Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Statut


STATUT
Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
ul. M. Konopnickiej 15
tel./fax: 56 683 2553

 

e-mail: zssgolub@poczta.onet.pl 
Statut powstał na podstawie 

Podstawy prawne: 
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526); 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. Dz.U z 2016 poz 1943 z poźn.zm.) 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59). 

5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60). 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół 
i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 
7. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów szkół 
i placówek 
8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych 
9. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
10. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 
11. Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
12. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
13. Rozporządzenie MEN z 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego 
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

14. Rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 
17. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
18. Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół.
19. Rozporządzenie MEN z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.
20. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498).
21. Ustawa z dnia 10 lutego 2017r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
22. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

25. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

26. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

27. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

28. Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

29. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

30. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

31. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
32. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
33. Rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

34. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 

35. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

36. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

37. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

38. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

39. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

40. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.). 

41. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. 

42. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

43. Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

44. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).
45. Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli


ROZDZIAŁ I
INFORMACJE O SZKOLE

§ 1
1. Zespół Szkół Nr 3 mający siedzibę w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. M. Konopnickiej 15
jest szkołą publiczną, w skład której wchodzą:
- Ośmioletnia Szkoła Podstawowa 
- Szkoła Branżowa I stopnia
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy

§ 2
1.  Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa szkoły w pełnym brzmieniu.
1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3
2) Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
2. Na pieczęciach szkoły może być używany skrót nazwy.
1) Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

§ 3
1. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez Powiat Golub-Dobrzyń, który jest  organem prowadzącym szkołę.
2. Szkoła uzyskane wpływy odprowadza na rachunki bankowe organu prowadzącego.
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

§ 4
Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.

§ 5
W okresie  1 września 2017r. – 31 sierpnia 2019r. w szkole funkcjonują oddziały Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, do których stosuje się zapisy Rozdziału I statutu szkoły z dnia 18 czerwca 2007r.

 


ROZDZIAŁ II
CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY.
SPOSOBY  ICH  WYKONYWANIA

§ 6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz 
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) tworzy optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej;
2) dba o zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
3) dba o jakość pracy szkoły.
2. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo Oświatowe jako szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przyjmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
   4)  realizuje ustalone podstawy programowe;
 5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną w miarę swoich możliwości.
3. Szkoła organizuje wczesne wspomaganie dzieci, mające na celu pobudzenie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole zgodnie  
z odrębnymi przepisami. 
4. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Szczegółowymi celami szkoły są:
1) wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki na wyższych szczeblach edukacji w ramach indywidualnych możliwości;
2) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej 
w motywację świadomą, przygotowanie ucznia do podejmowania zadań wymagających systematycznego wysiłku intelektualnego i fizycznego, wdrażanie ich do przejmowania odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój i proces uczenia się;
3) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego zdolności twórczych;
4) kształtowanie systemu wartości opartego o: dobro, prawdę, sprawiedliwość, uczciwość, poczucie odpowiedzialności, miłość do Ojczyzny, szacunek do pracy, tolerancję oraz wrażliwość na innych;
5) stałe podnoszenie jakości pracy, motywowanie pracowników do ustawicznego rozwoju zawodowego i osobowego.

§ 7
1. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania i opieki. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. W realizacji tych zadań współuczestniczą także inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Do zadań szkoły należy:
1) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy każdemu uczniowi 
i pracownikowi;
2) uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju; 
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
4) dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania;
5) stosowanie efektywnych metod pracy, dostosowanych do wieku i naturalnej aktywności i możliwości uczniów; 
6) umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji;
7) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły poprzez:
a) uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników szkoły w różnych formach doskonalenia zawodowego;
b) stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy szkolnej;
c) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów w badaniach zewnętrznych i wewnętrznych, udział w konkursach przedmiotowych 
i zawodach;
d) monitorowanie i analizowanie poziomu i efektywności pracy szkoły 
w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania;
e) współpracę z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań.
8) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

§ 8
1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi  oraz obywatele polscy, którzy pobierali
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państwa, korzystają 
z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywane 
i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
3. Uczniom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, szkoła zapewnia integrację ze środowiskiem szkolnym, w tym, w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. 

§ 9
1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. O udziale ucznia w zajęciach, o których mowa w ust. 1 decyduje życzenie rodzica złożone w formie pisemnego oświadczenia.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 jest ważne przez cały okres nauki ucznia w szkole, o ile rodzic nie dokona jego zmiany.
4. Oświadczenie takie rodzic składa do wychowawcy w terminie do 30 września.
5. Uczniowie nie uczęszczający na zajęcia religii i etyki są objęci zajęciami opiekuńczymi na terenie szkoły lub zwalniani przez rodziców o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.

§ 10
1. Szkoła organizuje zajęcia wychowanie do życia w rodzinie zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. O udziale ucznia w zajęciach, o których mowa w ust. 1 decyduje życzenie rodzica złożone w formie pisemnego oświadczenia.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 jest ważne przez cały okres nauki ucznia 
w szkole, o ile rodzic nie dokona jego zmiany.
4. Oświadczenie takie składa rodzic do wychowawcy w terminie do 30 września.
5. Uczniowie nie uczęszczający na zajęcia wychowania do życia w rodzinie są objęci zajęciami opiekuńczymi na terenie szkoły lub zwalniani przez rodziców o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.

§ 11
1. W szkole organizowana jest i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna określona odrębnymi przepisami prawa.
2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
1) wspieranie potencjału rozwojowego uczniów;
2) stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 
3. Cele wymienione w ust. 2 nauczyciele i specjaliści realizują poprzez wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności:
1) aktywnie uczestnicząc w procesie diagnostycznym uczniów;
2) realizując w trakcie pracy z uczniem zalecenia z orzeczeń wydawanych przez Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz dostosowując realizowany program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
3) uczestnicząc w ocenie efektywności udzielanej uczniom pomocy;
4) dokumentując prowadzone działania w sposób określony odrębnymi przepisami;
5) współpracując z rodzicami uczniów, innymi nauczycielami i instytucjami 
w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
4. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli 
i specjalistów:
1) w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych i poza nimi, stosownie do rozpoznawanych potrzeb;
2) w formach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z liczbą godzin ustalonych przez dyrektora i zatwierdzonych przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów danego oddziału koordynuje wychowawca klasy, a w szczególności:
1) informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem;
2) planuje i koordynuje udzielaną pomoc w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
6. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są przez nauczycieli uczących i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami, tworzących zespół nauczycieli specjalistów.      
7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami: 
1) przewodniczącym i koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest pedagog szkolny.
2) członkami są nauczyciele specjaliści pracujący z danym uczniem.
3) wychowawca klasy
8. Zespół nauczycieli, o którym mowa w ust.6 planuje, organizuje i dokumentuje swoją pracę zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. W ramach  działań na rzecz podnoszenia jakości udzielanej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej dyrektor określa sposób monitorowania 
i analizowania udzielanej w szkole pomocy.
10. Warunki organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy, na podstawie których szkoła zapewnia:
1) realizację zaleceń nauczania indywidualnego zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) właściwe warunki do nauki, w tym środki dydaktyczne;
3) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym poprzez działania wychowawcze prowadzone przez wychowawcę oddziału, uczących nauczycieli 
i specjalistów pracujących z uczniem.
11. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół nauczycieli 
i wykonują zadania określone odrębnymi  przepisami, w tym przygotowują Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
12. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń.

§ 12
1. W  szkole zatrudnieni są specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na stanowiskach: pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.
2. Zadania osób wymienionych w ust. 1 regulują odrębne przepisy.

§ 13
Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży na podstawie odrębnych przepisów.

§ 14
1. Szkoła bierze udział w postępowaniu diagnostycznym i postdiagnostycznym uczniów, prowadzonym przez Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w szczególności poprzez:
1) udział nauczycieli we wspólnej ocenie funkcjonowania uczniów;
2) formułowanie i przekazywanie oceny efektów działań prowadzonych 
w szkole;
3) planowanie dalszych działań. 

§ 15
1. W ramach środków finansowych określonych przez organ prowadzący szkoła, organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów.
2. W pierwszej kolejności organizowane są zajęcia wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich zainteresowań.
3. Uczeń uczestniczy w zajęciach o których mowa w ust.1 i ust.2 za zgodą rodziców. 
4. Na terenie szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe. Zasady udziału w tych zajęciach określają odrębne umowy.

§ 16
1. Szkoła realizuje Program wychowawczo - profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
2. Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1 delegują do 30 czerwca, każdego roku szkolnego, swoich przedstawicieli w liczbie nie mnie niż po 3 osoby do pracy zespołu projektującego założenia i program wychowawczo – profilaktyczny na następny rok szkolny.
3. Członkowie zespołu, o którym mowa w ust. 2 wybierają przewodniczącego spośród swojego składu i ustalają harmonogram prac, zawierający w szczególności:
1) uwzględnienie wyników diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego;
2) wymagany przepisami czas na uchwalenie programu;
3) terminy wynikające z wyboru Rady Rodziców na pierwszym zebraniu rodziców, w danym roku szkolnym.

4. Członkowie zespołu są obowiązani do przekazywania propozycji zespołu właściwym organom szkoły oraz do zasięgnięcia ich opinii w przedmiotowej sprawie.
5. Porozumienie  w sprawie ustaleń w zakresie Programu wychowawczo – profilaktycznego jest potwierdzone na piśmie, zawiera:
1) datę i zakres porozumienia;
2) podpisy członków zespołu, o którym mowa w ust. 1;
3) podpisy przewodniczących organów.
6. Program w zakresie wychowawczym obejmuje wszystkie treści i działania 
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. 
7. Program w zakresie profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego, obejmuje wszystkie treści i działania 
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
8. Program, o którym mowa w ust. 1-3 uwzględnia możliwe do zapewnienia i optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. 
9. Projekt Programu wychowawczo – profilaktycznego dyrektor szkoły przestawia Samorządowi Uczniowskiemu w celu zasięgnięcia opinii uczniów za pośrednictwem wychowawców klas.
10. Projekt Programu wychowawczo – profilaktycznego organy przyjmują w formie uchwał, a Program wychowawczo – profilaktyczny uchwałą rady rodziców. 
11. Program wychowawczo – profilaktyczny zawiera w szczególności: cele, zadania 
i sposoby ich realizacji przez wskazane w nim osoby.
12. Program wychowawczo – profilaktyczny jest podstawą do opracowania programów wychowawczych dla każdego oddziału.
13. Programy, o których mowa w ust. 12 zawierają w szczególności:
1) zadania wychowawczo – profilaktyczne na dany rok szkolny;
2) tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy
3) treści wychowawczo – profilaktyczne realizowane przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą programową;
4) ważniejsze wydarzenia w życiu klasy;
5) potrzeby uczniów danej klasy.
14. Programy, o których mowa w ust. 12 są realizowane po uzgodnieniu z rodzicami uczniów.
15. Nauczanie i wychowanie są nieodłączne i wszyscy nauczyciele wykorzystują potencjał wychowawczy zajęć edukacyjnych poprzez:
1) tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się;
2) kształtując relacje między uczniami oraz między uczniem i nauczycielem oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu;
3) stosując nowoczesne strategie wychowawcze z uwzględnieniem własnej postawy. 

     
                                                          
ROZDZIAŁ III
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 17
1. W szkole zatrudniani są nauczyciele oraz, na stanowiskach samorządowych, pracownicy administracji i obsługi.
1) kwalifikacje, zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

§ 18
1. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami są obowiązani:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem, określane przez dyrektora w przydziale czynności.
2) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 
i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczniów.
3) przestrzegać przepisów prawa, w tym statutu szkoły, a swoją postawą 
i zachowaniem dawać dobry przykład uczniom.

§ 19
1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) przedstawienie dyrektorowi indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i po zatwierdzeniu oraz dopuszczeniu do użytku w szkole, realizację 
i dążenie do osiągnięcia w stopniu maksymalnym określonych celów;
2) dostosowanie IPET-u do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony;
3) realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego i innych zadań, wynikających z dokumentów programowych szkoły;
4) dążenie do pełnej realizacji wymagań wobec szkół określonych odrębnymi przepisami;
5) tworzenie właściwej atmosfery podczas zajęć z uczniami, która będzie sprzyjać procesowi uczenia się i nauczania;
6) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań;
7) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;
8) sumienna realizacja powierzonych czynności dodatkowych w ramach otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, w tym w formie zajęć z uczniami, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów i odrębnymi przepisami;
9) terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki określonej odrębnymi przepisami;
10) dbałość o sprzęt szkolny oraz dążenie do wzbogacania i unowocześniania warsztatu metodycznego;
11) współpraca z rodzicami uczniów, z innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami wspierającymi, w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych szkoły;
12) doskonalenie umiejętności merytorycznych, metodycznych i wychowawczych, zwłaszcza w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego;

§ 20
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel, któremu dyrektor powierzył funkcję wychowawcy.
2. Do zadań nauczyciela – wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia społecznego.
3. Zadania wymienione w ust. 2 wychowawcy realizują poprzez:
1) opracowanie rocznego programu pracy wychowawczo – profilaktycznej, zgodnego ze szkolnym programem wychowawczo – profilaktycznym, uwzględniającego diagnozę potrzeb i problemów uczniów;
2) wdrażanie programu, o którym mowa w pkt. 1 po uzgodnieniu z rodzicami uczniów, bądź opiekunami prawnymi;
3) monitorowanie, analizowanie i formułowanie wniosków z prowadzonych działań;
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, w tym koordynowanie działalności wychowawczej w celu wdrażania całościowego, ale jednolitego oddziaływania wychowawczego;
5) organizowanie pomocy i opieki indywidualnej uczniom zgodnie 
z rozpoznanymi potrzebami, w tym działając poprzez wolontariat;
6) podejmowanie działań na rzecz integracji zespołu klasowego uczniów;
7) organizowanie uczestnictwa uczniów klasy w życiu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem samorządności wśród uczniów;
8) współdziałanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole oraz innymi osobami i placówkami w celu uzyskiwania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz wsparcia dla ich rodziców bądź opiekunów prawnych. 
9) współpraca z rodzicami  bądź opiekunami prawnymi uczniów, w tym 
z członkami Rady Oddziałowej na rzecz podnoszenia jakości pracy wychowawczej;
10) wykonywanie zadań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej określonych w § 11 statutu i odrębnych przepisach;
11) wykonywanie zadań związanych z ocenianiem uczniów określonych w § 19 pkt. 1, 2, 7 statutu
12) występowanie z wnioskami o nagrodzenie i ukaranie ucznia, o których mowa 
w § 30 statutu;
13) zapoznawanie uczniów z zapisami statutu szkoły.

4.  Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy:
1) na uzasadniony wniosek wychowawcy wskazujący na przyczyny uniemożliwiające pełnienie tej funkcji;
2) z inicjatywy własnej, w razie stwierdzenia w toku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, uchybień w wykonywaniu funkcji.
5.  Wychowawcy klas I-III, IV-VI, VII-VIII szkoły podstawowej, klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy, klas I-III szkoły branżowej I stopnia tworzą zespoły wychowawcze.
6.  Do zadań zespołów należy w szczególności:
1) monitorowanie i analizowanie prowadzonych działań wychowawczych;
2) formułowanie wniosków do pracy na następny okres;
3) doskonalenie prowadzonych diagnoz pedagogicznych.
4) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości pracy wychowawczej, 
w tym w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli;
7. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami, przewodniczący zespołu;
8. Działania, w tym zebrania zespołu, są dokumentowane w sposób określony odrębnymi przepisami.

§ 21
1. W szkole tworzy się zespoły nauczycieli:
1) zespół wychowawczy, o którym mowa w § 20 ust. 5
2. Zespoły problemowe:
a) ds. diagnozy wewnątrzszkolnej;
b) ds. projektowania statutu lub jego zmian;
c) ds. prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. 
3. Zespoły koordynujące udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o których mowa w rozdziale III §21 Statutu szkoły.
4. Zespoły nauczycieli pracują z uwzględnieniem zapisów §20 Statutu szkoły.
5. Dyrektor szkoły może powoływać inne zespoły nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 22
1. Nauczyciele wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów, 
a w szczególności:
1) odbywają dyżury nauczycielskie przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie 
  z harmonogramem i obowiązującymi zasadami;
2) po ostatniej godzinie lekcyjnej przekazują uczniów zapisanych do świetlicy    szkolnej;
3) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych  zajęć obowiązkowych i dodatkowych, ujętych planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły;
4) sprawdzają listę obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzają to 
w dziennikach zajęć;
5) organizują zajęcia poza terenem szkoły oraz wycieczki, zgodnie z odrębnymi przepisami; składają odpowiednią dokumentację do zatwierdzenia dyrektorowi;
6) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas  organizowanych wyjść i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 23
1. Do zadań pracowników niebędących nauczycielami związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w szkole należy w szczególności:
1) informowanie o zauważonych zagrożeniach i zabezpieczenie przed nimi uczniów, 
 zgodnie z zasadami bhp;
2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów;
3) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych.

§ 24
1. Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia się na stanowiskach:
1) sekretarz szkoły,
2) referent,
3) woźny,
4) kierowca,
5) pomoc nauczyciela.
2. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Szczegółowe czynności pracowników o których mowa w ust. 1 określa dyrektor zgodnie odrębnymi przepisami.
4. Pracownicy w swojej pracy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w tym 
w zakresie przestrzegania przepisów bhp, określonych odrębnymi przepisami. 
5. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa określają regulaminy:
1) wycieczek szkolnych;
2) imprez szkolnych;
3) dyżurów nauczycieli;
4) świetlicy i inne. 
6.  Regulaminy po zasięgnięciu opinii organów szkoły w drodze zarządzenia ustala dyrektor. 


 
ROZDZIAŁ IV
ORGANY SZKOŁY

§ 25
1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Do wydawania aktów prawa na podstawie upoważnień ustawowych na terenie szkoły uprawnione są organy:
1) Rada szkoły, jeśli zostanie powołana;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Dyrektor szkoły.
3. Aktami prawnymi w szkole są:
1) Uchwały organów kolegialnych podejmowane w ramach ich kompetencji stanowiących;
2) Zarządzenia Dyrektora;
3) Akty administracyjne.

