie ma tylko fakt samego wydania decyzji,  o której mowa w ust. 1 tego przepisu, nie zaś jej ostateczność, wykonalność czy prawidłowość.

Wobec powyższego w ocenie organu ustalone okoliczności faktyczne i prawne wypełniają przesłanki przywołanego wyżej artykułu, co umożliwia wydanie przedmiotowej decyzji.

Decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Doręczenie niniejszej decyzji zostaje uznane za dokonane z upływem czternastu dni od jej publicznego ogłoszenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzje. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Z up. STAROSTY

Emilia Piotrowska

Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

1.    Paweł Łuczak  ENERGA INVEST sp. z o.o.                                                                                                                                                                             jako pełnomocnik  ENERGA – OPERATOR S.A.  ul. Marynarki Polskiej 130                                                                                                                        80-557 Gdańsk 
2.    Publiczne ogłoszenie poprzez umieszczenie decyzji na:
- tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
– stronie internetowej powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego 
–BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu  
3.    A/a

Sporządziła: A. Chmielewska

Opublikował w BIP: M. Nowak

 

Metryka

  • opublikował: Marcin Nowak
    data publikacji: 2023-04-18 21:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1715
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-18 21:50:03