Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego

Parter, pokój nr  S3

tel. 56 683 53 80 lub 56 683 53 81 wewn. 81-83

tel. bezpośredni: 56 682 18 37

Koordynator Biura: Marcin Nowak, e-mail: m.nowak@golub-dobrzyn.com.pl

Podinspektor ds. Informatyki, Inspektor Ochrony Danych: Bartłomiej Arentowicz

e-mail: b.arentowicz@golub-dobrzyn.com.pl

Zarządzanie kryzysowe: Krzysztof Skrzyniecki,e-mail: kryzys@golub-dobrzyn.com.pl 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik ds. zarządzania jakością, Inspektor: Joanna Zadylak, e-mail: j.zadylak@golub-dobrzyn.com.pl 

Zadania i kompetencje Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego:

1. Biuro Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego zapewnia obsługę i funkcjonowanie sieci komputerowej i informatycznej Starostwa oraz stosowanie w tym zakresie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych,  a także z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

2. Do podstawowych zadań Biura w zakresie informatyki należy:

1) opracowywanie propozycji założeń polityki informatyzacji Starostwa;

2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem;

3) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci teleinformatycznych;

4) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i instalacją sprzętu komputerowego i oprogramowań;

5) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego;

6) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych oraz udzielanie bieżącego instruktażu w zakresie eksploatacji systemów i urządzeń informatycznych;

7) wykonywanie obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej powiatu;

8) pełnienie funkcji Administratora Systemu Informacji;

9) udostępnianie klientom wglądu do elektronicznej wersji Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich;

10) administrowanie stronami powiatu w mediach społecznościowych;

11) administrowanie Systemem Informacji Przestrzennej;

12) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą;

13) obsługa Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP.

3. Do podstawowych zadań Biura w zakresie ochrony danych osobowych należy:

1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla  administratora danych,

b) nadzorowanie opracowywania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c) zapewnienie zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Do podstawowych zadań Biura w zakresie bezpieczeństwa informacji należy:

1) przy współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji opracowywanie, monitorowanie oraz przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

2) utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację;

3) przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowanie działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy;

4) administrowanie uprawnieniami osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji do stopnia adekwatnego do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków.

5. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej należy:

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;

2) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego;

3) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;

4) wydawanie w imieniu Starosty organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego;

5) przedstawianie Staroście do zatwierdzenia gminne plany zarządzania kryzysowego;

6) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

7) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze  terrorystycznym oraz współdziałanie w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) współpraca z gminnymi (miejskimi i miejsko-gminnymi) zespołami zarządzania kryzysowego;

9) opracowywanie  powiatowych planów obrony cywilnej;

10) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń ludności  z zakresu obrony cywilnej;

11) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;

12) organizowanie akcji kurierskiej;

13) wykonywanie zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

14) realizowanie zadań w zakresie reklamowania radnych Rady oraz pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-01-13 21:30
  • zmodyfikował: Bartłomiej Arentowicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-02 12:19

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

1. Do podstawowych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych należy:

1)zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez:

a)sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla  administratora danych,

b)nadzorowanie opracowywania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c)zapewnienie zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

2)prowadzenie rejestru zbioru danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 cytowanej ustawy.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-01-13 21:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4275
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-21 09:27

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10528900
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-17 12:40

Stopka strony