§ 26
1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu zgodnie 
z odrębnymi przepisami, powierzono stanowisko dyrektora.
2. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły  i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 
z godnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a) przekazuje pracownikom informacje o aktualnych przepisach prawa 
i problemach oświatowych oraz kontroluje przestrzeganie przepisów prawa;
b) diagnozuje, monitoruje i ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą szkoły oraz inną jej działalność statutową w całości, lub 
w wybranych obszarach;
c) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz podejmowaniu nowatorskich rozwiązań metodycznych i organizacyjnych;
d) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
e) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
f) dokonuje, na podstawie gromadzonych informacji, oceny pracy oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3) w zakresie określonym odrębnymi przepisami sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne;
4) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
6) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
7) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń 
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzania i wzbogacania form  działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności ustala Szkolny Zestaw Programów Nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 
i pracowników niebędących nauczycielami. 
4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z innymi organami szkoły 
w zakresie i formie określonej odrębnymi przepisami oraz postanowieniami niniejszego statutu.
5. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 
2) tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w szkole, oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczniów i nauczycieli;
3) realizację uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzorujące szkołę;
5) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;
6) właściwe gospodarowanie mieniem szkoły.
6. Kompetencje Dyrektora określają odrębne przepisy a w szczególności art. 68 Ustawy Prawo Oświatowe.
7. Zastępstwo dyrektora w razie jego nieobecności regulują odrębne przepisy.

§ 27
1. W roku szkolnym, w którym szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Powierzenia tych stanowisk oraz odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, z zachowaniem procedur określonych odrębnymi przepisami.
4. Wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel pełniący inne funkcje kierownicze przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności: 
1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole; 
2) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, zgodnie z poleceniami dyrektora; 
3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli przydzielonych specjalności i poziomów nauczania; 
4) pełni bieżący nadzór nad szkołą, wg ustalonego harmonogramu.
5. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora  i osób zajmujących inne stanowiska kierownicze określa dyrektor.
 
§ 28
1. Kolegialnym organem szkoły jest Rada Pedagogiczna, składająca się z wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole, niezależnie od wymiaru zatrudnienia.
2. Przedmiotem pracy Rady Pedagogicznej są działania wynikające z jej uprawnień 
i kompetencji określonych w Ustawie Prawo Oświatowe i wydawanych aktów wykonawczych.
3. Rada Pedagogiczna realizuje swoje kompetencje w formie uchwał:
1) uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących są aktami prawa;
2) uchwały podjęte w ramach kompetencji opiniodawczych, wyrażania zgody, wnioskowania, ustalenia, postanowienia, porozumienia lub wyboru są uchwałami zwykłymi.
4. Rada Pedagogiczna w ramach szczegółowych kompetencji, w szczególności:
1) Zapoznaje się z projektami planów pracy szkoły i innych dokumentów programowych szkoły nie później niż 7 dni przed procedowaniem;
2) Przed zajęciem stanowiska w danej sprawie Rada Pedagogiczna zapoznaje się 
z opiniami nauczycieli, których sprawa dotyczy;
3) Realizuje szczegółowe kompetencje oceniania, promowania i klasyfikowania 
w sposób określony w X rozdziale statutu szkoły.
                                             
§ 29
1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 
z przepisami prawa i postanowieniami Statutu szkoły.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej określa w szczególności:
1) sposób i tryb protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej;
2) tryb przyjmowania protokołów;
3) zadania przewodniczącego rady, protokolanta i komisji wnioskowej;
4) sposób zawiadamiania o terminie zebrania i przewidywanym porządku zebrania;
5) tryb wyłaniania przedstawicielstwa Rady Pedagogicznej.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła takie kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) propozycje dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
NAGRODY I KARY

§ 30
1. Katalog praw ucznia wynika z przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących międzynarodowych aktów prawnych.
1) Uczeń ma prawo do informacji, czyli do:
a) otrzymywania informacji z różnych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne i różny światopogląd, stosownych do jego wieku i zdolności percepcji;
b) otrzymywania informacji dotyczących podejmowanych w jego sprawie decyzjach zwłaszcza o przeniesieniu do innej klasy, szkoły, ocenach, skutkach decyzji jego dotyczących, karach, nagrodach;
c) znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, zasad 
i form sprawdzania jego osiągnięć oraz ich oceniania, jawności ocen;
d) dostępu do informacji na temat życia szkolnego;
e) dostępności wiedzy o prawach i uprawnieniach warunkujących korzystanie z nich oraz dostępności wiedzy o procedurach dochodzenia swoich praw.
  2) Uczeń ma prawo do nauki, czyli do:
a) pobierania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
b) nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju jego osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych; rozwijania szacunku do praw człowieka, szacunku do rodziców, Ojczyzny, tożsamości narodowej, kulturowej, i języka; 
c) przygotowania do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.
3) Uczeń ma prawo do swobody/wolności wypowiedzi, czyli do:
a) możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem;
b) możliwości wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;
c) możliwości wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie zwłaszcza w sytuacji konfliktu.
4) Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, to znaczy:
a) ma możliwość uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych;
b) ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii 
              i światopoglądu;
c) ma prawo do tolerancji wobec mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej.
5) Uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania, co oznacza:
a) zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej;
b) poszanowanie godności ucznia – zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania,       stosowania presji psychicznej;
c) poszanowanie dobrego imienia oraz prywatnej własności ucznia.
6) Uczeń ma prawo dochodzenia należnych mu praw:
a) uczeń ma prawo odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub pedagoga szkolnego, który, po rozpatrzeniu sprawy, w jego imieniu podejmuje negocjacje z nauczycielem;
b) uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji nauczyciela lub Rady Pedagogicznej do dyrektora szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni rozpatrzyć odwołanie i o swojej decyzji powiadomić pisemnie ucznia i jego rodziców chyba, że przepisy stanowią inaczej;
c) uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu nadzorującego szkołę; w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi przysługuje im prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka,
d) uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania od wymierzonej kary, według zasad określonych w § 31 statutu.
2. Uprawnienia uczniowskie wynikające z prawa oświatowego:
1) uczeń może zdawać egzamin poprawkowy na zasadach określonych w § 91
2) uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w § 90 jego rodzice mają prawo do ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych zgodnie z § 80 statutu;
3. Uprawnienia ucznia wynikające z wewnątrzszkolnych regulaminów, umów 
i zarządzeń dyrektora dotyczących:
1) samorządności uczniowskiej – uczniowie mają prawo do
a) opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów;
b) wyłonienia w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli kierujących społecznością uczniowską i działających w ich interesie;
c) uzyskania od nauczycieli pomocy organizacyjnej i merytorycznej w pracy Samorządu Uczniowskiego, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad demokracji w szkole i organizacji wolontariatu;
d) zgłaszania swoich problemów pedagogowi szkolnemu i wychowawcy klasy;
e) udziału w zagospodarowaniu sali lekcyjnej, przydzielonej klasie według projektu zaakceptowanego przez wychowawcę.
2) przygotowania i przebiegu zajęć lekcyjnych – uczeń ma prawo do:
a) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;
b) dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności z opanowaniem treści;
c) odpoczynku podczas przerwy międzylekcyjnej;
d) weekendów i ferii szkolnych bez zadawanych prac .

§ 31
1. W przypadku łamania praw ucznia, uczeń i jego rodzice mogą złożyć skargę do dyrektora szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni ją rozpatrzyć i w formie pisemnej powiadomić 
o swojej decyzji zainteresowane osoby.
1) w przypadku niezadawalającej decyzji, rozstrzygnięcia skargi przez dyrektora, uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Praw Dziecka.
2. W przypadku wystąpienia sporu/ konfliktu między uczniem i nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły, uczeń i jego rodzice mogą wystąpić o rozstrzygnięcie sporu przez dyrektora szkoły lub odpowiedni organ nadzorujący szkołę, o ile rozstrzygnięcie dyrektora jest niezadowalające.

§ 32
1. Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu, zarządzeń dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej i regulaminów szkolnych;
         2) właściwego zachowania się podczas zajęć lekcyjnych, w szczególności:
a) punktualne i systematyczne przychodzenie na wszystkie zajęcia;
b) rozpoczynanie i kończenie zajęć w ustalonym porządku;
c) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek;
d) okazywanie szacunku nauczycielom i innym uczniom;
e) prowadzenie zeszytów przedmiotowych w obowiązujący sposób;        umożliwianie sobie i innym uczniom pełnego uczestnictwa w zajęciach;
       3) codziennego noszenia obowiązkowego stroju szkolnego, w tym galowego na wszystkie uroczystości szkolne;
     4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły;
5) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;
6) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym dbania o własne zdrowie, 
w szczególności:
a) zakaz spożywania napojów energetycznych
b) zakaz spożywania substancji uzależniających i alkoholu
c) zakaz palenia papierosów i e-papierosów
d) przebywania na terenie szkoły pod wpływem środków psychoaktywnych;
7) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności w szkole w określony niżej sposób:
a) usprawiedliwienie ma formę pisemną, zawiera wskazanie przyczyny nieobecności 
i jest podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne uprawnione osoby;
b) usprawiedliwienie składa się do wychowawcy klasy, nie później niż do 7 dni roboczych po powrocie z nieobecności;
c) usprawiedliwienia nie spełniające warunków o których mowa w pkt. 7 lit. a,b,c, nie będą uwzględniane;
d) wychowawca klasy ma prawo nie uznać usprawiedliwienia, którego treść jest sprzeczna ze stwierdzonym stanem faktycznym.
8) przestrzegania niżej określonych warunków korzystania z telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
a) obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń, o których mowa w pkt. 8, 
w trakcie zajęć lekcyjnych – urządzenia muszą być wyłączone;
b) używanie urządzeń nie może naruszać żadnych przepisów prawa o czym 
w szczególności informują wychowawcy;
c) obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń, o których mowa w pkt. 8 a w trakcie zajęć lekcyjnych – w przypadku nie respektowania pkt. 8 nauczyciel zobowiązany jest odnieść zabrane urządzenie do sekretariatu, z którego zobowiązany jest odebrać je rodzic/opiekun prawny lub uczeń pełnoletni;
d) w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela uczeń może korzystać 
z telefonu komórkowego;
9) przestrzegania zasad zwalniania z zajęć edukacyjnych:
a)  zwolnienie ma formę pisemną;
b) jest podpisane przez uprawnioną osobę;
c) zwolnienie przekazuje się wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności, nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, których zwolnienie dotyczy;
10)  dbania o mienie szkoły;
11)  poszanowania symboli narodowych, międzynarodowych i związanych z tradycją 
i ceremoniałem szkoły;
12)  okazywania szacunku obecnym oraz byłym nauczycielom i pracownikom szkoły;
13)  dbania o miejsca pamięci narodowej powierzone opiece szkoły;
14)  dbanie o zachowanie walorów ekologicznych otoczenia szkoły i najbliższej okolicy.

§ 33
1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
2) pracę na rzecz szkoły, innych uczniów,
3) wzorową postawę,
4) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce.

§ 34
1. Ustala się następujące formy nagród: 
1) pochwała ustna nauczyciela w klasie, w obecności uczniów;
2) pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców;
3) pochwała ustna dyrektora w obecności uczniów; 
4) pochwała pisemna dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców;
5) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa;
6) list pochwalny do ucznia i jego rodziców;
7) nagrody specjalne fundowane przez inne instytucje.

§ 35
1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek: 
1) wychowawcy klasy, 
2) zespołu wychowawczego, 
3) Samorządu Uczniowskiego 
4) Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 1,2.
2. Nagrody w formie określonej w pkt. 4, 5, 6 przyznaje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
3. Zasady przyznawania nagród specjalnych określa fundator. 
4. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie, w terminie 7 dni od dnia poinformowania 
o przyznanej nagrodzie.
5. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni, od dnia złożenia pisma i informuje, 
w formie pisemnej rodziców ucznia o zajętym stanowisku.
6. W przypadku nie zadowalającej decyzji dyrektora szkoły uczniowi i jego rodzicom przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§36
1. Wobec uczniów łamiących przepisy szkolne, w tym szczególnie postanowienia statutu szkoły stosuje się kary, które nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej.
2. Nauczyciel może stosować wobec ucznia jedynie kary wymienione w §37.

§37
1. Ustala się następujące rodzaje kar i oddziaływań wychowawczych:
1) słowne zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela:
a) w rozmowie indywidualnej z uczniem poza klasą;
b) na forum klasy;
2) wpis uwagi do klasowego zeszytu uwag lub dzienniku lekcyjnym;
3) pisemne lub słowne zawiadomienie rodziców ucznia przez nauczyciela;
4) bezpośrednia rozmowa nauczyciela z rodzicami (i uczniem);
5) bezpośredni nadzór pedagoga (psychologa) szkolnego i wychowawcy 
w uzgodnionej z rodzicami formie;
6) rozmowa nauczyciela z uczniem, z udziałem dyrektora lub wicedyrektora  szkoły;
7) rozmowa nauczyciela z rodzicam,i z udziałem dyrektora szkoły (i ucznia); 
8) w przypadku długotrwałego lub zagrażającego bezpieczeństwu uczniów lub pracowników szkoły braku oczekiwanych efektów pracy wychowawczej, szkoła zawiadamia instytucje (sąd, prokuratura);
9) przedstawienie problemu na  zebraniu Rady Pedagogicznej, która podejmuje postanowienie  o zastosowaniu kary: 
a) przeniesieniu ucznia do innej klasy (okresowym lub stałym),
b) wystąpieniu do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

2. Możliwe kary dodatkowe, udzielane łącznie z karami ujętymi w ust. 1 to:
1) w uzgodnieniu z rodzicami ucznia – wykonanie dodatkowych czynności na rzecz społeczności szkolnej; 
2) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, o ile nie uniemożliwi to realizacji podstaw programowych;
3) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
4) odwołanie od pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły.
3. Nauczyciel o każdej wymierzonej karze powiadamia rodziców ucznia. 
4. Decyzję o orzeczeniu kary w trybie, o którym mowa w § 37 podejmuje dyrektor szkoły 
i przekazuje ją uczniowi oraz jego rodzicom najpóźniej w ciągu 7 dni od zebrania Rady Pedagogicznej. 
5. Na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły, może wystąpić o przeniesienie ucznia do innej szkoły do kuratora oświaty za popełnienie czynów karalnych lub chuligańskich zachowań w przypadkach:
1) jeśli zastosowane wcześniej kary nie spowodowały poprawy w postawie ucznia;
2) jeśli istnieje przekonanie, że zmiana środowiska szkolnego wpłynie korzystnie na poprawę jego zachowania.
6. W wyjątkowych sytuacjach zastosowanie kary wobec ucznia może nastąpić łącznie lub/i 
z pominięciem wymienionej w ust. 1 gradacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących ucznia.

§38
1. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od każdej kary.
2. W przypadku kar, o których mowa w § 37 uczeń ma prawo odwołania się do wychowawcy.
1) wychowawca zobowiązany jest do rozpoznania sprawy w ciągu 3 dni;
2) jeśli uczeń nie jest usatysfakcjonowany działaniami wychowawcy ma prawo odwołać się do pedagoga szkolnego;
3) uczniowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 3 dni od niesatysfakcjonującego działania wychowawcy i pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły;
4) dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozpoznania odwołania i podjęcia decyzji w ciągu 3 dni.
3. Istnieje możliwość odwołania się od kary, o której mowa w § 37 do dyrektora szkoły 
w formie ustnej lub pisemnej w ciągu 5 dni od zastosowania kary. Dyrektor zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w ciągu 7 dni w formie pisemnej.
4. W przypadku nie zadowalającej decyzji dyrektora szkoły, uczniowi i jego rodzicom przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

ROZDZIAŁ VII
RODZICE UCZNIÓW

§ 39
Ilekroć mowa w statucie o rodzicach uczniów mowa jest również o opiekunach prawnych ucznia, w sytuacji (gdy rodzice nie mogą sprawować tej funkcji).

§ 40
1. Rodzice uczniów mają prawo do:
1) występowania do organów szkoły, zgodnie z kompetencjami tych organów 
w każdej sprawie dotyczącej dziecka;
2) zapoznania się ze statutem szkoły i dokumentami programowymi szkoły; 
3) uzyskiwania bieżącej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka oraz jego ocenach;
4) uzyskiwania informacji o prawach dziecka i własnych w danej sytuacji szkolnej;
5) uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka;
6) uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Rodzice biorą udział w procesie wychowawczym szkoły w szczególności poprzez:
1) opiniowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych uczniów i programów wychowawczych klasy;
2) udział w zebraniach rodziców i spotkaniach indywidualnych;
3) współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania szkolnego procesu dydaktycznego i wychowawczego; 
4) wyrażanie opinii o pracy szkoły oraz czynny wpływ na jej funkcjonowanie, 
w szczególności przez uczestnictwo w pracach Rady Rodziców, o której mowa w § 25.

§ 41
1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka, realizowany zgodnie z własnymi przekonaniami.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne 
i usprawiedliwianie jego nieobecności w sposób określony w statucie szkoły; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
3. Rodzice są zobowiązani do przekazania nauczycielom rzetelnej informacji o istotnych faktach mogących mieć wpływ na proces dydaktyczno – wychowawczy oraz 
o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
4. W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego i innych ujawnionych naruszeń praw dziecka, szkoła musi zwrócić się do organów władzy publicznej o ochronę dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 42
1. Organy szkoły podejmują działania w celu aktywnego włączania rodziców 
w działalność na rzecz i dla dobra szkoły. 
2. Rodzice zasłużeni w pracy na rzecz i dla dobra uczniów, klasy i szkoły są nagradzani listami gratulacyjnymi.

 

 
ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

§ 43
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku, z zastrzeżeniem przepisów wydawanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza:
1) półrocze pierwsze trwa od pierwszego dnia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym do 15 stycznia każdego roku.
2) półrocze drugie rozpoczyna się z dniem 16 stycznia i trwa do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
3. Terminy ferii, dni wolnych od zajęć oraz rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym określają odrębne przepisy.

§ 44
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, 
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach 
w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły, 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 
 
§ 45
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, a formą pracy zajęcia edukacyjne.
2. W szkole organizowane są:
a) nauczania indywidualne;
b) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
c) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w trakcie których odbywa się realizacja                  podstaw  programowych kształcenia ogólnego zgodnie z odrębnymi przepisami;
d)  dodatkowe zajęcia  edukacyjne włączone do szkolnego planu nauczania                   zgodnie z odrębnymi przepisami;
e) inne zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne na podstawie odrębnych                     przepisów.
3. Wymiar godzin i zasady organizacji zajęć wymienionych w ust. 2 określają odrębne przepisy.
4.  Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo – lekcyjnym z uczniami całej klasy lub z grupami uczniów.
5.  Podział uczniów na grupy regulują odrębne przepisy.

§ 46
1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z wyposażeniem (sal lekcyjnych);
2) biblioteki;
3) świetlicy;
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, spełniającego wymaganie określone odrębnymi przepisami;
5) sali gimnastycznej oraz zespołu urządzeń rekreacyjnych i sportowych;
6) pomieszczeń sanitarno – higienicznych;
7) innych pomieszczeń.

