Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

                 STAROSTA

 GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

           Plac Tysiąclecia 25

       87-400 Golub-Dobrzyń

Golub - Dobrzyń, dn. 17 kwietnia 2023 r.

GN.6853.1.2022.Ac

Decyzja

Na podstawie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak

orzekam

ograniczyć sposób korzystania do części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wielgie gm. Zbójno oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 146, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta przez udzielenie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci budowy elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej odcinka SN-15 kV relacji ST-Trutowo 2 i ST-Liciszewy 3, wraz z wymianą słupa linii SN-15 kV, na powierzchni 1674,32m² zajętej na czas przebudowy sieci, w tym 100,98m² powierzchnia zajęcia pasa w celu umieszczenia linii kablowej, zgodnie z dołączoną mapą planu zagospodarowania terenu stanowiącą integralną część decyzji, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV z wymianą/przebudową wybranych stanowisk słupowych oraz budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN 15 kV.

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 października 2022 r. (data wpływu do urzędu  27 października 2022 r.) Paweł Łuczak reprezentujący ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31 stycznia 2022 r. wystąpił do Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków jako działka 146, położona w obrębie Wielgie, gm. Zbójno poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej.

Prace mają polegać na budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej odcinka SN-15 kV relacji ST-Trutowo 2 i ST-Liciszewy 3, wraz z wymianą słupa linii SN-15 kV, na powierzchni 1674,32m² zajętej na czas przebudowy sieci, w tym 100,98m² powierzchnia zajęcia pasa w celu umieszczenia linii kablowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV z wymianą/przebudową wybranych stanowisk słupowych oraz budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN 15 kV.

Zgodnie z art. 124 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.

Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w sposób określony w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a tym samym wydanie przedmiotowej decyzji możliwe jest tylko przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek: planowana inwestycja ma charakter inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ograniczenie ma być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i właściciel nie wyraża zgody na realizację inwestycji na jego działce, co potwierdzają udokumentowane rokowania pomiędzy inwestorem a właścicielem.

Jak wynika z wniosku oraz dołączonych dokumentów ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, planowana inwestycja: przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV z wymianą/przebudową wybranych stanowisk słupowych oraz budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN 15 kV ma charakter inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (zgodnie z art. 6 ust. 2 ugn - budowa utrzymywanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jest celem publicznym), a ograniczenie jest zgodne z decyzją nr 26/2022 wydaną przez Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 sierpnia 2022 r. znak: IGP.6733.3.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości inwestycja mieści się w granicach wyznaczonego obszaru wskazanego w załączniku graficznym nr 26/2022 rysunek nr 10 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków wynika, iż współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości są Palczewski Jerzy s. Pawła i Pauliny oraz Palczewska Leonarda Marianna c. Bronisława i Marianny. Energa – Operator SA ustaliła zaś, iż domniemanym właścicielem może być Helena Palczewska, zamieszkująca na przedmiotowej nieruchomości. W dniu 8 listopada wysłano pismo do pani Heleny Palczewskiej o złożenie dokumentów potwierdzających, że jest właścicielem nieruchomości. Zgodnie bowiem z wyrokiem z dnia 13 grudnia 2018 r. WSA w Białymstoku II SA/Bk 546/18 – „jeżeli na podstawie istniejących dokumentów możliwe jest jednoznaczne ustalenie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, nie posiadającej ani księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów, brak jest podstaw, aby twierdzić, że nieruchomość ta posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nawet jeżeli w ewidencji gruntów i budynków, zamiast jednego ze współwłaścicieli, mylnie ujawniono inną osobę, nie będącą w istocie jej formalnoprawnym współwłaścicielem”.

Z przedłożonych przez panią Helenę Palczewską dokumentów jednoznacznie nie wynika kto jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Wobec powyższego Starosta zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Zbójno pismem z dnia 24 listopada 2022 r. o wydanie aktów zgonu Jerzego Palczewskiego i Leonardy Dąbrowskiej (wcześniej Palczewskiej).

Następnie Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny pismem z dnia 25 stycznia 2023 r. sygn. Akt I L.Dz. 6/23 poinformował, iż po zmarłych Jerzym Palczewskim i Leonardzie Mariannie Dąbrowskiej nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Należało wiec uznać, iż nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Z kolei art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W myśl art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa    a także przez ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe.

Wobec powyższego Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłoszeniem znak GN.6853.1.2022 zawiadomił o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia części nieruchomości, położonej w obrębie Wielgie, gm. Zbójno, oznaczonej nr geod. 146 w celu budowy elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej odcinka SN-15 kV relacji  ST-Trutowo 2 i ST-Liciszewy 3, wraz z wymianą słupa linii SN-15 kV w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV z wymianą/przebudową wybranych stanowisk słupowych oraz budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z dwoma złączami kablowymi SN 15 kV. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie BIP i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu od dnia 1 lutego 2023 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy. W zawiadomieniu poinformowano o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zawiadomienie umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu od dnia 4 kwietnia 2023 r. W wyznaczonym terminie nikt nie skorzystał z przysługującego prawa.

Zgodnie z art. 124 ust 4 i 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, za szkody powstałe wskutek zdarzeń przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli w skutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

Wobec powyższego w ocenie organu ustalone okoliczności faktyczne i prawne wypełniają przesłanki przywołanego wyżej artykułu, co umożliwia wydanie przedmiotowej decyzji.

Decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Doręczenie niniejszej decyzji zostaje uznane za dokonane z upływem czternastu dni od jej publicznego ogłoszenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzje. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. STAROSTY

Emilia Piotrowska

Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji,

Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 

Załącznik;

-mapa projektu inwestycji.

 

Otrzymują:
1.    Paweł Łuczak, ENERGA INVEST sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk jako pełnomocnik, ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 
2. Publiczne ogłoszenie poprzez umieszczenie decyzji na:
- tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
– stronie internetowej powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego 
– BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu  
3.    A/a

 

Sporządziła: A. Chmielewska

Opublikował w BIP: M. Nowak

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2023-04-17 13:37

Metryka

 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2023-04-17 13:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1163
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-17 13:38:18