Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«styczeń 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
8910111213dzień: 14
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja

Treść strony


S T A T U T


Zespołu Szkół Nr 3
w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Konopnickiej 15
tel./fax 683-25-53

e-mail: zssgolub@poczta.onet.pl


ROZDZIAŁ   I
NAZWA  SZKOŁY  I  INNE  INFORMACJE  O  SZKOLE

§ 1

1. Nazwa szkoły:
    Zespół Szkół Nr 3 w Golubiu - Dobrzyniu.
2. Organ prowadzący:
     Powiat Golub-Dobrzyń.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
    Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
4. W skład Zespołu Szkół – zwanego dalej „Zespołem” – wchodzą następujące typy szkół :
1) sześcioletnia szkoła podstawowa, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian,
2) trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku przeprowadza się egzamin,
3) zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
5. Szkoły wchodzące w skład zespołu otrzymują nazwę :
1)Zespół Szkół Nr 3 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym – sześcioletni cykl kształcenia,
2)Zespół Szkół Nr 3 - Gimnazjum Specjalne Nr 3 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym – trzyletni cykl kształcenia,
3)Zespół Szkół Nr 3 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – dwuletni i trzyletni cykl kształcenia
4)Zespół Szkół Nr 3 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – trzyletni cykl kształcenia
6. Zasadnicza Szkoła  Zawodowa Specjalna kształci uczniów w zawodach:
1)kucharz małej gastronomii,
2)cukiernik,
3)malarz tapeciarz,
4)krawiec,
7. Siedziba Zespołu:
    87-400 Golub-Dobrzyń ul. Konopnickiej 15.
8. W nazwach szkół wchodzących w skład Zespołu umieszczonych na tablicy urzędowej opuszcza się wyraz „specjalna”.
9. Szkołom wchodzącym w skład Zespołu organ prowadzący może nadać imię na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
10.Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą nosić odrębne imiona, hymn, barwy, znak o charakterze godła oraz ceremoniał szkolny.
11. Zespół obejmuje kształceniem uczniów:
1) z upośledzeniem umysłowym,
2) z zaburzeniami zachowania,
3) z autyzmem,
4) z zaburzeniami psychicznymi,
5) z niepełnosprawnością sprzężoną
12. W porozumieniu z organem prowadzącym Zespół może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.
13. Naukę w Zespole uznaje się za spełnianie obowiązku szkolnego.

§ 2

1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. W Zespole mogą być tworzone środki w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Zakres przychodów ze środków specjalnych określa organ prowadzący.ROZDZIAŁ  II
CELE  I  ZADANIA  ZESPOŁU

§ 3

1. Edukacja w szkole podstawowej   ma na celu:
a.prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,
b. rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
1) rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
2) rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną  dziecka oraz jego
    indywidualne zdolności twórcze,
3) umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania   
    wartościowych i trudnych celów,
4) rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego  
    oraz postaci historycznych od fantastycznych,
5) kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie 
    i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia
    fizycznego, psychicznego i duchowego,
6) rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia
    rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego
    dostępnego jego oświadczeniu,
7)  wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej
     i narodowej,
8) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej,
    plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniać warunki do harmonijnego
    rozwoju fizycznego psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
9) zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, 
    bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,            10) uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się 
     o zapewnienie mu równych szans,
11) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,               12) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

2. Zadaniem szkoły podstawowej w zakresie nauczania jest zapewnienie uczniom:
1) nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
2) poznawania wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
3) dochodzenia do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