§ 47
1. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka.
2. Biblioteka stanowi integralną część szkoły, pełniąc rolę interdyscyplinarnego centrum informacji medialnej.
3. Zadaniem biblioteki jest: 
1) wspomaganie procesu nauczania i wychowania;
2) wspomaganie edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów;
3) rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, wyrabianie nawyku czytania i uczenia się; 
4) przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł;
5) popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wspieranie pracy oraz kształcenia ustawicznego nauczycieli.
4. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.
§ 48
1. Biblioteka gromadzi i udostępnia:
1) podręczniki, materiały edukacyjne oraz przekazuje materiały ćwiczeniowe;
2) lektury szkolne podstawowe i uzupełniające; 
3) wydawnictwa informacyjne, dostępną literaturę popularno - naukową 
i encyklopedyczną;
4) podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli, książki pomocnicze;
5) wydawnictwa z zakresu psychologii, metodyki, pedagogiki, socjologii 
i filozofii;
6) beletrystyczną literaturę dziecięcą i młodzieżową;
7) wybrane czasopisma dziecięce i młodzieżowe, czasopisma metodyczne 
i pedagogiczne;
8) zbiory audiowizualne;
9) edukacyjne programy komputerowe;
10) inne materiały przeznaczone do rozpowszechniania. 

2. Biblioteka dąży, w miarę możliwości finansowych szkoły, do zorganizowania nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego, umożliwiającego realizację zadań określonych w § 49.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 5 dni w tygodniu w określonych godzinach, zgodnie z odrębnym harmonogramem.
4. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa obowiązujący regulamin zatwierdzony przez dyrektora.
5. Wszystkie wypożyczane książki i materiały powinny być zwrócone przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 49
1. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
       1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, o systemie oświaty;
2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno -  komunikacyjnymi;
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 
i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości  etnicznych oraz  społeczności posługującej się językiem regionalnym;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej 
                 z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
2. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada w szczególności za:
1) prawidłowe pod względem formalnym, finansowymi i organizacyjnym prowadzenie biblioteki;
2) wprowadzenie książek na stan majątkowy biblioteki oraz ich kasowanie ze stanu;
3)  organizację pracy biblioteki zgodnie z jej zadaniami;
4)  stan powierzonego mu mienia, w tym szczególnie księgozbioru; 
5) podejmowanie działań w kierunku dostosowywania zbiorów do aktualnych   potrzeb szkoły i czytelników;
6) tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa wśród uczniów 
i nauczycieli.

§ 50
1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami i ośrodkami informacyjnymi.
2. We współpracy z nauczycielami gromadzony jest księgozbiór w celu wspomagania 
i unowocześniania procesu dydaktycznego i wychowawczego.
3. Rodzice uczniów mają prawo korzystania ze zbiorów biblioteki na zasadach określonych 
w regulaminie, o którym mowa w § 48 ust.4.
4. Współpraca z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacyjnymi obejmuje organizowanie lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę materiałów i informacji.


§ 51
1. Biblioteka finansowana jest z budżetu szkoły.
2. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców oraz innych ofiarodawców, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 52
1. Dla uczniów, którzy poza godzinami zajęć lekcyjnych, za zgodą rodziców, przebywają 
w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub/i ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne ważne okoliczności, szkoła prowadzi świetlicę. 
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne w szczególności:
1) zajęcia rozwijające zainteresowania;
2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
3. Cele i zadania świetlicy to: 
1) organizowanie racjonalnego i bezpiecznego spędzania czasu uczniów 
w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych; 
2) organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki własnej uczniów pod opieką nauczycieli świetlicy; 
3) organizowanie zajęć umożliwiających rozwój zainteresowań artystycznych, technicznych, sportowych i innych uczniów; 
4) wdrażanie do wartościowego wykorzystywania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy; 
5) rozbudzanie wrażliwości na ład i porządek oraz wdrażanie zasad higieny; 
6) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność; 
7) wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania;
8) organizowanie wyjść umożliwiających spożycie posiłku (obiad) w innych placówkach.
4. Pracą świetlicy kieruje nauczyciel świetlicy, prowadzący zajęcia zgodnie 
z harmonogramem pracy świetlicy.
5. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły.
6. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku rodziców „karta zgłoszenia”, której wzór corocznie opracowuje wychowawca świetlicy.
7. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 
w grupie nie przekracza 25. 
8. Działalność świetlicy może być dotowana przez dobrowolne wpłaty rodziców 
i innych ofiarodawców, zgromadzone fundusze przeznacza się wyłącznie na zakup materiałów do zajęć w zakresie działalności świetlicy. 
9. Czas pracy świetlicy oraz szczegółowe zasady działalności zawarte są w corocznie opracowywanym planie pracy świetlicy, zatwierdzanym przez dyrektora.
10. Praca świetlicy jest dokumentowana zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 53
1. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć. W przypadku stwierdzenia zagrożeń nauczyciel:
1) niezwłocznie wyprowadza uczniów z miejsca, w którym powstało (stwierdzono) zagrożenie;
2) usuwa zagrożenie, o ile wynika to z jego kompetencji, albo niezwłocznie zgłasza fakt zagrożenia kierownictwu szkoły.
 3. Opiekun pracowni opracowuje jej regulamin określający zasady bezpiecznego korzystania z pracowni; na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów; kontroluje przestrzeganie zasad regulaminu.
3a. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć przed usunięciem zagrożenia. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp. 
4. W sali gimnastycznej, na boisku szkolnym oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe nauczyciel sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy i zdyscyplinowanie uczniów.
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznać się 
z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
5a. Nauczyciele dostosowują wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych 
i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać na terenie obiektów sportowych, nie wolno też wydawać uczniom sprzętu sportowego.

 

§ 54
1. Na zajęcia lekcyjne uczeń przychodzi punktualnie, tj. najpóźniej równo z dzwonkiem oznajmującym początek zajęć. Uczniowie czekają na zajęcia przed salą lekcyjną lub 
w miejscu do tego wyznaczonym. W oczekiwaniu na nauczyciela zachowują się w sposób spokojny i zdyscyplinowany. 
2. Uczeń przychodzi na lekcje przygotowany, tj.:
1) posiada niezbędne, określone przez nauczyciela podręczniki, zeszyty oraz pomoce dydaktyczne;
2) powtórzył materiał poprzednich zajęć z danego przedmiotu, opanował omawiany materiał, wykonał pracę domową zadaną przez nauczyciela. 
3. W razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 2 uczeń zgłasza nieprzygotowanie nauczycielowi bezpośrednio przed lekcją, podaje również przyczynę nieprzygotowania, 
z zastrzeżeniem zapowiedzianego sprawdzianu, przygotowania projektu, prezentacji.
4. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i zgodnie współpracować w ich realizacji z innymi uczniami. 
5. Obowiązkiem ucznia jest systematyczny udział w sprawdzianach we wcześniej ustalonych terminach (pojedyncza nieobecność na sprawdzianie może wynikać jedynie z choroby ucznia lub innych szczególnie ważnych powodów i powinna być usprawiedliwiona przez rodziców). 
6. Zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych powinno cechować się dbałością o kulturę języka. Wypowiadanie własnych poglądów i słuchanie wypowiedzi innych odbywać się winno z należytą kulturą i szacunkiem. 
7. Uczeń ma obowiązek rzetelnie i terminowo przekazywać wszelkie informacje kierowane przez szkołę do rodziców. 
8. Wszelkie istotne informacje przekazywane przez rodzica, dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole powinny mieć formę pisemną.
9. Podjęcie informacji zarówno rodzic, jak i nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem, określając również datę zapoznania się z jej treścią.

§ 55
1. W szkole obowiązuje zakaz posiadania i spożywania przez uczniów i pracowników   szkoły alkoholu, narkotyków i innych używek oraz palenia papierosów.
2. W szkole nie wolno mieć broni oraz narzędzi i substancji zagrażających zdrowiu i życiu innych.
3. Szkoła ponosi odpowiedzialność za zdarzenia i skutki wynikłe z nieprzestrzegania zakazów określonych w ust. 1 i 2 wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów.
4. W przypadku umyślnego lub nieumyślnego wyrządzenia krzywdy drugiemu uczniowi, nauczycielowi, pracownikowi szkoły, innym osobom znajdującym się na terenie szkoły uczeń obowiązany jest wyjaśnić motywy zachowania, dążyć do porozumienia 
i zadośćuczynienia.

§ 56
1. Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są w klasie 7 i 8 zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W szkole jest zatrudniony doradca zawodowy, który przygotowuje program na zajęcia,   zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 
3. Wszyscy nauczyciele podejmują działania stosownie do wieku i możliwości psychofizycznych uczniów, polegające na rozpoznawaniu i rozwijaniu uzdolnień 
i zainteresowań jako podstawy przyszłych decyzji.


.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 57
 Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły.

§ 58
Szkoła prowadzi obowiązującą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 59
Statut jest powszechnie dostępny na stronie internetowej szkoły i w formie wydruku.

§ 60
Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie są rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie tych spraw.
§ 61
Zmiany do niniejszego statutu mogą być wprowadzane uchwałą Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 62
Traci moc statut szkoły z dnia 18 czerwca 2007r., z wyłączeniem klas gimnazjalnych 
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

§ 63
Dyrektor szkoły po każdej nowelizacji statutu, w drodze komunikatu, publikuje tekst jednolity statutu. 

 

ROZDZIAŁ X
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 64
  1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się do 15 stycznia, każdego roku szkolnego. 
3. Klasyfikację roczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć 
w danym roku szkolnym.

§ 65
1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia

§ 66
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
W przypadku braku możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela, do ustalenia oceny dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i innego nauczyciela prowadzący zajęcia w danym oddziale.

§ 67
W związku z ocenianiem ucznia, wychowawca obowiązany jest informować rodziców:
1) na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz 
o harmonogramie zebrań i spotkań zaplanowanych na cały rok;
2) o terminie podania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem;
3) o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne;
4) na każdym zebraniu o ocenach bieżących ucznia i jego zachowaniu.

§ 68
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

§ 69
1. W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach:
1) czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści);
2) pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność,  spójność logiczna wypowiedzi pisemnych);
3) wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń);
4) obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne);
5) wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk);
6) działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna);
7) rozwój ruchowy;
8) korzystanie z komputera;
9) język obcy (praca na lekcji, zadania domowe, kartkówki). 
 
2. Ocenianie bieżące w klasach I – III ma formę oceny opisowej i określa poziom i postęp 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania.
3. Podstawową formą oceny bieżącej ucznia jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący się do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku.
4. Dla rozpoznania poziomu opanowanych wiadomości i umiejętności stosowane i oceniane są prace pisemne, w tym: karty pracy, prace domowe, testy, sprawdziany i inne formy prac pisemnych. 
5. Sprawdziany i testy zawierają tabele z wyszczególnionymi wiadomościami 
i umiejętnościami podlegającymi ocenie opisowej. Stopień ich opanowania, oraz kierunek, 
w jakim uczeń powinien pracować dalej są podstawą do komentarza pisemnego nauczyciela.

§ 70
1. W klasach I – III, Zespołach Edukacyjno - Terapeutycznych dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej oraz klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  są ocenami opisowymi.
2. Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie  zespół nauczycieli. Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.
3. Śródroczna i roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy 
w opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 
w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

EDUKACJA POLONISTYCZNA
W ZAKRESIE SPRAWNOSCI JĘZYKOWEJ (SŁUCHANIE, MÓWIENIE, CZYTANIE, PISANIE) 
UCZEŃ:
1. Słucha z uwagą wypowiedzi  nauczyciela  oraz innych osób z otoczenia, okazuje należyty szacunek wypowiadającej się osobie.
2. Zadaje pytania w przypadku braku zrozumienia słuchanej wypowiedzi.
3. Podejmuje próby słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela lub innego ucznia.
4. Słucha wypowiedzi osób podczas uroczystości okolicznościowych, świat narodowych i innych wydarzeń kulturalnych.
5. Podejmuje próby panowania nad chęcią nagłego wypowiadania się podczas zajęć lekcyjnych.
6. Wypowiada się prostymi zdaniami.
7. Próbuje formułować pytania dotyczące sytuacji zadaniowej.
8. Próbuje recytować wiersze oraz krótkie teksty prozatorskie.
9. Czyta głośno i poprawnie wyrazy, zdania, krótkie teksty drukowane i pisanie opracowane podczas zajęć lekcyjnych.
10. Czyta po cichu wyrazy i krótkie zdania zapisane samodzielnie w zeszycie lub drukowane.
11. Wyodrębnia główne postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność wydarzeń, podejmuje próby oceny zachowania bohaterów.
12. Czyta samodzielnie wybrane książki.
13. Podejmuje próby kształtnego pisania w liniaturze.
14. Poprawnie odwzorowuje pismo i druk.
15. Stosuje wielką literę w nazwach miast, imionach, nazwiskach.
16. Pisze z pamięci i ze słuchu proste wyrazy i krótkie zdania.
17. Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające oraz rozkazujące.
18. Wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach litery.
19. Podejmuje próby rozróżnienia rzeczowników, czasowników  i przymiotników.
20. Korzysta z różnych źródeł informacji.
 
EDUKACJA MATEMATYCZNA
UCZEŃ
1. Określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz porównuje przedmioty ze względu na cechy wielkościowe.
2. Rozpoznaje znaki graficzne liczb w zakresie 100.
3. Porównuje liczby , stosuje znaki: <,>,=.
4. Zna istotę działań matematycznych: dodawania i odejmowania.
5. Dodaje i odejmuje liczby w określonym dla siebie zakresie.
6. Rozwiązuje proste zadania tekstowe przy pomocy nauczyciela.
7. Rozpoznaje i rysuje podstawowe  figury geometryczne, kreśli przy linijce odcinki i łamane.
8. Mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych, posługuje się jednostką długości (centymetr, metr).
9. Wykonuje proste obliczenia pieniężne i kalendarzowe, odczytuje pełne godziny na zegarze, mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz ją odczytuje.
10. Wykorzystuje warcaby i inne gry planszowe do rozwijania umiejętności logicznego rozumowania.
11. Podejmuje próby nauki tabliczki mnożenia w określonym dla niego zakresie.

EDUKACJA SPOŁECZNA
UCZEŃ:
1 Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy : rodzina , klasa, społeczność lokalna, naród.
2. Podejmuje próby stosowania zasad i norm społecznych obowiązujących w szkole.
3. Rozpoznaje symbole narodowe kraju w którym mieszka.
4. Uczestniczy w świętach narodowych i dniach pamięci narodowej. 
5. Zna zwyczaje i tradycje polskie.

EDUKACJA PRZYRODNICZA
UCZEŃ:
1. Rozpoznaje popularne gatunki zwierząt i roślin, w tym zwierząt hodowlanych.
2. Rozpoznaje ekosystemy typu: łąka, jezioro, rzeka, morze pole staw, las.
3. Prowadzi proste hodowle roślin, zna zasady opieki nad zwierzętami.
4. Rozumie znaczenie ochrony przyrody w znaczeniu globalnym i jej wpływ na życie 
i zdrowie człowiek.
5. Rozumie konieczność segregacji odpadów i ma świadomość konieczności takich działań.
6. Zna podstawowe zawody wykonywane przez ludzi.
7. Zna numery telefonów alarmowych.
8. Zna zasady higieny oraz estetyki własnej i otoczenia.
9. Zna wartości odżywcze produktów żywnościowych.
10. Stara się ubierać odpowiednio do stanu pogody.
11. Zna i stara się stosować zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
12. Zna zasady bezpiecznego korzystania ze środków masowego przekazu.
13. Wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, największe rzeki, krainy geograficzne. 
EDUKACJA PLASTYCZNA 
UCZEŃ:
1. Potrafi samodzielnie zorganizować sobie warsztat pracy.
2. Rysuje kredką, ołówkiem, mazakiem. 
3. Maluje farbami, przy użyciu pędzli, palców, stempli.
4. Wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazety, kolorowy papier.
5. Modeluje z plasteliny, modeliny.
6. Wykonuje prace plastyczne wykorzystując nietypowe materiały i techniki.
7. Podejmuje próby ilustrowania opowiadania, bajki lub wiersza.
8. Wykonuje prace potrzebne do aktywności artystycznej.

EDUKACJA TECHNICZNA
UCZEŃ:
1. Zna znaczenie zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć.
2. Podejmuje wykonanie przedmiotów użytkowych stosując połączenia nierozłączne(sklejanie taśmą, zszywanie, klejenie), rozłączne (spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie sznurkiem lub wstążką), bez użycia kleju taśm zszywek( wybrane techniki orgiami, modele kartonowe nacinane).
3. Podejmuje próby tworzenia własnego modelu. 
4. Wyjaśnia działanie narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym i w szkole.
5. Posługuje się prostymi narzędziami pomiarowymi i urządzeniami gospodarstwa domowego.

EDUKACJA INFORMATYCZNA
UCZEŃ:
1. Rozwiązuje zadania, zagadki ,łamigłówki przy pomocy nauczyciela.
2. Podejmuje próby układania w logicznym porządku obrazków lub ilustracji korzystając z  instrukcji ze strony nauczyciela.
3.  Wykorzystując komputer tworzy proste rysunki, kopiuje, wkleja – doskonali przy tym umiejętność pisania, czytania i rachowania.
4. Zapisuje efekty swojej pracy we właściwym miejscu.
5. Korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.
6. Wykorzystuje technologię komputerową do możliwości komunikowania się. 
7. Posługuje się udostępniona mu technologią  wg określonych wcześniej zasad.
8. Zna zasady bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.     

EDUKACJA MUZYCZNA
UCZEŃ:
1. Słucha muzyki  w połączeniu z aktywnością ruchową wykorzystując gesty dźwiękotwórcze.
2. Reaguje na sygnały muzyczne podczas aktywności.
3. Rozpoznaje rodzaje dźwięków oraz rodzaj muzyki.
4. Słucha krótkich utworów muzycznych różnych gatunków.
5. Potrafi śpiewać piosenki podczas zabaw, uroczystości okolicznościowych oraz nauki.
6. Rozpoznaje i śpiewa hymn Polsk.
7. Przedstawia ruchem określona treść muzyczną.
8. Wykonuje pląsy.
9. Podejmuje próby wykonania prostych układów rytmicznych.
10. Rozpoznaje podstawowe instrumenty muzyczne na podstawie ich brzmienia.
11. Wykonuje prosty akompaniament do śpiewu stosując gesty dźwiękotwórcze.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
UCZEŃ:
1. Przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu. 
2. Przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń  dostosowane do jego możliwości 
i ograniczeń.
3. Pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne.
4. Uczestniczy w dostosowanych do siebie rodzajach ćwiczeń gimnastycznych.
5. Zna i nazywa poszczególne części ciała.
6. Podejmuje próby współpracy podczas zabaw i gier zespołowych.
7. Zna i unika sytuacji oraz czynników zagrażających zdrowiu i życiu.
8. Zna walory czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
9. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych.


