Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

 

Golub – Dobrzyń, dn. 12 sierpnia 2020 r. 

GN.6852.1.2020.Ac

DECYZJA

Na podstawie art. 124b ust. 1, 2, 2a i 3, art. 124a, art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust 3, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), art. 104, art. 107 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez Pawła Łuczak 

orzekam

 1. O zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 57/4, położnej w obrębie Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie na rzecz spółki Energa-Operator S.A.
  z siedzibą Gdańsku w celu wykonania prac remontowych polegających
  na wymianie przewodów i dwóch słupów linii SN-15kV, w związku z realizacją inwestycji polegającej na wymianie urządzeń napowietrznej linii SN-15kV relacji GPZ Kowalewo – Chełmonie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.
 2. Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
 3. Obowiązek udostępnienia nieruchomości, o której mowa w pkt 1 niniejszej decyzji obejmuje okres sześciu miesięcy, licząc od dnia zajęcia tej nieruchomości.
 4. Energa-Operator S.A. zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości, o której mowa w pkt 1 decyzji do stanu poprzedniego niezwłocznie
  po zakończeniu czynności związanych z demontażem linii napowietrznej.
 5. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 lutego 2020 r. Paweł Łuczak działający w imieniu Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2020 r. wystąpił do Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 57/4 w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Wnioskowany zakres ograniczenia sposobu korzystania w ww. nieruchomości obejmuje zezwolenie na prace remontowe polegające na wymianie przewodów i dwóch słupów linii SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji polegającej na wymianie urządzeń napowietrznej linii SN-15 kV relacji GPZ Kowalewo – Chełmonie. Jednocześnie spółka wnosi o wydanie przedmiotowej decyzji na okres 6 miesięcy od dnia zajęcia nieruchomości oraz o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 124b ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Prace związane z planowaną inwestycją będą polegały na remoncie urządzeń obiektu liniowego tj. wymianę przewodów i dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV, na części przedmiotowej nieruchomości o powierzchni zajęcia równej 1054 m², jako pas technologiczny (zajęcia) o długości 234 m, niezbędnej dla potrzeb założenia i przeprowadzenia oraz dalszego funkcjonowania tych przewodów i urządzeń zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zgodnie z art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji,  a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości może być wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.

Z brzmienia przepisu wynika, że może on być zastosowany jedynie wtedy, kiedy wystąpią łącznie dwie przesłanki: wystąpi konieczność wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii wymienionych w przepisie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń oraz właściciel lub użytkownik wieczysty bądź osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, nie wyraża zgody na takie udostępnienie.

Zgodnie z treścią dokumentów dołączonych do wniosku, oraz mapą do celów projektowych, stwierdzono, że na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/4 położonej w obrębie Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie usytuowana jest linia elektroenergetyczna. Jak uzasadnia wnioskodawca zachodzi konieczność przeprowadzenia prac związanych z wymianą linii SN-15 kV relacji GPZ Kowalewo – Chełmonie, w celu zapewnienia dalszego bezpiecznego i niezakłóconego jej funkcjonowania. W ramach zadania niezbędne jest dokonanie prac remontowych polegających na wymianie przewodów i dwóch słupów linii napowietrznej SN-15 kV. Opisane prace maja na celu zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania linii a tym samym zminimalizowanie ryzyka występowania awarii energetycznych powstałych w skutek przerwania przewodów.

Na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz treści księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ustalono, iż właścicielem przedmiotowej nieruchomości są Bernard Bolesław Sobiechowski i Lidia Anastazja Sobiechowska.  Wnioskodawca uzyskał zgodę na przeprowadzenie prac na nieruchomości przez Lidię Anastazję Sobiechowką dzialajacą przez pełnomocnika Katarzynę Kędzierską. Wnioskodawca informuje również, iż Bernard Bolesław Sobiechowski nie żyje i nie zostało po jego śmierci przeprowadzone postępowanie spadkowe. Należało wiec uznać, iż nieruchomość w części posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Z kolei art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym Starosta Golubsko – Dobrzyński zwrócił się do Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia pismem z dnia 04 marca 2020 r. o wydanie aktu zgonu dla Bernarda Bolesława Sobiechowskiegoo. Po uzyskaniu aktu zgonu organ zwrócił się do Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu I Wydział Cywilny pismem z dnia 12 marca 2020 r. o udzielenie informacji czy po zmarłym Bernardzie Bolesławie Sobiechowskim zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Sąd Rejonowy w Golubiu – Dobrzyniu I Wydział Cywilny w piśmie z dnia 14 maja 2020 r. poinformowł, iż nie toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bernardzie Bolesławie Sobiechowskim. W myśl art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa a także przez ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, ze przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe.

Wobec powyższego Starosta Golubsko – Dobrzyński ogłoszeniem znak GN.6852.1.2020 zawiadomił o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości, położonej w obrębie Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie, oznaczonej nr geod. 57/4 w celu przeprowadzenia prac remontowych polegających na wymianie przewodów i dwóch słupów linii SN-15 kV, w związku z realizacją inwestycji polegającej na wymianie urządzeń napowietrznej linii SN-15 kV relacji GPZ Kowalewo – Chełmonie. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w dniu 27 maja 2020 r. na stronie BIP i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz wywieszone na tablicy  ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu od dnia 27 maja 2020 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy.

W zawiadomieniu poinformowano o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zawiadomienie umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu od dnia 30 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 124b ust. 2a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedmiotowej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Wobec przedstawionego powyżej stanu prawnego nieruchomości objętej wnioskiem, przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, oraz materiałów zgromadzonych w sprawie należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Doręczenie niniejszej decyzji zostaje uznane za dokonane z upływem czternastu dni od jej publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.

W odwołaniu od decyzji strona może zgłosić wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy oraz rozstrzygnięcie sprawy przez ten organ.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania, a jeżeli w postępowaniu występuje więcej stron, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron.

Strona, która zrzekła się prawa do wniesienia odwołania traci również prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

 

Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny Nr 1.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Chmielewska
 • opublikował: Marcin Nowak
  data publikacji: 2020-08-12 11:23
 • zmodyfikował: Marcin Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 11:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20095
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-12 11:27:09