3. Edukacja w gimnazjum  ma na celu :
1) wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
2) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia,
3) wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki,
4) rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
4. Celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest:
1) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych,
2) przygotowanie do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.
3) ułatwienie uczniom odpowiedzialnego funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego,
4) podnoszenie poziomu kulturowego,
 5. Zadaniem szkoły zawodowej w zakresie nauczania jest zapewnienie uczniom:
1) nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i na piśmie z    wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
2) poznawania wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresach umożliwiających dalsze kształcenie oraz ułatwiających zdobywanie zawodu,
3) dochodzenia do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
4) rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),
5) rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
7) poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
8) poznawanie historii i dziedzictwa kultury narodowej na tle historii i kultury europejskiej. Postrzeganych w perspektywie zachodzących procesów integracyjnych,
9) przygotowania do wdrażania idei i zasad zrównoważonego rozwoju, postrzeganego jako warunek przetrwania naszej cywilizacji.
6. Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest:
1) rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego,
2) wdrażanie go do funkcjonowania społecznego,
3) rozumienia i uznawania norm społecznych,
4) wyposażenie go - stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, oraz aby:
a) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
b) zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
c) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie decydowania o sobie,
d) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.
7. Zadaniem szkoły w zakresie edukacji uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym jest:
1) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem,
2) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego,
3) rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych,
4) tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych,
5) wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym,
6) tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami,
7) uczenie zasad współżycia społecznego (w szczególności pomoc sąsiedzka i inne zachowania prospołeczne,
8) poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmość i życzliwość),
9) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,
10) uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
11) uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem,
12) rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje,
13) uczenie obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej,
14) tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał,
15) umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji,
16) przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju,
17) umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą,
18) wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego,
19) tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie,
20) tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych. Umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu.
8. Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkole przysposabiająca do pracy jest:
1) utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy,
2) kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych,
3) nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie tych uczniów, przez:
a) wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,
b) rozbudzanie motywacji i rozwijanie zdolności dostrzegania związków funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych oraz ich praktycznego wykorzystania,
c) kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności zdolności muzycznych, plastycznych i sportowych,
d) rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych,
e) utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych,
f) przyswajanie prostego języka matematyki, dostrzeganie oraz formułowanie różnic pomiędzy zjawiskami, czynnościami i liczbami, rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
g) poznawanie różnorodności świata przyrody, poznawanie i rozumienie podstawowych procesów życiowych organizmów, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska,
h) rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związku z kulturą Polski,
i) umożliwianie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i zrozumienia przynależności człowieka do tego środowiska,
j) osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów,
k) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania,
l) przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia,
m) kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy,
n) kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym korzystania z różnych źródeł informacji,
o) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienia ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach,
p) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje,
q) kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego,
r) rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań,
s) doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej uczniów oraz działania prozdrowotne.
9. Zadania szkoły przysposabiającej do pracy :
1) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających i doskonalących jego zaradność życiową oraz niezależność w czynnościach samoobsługowych.
2) przygotowanie ucznia do odróżniania fikcji od rzeczywistości przekazywanej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
3) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym – jeżeli jest to konieczne - wspomagających sposobów porozumiewania się, a także umiejętności czytania i pisania (w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w dorosłym życiu.
4) umożliwienie prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych i prowadzenie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie.
5) tworzenie warunków do poznawania przyrody, wychowania do życia w harmonii z przyrodą, kształtowania postawy proekologicznej.
6) ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka, kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Uczenie rozumienia swoich praw i umiejętności ich egzekwowania.
7) tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
8) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego.
9) tworzenie warunków umożliwiających uczniom dokonywanie właściwego wyboru kierunków przyszłej pracy przez przygotowanie bazy umożliwiającej uczniom zapoznanie się z różnymi czynnościami pracy, wytworami pracy oraz dokonanie samooceny własnych umiejętności i możliwości (po praktycznym poznaniu wybranych czynności pracy i niezbędnych do ich
wykonywania umiejętności).
10) organizowanie w szkole pracowni umożliwiających realizację przysposobienia do pracy oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych sytuacjach.
11) nawiązywanie kontaktu z pracodawcami, w tym pracodawcami będącymi osobami fizycznymi, u których uczniowie mogliby realizować zajęcia praktyczne lub po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie.
12) tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji.
13) kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym, jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika.
14) nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami promującymi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
15) umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne). Rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia.
16) tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie, jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy.
17) przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju.
18) zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji.
19) nawiązywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.
20) zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych oraz kształtujących kreatywność uczniów. Zajęcia te mają wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zakresie przysposobienia do pracy, a także realizację treści podstawy programowej. Zajęcia te są prowadzone w celu:
a) wspomagania rozwoju ucznia,
b) rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu,
c) rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych,
d) usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej,
e) rozbudzania postawy kreatywnej ucznia w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy ogólnej oraz wiedzy z zakresu przysposobienia do pracy, w tym o poszczególnych stanowiskach pracy,
f) wspomagania samodzielności społecznej,
g) wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji.
21) Zajęcia rewalidacyjne, sportowe oraz kształtujące kreatywność ucznia są ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