POZIOM  WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH I-III 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRACUJE DOSKONALE
-wykazuje zainteresowanie treścią lekcji;
-dąży do rozwiązywania problemów wynikłych w czasie lekcji;
-wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres treści;
-bezbłędnie rozwiązuje zadania o różnym stopniu trudności;
-jest aktywnym uczestnikiem zajęć. 

PRACUJE BARDZO DOBRZE
-często wykazuje się znajomością i zrozumieniem wielu pojęć;
-sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
-potrafi powiązać wiadomości zdobyte wcześniej z nową sytuacją;
-prace pisemne i odpowiedzi w większości oceniane na 5;
-jest aktywnym uczestnikiem zajęć.

PRACUJE DOBRZE
-samodzielnie rozwiązuje problemy o średnim stopniu trudności;
-prace pisemne i odpowiedzi w większości oceniane na 4;
-pracuje systematycznie.

PRACUJE NA OCENĘ DOSTATECZNĄ
-posiada umiejętności na poziomie minimum programowego;
-samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o niewielkim stopniu trudności;
-posiada wiedzę niepełną, nieusystematyzowaną i przyswojoną w różnym stopniu.

PRACUJE NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
-zna i rozumie podstawowe pojęcia;
-przy pomocy nauczyciela rozwiązuje problemy o niewielkim stopniu trudności;
-ma braki w wiedzy i w umiejętnościach w przyswajaniu nowych treści przedmiotowych;

PRACUJE NA OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ
-nie posiada umiejętności w zakresie minimum programowego;
-nie rozumie podstawowych pojęć;
-nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązywać prostych problemów;
-ma braki w wiedzy i umiejętnościach uniemożliwjających przyswajanie nowych treści.

5. Wymagania edukacyjny dla uczniów Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznyh 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Szkoły Podstawowej.

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I-III Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ
Osiągnięć ucznia dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
I ocena za I semestr – ocena funkcjonalna postępów ucznia.
II ocena za II semestr- końcoworoczna ocena opisowa postępów ucznia i opisowa ocena 
z zachowania.
Ocenianiu osiągnięć ucznia podlega :
- aktywność na zajęciach; 
- poziom opanowania umiejętności na podstawie wymagań z IPET; 
- wysiłek włożony w pracę.
Wymagania edukacyjne na poszczególne przedmioty:

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
-  opanowanie umiejętności przygotowywania i spożywania posiłków;
- opanowanie umiejętności posługiwania się sztućcami i nakrywania do stołu; 
- opanowanie umiejętności właściwego przestrzegania zasad zachowania się przy stole;
- opanowanie umiejętności ubierania i rozbierania się, doboru stroju w zależności od pory roku, dbanie o estetykę ubioru;
- opanowanie i stosowanie  nawyków  higienicznych i potrzeb fizjologicznych;
- opanowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania się, dbałości o zdrowie, przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia;
-  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w domu, szkole i na drodze;
- opanowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku (w sklepie, na poczcie, w kinie, 
w szpitalu, na dworcu PKS, w muzeum);
- opanowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku szkolnym i  klasowym;
- opanowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej 
i narodowej;
- opanowanie umiejętności matematycznych (stosunki przestrzenne, klasyfikowanie, geometria, zbiory i działania na zbiorach, operacje matematyczne, orientacja czasowa, mierzenie ciężaru i długości, pojemności i temperatury, środki płatnicze);
- opanowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku;
- opanowanie umiejętności poznawania świata roślin i zwierząt;
- opanowanie umiejętności  wdrażania  do zachowań proekologicznych.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
- opanowanie elementarnych wiadomości i umiejętności z muzyki (słuchanie, śpiewanie, wyrażanie ruchem, udział w różnych formach twórczości);
- opanowanie elementarnych wiadomości i umiejętności z plastyki i techniki (rysowanie, malowanie, lepienie, wydzieranie, wyklejanie, stemplowanie, wycinanie, przygotowanie 
i uporządkowanie, stanowiska pracy, posługiwanie się narzędziami i sprzętem AGD, korzystanie z urządzeń elektrycznych i techniczny, tworzenie własnych prac plastycznych, 
- zachowanie zasad bezpieczeństwa);
- opanowanie w sposób dostępny uczniowi wiadomości i umiejętności podczas pracy 
z komputerem.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
- opanowanie umiejętności komunikowania się pozawerbalnego( mowa ciała, mowa znaków, wrażenia dotykowe, wrażenia smakowe, zapachowe, posługiwanie się komunikacją wspomagającą i alternatywną AAC);
- opanowanie umiejętności komunikowania się werbalnie (słuchanie ze zrozumieniem, posługiwanie się mową, sprawność narządów mowy, pamięciowe opanowanie tekstu);
- rozwijanie percepcji słuchowej (ćwiczenia słuchu fonematycznego dokonywanie analizy 
i syntezy słuchowej);
- rozwijanie percepcji wzrokowej (analiza i synteza wzrokowa);
- nabywanie umiejętności czytania (czytanie liter, sylab i wyrazów, znajomość liter pisanych 
i drukowanych);
- nabywanie umiejętności pisania (ćwiczenia motoryki małej i dużej, ćwiczenia ramion, rąk 
i dłoni oraz palców, ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej, nauka pisania liter, sylab, wyrazów, zdań).


WYCHOWANIE FIZYCZNE:
- rozwijanie umiejętności sprawności i kondycji fizycznej oraz kształtowanie zdolności motorycznych;
- sprawność ruchowa;
- przemieszczanie się;
- gimnastyka;
- biegi;
- rzuty;
- skoki;
- wdrażanie do współdziałania w zespole, respektowanie przepisów i zasad sportowych w tym zasad fair play – gry i zabawy zespołowe;
- kształtowanie postaw świadomego uczestniczenia uczniów w różnych imprezach sportowo rekreacyjnych.


WYMAGANIA EDUKACYJNE KLAS IV-VIII DLA UCZNIÓW 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Osiągnięć ucznia dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
I ocena za I semestr – ocena funkcjonalna postępów ucznia.
II ocena za II semestr – końcowo roczna  ocena opisowa postępów ucznia i opisowa ocena 
z zachowania.

Ocenianiu osiągnięć ucznia podlega:
- aktywność na zajęciach,
- poziom opanowania umiejętności na podstawie wymagań z IPET,
- wysiłek włożony w pracę.
 
Wymagania na poszczególne przedmioty:
FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE :
- opanowanie umiejętności przygotowywania i spożywania posiłków;
-opanowanie umiejętności posługiwania się sztućcami i nakrywania do stołu;
- opanowanie umiejętności przestrzegania zasad zachowania się przy stole;
- opanowanie umiejętności ubierania się i rozbierania się, doboru stroju w zależności od pory roku, dbanie o estetykę ubioru;
- opanowanie i stosowanie nawyków higienicznych i potrzeb fizjologicznych;
- opanowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania się, dbałości o zdrowie, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w domu, szkole i na drodze;
- opanowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku (w sklepie, na poczcie, w kinie, 
w szpitalu, na dworcu PKS, w muzeum);
- opanowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku szkolnym i klasowym;
- opanowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej 
i narodowej;
- opanowanie umiejętności matematycznych (stosunki przestrzenne, klasyfikowanie, geometria, zbiory i działania na zbiorach, operacje matematyczne, orientacja czasowa, mierzenie ciężaru, długości, pojemności i temperatury, środki płatnicze);
- opanowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku;
- opanowanie umiejętności poznawania świata roślin i zwierząt.

ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
- opanowanie elementarnych wiadomości i umiejętności z muzyki (słuchanie, śpiewanie, wyrażanie ruchem, udział w różnych formach twórczości);
- opanowanie elementarnych wiadomości i umiejętności z plastyki i techniki (rysowanie, malowanie, lepienie, wydzieranie, wyklejanie, stemplowanie, wycinanie, przygotowanie
i uporządkowanie stanowiska pracy, posługiwanie się narzędziami i sprzętem AGD, korzystanie z urządzeń elektrycznych i technicznych, tworzenie własnych prac plastycznych, zachowanie zasad bezpieczeństwa).

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ :
- opanowanie umiejętności komunikowania się pozawerbalnego ( mowa ciała, mowa znaków, wrażenia dotykowe, wrażenia smakowe, zapachowe, posługiwanie się komunikacją wspomagającą i alternatywną AAC);
- opanowanie umiejętności komunikowania się werbalnego (słuchanie ze zrozumieniem, posługiwanie się mową, sprawność narządów mowy, pamięciowe opanowanie tekstu);
-rozwijanie percepcji słuchowej (ćwiczenia słuchu fonematycznego, dokonywanie analizy 
i syntezy słuchowej);
- rozwijanie percepcji wzrokowej (analiza i synteza wzrokowa);
- nabywanie umiejętności czytania (czytanie liter, sylab i wyrazów, znajomość liter pisanych 
i drukowanych);
- nabywanie umiejętności pisania (ćwiczenia motoryki małej i dużej, ćwiczenia ramion, rąk 
i dłoni oraz palców, ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, nauka pisania liter, sylab, wyrazów zdań).

WYCHOWANIE FIZYCZNE :
- rozwijanie sprawności kondycji fizycznej oraz kształtowanie zdolności motorycznych:
- sprawność ruchowa;
-przemieszczanie się;
- gimnastyka;
- biegi;
- rzuty;
- skoki;
- wdrażanie do współdziałania w zespole, respektowanie przepisów i zasad sportowych w tym zasad fair play- gry i zabawy zespołowe;
- kształtowanie postaw świadomego uczestniczenia uczniów w różnych imprezach sportowo- rekreacyjnych.


6. Wymagania edukacyjny dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY
- opanowanie umiejętności użytkowania sprzętu w pracowni kucharskiej np. kuchenki gazowej, piekarnika, mikrofali itp.;
-opanowanie podstawowych  umiejętności kucharskich i cukierniczych;
-opanowanie umiejętności obsługi sprzętu AGD zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 
i higieną pracy;
- opanowanie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego;
- opanowanie umiejętności i czynności  różnych prac zgodnie z preferencjami 
i predyspozycjami;
-opanowanie umiejętności instrukcji dotyczących prania, prasowania, suszenia itp.;
-opanowanie podstawowych  umiejętności i czynności prac związanych z ogrodnictwem, stolarką, krawiectwem, malarstwem, budowlanką;
-opanowanie umiejętności organizacji stanowiska pracy;
-opanowanie umiejętności obróbki materiałów papierniczych oraz tworzyw sztucznych;
-opanowanie umiejętności wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich 
z różnych materiałów;
-opanowanie umiejętności  związanych z poszukiwaniem pracy ,korzystania z różnych źródeł wiedzy : z Internetu, z ogłoszenia z prasy, z kontaktu z pracodawcą;
- przyswajanie podstawowej wiedzy o korzyści  pracy człowieka i o konsekwencjach braku pracy.

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE:
-  opanowanie umiejętności przygotowywania i spożywania posiłków;
- opanowanie umiejętności posługiwania się sztućcami i nakrywania do stołu; 
- opanowanie umiejętności właściwego przestrzegania zasad zachowania się przy stole;
- opanowanie umiejętności ubierania i rozbierania się, doboru stroju w zależności od pory roku, dbanie o estetykę ubioru;
- opanowanie i stosowanie  nawyków  higienicznych i potrzeb fizjologicznych;
- opanowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania się, dbałości o zdrowie, przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia;
-  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w domu, szkole i na drodze;
- opanowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku (w sklepie, na poczcie, w kinie, 
w szpitalu, na dworcu PKS, w muzeum);
- opanowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku szkolnym i  klasowym;
- opanowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej 
i narodowej;
- opanowanie umiejętności matematycznych (stosunki przestrzenne, klasyfikowanie, geometria, zbiory i działania na zbiorach, operacje matematyczne, orientacja czasowa, mierzenie ciężaru i długości, pojemności i temperatury, środki płatnicze);
- opanowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku;
- opanowanie umiejętności poznawania świata roślin i zwierząt; 
- opanowanie umiejętności  wdrażania  do zachowań proekologicznych.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ:
- opanowanie elementarnych wiadomości i umiejętności z muzyki (słuchanie, śpiewanie, wyrażanie ruchem, udział w różnych formach twórczości);
- opanowanie elementarnych wiadomości i umiejętności z plastyki i techniki (rysowanie, malowanie, lepienie, wydzieranie, wyklejanie, stemplowanie, wycinanie, przygotowanie 
i uporządkowanie, stanowiska pracy, posługiwanie się narzędziami i sprzętem AGD, korzystanie z urządzeń elektrycznych i techniczny, tworzenie własnych prac plastycznych, 
- zachowanie zasad bezpieczeństwa);
- opanowanie w sposób dostępny uczniowi wiadomości i umiejętności podczas pracy 
z komputerem.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ:
- opanowanie umiejętności komunikowania się pozawerbalnego( mowa ciała, mowa znaków, wrażenia dotykowe, wrażenia smakowe, zapachowe, posługiwanie się komunikacją wspomagającą i alternatywną AAC);
- opanowanie umiejętności komunikowania się werbalnie (słuchanie ze zrozumieniem, posługiwanie się mową, sprawność narządów mowy, pamięciowe opanowanie tekstu);
- rozwijanie percepcji słuchowej (ćwiczenia słuchu fonematycznego dokonywanie analizy 
i syntezy słuchowej );
- rozwijanie percepcji wzrokowej (analiza i synteza wzrokowa);
- nabywanie umiejętności czytania (czytanie liter, sylab i wyrazów, znajomość liter pisanych 
i drukowanych);
- nabywanie umiejętności pisania (ćwiczenia motoryki małej i dużej, ćwiczenia ramion, rąk 
i dłoni oraz palców, ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej, nauka pisania liter, sylab, wyrazów, zdań).

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
- rozwijanie umiejętności sprawności i kondycji fizycznej oraz kształtowanie zdolności motorycznych;
- sprawność ruchowa;
- przemieszczanie się;
- gimnastyka;
- biegi;
- rzuty;
- skoki;
- wdrażanie do współdziałania w zespole, respektowanie przepisów i zasad sportowych w tym zasad fair play – gry i zabawy zespołowe;
- kształtowanie postaw świadomego uczestniczenia uczniów w różnych imprezach sportowo rekreacyjnych.

§ 70
Najpóźniej na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca powiadamia uczniów,  rodziców o przewidywanej ocenie opisowej.

§ 71
W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice mają prawo ubiegać się o zmianę oceny składając do dyrektora szkoły pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli, wychowawca zawiadamia o decyzji zespołu dyrektora i  rodziców ucznia.

§ 72
1. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej oraz klasach Szkoły Branżowej I stopnia śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący - 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1

 2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny ustalone w stopniach, o których mowa w §72  pkt.1- 5.
3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę  ustaloną w stopniu o którym mowa 
w § 72 pkt.6.

§ 73
1. Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawianie ocen ze sprawdzianów.  
 2. Sprawdziany można poprawić w ciągu tygodnia od wystawienia oceny i poinformowania o niej ucznia. Do dziennika zajęć wpisuje się oceny otrzymane i poprawione po tygodniu.
          3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły. 
 4. Nieusprawiedliwiona  nieobecność na sprawdzianie lub nie zgłoszenie się w ciągu tygodnia w celu napisania sprawdzianu ma odzwierciedlenie w kryteriach oceny zachowania.
 5. Oceny uzyskane z innych form oceniania uczeń może poprawiać w terminie do 7 dni od uzyskania oceny po umówieniu się na termin z właściwym nauczycielem.

§ 74
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom na zasadach określonych w rozdziale X Statutu szkoły. 

§ 75
1.  Formy oceniania obowiązujące w szkole to:
1) sprawdzian (praca klasowa) – przez sprawdzian (pracę klasową) należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą co najmniej jedną godzinę lekcyjną. W tygodniu dopuszczalne jest przeprowadzenie najwyżej trzech sprawdzianów zapowiedzianych i zapisanych w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem; w danym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian;
2) krótkie prace pisemne – przez krótką pracę pisemną należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 15 minut. Jeśli praca jest niezapowiedziana obejmuje materiał programowy z ostatniej lekcji, a jeśli zapowiedziana to może obejmować szerszy zakres materiału wskazany przez nauczyciela; zgłoszenie nieprzygotowania przez rozpoczęciem lekcji zwalnia z pisania krótkiej pracy pisemnej w wyjątkiem prac zapowiedzianych;
3) odpowiedzi ustne, to ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji.
4) praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach np.: ćwiczenia pisemne, udział 
w dyskusjach dotyczących tematów lekcji.
5) praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o końcowe efekty pracy zespołu.
2. Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów, o czym informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
3. Każda ocena oprócz wymagań programowych uwzględniać powinna uwzględniać możliwości ucznia oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w uzyskanie tej oceny.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
                                                                 
§ 76
Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
                                                                  
§ 77
W klasach IV – VIII obowiązują  wymagania edukacyjne na poszczególne oceny  klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  DLA  UCZNIÓW  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
KLASY 4-8
JĘZYK POLSKI 

OCENA CELUJĄCA
•  uczeń opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej,
•  samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
•  czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi je analizować 
i interpretować, posługuje się odpowiednią terminologią,
•  posługuje się różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak 
i w piśmie,
•  aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
•  z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznych związanych z językiem polskim,
•  tworzy wypowiedzi pisemne zgodne z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym,
•  odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,
•  prawidłowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,
•  współpracuje w zespole, często odgrywa rolę lidera,
•  wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze 
i analizie tekstów oraz tworzenia wypowiedzi.

OCENA BARDZO DOBRA
•  uczeń opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•  samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,
•  czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,
•  posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
•  aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
•  bierze udział w konkursach tematycznych związanych z językiem polskim,
•  tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym 
i interpunkcyjnym,
•  aktywnie uczestniczy w lekcjach,
•  wykonuje prace domowe, często angażuje się w zajęcia dodatkowe.

OCENA DOBRA
•  uczeń w większości opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•  samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, zadania trudne z pomocą nauczyciela,
•  czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w podstawie programowej, samodzielnie odnajduje w nich informacje,
•  w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych,
•  bierze czynny udział w lekcji,
•  wykonuje prace domowe, czasami także nieobowiązkowe.

OCENA DOSTATECZNA
•  uczeń częściowo opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•  samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe, trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
•  odnajduje w tekście informacje podane w prost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
•  w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne 
i stylistyczne, wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,
•  wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,
•  niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,
•  rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,
•  popełnia błędy w wykonywanych obowiązkowych pracach domowych.

OCENA DOPUSZCZAJACA
•  uczeń opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•  większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje tylko z pomocą nauczyciela,
•  czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,
•  ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,
•  nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,
•  w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
•  nie jest aktywny na lekcjach ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonać polecenia nauczyciela,
•  pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,
•  często nie potrafi wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.

OCENA NIEDOSTATECZNA
•  uczeń nie opanował nawet podstawowych wiadomości , ma bardzo duże braki w wiedzy 
i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,
•  ma kłopoty z techniką czytania,
•  nie odnajduje w tekście informacji wyrażonej wprost, nawet z pomocą nauczyciela, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów,
•  nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,
•  zaniedbuje wykonywanie prac domowych,
•  nie angażuje się w pracę w grupie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4 – 8
HISTORIA

OCENA CELUJĄCA:
Posiada wiadomości wykraczające poza obowiązkowe wymagania programowe. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę na lekcjach innych przedmiotów. Chętnie bierze udział w konkursach szkolnych i odnosi w nich sukcesy.

OCENA BARDZO DOBRA:
Wyczerpująco opanował wiedzę ustaloną programem. Potrafi przytaczać rzeczowe argumenty na obronę swojego stanowiska. Potrafi aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu zadań 
i problemów. Chętnie dociera do różnych informacji. Jest aktywny, poszukujący, samodzielny. 

OCENA DOBRA:
Opanował wiedzę w stopniu dobrym (z niewielkimi brakami). Potrafi uzasadniać i argumentować w sposób niepełny. Uczestniczy w rozwiązywaniu problemów, częściowo inspirowany przez nauczyciela. Jest aktywny, współpracuje z nauczycielem.

OCENA DOSTATECZNA:
Opanował materiał w stopniu zadowalającym. Ma trudności z myśleniem historycznym. Jest bierny, ale wykonuje powierzone zadania o średnim stopniu trudności.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
Dysponuje podstawowymi umiejętnościami, umożliwiającymi uzupełnienie braków. Ma trudności w rozwiązywaniu zadań problemowych np. analiza źródła historycznego czy umiejscowienie wydarzeń w szeregu przyczynowo skutkowym. Treści historyczne wykorzystuje w niewielkim stopniu.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
Brakuje mu podstawowych wiadomości. Nie opanował umiejętności związanych z myśleniem historycznym. Nie potrafi rozwiązywać zadań problemowych. Jest bierny i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. 


WYMAGANIA   EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ –KLASY 4-8
JĘZYK ANGIELSKI

OCENA CELUJĄCA
- uczeń zna słownictwo ponad podstawę programową,
- bezbłędnie tworzy proste i złożone zdania,
- bezbłędnie posługuje się strukturami leksykalno-gramatycznymi,
- jest systematyczny i aktywny na lekcji,
- zawsze uczestniczy w konkursie szkolnym „Angielski jest OK”.

OCENA BARDZO DOBRA
- uczeń zna słownictwo z podstawy programowej,
- bezbłędnie tworzy zdania proste i popełnia drobne błędy w zdaniach złożonych,
- bezbłędnie posługuje się strukturami leksykalno-gramatycznymi,
- jest systematyczny i aktywny na lekcji,
- od czasu do czasu uczestniczy w konkursie szkolnym „Angielski jest OK”.

OCENA  DOBRA
- uczeń zna słownictwo z podstawy programowej w stopniu zadawalającym,
- bezbłędnie tworzy zdania proste, ale popełnia duże błędy w zdaniach złożonych,
- popełnia błędy w strukturach leksykalno- gramatycznych,
- jest systematyczny i często aktywny na lekcji,
- sporadycznie uczestniczy w konkursie szkolnym „Angielski jest OK”.

OCENA DOSTATECZNA
- uczeń nie w pełni zna słownictwo z zakresu podstawy programowej,
- jedynie poprawnie tworzy zdania proste,
- popełnia błędy w strukturach leksykalno-gramatycznych,
- nie zawsze jest systematyczny i aktywny na lekcji,
- nie uczestniczy w konkursie szkolnym „Angielski jest OK”.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
- uczeń słabo zna słownictwo z zakresu podstawy programowej,
- jedynie poprawnie tworzy zdania proste,
- popełnia poważne błędy w strukturach leksykalno-gramatycznych,
- bardzo rzadko jest aktywny na lekcji.

OCENA NIEDOSTATECZNA
- uczeń nie zna słownictwa z zakresu podstawy programowej,
- nawet nie potrafi utworzyć poprawnych zdań prostych,
- nie zna struktur leksykalno-gramatycznych,
- jest pasywny na lekcji.

WYMAGANIA   EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ –KLASA 8
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

OCENA CELUJĄCA:
- uczeń wyróżnia sie samodzielnie zdobytą wiedzą wybiegającą poza program nauczania WOS,
- uczeń posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z rożnych źródeł wiadomości,
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,
- wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej,
-  wypowiada swoje opinie i sądy, które potrafi prawidłowo przekonywująco uzasadnić.

OCENA BARDZO DOBRA:
- uczeń opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
- uczeń sprawnie i samodzielnie posługuje sie różnymi źródłami wiedzy,
- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,
- potrafi oceniać zachowanie innych ludzi,
- umie współpracować w grupie,
- aktywnie uczestniczy w lekcjach.
OCENA DOBRA:
- uczeń nie opanował całego materiału określonego programem nauczania,
- rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnym świecie 
i Polsce,
- rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego,
- poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji – wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, wartościowaniu i uzasadnianiu,
- umie formować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne.

OCENA DOSTATECZNA:
- uczeń opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania,
- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,
- umie posługiwać się często pod kierunkiem nauczyciela prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
- uczeń ma braki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznania treści programowych w następnych etapach edukacji,
- zadania i polecenia, które uczeń wykonuje często przy pomocy nauczyciela, mają niewielki stopień trudności.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
- uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,
- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela korzystać z prostych środków dydaktycznych,
- nie potrafi, nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcji,
- nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże braki w pracach lekcyjnych 
i domowych.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4 – 8
MATEMETYKA

OCENA CELUJĄCA: 
Uczeń:
- posiada wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej,  
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy,
- rozwiązuje problemy w sposób nietypowy,
- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
-sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym programu nauczania. 

OCENA BARDZO DOBRA: 
-opanował wiadomości i umiejętności podstawy programowej w pełnym zakresie,
-potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach,
- jest samodzielny, korzysta z różnych źródeł wiedzy, 
-rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 
-sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym rozszerzającym i dopełniającym programu nauczania. 

OCENA DOBRA: 
- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności podstawy programowej,
- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 
-sprostał wymaganiom koniecznym, podstawowym i rozszerzającym. 

OCENA DOSTATECZNA: 
- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności podstawy programowej, 
-potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 
-zna podstawowe wzory i jednostki wielkości matematycznych, 
-sprostał wymaganiom koniecznym i podstawowym. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA : 
-ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia się,
- zna podstawowe prawa i wzory matematyczne
- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste zadanie rachunkowe i tekstowe, 
-sprostał wymaganiom koniecznym. 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 
- nie opanował tych wiadomości i umiejętności podstawy programowej, które są konieczne do dalszego kształcenia,
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 
-nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości matematycznych nie sprostał wymaganiom koniecznym


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4–6
PRZYRODA

OCENA CELUJĄCA:
1. Uczeń samodzielnie prowadzi obserwacje przyrodnicze, umiejętnie posługuje się przyrządami pomiarowymi i obserwacyjnymi oraz pomocniczymi jak: atlasy, mapy, szkice itp.
2. Uczeń samodzielnie planuje i realizuje własne wytwory.
3. Uczeń celowo i w sposób zorganizowany korzysta z różnych źródeł informacji w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z przyrody.
4. Uczeń korzysta z wiedzy z kilku przedmiotów w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy 
i umiejętności z przyrody.
5. Uczeń kreatywnie pracuje w zespole, tworzy atmosferę współpracy, przyjmuje różne funkcje, kieruje pracą zespołu, poczuwa się do odpowiedzialności za wynik uzyskany przez 
cały zespół.

OCENA BARDZO DOBRA:
1. Uczeń zapamiętuje i posługuje się terminami i faktami poznanymi w toku nauki przyrody.
2. Uczeń samodzielnie dokonuje analizy i syntezy informacji oraz wykonuje zadania 
wymagające myślenia przyczynowo- skutkowego.
3. Uczeń porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł stosując je do samodzielnego rozwiązywania problemów.
4. Uczeń rozwiązuje problemy w sposób twórczy.
5. Uczeń odczytuje i syntetyzuje informacje z różnych schematów albo prostych wykresów, albo używanych na przyrodzie map.
6. Uczeń aktywnie i twórczo pracuje w zespole, tworzy atmosferę współpracy przyjmując różne funkcje, kieruje pracą zespołu, poczuwa się do odpowiedzialności za wynik uzyskany przez cały zespół.

OCENA DOBRA:
1. Uczeń zapamiętuje i opisuje podstawowe fakty i terminy
oraz stosuje je w identycznych lub bardzo zbliżonych sytuacjach jak te, w których się z nimi zapoznał.
2. Uczeń wyszukuje potrzebne informacje w źródłach wskazanych przez nauczyciela.
3. Uczeń samodzielnie wykonuje typowe dla przedmiotu zadania, planuje i prowadzi samodzielnie proste obserwacje przyrodnicze.
4. Uczeń odczytuje treść z różnych schematów, wykresów, map geograficznych, z których już korzystał na lekcjach.
5. Uczeń lokalizuje wybrany obiekt na Ziemi na różnych mapach.
6. Uczeń aktywnie i twórczo pracuje w zespole przyjmując różne funkcje, poczuwa się do odpowiedzialności za wynik uzyskany przez zespół.

OCENA DOSTATECZNA:
1. Uczeń przedstawia własnymi słowami znaczenie podstawowych faktów i terminów.
2. Uczeń wyszukuje potrzebne informacje z źródłach zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.
3. Uczeń stosuje wielokrotnie przećwiczony na lekcjach schemat działania przy rozwiązywaniu prostych zadań treściowych graficznych oraz w obserwacjach przyrodniczych.
4. Uczeń odczytuje treść rysunków, prostych schematów, podstawowych map geograficznych korzystając z legendy.
5. Uczeń orientacyjnie lokalizuje miejsce swojego zamieszkania na poznanych mapach lub planach (miejscowości, województwa lub państwa –w zależności od używanych map).
6. Uczeń pracuje efektywnie w zespole przyjmując różne funkcje.
Wymagania rozszerzające 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
1. Uczeń z pomocą nauczyciela przedstawia własnymi słowami znaczenia kluczowych faktów 
i terminów (podejmuje próby).
2. Uczeń czyta tekst ze zrozumieniem.
3. Uczeń wyszukuje potrzebne informacje w podręczniku zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.
4. Uczeń odczytuje treść rysunków, prostych schematów oraz uproszczonych map i planów geograficznych korzystając z legendy.
5. Uczeń pracuje w zespole przyjmując różne funkcje.
Wymagania podstawowe 


OCENA NIEDOSTATECZNA:
1. Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, które są potrzebne do dalszego kształcenia.
2. Nie potrafi rozwiązać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela.
3. Nie zna podstawowych określeń przyrodniczych.
4. Nie włącza się w prace zespołu.


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 7 – 8
BIOLOGIA

OCENA CELUJĄCA: 
otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:
•uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
•potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych, 
•biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy, 
•posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu dodatkowych źródeł informacji, 
•osiąga sukcesy w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych na szczeblu powiatu, rejonu, województwa,
•śledzi na bieżąco i zna najnowsze osiągnięcia z dziedziny biologii,
współorganizuje akcje związane z ochroną przyrody i zdrowia.

OCENA BARDZO DOBRA:
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania biologii w danej klasie,
•uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, 
•sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i bez problemów rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 
•posługuje się poprawnym językiem naukowym,
•bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązania zadań i problemów w praktyce,
•ma wiele ciekawych pomysłów i chętnie dzieli się nimi z grupą. 

OCENA DOBRA:
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania biologii w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
•uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości treści poszczególnych elementów wiedzy biologicznej,
•wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych lub praktycznych i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości,
•posługuje się poprawnym językiem biologicznym, samodzielnie argumentuje swoje odpowiedzi, w sposób jasny i precyzyjny formułuje myśli oraz prawidłowo wnioskuje, nie wyczerpuje zagadnienia,
•stosuje zdobytą wiedzę w praktyce.

OCENA DOSTATECZNA:
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania biologii na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
•uczeń zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcjach, 
•orientuje się w najważniejszych problemach związanych z omawianą tematyką,
•w jego odpowiedziach występują nieliczne błędy merytoryczne,
•rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności pod kierunkiem nauczyciela, uzasadnia odpowiedzi i rozwiązania zadań, 
•stosuje zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach życia codziennego. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z biologii w ciągu dalszej nauki,
•uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,
•niezbyt precyzyjnie odpowiada na pytania nauczyciela,
•rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,
•wyjaśnia znaczenie niektórych, ważniejszych pojęć i zagadnień omawianych na lekcjach. 

OCENA NIEDOSTATECZNA:
otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z biologii a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
•uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki 
w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy na wyższym poziomie kształcenia,
•nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
•nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadawanych przez nauczyciela.


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 7– 8
CHEMIA

OCENA CELUJĄCA: 
otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:
•posiada dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania chemii, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania;
•potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania bardzo trudnych zadań i problemów w nowych sytuacjach;
•biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii fachowej oraz proponuje rozwiązania nietypowe;
•samodzielnie planuje wieloetapowe eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki;
•jego wypowiedzi mają przemyślaną konstrukcję, nie zawierają żadnych błędów;
•osiąga sukcesy w olimpiadzie chemicznej albo w konkursach chemicznych..

OCENA BARDZO DOBRA:
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania chemii w danej klasie
•swobodnie podaje i omawia przykłady ilustrujące poznane prawa;
•proponuje metody badań, bada i ustala zależności między poznanymi wielkościami fizykochemicznymi, dokonuje analiz i porównań;
•wyprowadza, wyjaśnia i uzasadnia związki między poznanymi wielkościami chemicznymi;
•samodzielnie i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi i graficznymi w złożonych zadaniach, łączących wiadomości z różnych działów, stosując posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach;
•porównuje, interpretuje, wyjaśnia i uogólnia zależności między wielkościami i pojęciami chemicznymi;
•samodzielnie analizuje różne zjawiska i objaśnia otaczającą go rzeczywistość w oparciu o podstawy naukowe, teorie i modele, formułuje hipotezy i weryfikuje je;
•planuje i wykonuje eksperymenty, analizuje je, dokonuje opisu;
•korzysta z literatury popularnonaukowej i fachowej;
•swobodnie posługuje się językiem chemicznym w pełni samodzielnie budując wypowiedzi, popełnia sporadycznie drobne pomyłki;
•prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych materiałów dydaktycznych i dodatkowych lektur oraz ocenia wiarygodność tych źródeł.

OCENA DOBRA:
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania chemii w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej
•umie badać i interpretować poznane zależności między wielkościami chemicznymi;
•umie interpretować wykresy;
•podaje przykłady ilustrujące poznane prawa;
•umie wyjaśnić na czym polegają poznane zjawiska;
•stosuje poznane wzory i prawa samodzielnie i sprawnie posługując się metodami algebraicznymi w typowych sytuacjach zadaniowych;
•wyjaśnia, uzasadnia, analizuje, porównuje i interpretuje związki między poznanymi wielkościami;
•umie zaplanować proste eksperymenty, dokonać 
obserwacji i zapisywać ich wyniki
•w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy merytoryczne
•prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika i dodatkowych lektur

OCENA DOSTATECZNA:
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania chemii na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej
•umie posługiwać się nomenklaturą chemiczną, wzorami podstawowych związków;
•zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości chemicznych występujących w programie nauczania chemii;
•umie interpretować poznane prawa chemiczne;
•umie odczytywać dane z tablic i prostych wykresów, podaje przykłady ilustrujące poznane prawa;
•stosuje poznane wzory i prawa w prostych problemach;
•umie wykonywać obserwacje i opisywać je jakościowo;
•umie wykonywać proste doświadczenia według instrukcji i zapisywać ich wyniki;
•w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne;
•prowadzi zeszyt, korzysta z notatek i z podręcznika.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z chemii w ciągu dalszej nauki
•rozumie pytania i polecenia;
•umie posługiwać się symbolicznym zapisem pierwiastków, prostych związków i reakcji chemicznych;
•zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości występujących w materiale nauczania chemii;
•umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych obliczeń w bardzo prostych sytuacjach zadaniowych o niewielkim stopniu trudności;
•umie wykonywać podstawowe obserwacje prostych eksperymentów i opisywać je jakościowo;
•umie wykonywać bardzo proste doświadczenia pod kierunkiem nauczyciela
•w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;
•prowadzi zeszyt i korzysta z podręcznika.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z chemii a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu
•nie rozumie pytań i poleceń;
•w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne;
•nie umie obserwować i opisywać zjawisk;
•nie umie planować i wykonywać doświadczeń i analizować ich;
•nie umie interpretować wykresów i danych;
•nie umie korzystać z praw i zasad chemii do wyjaśniania wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie.


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 7– 8
GEOGRAFIA

OCENA CELUJĄCA:
• Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza 
podstawowe wymagania programowe w danej klasie.
•  Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania geograficzne poprzez korzystanie z literatury , oglądanie filmów popularno naukowych, itp. 
•  Przejawia twórcze myślenie, proponuje niekonwencjonalne formy analiz i rozwiązań problemów geograficznych.
•  Osiąga sukcesy w Konkursie Geograficznym.
OCENA BARDZO DOBRA:
•  Wykazuje opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonego podstawowymi wymaganiami programowymi w danej klasie.
• Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi je usystematyzować, analizować, zastosować do rozwiązywania problemów geograficznych w sytuacjach nowych.
• Umiejętnie posługuje się atlasem.
•  Potrafi poprawnie przedstawiać graficznie dane statystyczne, wyciągać odpowiednie wnioski i właściwie je interpretować.
•  Używa we właściwy sposób słownictwa geograficznego.
•  Wykazuje bardzo dobrą orientację na mapie.