10. Zespół szkół zapewnia udział uczniowi w różnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Zajęcia rewalidacyjne są prowadzone w celu:
1) wspomagania rozwoju ucznia,
2) rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu,
3) rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych,
4) usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej,
5) wspomagania samodzielności społecznej,
6) wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji.
11. Zespół organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która ma na celu:
1) diagnozowanie środowiska ucznia,   
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami
5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
6) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
8) wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie
9) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia
10) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
11) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
12) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
13) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
12. Do pozostałych zadań zespołu należy:
1) sprawowanie opieki nad młodzieżą podczas pobytu w Zespole i w czasie zajęć organizowanych poza terenem Zespołu,
2)  podejmowanie działań na rzecz pomocy materialnej uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,
3) zapewnienie w porozumieniu z organem prowadzącym uczniom niezbędnej opieki medycznej,
4)  organizowanie warunków do integracji społecznej uczniów,
5) promowanie zdrowia poprzez realizację treści edukacji prozdrowotnej oraz zadań oświaty zdrowotnej w szczególności we współpracy z lekarzem i pielęgniarką szkolną.
13. Zespół współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, w szczególności w zakresie:
 1) wymiany informacji o uczniach oraz ich sytuacji rodzinnej, istotnych dla zorganizowania pomocy materialnej, psychologiczno – pedagogicznej oraz zdrowotnej,
2) gromadzenia dokumentacji wymaganej do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) respektowania procedury określającej zmianę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
4) organizowania warunków do prowadzenia profilaktyki społeczno – prawnej, zdrowotnej oraz podejmowania interwencji w sytuacjach kryzysowych.
14. W celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zespół wykonuje następujące zadania:
1) nauczyciele Zespołu pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Pedagogiczną,
2)  nauczyciele podczas zajęć poza terenem Zespołu mogą korzystać z pomocy rodziców, co nie zmienia odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów,
3) uczniom korzystającym z dowozu organizowanego przez Zespół zapewnia się opiekę wychowawczą sprawowaną przez pomoc nauczyciela lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) przez innego pracownika obsługi,
4) przestrzega się ogólnie obowiązujących zasad bhp podczas wycieczek i wyjść  grupowych,
5) zapewnia się opiekę nauczyciela podczas nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych do udziału, w których kwalifikuje on ucznia na podstawie pisemnej zgody rodziców,
6) zapewnia uczniom objętym nauczaniem indywidualnym opiekę nauczyciela prowadzącego, a podczas zajęć integracyjnych z zespołem klasowym nauczycieli organizujących warunki do integracji, zapewnia uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich możliwość korzystania z toalet pod opieką nauczyciela oraz, w razie potrzeby, pomocy nauczyciela.
7) nauczyciele realizujący zajęcia techniki i informatyki oraz zajęcia rewalidacyjne, edukacyjne i nauczania indywidualnego w pracowniach komputerowych  na początku roku szkolnego zapoznają uczniów z zasadami bhp określonymi w regulaminach pracowni przedmiotowych oraz w regulaminach i instrukcjach korzystania ze sprzętu komputerowego,  
8) nauczyciele realizujący zajęcia wychowania fizycznego, korekty wad postawy oraz zajęcia ruchowe zapoznają uczniów z zasadami bhp uwzględnionymi w regulaminach korzystania z sali gimnastycznej, boisk sportowych, placu zabaw i innych terenów rekreacyjno – sportowych,
9) na terenie Zespołu, w szczególności w świetlicy Zespołu, w pracowniach techniki, w wybranych pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych, w sali gimnastycznej lub na jej zapleczu zapewnia się dostęp do apteczki, z której korzystanie określa instrukcja zgodna z obowiązującymi przepisami szczegółowymi,
10) Zespół może ograniczyć dostęp osób nieupoważnionych do budynków szkolnych, w  których organizuje się zajęcia,
11) nauczyciele bezzwłocznie informują Dyrektora Zespołu i rodziców ucznia o jego ucieczce z zajęć i odnotowują ten fakt w dzienniku zajęć oraz w rejestrze dostępnym w sekretariacie Zespołu,
12) uczeń może być zwolniony z zajęć przez rodzica, który może osobiście go odebrać z Zespołu, powiadamiając o tym nauczyciela, w szczególności wychowawcę oddziału lub na podstawie pisemnego zwolnienia, dostarczonego w dniu poprzedzającym wychowawcy lub zastępującemu go innemu nauczycielowi. W przypadku dostarczenia wniosku o zwolnienie w dniu bieżącym o możliwości zwolnienia ucznia rozstrzyga wychowawca oddziału lub na jego wniosek Dyrektor Zespołu,
13) w przypadku  zwolnienia ucznia z  zajęć wychowania fizycznego wychowawca w uzgodnieniu z rodzicem wyznacza miejsce jego pobytu w świetlicy, bibliotece lub  w sali gimnastycznej,
14) uczeń zwolniony z zajęć wychowania do życia w rodzinie i religii odbywa zajęcia w bibliotece lub w świetlicy,  zgodnie z indywidualnym, tygodniowym planem zajęć umieszczonym w  dzienniczku ucznia,
15) w stosunku do uczniów I etapu edukacyjnego, uczniów II i III etapu edukacyjnego z zaburzeniami zachowania oraz z dysfunkcjami narządów ruchu z epilepsją  oraz objętych nauczaniem indywidualnym na terenie Zespołu, uwzględniając ich indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne, nauczyciele w porozumieniu z rodzicami oraz Dyrektorem Zespołu ustalają rozkład przerw oraz miejsce ich spędzania,
15. Uczniowie I etapu edukacyjnego a także inni uczniowie, którzy nie osiągnęli umiejętności w zakresie samodzielnego uczęszczania do szkoły oraz powrotu ze szkoły do domu powinni być przyprowadzani i odbierani przez rodzica lub pisemnie przez niego upoważnioną osobę bezpośrednio po zakończeniu zajęć edukacyjnych lub ze świetlicy szkolnej.
16. W indywidualnych przypadkach wychowawca oddziału i kierownik świetlicy, uwzględniając samodzielności ucznia mogą zaakceptować oświadczenie rodziców o jego samodzielnym uczęszczaniu do szkoły i powrocie do domu, jeśli uczęszcza on co najmniej do klasy drugiej       szkoły podstawowej.
17. Dyrektor Zespołu powołuje pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela do pełnienia funkcji szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
ROZDZIAŁ  III
ORGANY  ZESPOŁU

§ 4

Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
5) Kompetencje poszczególnych organów i tryb ich wyboru określają szczegółowe regulaminy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

§ 5

1.  Dyrektor kieruje działalnością Zespołu i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jego elementów.
2.  Do kompetencji Dyrektora w szczególności należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością edukacyjną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną Zespołu oraz reprezentowanie jego interesów na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3) kierowanie działalnością Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
4) organizowanie i sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) wykonywanie zadań kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decydowanie w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
b) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
c) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
3. Dyrektor Zespołu może w drodze decyzji skreślić z listy uczniów ucznia, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
a) Dyrektor Zespołu może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy wicedyrektora. Warunki, które muszą być spełnione, aby nastąpiło powołanie wicedyrektora Zespołu określają zasady organizacji roku szkolnego w Starostwie Powiatowym w Golubiu – Dobrzyniu.
b) Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
c) Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej  plan nadzoru pedagogicznego oraz informacje o jego realizacji określone w odrębnych przepisach.
d) Dyrektor Zespołu ustala w uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty Szkolny Program Wychowania i Profilaktyki w przypadku, gdy  Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie tego programu.
e) Dyrektor Zespołu w terminie określonym w odrębnych przepisach podaje do publicznej wiadomości  zestaw programów wychowania przedszkolnego, szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, w formie komunikatu zamieszczonego:
1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
2) w wersji elektronicznej zamieszczonej na  stronie internetowej Zespołu.
f) Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
g) Organizowaniu obsługi administracyjnej i gospodarczej Zespołu,
h) Wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych.


§ 6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji  jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania, opieki i rewalidacji.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
    1)  zatwierdzenie planów pracy Zespołu, w tym w szczególności:
a) kalendarza imprez szkolnych,
b) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
c) planu nadzoru pedagogicznego.
      2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
          uczniów, promocji w ciągu roku szkolnego, wydłużenia etapu 
          edukacyjnego,
     3)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
          pedagogicznych w Zespole,
     4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
     5)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
     6)  porozumienie się z Radą Rodziców w sprawie uchwalenia przez ten
          organ Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki,
     7) uchwalanie Statutu Zespołu i jego zmian,
     8) zatwierdzanie planu rozwoju Zespołu i zmian do Statutu Zespołu,
     9) ustalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, obowiązującego na
         trzy lata szkolne szkolnego zestawu programów nauczania i
         szkolnego zestawu podręczników
    10) odpracowanie dni określonych w organizacji roku szkolnego.  
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
      1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu
          zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  
      2) projekt planu finansowego Zespołu,
      3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń,
          nagród i innych wyróżnień,  
      4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom
          stałych prac i zadań w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 
          dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
          opiekuńczych,
     5)  kwalifikowanie uczniów przez dyrektora Zespołu do udziału w
          zajęciach rewalidacyjnych,
5 a. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Rada Pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
7. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.
8. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.