OCENA DOBRA:
• Opanował wszystkie wiadomości określone podstawowymi wymaganiami programowymi w danej klasie.
• Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania lub problemy geograficzne.
• Wykazuje dobrą orientację na mapie. 
• Poprawnie, w typowy sposób prezentuje i stosuje wiadomości.

OCENA DOSTATECZNA:
•  Opanował większość wiadomości określonych podstawowymi wymaganiami programowymi w danej klasie
• Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy geograficzne o średnim stopniu trudności.
•  Potrafi podać definicje podstawowych pojęć geograficznych i przy pomocy nauczyciela potrafi je rozwinąć i wysnuć wnioski.
• Wykazuje podstawową znajomość mapy. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
•  Posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych podstawowymi wymaganiami programowymi , nie przekreślające jednak możliwości uzyskania podstawowej wiedzy geograficznej w ciągu dalszej nauki.
•  Wykazuje elementarną znajomość mapy.
•  Rozwiązuje typowe zadania i problemy geograficzne o niewielkim stopniu trudności.
•  Popełnia błędy rzeczowe, lecz potrafi je skorygować przy pomocy nauczyciela.


OCENA NIEDOSTATECZNA:

• Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawowymi wymaganiami programowymi w danej klasie, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy geograficznej.
•  Nie wykazuje elementarnej orientacji na mapie.
• Popełnia kardynalne błędy rzeczowe, oraz nie potrafi ich skorygować nawet z pomocą nauczyciela.
• Nie potrafi rozwiązać zadań i problemów geograficznych o elementarnym stopniu trudności.
• Nie wykazuje znajomości elementarnych pojęć geograficznych.


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 7– 8
FIZYKA
OCENA CELUJĄCA:
• Posada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
• Samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),
• Formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,
• Wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,
• Udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,
• Swobodnie posługuje się wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
• Osiąga sukcesy w konkursach fizycznych szkolnych,
• Sprostał wymaganiom na niższe oceny.
OCENA BARDZO DOBRA:
• W pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
• Zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,
• Stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,
• Wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,
• Interpretuje wykresy,
• Uogólnia i wyciąga wnioski,
• Podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,
• Rozwiązuje nietypowe zadania,
• Operuje kilkoma wzorami,
• Interpretuje wyniki np. na wykresie,
• Potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,
• Poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,
• Udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,
• Sprostał wymaganiom na niższe oceny.
OCENA DOBRA:
• Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),
• Rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,
• Rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,
• Sporządza wykresy,
• Podejmuje próby wyprowadzania wzorów,
• Rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,
• Rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),
• Potrafi sporządzić wykres,
• Sprostował wymaganiom na niższe oceny.
OCENA DOSTATECZNA:
• Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),
• Stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
• Zna prawa i wielkości fizyczne,
• Ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,
• Podaje podstawowe wzory,
• Podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,
• Stosuje prawidłowe jednostki,
• Udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,
• Podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,
• Językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,
• Sprostał wymaganiom na niższą ocenę.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
• Ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
• Zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,
• Podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,
• Rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,
• Potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,
• Językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,
• Prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.
OCENA NIEDOSTATECZNA:
• Nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
• Nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,
• Nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4– 8

INFORMATYKA

OCENA CELUJĄCA:
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. W bardzo wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności zawarte 
w podstawie programowej. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak tworzenie szkolnej strony WWW, pomoc innym uczniom oraz nauczycielom w wykorzystywaniu komputera na lekcjach.

OCENA BARDZO DOBRA:
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji i robi je bezbłędnie.

OCENA DOBRA:
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji 
i robi je niemal bezbłędnie.

OCENA DOSTATECZNA:
Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych 
w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji. 

OCENA DOPUSZCAJACA: 
Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy wykonywania niektórych ćwiczeń. Braki 
w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 
OCENA NIEDOSTATECZNA: 
Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Nie wykazuje postępów 
w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywania ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4–6
TECHNIKA
OCENA CELUJACA: 
- zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;
- biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych;
- racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach;
- proponuje nowatorskie rozwiązania;
- osiąga sukcesy w konkursach technicznych.
OCENA BARDZO DOBRA: 
- opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności;
- w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań problemowych;
- właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp;
- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne;
- potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych.
OCENA DOBRA: 
- opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania;
- umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych       i praktycznych;
- stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy;
- poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności technologiczne.
OCENA DOSTATECZNA:
- opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych; 
- umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań teoretycznych 
i praktycznych o średnim stopniu trudności;
- przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji  i bezpieczeństwa pracy;
- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;
- popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 
- ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych;
- rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
- ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności;
- posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne.
OCENA NIEDOSTATECZNA: 
- nie opanował wiadomości określonych programem nauczania;
- nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych i praktycznych o znikomym stopniu trudności;
- nie potrafi zorganizować stanowiska pracy;
- nie przestrzega zasad bhp;
- nie posiadł umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami i przyborami.
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 8
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

OCENA CELUJĄCA: 
• Inicjuje dyskusje na określony temat.
• Przedstawia własne koncepcje rozwiązań, działań i przedsięwzięć.
• Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności.
• Odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych działań.
• Wyraża własny, krytyczny osąd omawianych zagadnień.
• Argumentuje własne poglądy, posługując się wiedzą ponadprogramową.

OCENA BARDZO DOBRA:
• Sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji.
• Rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela.
• Jest aktywny na lekcjach.
• Bezbłędnie wykonuje działania ratownicze.
• Sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacji.
• Umie pokierować grupą rówieśników.

OCENA DOBRA:
• Korzysta ze wskazanych źródeł informacji. 
• Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych.
• Samodzielnie wykonuje typowe zadania.
• Podejmuje wybrane zadania dodatkowe.
• Poprawnie wykonuje działania ratownicze, potrafi dobrać sprzęt i środki do rodzaju urazu.
OCENA DOSTATECZNA:
• Pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji.
• Samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć.
• Potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwo.

OCENA DOPUSZCAJĄCA:
• Z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania.
• Opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu przedmiotu.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
• Nie potrafi wykonać najprostszych poleceń, wymagających zastosowania elementarnych umiejętności.


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4– 8
MUZYKA

OCENA CELUJĄCA: 
stopień celujący otrzymuje uczeń, który jest szczególnie zainteresowany muzyką, wykazuje dużą znajomość treści ponadprogramowych, przejawia zaangażowanie i twórczą inicjatywę 
w działaniach grupowych, bierze udział w konkursach muzycznych oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu.

OCENA BARDZO DOBRA - stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował 
i wykorzystuje w praktyce określone w programie wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat muzyki i potrafi uzasadnić swoje poglądy. Chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach na terenie szkoły.

OCENA DOBRA - stopień dobry otrzymuje uczeń, który  potrafi stosować wiedzę muzyczną w praktyce oraz aktywnie uczestniczy w działaniach muzycznych na lekcji. Uczeń potrafi właściwie posługiwać się terminologią przedmiotową i rozwiązuje typowe zadania.

OCENA DOSTATECZNA - stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który przyswoił najważniejsze wiadomości i umiejętności. Uczeń uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach muzycznych oraz współpracuje w grupie. Potrafi podjąć samodzielne próby śpiewu 
i muzykowania.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA – stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował elementarne wiadomości i umiejętności, określone w minimum programowym. Przy pomocy nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia i uczestniczy w zabawach, a także śpiewa i podejmuje próbę gry na instrumentach.

OCENA NIEDOSTATECZNA - stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności, określonych w minimum programowym. Nawet przy pomocy nauczyciela nie wykonuje prostych ćwiczeń i nie uczestniczy w zabawach, a także nie śpiewa i nie podejmuje prób gry na instrumentach.


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4– 8
PLASTYKA

OCENA CELUJĄCA:
• posiadł wiedzę i umiejętności  obejmujące  program plastyki danej klasy,
• reprezentuje szkołę na konkursach plastycznych, 
• samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia plastyczne poprzez:  wykonywanie prac dodatkowych,
• posługuje się wiadomościami z plastyki i wiedzy o sztuce w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy,
• proponuje niekonwencjonalne rozwiązania,
• jest wzorowo przygotowany do każdych zajęć.

OCENA BARDZO DOBRA:
• opanował  wiedzę i umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określone programem nauczania danej klasy,
• posługuje się zdobytymi wiadomościami,
• rozwiązuje samodzielnie problemy z zakresu treści, formy i ekspresji w pracach plastycznych,
• potrafi zastosować zdobytą wiedzę z  zakresu plastyki do rozwiązywania zadań 
i problemów   w różnych sytuacjach,
• systematycznie pracuje na każdej lekcji i w określonym czasie oddaje swoją pracę do oceny,
• jest przygotowany do zajęć.
OCENA DOBRA:
• opanował  wiedzę i umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określone programem nauczania danej klasy,
• poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej czasu na realizację postawionych zadań,
• jest pracowity i gotowy do podjęcia pracy,
• prawie zawsze jest przygotowany do zajęć.

OCENA DOSTATECZNA:
• opanował podstawowe  umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem nauczania danej klasy umożliwiające mu rozwiązywanie zadań plastycznych o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela,
• wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie,
• zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
• w ograniczonym zakresie rozwiązuje problemy plastyczne o minimalnym stopniu trudności   i najczęściej przy pomocy nauczyciela,
• nie jest przygotowany do lekcji, nie dba o swój podstawowy warsztat pracy,
• wykazuje minimalne zaangażowanie w działania plastyczne na lekcji, 
• posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,
• ćwiczenia oraz prace plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie i niezgodnie 
z tematem, 
• nie wykazuje woli poprawy oceny. 

OCENA NIEDOSTATECZNA:
• pomimo pomocy  i działań terapeutycznych nauczyciela nie nabył umiejętności 
i wiedzy   o minimalnym stopniu trudności,
• jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć,
• nie wykazuje chęci podjęcia jakichkolwiek działań.
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4– 8
WYCHOWANIE FIZYCZNE

OCENA CELUJĄCA:
Uczeń:
- jest bardzo pilny, aktywny, bardzo chętnie ćwiczy na lekcjach,
- bardzo stara się wykonywać wszystkie ćwiczenia w stopniu na jaki pozwalają jego możliwości psychoruchowe,
- jest obecny na wszystkich zajęciach w czasie semestru (zwolnienia lekarskie i od rodziców związane z chorobą nie przekreślają szans na tę ocenę),
- jest zawsze przygotowany do lekcji, posiada czysty strój gimnastyczny, w który przebiera się przed lekcją, dba o higienę ciała,
- ambitnie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej,
- systematycznie uczestniczy w zajęciach sportowych (pozalekcyjnych),reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.

OCENA BARDZO DOBRA:
Uczeń:
- jest aktywny na lekcji, chętnie ćwiczy, jest systematyczny,
- nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,
- jest przygotowany do zajęć,
- współpracuje i współdziała w zespole,
- bierze udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,
- przynajmniej jeden raz reprezentował szkołę w rozgrywkach lub zawodach sportowych.

OCENA DOBRA:
Uczeń:
- jest pilny w wykonywaniu zadań ruchowych, choć nie zawsze wykonuje je dokładnie
- niemal zawsze jest przygotowany do lekcji,
- zna i najczęściej stosuje zasady współpracy i współdziałania w zespole,
- bierze udział, choć nieregularnie, w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,
- uczestniczy w wewnątrzszkolnych rozgrywkach i zawodach sportowych,
- aktywnie uczestniczy przynajmniej w 75% zajęć lekcyjnych.

OCENA DOSTATECZNA:
Uczeń:
- wykonuje zadania stawiane przed nim na zajęciach,
- jest zdyscyplinowany, przestrzega zasady bhp,
- wykazuje zainteresowanie życiem sportowym szkoły, uczestniczy w zawodach jako kibic,
- podejmuje próby pracy nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej, 
- uczestniczy przynajmniej w 65% godz. zajęć wychowania fizycznego.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
Uczeń:
- uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego,
- wykonuje niektóre wybrane ćwiczenia,
- posiada strój gimnastyczny,
- przestrzega podstawowe zasady bhp,
- sporadycznie wykazuje chęć do pracy nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej,
- uczestniczy przynajmniej w 50% godz. zajęć wychowania fizycznego.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
Uczeń:
- nagminnie opuszcza zajęcia wychowania fizycznego,
- nie  pracuje w ogóle nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej,
- jest niezdyscyplinowany, niekoleżeński, rażąco i często narusza przepisy BHP, stwarzając niebezpieczeństwo i zagrożenie dla siebie i innych,
- prowadzi nie sportowy i niehigieniczny tryb życia,
- swoim zachowaniem często destrukcyjnie wpływa na zespół uczniowski.  


2. W Szkole Branżowej I Stopnia wymagania edukacyjne dotyczą poszczególnych przedmiotów i specjalności. 
3. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas I-III Szkoły Branżowej I Stopnia 
z poszczególnych przedmiotów.

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  DLA  SZKOŁY  BRANŻOWEJ  I  STOPNIA

JĘZYK POLSKI

OCENA CELUJĄCA
•  uczeń opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej,
•  rozumie teksty słowne i pisane o skomplikowanej budowie,
•  dostrzega sens w strukturze głębokiej tekstu,
• dostrzega w wypowiedzi zabiegi językowe,
•  ma świadomość kryteriów poprawności językowej,
•  stosuje w analizie tekstu podstawowe pojęcia z zakresu poetyki,
•  odczytuje rozmaity sens dzieła,
•  dokonuje interpretacji porównawczej,
•  buduje wypowiedź o wyższym stopniu złożoności i stosuje w niej podstawowe zasady logiki i retoryki, ma świadomość własnych kompetencji językowej,
•  z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznych związanych z językiem polskim,
•  prawidłowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,
•  współpracuje w zespole, często odgrywa rolę lidera.

OCENA BARDZO DOBRA
• uczeń opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej,
• rozumie teksty słowne i pisane o trudnej budowie,
• dostrzega sens w strukturze tekstu,
• dostrzega w wypowiedzi zabiegi językowe,
• ma świadomość kryteriów poprawności językowej,
• stosuje w analizie tekstu podstawowe pojęcia z zakresu poetyki,
• odczytuje sens dzieła,
• dokonuje interpretacji porównawczej,
• buduje wypowiedź o dużym stopniu złożoności i stosuje w niej podstawowe zasady logiki 
i retoryki, ma świadomość własnych kompetencji językowych,
• bierze udział w konkursach tematycznych związanych z językiem polskim,
• prawidłowo wykonuje prace domowe, często angażuje się w prace dodatkowe,
• współpracuje w zespole.

 
OCENA DOBRA
• uczeń w większości opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej,
• rozumie teksty słowne i pisane,
• dostrzega sens w strukturze tekstu o średnim stopniu trudności,
• stosując kryteria poprawności językowe popełnia nieliczne błędy,
• stosuje w analizie tekstu większość pojęć z zakresu poetyki,
• odczytuje sens dzieła o średnim stopniu trudności,
• dokonuje interpretacji porównawczej z niewielką pomocą nauczyciela,
• buduje wypowiedzi stosując podstawowe zasady logiki i retoryki,
• wykonuje prace domowe, czasami także prace nieobowiązkowe.

OCENA DOSTATECZNA
• uczeń częściowo opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej,
• częściowo rozumie teksty słowne i pisemne,
• dostrzega sens w strukturze tekstu o łatwym stopniu trudności,
• ma trudności w stosowaniu poprawności językowej,
• większość pojęć z zakresu poetyki stosuje z pomocą nauczyciela,
• wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,
• popełnia błędy w wykonywanych pracach domowych.

OCENA DOPUSZCZAJACA
• uczeń opanował w niewielkim stopniu wiadomości i umiejętności z podstawy programowej,
• większość tekstów słownych i pisemnych analizuje tylko z pomocą nauczyciela,
• dostrzega sens w strukturze tekstu tylko z pomocą nauczyciela,
• pojęcia z z zakresu poetyki stosuje tylko z pomocą nauczyciela,
• stara się wykonywać polecenia nauczyciela,
• podejmuje próby wykonania pracy domowej.

OCENA  NIEDOSTATECZNA
• uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności z podstawy programowej,
• nie analizuje tekstów słownych i pisemnych nawet z pomocą nauczyciela,
• nie dostrzega sensu w strukturze tekstu,
• nie stosuje pojęć z zakresu poetyki,
• wykazuje się niechęcią do nauki,
• zaniedbuje wykonywanie prac domowych.

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  DLA   SZKOŁY  BRANŻOWEJ  I  STOPNIA

HISTORIA
OCENA CELUJĄCA:
Posiada wiadomości wykraczające poza obowiązkowe wymagania programowe. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę na lekcjach innych przedmiotów. Chętnie bierze udział 
w konkursach szkolnych i odnosi w nich sukcesy.

OCENA BARDZO DOBRA:
Wyczerpująco opanował wiedzę ustaloną programem. Potrafi przytaczać rzeczowe argumenty na obronę swojego stanowiska. Potrafi aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu zadań 
i problemów. Chętnie dociera do różnych informacji. Jest aktywny, poszukujący, samodzielny. 

OCENA DOBRA:
Opanował wiedzę w stopniu dobrym (z niewielkimi brakami). Potrafi uzasadniać 
i argumentować w sposób niepełny. Uczestniczy w rozwiązywaniu problemów, częściowo inspirowany przez nauczyciela. Jest aktywny, współpracuje z nauczycielem.

OCENA DOSTATECZNA:
Opanował materiał w stopniu zadowalającym. Ma trudności z myśleniem historycznym. Jest bierny, ale wykonuje powierzone zadania o średnim stopniu trudności.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
Dysponuje podstawowymi umiejętnościami, umożliwiającymi uzupełnienie braków. Ma trudności w rozwiązywaniu zadań problemowych np. analiza źródła historycznego czy umiejscowienie wydarzeń w szeregu przyczynowo skutkowym. Treści historyczne wykorzystuje w niewielkim stopniu.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
Brakuje mu podstawowych wiadomości. Nie opanował umiejętności związanych z myśleniem historycznym. Nie potrafi rozwiązywać zadań problemowych. Jest bierny i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
 
JĘZYK ANGIELSKI

OCENA CELUJĄCA
- uczeń zna dodatkowe i podstawowe słownictwo branżowe,
- potrafi bezbłędnie tworzyć struktury leksykalno- gramatyczne,
- potrafi bezbłędnie komunikować się w mowie i w piśmie.

OCENA BARDZO DOBRA
- uczeń zna podstawowe słownictwo branżowe,
- popełnia drobne, mało istotne błędy w tworzeniu struktur leksykalno-gramatycznych,
- potrafi komunikować się w mowie i w piśmie, popełniając przy tym drobne błędy.

OCENA DOBRA
- uczeń wykazuje pewne braki w podstawowym słownictwie branżowym,
- popełnia błędy w tworzeniu struktur leksykalno-gramatycznych, ale nie zakłócają one komunikacji,
- popełnia błędy w komunikowaniu się w mowie i w piśmie, ale nie uniemożliwiają one komunikacji.

OCENA  DOSTATECZNA
- uczeń wykazuje duże braki w podstawowym słownictwie branżowym,
- popełnia błędy w tworzeniu struktur leksykalno-gramatycznych, które zakłócają  komunikację,
- popełnia błędy w komunikowaniu się w mowie i w piśmie, które już uniemożliwiają  swobodną komunikację.

OCENA DOPUSZCZAJACA
- uczeń wykazuje bardzo duże braki w podstawowym  słownictwie branżowym,
- popełnia błędy w tworzeniu struktur leksykalno-gramatycznych, które bardzo poważnie ograniczają komunikację,
- popełnia poważne błędy w komunikowaniu się w piśmie i mowie, uniemożliwiające  komunikację.

OCENA NIEDOSTATECZNA
- uczeń nie zna podstawowego słownictwa branżowego,
- uczeń nie zna struktur leksykalno-gramatycznych,
- komunikacja w mowie i w piśmie jest praktycznie niemożliwa.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
MATEMATYKA

OCENA CELUJĄCA:
- posiada wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania matematyki 
w danej klasie,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy,
- proponuje nietypowe rozwiązania zadań,
- rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza program nauczania,
- przedstawia przejrzyste i wyczerpujące rozwiązanie zadania dodatkowego,
- samodzielnie rozwija zainteresowania matematyczne, poszerza zdobytą wiedzę poprzez korzystanie z różnych opracowań encyklopedycznych i popularnonaukowych oraz programów komputerowych i Internetu,
- osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.

OCENA BARDZO DOBRA:
- ma opanowany pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania
- sprawnie posługuje się definicjami, terminologią i symboliką matematyczną,
- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów matematycznych, analizowania, uogólniania i wyciągania wniosków, przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne,
- sprawnie rozwiązuje zadania typowe,
- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
- bierze aktywny udział w lekcji,
- posiada umiejętność stosowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

OCENA DOBRA:
- zna i rozumie pojęcia matematyczne oraz potrafi samodzielnie zastosować je 
w rozwiązywaniu zadań typowych,
- poprawnie posługuje się terminologią i symboliką matematyczną,
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
- sprawnie wykonuje obliczenia rachunkowe,
- przeprowadza proste rozumowanie dedukcyjne.

OCENA DOSTATECZNA:
- opanował podstawowe treści zawarte w podstawie programowej, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się matematyki o niewielkim stopniu złożoności, często powtarzające się w programie nauczania,
- stosuje poznane wzory i twierdzenia w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań,
- wykonuje proste obliczenia i przekształcenia matematyczne z drobną pomocą nauczyciela.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
- w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki,
- rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności,
- opanował treści kształcenia niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu,
- wykazuje się znajomością podstawowych pojęć, wzorów, algorytmów.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej,
- nie radził sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów, twierdzeń,
- popełniał rażące błędy w rachunkach,
- nie potrafił (nawet przy pomocy nauczyciela) wykonać najprostszych zadań i ćwiczeń,
- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
BIOLOGIA
OCENA CELUJĄCA: 
otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:
•uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
•potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych, 
•biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy, 
•posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem naukowym i korzysta z wielu dodatkowych źródeł informacji, 
•osiąga sukcesy w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych na szczeblu powiatu, rejonu, województwa,
•śledzi na bieżąco i zna najnowsze osiągnięcia z dziedziny biologii,
współorganizuje akcje związane z ochroną przyrody i zdrowia.

OCENA BARDZO DOBRA:
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania biologii w danej klasie
•uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, 
•sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i bez problemów rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 
•posługuje się poprawnym językiem naukowym,
•bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązania zadań i problemów w praktyce,
•ma wiele ciekawych pomysłów i chętnie dzieli się nimi z grupą. 

OCENA DOBRA:
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania biologii w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej
•uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości treści poszczególnych elementów wiedzy biologicznej,
•wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych lub praktycznych i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości,
•posługuje się poprawnym językiem biologicznym, samodzielnie argumentuje swoje odpowiedzi, w sposób jasny i precyzyjny formułuje myśli oraz prawidłowo wnioskuje, nie wyczerpuje zagadnienia,
•stosuje zdobytą wiedzę w praktyce.

OCENA DOSTATECZNA:
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania biologii na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej
•uczeń zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcjach, 
•orientuje się w najważniejszych problemach związanych z omawianą tematyką,
•w jego odpowiedziach występują nieliczne błędy merytoryczne,
•rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności pod kierunkiem nauczyciela, uzasadnia odpowiedzi i rozwiązania zadań, 
•stosuje zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach życia codziennego. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z biologii w ciągu dalszej nauki
•uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,
•niezbyt precyzyjnie odpowiada na pytania nauczyciela,
•rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,
•wyjaśnia znaczenie niektórych, ważniejszych pojęć i zagadnień omawianych na lekcjach. 

OCENA NIEDOSTATECZNA:
otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z biologii a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
•uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki 
w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy na wyższym poziomie kształcenia,
•nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
•nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadawanych przez nauczyciela.


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
CHEMIA

OCENA CELUJĄCA: 
otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 
oraz:
•posiada dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania chemii, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania;
•potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania bardzo trudnych zadań i problemów w nowych sytuacjach;
•biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii fachowej oraz proponuje rozwiązania nietypowe;
•samodzielnie planuje wieloetapowe eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki;
•jego wypowiedzi mają przemyślaną konstrukcję, nie zawierają żadnych błędów;
•osiąga sukcesy w olimpiadzie chemicznej albo w konkursach chemicznych..

OCENA BARDZO DOBRA:
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania chemii w danej klasie
•swobodnie podaje i omawia przykłady ilustrujące poznane prawa;
•proponuje metody badań, bada i ustala zależności między poznanymi wielkościami fizykochemicznymi, dokonuje analiz i porównań;
•wyprowadza, wyjaśnia i uzasadnia związki między poznanymi wielkościami chemicznymi;
•samodzielnie i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi i graficznymi w złożonych zadaniach, łączących wiadomości z różnych działów, stosując posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach;
•porównuje, interpretuje, wyjaśnia i uogólnia zależności między wielkościami i pojęciami chemicznymi;
•samodzielnie analizuje różne zjawiska i objaśnia otaczającą go rzeczywistość w oparciu o podstawy naukowe, teorie i modele, formułuje hipotezy i weryfikuje je;
•planuje i wykonuje eksperymenty, analizuje je, dokonuje opisu;
•korzysta z literatury popularnonaukowej i fachowej;
•swobodnie posługuje się językiem chemicznym w pełni samodzielnie budując wypowiedzi, popełnia sporadycznie drobne pomyłki;
•prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych materiałów dydaktycznych i dodatkowych lektur oraz ocenia wiarygodność tych źródeł.

OCENA DOBRA:
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania chemii w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej
•umie badać i interpretować poznane zależności między wielkościami chemicznymi;
•umie interpretować wykresy;
•podaje przykłady ilustrujące poznane prawa;
•umie wyjaśnić na czym polegają poznane zjawiska;
•stosuje poznane wzory i prawa samodzielnie i sprawnie posługując się metodami algebraicznymi w typowych sytuacjach zadaniowych;
•wyjaśnia, uzasadnia, analizuje, porównuje i interpretuje związki między poznanymi wielkościami;
•umie zaplanować proste eksperymenty, dokonać 
obserwacji i zapisywać ich wyniki
•w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy merytoryczne
•prowadzi zeszyt, korzysta z własnych notatek, podręcznika i dodatkowych lektur

OCENA DOSTATECZNA:
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania chemii na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej
•umie posługiwać się nomenklaturą chemiczną, wzorami podstawowych związków;
•zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości chemicznych występujących w programie nauczania chemii;
•umie interpretować poznane prawa chemiczne;
•umie odczytywać dane z tablic i prostych wykresów, podaje przykłady ilustrujące poznane prawa;
•stosuje poznane wzory i prawa w prostych problemach;
•umie wykonywać obserwacje i opisywać je jakościowo;
•umie wykonywać proste doświadczenia według instrukcji i zapisywać ich wyniki;
•w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne;
•prowadzi zeszyt, korzysta z notatek i z podręcznika.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z chemii w ciągu dalszej nauki
•rozumie pytania i polecenia;
•umie posługiwać się symbolicznym zapisem pierwiastków, prostych związków i reakcji chemicznych;
•zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości występujących w materiale nauczania chemii;
•umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych obliczeń w bardzo prostych sytuacjach zadaniowych o niewielkim stopniu trudności;
•umie wykonywać podstawowe obserwacje prostych eksperymentów i opisywać je jakościowo;
•umie wykonywać bardzo proste doświadczenia pod kierunkiem nauczyciela
•w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne;
•prowadzi zeszyt i korzysta z podręcznika.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z chemii a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu
•nie rozumie pytań i poleceń;
•w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne;
•nie umie obserwować i opisywać zjawisk;
•nie umie planować i wykonywać doświadczeń i analizować ich;
•nie umie interpretować wykresów i danych;
•nie umie korzystać z praw i zasad chemii do wyjaśniania wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
FIZYKA
OCENA CELUJĄCA:
• Posiada i stosuje wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy programowej dla danego etapu kształcenia (od 98 do 100 %) i stosuje je do rozwiązywania zadań problemowych o dużym stopniu złożoności,
• Formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
• Proponuje rozwiązania nietypowe,
• Osiąga sukcesy w konkursach fizycznych.
OCENA BARDZO DOBRA:
• Opanował w pełnym zakresie  wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej (od 90 do 95%),
• Stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności problemów oraz zadań w nowych sytuacjach (problemowych),
• Wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy np. wykresów, tablic, zestawień, encyklopedii, Internetu,
• Projektuje i wykonuje doświadczenia,
• Samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.
OCENA DOBRA:
• Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej,
• Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,
• Korzysta z wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy fizycznej,
• Bezpiecznie wykonuje doświadczenia,
• Samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.
OCENA DOSTATECZNA:
• Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, które są konieczne do dalszego kształcenia (od 60 do 74%),
• Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu prostych typowych zadań i problemów,
• Potrafi korzystać ze źródeł wiedzy jak: wykresy i tablice,
• Z pomocą nauczyciela wykonuje doświadczenia,
• Rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
• Ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach podstawy programowej, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia (od 45 do 59%),
• Z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 
o niewielkim stopniu trudności,
• Z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania obliczeniowe o bardzo niewielkim stopniu trudności,
• Z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia,
• Z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy takich jak wykresy i tabele.
OCENA NIEDOSTATECZNA:
• Nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,
• Nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,
• Nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
INFORMATYKA

OCENA CELUJĄCA:
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. W bardzo wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności zawarte 
w podstawie programowej. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak tworzenie szkolnej strony WWW, pomoc innym uczniom oraz nauczycielom w wykorzystywaniu komputera na lekcjach.

OCENA BARDZO DOBRA:
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji i robi je bezbłędnie.

OCENA DOBRA:
Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji 
i robi je niemal bezbłędnie.

OCENA DOSTATECZNA:
Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych 
w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 
Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy wykonywania niektórych ćwiczeń. Braki 
w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 
Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Nie wykazuje postępów 
w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywania ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

OCENA CELUJĄCA:
- Uczeń wyróżnia sie samodzielnie zdobytą wiedzą wybiegającą poza program nauczania WOS,
- uczeń posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z rożnych źródeł wiadomości,
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,
- wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej,
-  wypowiada swoje opinie i sądy, które potrafi prawidłowo przekonywująco uzasadnić.

OCENA BARDZO DOBRA:
- uczeń opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
- uczeń sprawnie i samodzielnie posługuje sie różnymi źródłami wiedzy,
- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,
- potrafi oceniać zachowanie innych ludzi,
- umie współpracować w grupie,
- aktywnie uczestniczy w lekcjach.

OCENA DOBRA:
- uczeń nie opanował całego materiału określonego programem nauczania,
- rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnym świecie 
i Polsce,
- rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego,
- poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji – wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, wartościowaniu i uzasadnianiu,
- umie formować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne.

OCENA DOSTATECZNA:
- uczeń opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania,
- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,
- umie posługiwać się często pod kierunkiem nauczyciela prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
- uczeń ma braki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznania treści programowych w następnych etapach edukacji,
- zadania i polecenia, które uczeń wykonuje często przy pomocy nauczyciela, mają niewielki stopień trudności.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
- uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,
- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela korzystać z prostych środków dydaktycznych,
- nie potrafi, nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcji,
- nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże braki w pracach lekcyjnych 
i domowych.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
OCENA CELUJĄCA: 
• Inicjuje dyskusje na określony temat.
• Przedstawia własne koncepcje rozwiązań, działań i przedsięwzięć.
• Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności.
• Odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych działań.
• Wyraża własny, krytyczny osąd omawianych zagadnień.
• Argumentuje własne poglądy, posługując się wiedzą ponadprogramową.

OCENA BARDZO DOBRA: 
• Sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji.
• Rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela.
• Jest aktywny na lekcjach.
• Bezbłędnie wykonuje działania ratownicze.
• Sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacji.
• Umie pokierować grupą rówieśników.

OCENA DOBRA:
• Korzysta ze wskazanych źródeł informacji. 
• Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych.
• Samodzielnie wykonuje typowe zadania.
• Podejmuje wybrane zadania dodatkowe.
• Poprawnie wykonuje działania ratownicze, potrafi dobrać sprzęt i środki do rodzaju urazu.

OCENA DOSTATECZNA:
• Pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji.
• Samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć.
• Potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwo.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 
• Z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania.
• Opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu przedmiotu.
OCENA NIEDOSTATECZNA:
• Nie potrafi wykonać najprostszych poleceń, wymagających zastosowania elementarnych umiejętności.
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE

OCENA CELUJĄCA:
Uczeń:
- jest bardzo pilny, aktywny, bardzo chętnie ćwiczy na lekcjach,
- bardzo stara się wykonywać wszystkie ćwiczenia w stopniu na jaki pozwalają jego możliwości psychoruchowe,
- jest obecny na wszystkich zajęciach w czasie semestru (zwolnienia lekarskie i od rodziców związane z chorobą nie przekreślają szans na tę ocenę),
- jest zawsze przygotowany do lekcji, posiada czysty strój gimnastyczny, w który przebiera się przed lekcją, dba o higienę ciała,
- ambitnie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej,
- systematycznie uczestniczy w zajęciach sportowych (pozalekcyjnych),reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.

OCENA BARDZO DOBRA:
Uczeń:
- jest aktywny na lekcji, chętnie ćwiczy, jest systematyczny,
- nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,
- jest przygotowany do zajęć,
- współpracuje i współdziała w zespole,
- bierze udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,
- przynajmniej jeden raz reprezentował szkołę w rozgrywkach lub zawodach sportowych.

OCENA DOBRA:
Uczeń:
- jest pilny w wykonywaniu zadań ruchowych, choć nie zawsze wykonuje je dokładnie
- niemal zawsze jest przygotowany do lekcji,
- zna i najczęściej stosuje zasady współpracy i współdziałania w zespole,
- bierze udział, choć nieregularnie, w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,
- uczestniczy w wewnątrzszkolnych rozgrywkach i zawodach sportowych,
- aktywnie uczestniczy przynajmniej w 75% zajęć lekcyjnych.
OCENA DOSTATECZNA:
Uczeń:
- wykonuje zadania stawiane przed nim na zajęciach,
- jest zdyscyplinowany, przestrzega zasady bhp,
- wykazuje zainteresowanie życiem sportowym szkoły, uczestniczy w zawodach jako kibic,
- podejmuje próby pracy nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej, 
- uczestniczy przynajmniej w 65% godz. zajęć wychowania fizycznego.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
Uczeń:
- uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego,
- wykonuje niektóre wybrane ćwiczenia,
- posiada strój gimnastyczny,
- przestrzega podstawowe zasady bhp,
- sporadycznie wykazuje chęć do pracy nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej,
- uczestniczy przynajmniej w 50% godz. zajęć wychowania fizycznego.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
Uczeń:
- nagminnie opuszcza zajęcia wychowania fizycznego,
- nie  pracuje w ogóle nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej i motorycznej,
- jest niezdyscyplinowany, niekoleżeński, rażąco i często narusza przepisy BHP, stwarzając niebezpieczeństwo i zagrożenie dla siebie i innych,
- prowadzi nie sportowy i niehigieniczny tryb życia,
- swoim zachowaniem często destrukcyjnie wpływa na zespół uczniowski.  


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
OCENA CELUJĄCA:
- uczeń ma wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu,
- potrafi samodzielnie i twórczo rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia,
- potrafi rozwiązać skomplikowane problemy z dziedziny ekonomi,
- bierze udział w konkursach i olimpiadach ekonomicznych i przedsiębiorczości,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  ekonomicznymi i chętnie dzieli się swoją 
 wiedzą z innymi,
- przygotowuje ciekawe materiały korzystając z różnych  źródeł ekonomicznych.

OCENA BARDZO DOBRA:
- uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny przedsiębiorczości 
i ekonomii objęty programem nauczania,
- potrafi ją wykorzystać w rozwiązaniu problemów ekonomicznych,
- prawidłowo wyjaśnia istotę procesów makro i mikro ekonomicznych,
- działa twórczo w zakresie rozwiązania trudnych problemów ekonomicznych,
- swobodnie posługuje się terminologią ekonomiczną i wiedzą ekonomiczna dotyczącą np.
 funkcjonowania mechanizmu rynkowego, rynku pracy, ubiegania się o pracę, budżetu
 państwa, działalności podmiotów gospodarczych, gospodarowania zasobami firmy, obliczania wyniku finansowego firmy, zarządzania firmą, sporządzania i prowadzenia dokumentów, współpracy z zagranicą, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, organizowania pracy własnej i w zespole, negocjacji.

OCENA DOBRA:
-- uczeń potrafi właściwie korzystać ze źródeł ekonomicznych,
- prawidłowo interpretuje ,przetwarza i wykorzystuje uzyskane informacje,
- potrafi określać zjawiska gospodarcze i rozpoznaje prawidłowości występujące między nimi,
- stosuje poprawną terminologię ekonomiczną,
- rozwiązuje typowe zadania ekonomiczne  teoretyczne i praktyczne,
- interesuje się zagadnieniami ekonomi i przedsiębiorczości.

OCENA DOSTATECZNA:
- uczeń rozróżnia i wymienia z pamięci podstawowe pojęcia ekonomiczne,
- rozumie podstawowe prawidłowości gospodarki rynkowej i zasady funkcjonowania mechanizmu   rynkowego,
- potrafi częściowo skorzystać  z informacji i źródeł ekonomicznych,
- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, z błędami.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
- uczeń rozwiązuje typowe problemy i zadania ekonomiczne tylko przy pomocy nauczyciela,
- stosuje ubogą i błędną terminologię ekonomiczną,
- ma trudności z logicznym powiązaniem faktów  ekonomicznych i wyciąganiem wniosków,
- nie potrafi korzystać z fachowych źródeł informacji.

OCENA NIEDOSTATECZNA:
- uczeń nie opanował minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,
 - nie przyswoił elementarnego zasobu słownictwa ekonomicznego,
- nie potrafi odtworzyć podstawowych zależności  ekonomicznych,
- nie potrafi rozwiązać ćwiczeń o elementarnym stopniu trudności,
- nie wykonuje poleceń nauczyciela w zakresie udziału w pracy grupowej, w ćwiczeniach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA 
Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE:
KUCHARZ, CUKIERNIK
OCENA CELUJĄCA:
- Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające, poza program nauczania.
- Samodzielnie rozwiązuje problemy związane z zawodem.
- Analizuje i ocenia podane rozwiązanie.
- Trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów praktycznych.
- Proponuje nowatorskie i twórcze podejście do zagadnienia.
- Prawidłowo interpretuje zdobyte wiadomości, planując rozwiązanie praktyczne.
- Angażuje się biorąc udział w olimpiadach, konkursach, osiąga sukcesy wewnątrz 
i pozaszkolne.
OCENA BARDZO DOBRA:
- Opanował wiedzę i umiejętności warunkujące należyte przygotowanie do zawodu.
- Ma poczucie wysokich kwalifikacji zawodowych.
- Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne związane z zawodem.
- Trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów praktycznych.
- Umie wykorzystać wiadomości z różnych dziedzin podczas rozwiązywania zaistniałych problemów teoretycznych jak i praktycznych w swoim zawodzie. 
OCENA DOBRA:
- Opanował podstawową wiedzę z zakresu treści zawodu.
- Potrafi prawidłowo przenieść procedury ćwiczeniowe na rzeczywiste podczas działań praktycznych.
- Trafnie wyjaśnia poznawane wiadomości.
- Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie większości zagadnień z danego przedmiotu.
- Trafnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w realizacji zadania praktycznego.
- Prawidłowo posługuje się słownictwem zawodowym. 
- Jest aktywny na zajęciach. 
OCENA DOSTATECZNA:
- Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie większości zagadnień z danego przedmiotu.
- Nie przywiązuje zbytniej uwagi do organizacji pracy, estetyki i staranności wykonywanych prac.
- Wypowiada się ogólnikowo popełnia drobne błędy.
- Wykazuje elementarny stopień zrozumienia wiadomości.
- Potrafi omówić zagadnienie przy pomocy nauczyciela.
- Wykazuje podstawowe wiadomości w wykonywaniu zawodu.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
- Opanował w stopniu elementarnym przygotowanie do zawodu.
- Potrafi nazwać, wymienić podstawowe czynności związane z wykonywanym zawodem przy pomocy nauczyciela.
- Wie, jaką ważną rolę odgrywa wiedza i umiejętności w pracy zawodowej.
- Rokuje nadzieję, że zrozumie zdobyte wiadomości.
OCENA NIEDOSTATECZNA:
- Nie opanował podstawowych wiadomości związanych z zawodem.
- Nie potrafi samodzielnie ani przy pomocy nauczyciela wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami.
- Nie wykazuje zainteresowania zawodem.
- Nie jest w stanie wymienić, nazwać, zdefiniować sposobu działania w zawodzie.
- Często opuszcza lekcje i nie prowadzi systematycznie zeszytu
- Nie odrabia zadań domowych.
- Nie korzysta z zaproponowanych form pomocy.
- Nie przestrzega zasad BHP.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA 
Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE:
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
OCENA CELUJĄCA:
• Opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania,
• Opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
• Biegle posługuje się fachową terminologią,
• Umiejętnie stosuje wiedzę z innych przedmiotów,
• Samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe,
• Terminowo realizuje zadania,
• Potrafi samodzielnie formułować wnioski.
OCENA BARDZO DOBRA:
• Opanował cały materiał nauczania w stopniu bardzo dobrym (wiadomości i umiejętności),
• Sprawnie operuje fachową terminologią,
• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela
• Jest aktywny na zajęciach,
• Terminowo realizuje zadania.
OCENA DOBRA:
• Opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w stopniu dobrym,
• Stosuje podstawowe pojęcia zawodowe,
• Poprawnie stosuje wiedzę w teorii i praktyce inspirowany przez nauczyciela,
• Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
• Samodzielnie wypowiada się w sposób umiarkowanie spójny,
• Raczej aktywnie uczestniczy w zajęciach.
OCENA DOSTATECZNA:
• Opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w stopniu ograniczonym do treści podstawowych,
• Zna niektóre pojęcia zawodowe, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego,
• Rozwiązuje tylko typowe zadania teoretyczne (zazwyczaj przy pomocy nauczyciela),
• Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niezbyt wysokim stopniu trudności
• Niezbyt aktywnie uczestniczy w zajęciach.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
• Opanował wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki,
• Rozwiązuje tylko zadania typowe, niewymagające dużej biegłości, zawsze przy pomocy nauczyciela,
• Nie jest aktywny na lekcjach.
OCENA NIEDOSTATECZNA:
• Nie opanował wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki,
• Nie rozwiązuje zadań typowych , o niewielkim stopniu trudności (nawet przy znacznej pomocy nauczyciela),
• Nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków.
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA W ZAWODZIE: 
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
OCENA CELUJĄCA:
• Opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,
• Potrafi korzystać z różnych źródeł, nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela,
• Trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną i samodzielną rozwiązuje problemy praktyczne związane z zawodem przy zachowaniu wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa pracy,
• Jest zainteresowany zawodem,
• Proponuje nowatorskie i twórcze podejście do zagadnienia,
• Umiejętnie i efektownie pracuje w grupie oraz współpracuje z nauczycielem zachowując przy tym wysoką kulturą osobistą,
• Współpracuje z nauczycielem w tworzeniu pomocy dydaktycznych,
• Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach  szkolnych.
OCENA BARDZO DOBRA:
• Opanował w pełnym zakresie  wiadomości i umiejętności przewidziane programem,
• Potrafi stosować zdobytą wiedzę z różnych dziedzin podczas samodzielnego rozwiązywania zaistniałych problemów w swoim zawodzie,
• Opanował wiedzę, umiejętności i nawyki zawodowe warunkujące należyte przygotowania do zawodu,
• Ma poczucie wysokich kwalifikacji zawodowych,
• Wykazuje dużą samodzielność i potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy,
• Potrafi zaplanować i samodzielnie wykonać powierzone zadanie,
• Wykazuje się aktywną postawą w czasie zajęć,
• Potrafi poprawnie rozmawiać w kategoriach przyczynowo- skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również przedmiotów pokrewnych,
• Przywiązuje dużą wagę do organizacji pracy, jakości i estetyki podczas wykonywania ćwiczeń,
• Prawidłowo analizuje, wnioskuje i dostrzega związki między wiadomościami teoretycznymi, a umiejętnościami praktycznymi,
• Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu szkolnym.
OCENA DOBRA:
• Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej ,
• Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego  wykonania typowych zadań, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela,
• Prawidłowo rozumuje sytuację, zasady i metody stosowane w zawodzie,
• Potrafi współpracować w zespole przy wykonaniu określonego zadania,
• Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji,
• Prawidłowo rozpoznaje i wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w realizacji ćwiczeń,
• Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych,
• Dostrzega błędy popełnione przy realizowaniu określonych zadań,
• Jest aktywny na zajęciach,
• Interesuje się przedmiotem.
OCENA DOSTATECZNA:
• Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności programem nauczania,
• Wykazuje się znajomością i zrozumieniem podstawowych pojęć zawodowych, pozwalających na zrozumienie większości zagadnień z przedmiotu,
• Podejmuje współpracę w grupie przy zadaniach zespołowych,
• Przejawia zainteresowanie przedmiotem,
• Potrafi zgodnie z zasadami bhp wykonać proste ćwiczenia praktyczne,
• W czasie zajęć wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,
• W stopniu podstawowym potrafi zorganizować pracę.
OCENA DOPUSZCZAJACA:
• Ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,
• Opanował w stopniu elementarnym przygotowanie do zawodu,
• Potrafi nazwać i wymienić przy pomocy nauczyciela podstawowe czynności związane z wykonywanym zawodem,
• Przejawia mało aktywny stosunek do przedmiotu,
• Z pomocą nauczyciela potrafi wykonać proste ćwiczenia,
• Ma pewne uchybienia w zachowaniu higieny osobistej i produkcji oraz przestrzeganiu przepisów bhp.
OCENA NIEDOSTATECZNA:
• Ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
• Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności związanych z zawodem,
• Wykonuje niechęć do zdobywania wiedzy,
• Nie wykazuje zainteresowania zawodem,
• Nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków,
• Często opuszcza zajęcia nie prowadzi dzienniczka zajęć praktycznych,
• Nie dba o higienę osobistą oraz nie przestrzega przepisów BHP.

§ 80
1. Najpóźniej na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, z wyjątkiem zagrożenia oceną niedostateczną i naganną oceną zachowania,  o czym wychowawcy informują na miesiąc przed ustalaniem ocen.
2. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości 
o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie, kierowany  do dyrektora szkoły, wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie 
i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
3. Uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej trzech zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden   stopień wyżej.
4. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona wyłącznie  na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
5. Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Sprawdzian ma formę pisemną
6. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem 
i jest udostępniany do wglądu uczniów i rodziców w sposób określony w statucie z wyjątkiem sprawdzianu, o którym mowa w ust. 6, z którego sporządzany jest protokół zawierający 
w szczególności opis zadań praktycznych i stopień ich wykonania przez ucznia oraz uzyskaną ocenę.
8. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.
                                                                     
§ 81
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich  rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.

§ 82
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli 
i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 
i norm etycznych a w szczególności:
1) wywiązywania się z obowiązków ucznia;
2) postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałości o honor i tradycję szkoły;
4) dbałości o piękno mowy ojczystej;
5) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywania szacunku innym osobom.

§ 83
W klasach I – III, Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych Szkoły Podstawowej, Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oceny klasyfikacyjne zachowania są opisowe i uwzględniają stopień spełniania kryteriów określonych w § 82.
                                                               
§ 84
Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej oraz klasach Szkoły Branżowej I stopnia,  ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

§ 85
Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w zeszycie spostrzeżeń i uwag wpisywanych przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli.

§ 86
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

§ 87
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 88
 1. Klasyfikacyjne oceny z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2.  Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu: 
1) nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej 
z wykorzystaniem arkusza pomocniczego;
2) pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych, co odnotowuje się w zeszycie spostrzeżeń.

3.  Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze dyskusji na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę, a odbycie rozmowy zanotowane jest w zeszycie spostrzeżeń.

4. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny  zachowania, dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli uczących 
w tej klasie.

§ 89
 1.  Na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  zachowania.
2. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości 
o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły wniosek 
o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie 
o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
3. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania  o jedną wyżej.
4. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
5. Zespół nauczycieli o którym mowa w ust. 4 analizuje również zgodność ustalenia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły.
5a. Z posiedzenia zespołu nauczycieli sporządzany jest protokół zawierający w szczególności datę posiedzenia, imię  i nazwisko ucznia, skład komisji i ustalenia.
6. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje 
o niej ucznia i jego rodziców.          

§ 90
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać  egzaminy klasyfikacyjne na wniosek zgłoszony do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, najpóźniej do dnia zebrania Rady Pedagogicznej.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przed podjęciem decyzji członkowie rady zasięgają opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, z których mają odbyć się egzaminy. Opinia 
w szczególności dotyczy możliwości edukacyjnych ucznia.
4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 91
1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów może zdawać z nich egzaminy poprawkowe, o czym informuje wychowawcę klasy nie później niż na trzy dni do dnia zakończenia  zajęć dydaktycznych.
2.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, otrzymać za zgodą Rady Pedagogicznej, promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są realizowane w klasie programowo wyższej
4. Przed podjęciem decyzji członkowie Rady Pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i wychowawcy klasy w zakresie możliwości edukacyjnych ucznia.

§ 92
Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych ustalonych niezgodnie z przepisami prawa określają odrębne przepisy.
                     
§ 93
1.   Ocenianie uczniów jest dokumentowane:
1) w dziennikach zajęć lekcyjnych;
2) w arkuszach ocen;
3) w protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
4) w protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności;
5) w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną oceną klasyfikacyjną zachowania;
7) w protokołach zebrań Rady Pedagogicznej i zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale;

8) w sprawdzianie wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w trybie ubiegania się 
o wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;
9) w zeszycie uwag i spostrzeżeń dotyczących zachowania ucznia;
10)  w arkuszach pomocniczych prowadzonych w związku z zasięganiem opinii nauczycieli w sprawie klasyfikacyjnych ocen zachowania uczniów;

2.     Dokumentacja, o której mowa w pkt.1, 2, 10, jest udostępniana do wglądu uczniom
       i rodzicom na  ich wniosek, przez wychowawcę klasy, w zakresie dotyczącym danego
       ucznia, od dnia jej wytworzenia, do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku 
       szkolnym ,w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.
3 .    Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3, 4, 5, jest udostępniana do wglądu uczniom 
        i rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia do
       ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy 
       szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.
3a.   W przypadku braku możliwości udostępnienia dokumentacji zgodnie z ust. 2 i 3 zadanie    to wykonuje dyrektor lub wskazany przez niego inny nauczyciel.
4.     Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6, 7, 9 jest udostępniana do wglądu uczniom
          i rodzicom na ich wniosek przez dyrektora od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. Z dokumentów wymienionych w pkt. 7 dyrektor sporządza wyciąg dotyczący danego ucznia. 
5.    Dokument, o którym mowa w pkt. 12 jest udostępniany do wglądu uczniom i rodzicom na ich wniosek, przez nauczyciela wychowania fizycznego, od dnia wytworzenia, do dnia przeniesienia danych do dziennika zajęć.

§ 94
1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane przez nauczyciela            prowadzącego dane zajęcia edukacyjne:
          1)  uczniom, w trakcie zajęć lekcyjnych; w terminie nie później niż 14 dni roboczych       od dnia oddania pracy do sprawdzenia;
2) rodzicom, w trakcie zebrań i spotkań z rodzicami; zgodnie z ustalanym harmonogramem  lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się

  2. Ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela, który ocenę ustalił,         na pracy ucznia. Oceny ustalone  w zeszycie  przedmiotowym lub w materiałach         ćwiczeniowych nauczyciel uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom na ich wniosek, nie         później niż do 14 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie.
3. O ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie    bezpośrednio po ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela, 
a rodzice, na ich wniosek, w formie ustnej, nie później niż do 14 dni od dnia  ustalenia oceny.
4. Wykazy ocen bieżących, śródrocznych,  klasyfikacyjnych i przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych rodzice otrzymują od wychowawcy na zebraniach i spotkaniach 
z  rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się na spotkanie z nauczycielami.


Statut wchodzi z dniem 28 listopada 2017r.

Traci moc Statut z dnia 18 czerwca 2007r.

 

 

 

drukuj (Statut)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Sokołowska
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2020-10-26 17:47
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 17:49

Do pobrania:

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Sokołowska
   data wytworzenia: 2020-10-26
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2020-10-26 17:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Sokołowska
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2020-10-26 17:48
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 17:49

Aneks NR 1 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu

 

Podstawa prawna :

1. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)
 
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną art.2, pkt 5 (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)


Do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu dodaje się Rozdział XI w brzmieniu:

                                                            

Rozdział XI

Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

§ 95

Zadania Dyrektora:


1. przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań zespołu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania;

2.  koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym biorące udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

3.  ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach -  klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4.  ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

5.  ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;

6.  ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;

7.  wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

8.  zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

9.  ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji  szkolnego zestawu programów nauczania.


§ 96


Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
1. z wykorzystaniem:
• platformy MOCROSOFT TEAMS
•  materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
•  materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
•  materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
•  innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2.  przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3.  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4.  przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

                                                  
§ 97


Aktywności ucznia stanowiące podstawę do oceniania:

1. Potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem i samodzielna praca;
      .    udział w zajęciach on -line na platformie MICROSOFT TEAMS
• przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań,
• prezentacje;
• wypowiedź ucznia na forum;
• udział w dyskusjach on-line;
•  rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów
• testy on-line
• zdjęcia prac
• efekty pracy na różnych portalach społecznościowych pod kierunkiem nauczyciela.

2. Uczniowie, którzy nie podejmują prób uczestniczenia w zajęcia i nie wykazują się aktywnością- nie uzyskują oceny pozytywnej.

 3.     O pracach, które podlegają ocenie decydują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Zadania wskazane przez nauczyciela uczeń wykonuje , przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania prosi go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.

4. Szczegółowe kryteria oceniania ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

 5. Dopuszcza się możliwość zamieszczania dodatkowego materiału dla uczniów potrzebujących większej liczby ćwiczeń lub chętnych do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.
 
6.  Podstawowymi kanałami komunikacji pomiędzy nauczycielem rodzicami i uczniami jest e-mail oraz konsultacje on-line przy użyciu wybranego przez nauczyciela komunikatora.

                                                 


§ 61

Praca Rady Pedagogicznej:

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się on-line, za ich organizację oraz koordynację odpowiada Dyrektor placówki.

 2. Podczas posiedzeń on-line Rada Pedagogiczna może głosować, zatwierdzać wszelkie uchwały niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu edukacji.

 3. Zebrania Rady Pedagogicznej on-line odbywają się poprzez platformę MICROSOFT TEAMS lub inną aplikację, członkowie Rady Pedagogicznej głosują poprzez podniesienie ręki bądź poprzez odpowiedz ustną lub pisemną przesłaną drogą elektroniczną do dyrektora szkoły.

4. Rola wychowawcy jest kluczową w monitorowaniu pracy całego zespołu klasowego . Zobowiązany jest on do utrzymywania ścisłego kontaktu z nauczycielami uczącymi w jego  klasie oraz rodzicami jego wychowanków i przekazywania informacji zwrotnych Dyrektorowi szkoły.

5. Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej zawarte są w aneksie nr 1 do Regulaminu Rady Pedagogicznej.             

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Sokołowska
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2020-10-26 17:54
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 17:56

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56822
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-26 17:56:30