§ 7

1.W szkołach wchodzących w skład Zespołu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rady Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu mogą porozumiewać się ze sobą lub tworzyć jedną wspólną Radę Rodziców.
2.W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach  przeprowadzonych na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym przez zebranie rodziców danego oddziału
3.W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w  którym określa w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych  oraz do Rady Rodziców.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w  porozumieniu z Radą Pedagogiczną, zawartym w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki:
a) obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i   rodziców,
2)opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
3)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu lub jednej ze szkół wchodzącej w jego skład,
4)opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły,
5)opiniowanie szkolnego zestawu programów  nauczania, w tym programów autorskich opracowanych przez nauczycieli,
6)reprezentowanie interesów rodziców wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu,
7)współdziałanie z Zespołem w realizacji zadań edukacyjnych,  profilaktycznych i opiekuńczych,
8)występowanie do Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu,
9) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
6.  Rada Rodziców współdziała z innymi organami Zespołu.
7. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
 

§ 8

1. W Zespole może działać Rada Zespołu.
2. Powstanie Rady Zespołu organizuje Dyrektor Zespołu na wniosek Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
3. W skład Rady Zespołu, która powinna liczyć co najmniej 6 osób wchodzą w równej liczbie:
       1)  nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
        2)  rodzice wybrani przez ogół rodziców.
4. Kadencja Rady Zespołu trwa 3 lata z zastrzeżeniem możliwości corocznej zmiany 1/3 składu Rady na wniosek co najmniej 2/3 składu Rady.
5. Rada Zespołu uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
6. Rada Zespołu uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu, a także:
1) uchwala Statut Zespołu,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Zespołu i opiniuje plan finansowy Zespołu,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, jego Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole,
4) opiniuje plan pracy Zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Zespołu,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację Zespołu i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Zespół oraz do wojewódzkiej rady oświatowej w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych.
7. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych środków.


§ 9

1. Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” tworzą uczniowie Zespołu. Do kompetencji Samorządu należy w szczególności:
1) opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki i szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników,
2) reprezentowanie interesów uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu,
3) występowanie do pozostałych organów Zespołu z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach Zespołu, a przede wszystkim dotyczących realizacji praw uczniów.
2. Samorząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.


§ 10

1. Każdy organ Zespołu ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo określonych w Statucie Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu oraz przedstawiciele organów Zespołu wymieniają informacje istotne dla wypełniania zadań statutowych Zespołu oraz organizacji jego pracy.


§ 11

1. Dla rozstrzygania sporów powstałych między uczniami, ich rodzicami lub nauczycielami, Rada Pedagogiczna może powołać „zespół negocjacyjny” w składzie uzależnionym od stron i typu konfliktu.
2. W toku rozwiązywania konfliktu obowiązuje zasada negocjacji opierająca się na wzajemnym poszanowaniu.
3. Przebieg dyskusji w „zespole negocjacyjnym” podlega protokołowaniu. Wnioski powinny określać zobowiązania przyjęte do realizacji przez strony konfliktu.
4. Protokoły z przebiegu negocjacji w „zespole negocjacyjnym” pozostają w  dokumentacji Zespołu przynajmniej przez okres jednego roku, w ciągu którego mogą być udostępnione stronom konfliktu, uczestnikom „zespołu negocjacyjnego”, przedstawicielom organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
5. Każda ze stron konfliktu może wnieść do Dyrektora Zespołu w terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji odwołanie od zobowiązań, ustalonych przez „grupę wsparcia”.ROZDZIAŁ  IV
ORGANIZACJA  ZESPOŁU

§ 12

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 13

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu.
2. Arkusz organizacji Zespołu opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia Dyrektor na podstawie planów nauczania  w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole jest oddział złożony z uczniów.
2. Liczba uczniów w oddziale w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności wynosi:
     1) 10 – 16 - w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
         stopniu lekkim,
     2) 6 – 8 - w oddziale dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w
         stopniu umiarkowanym i znacznym,
     3) 2 – 4 - w oddziale dla uczniów autyzmem i niepełnosprawnościami
         sprzężonymi.
3. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale określoną w ust. 2 można obniżyć o 2.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Zespół, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.
5. W szczególnie trudnej sytuacji demograficznej lub uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, w szczególności tych, którym wydłużono edukację oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.


§ 15

1. Podstawową formą pracy Szkoły Podstawowej, Szkole Przysposabiającej do pracy i Gimnazjum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i zajęcia edukacyjno – terapeutyczne.
2. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut.
3. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne mogą odbywać się w formie  jednostek lekcyjnych trwających 45 minut.
4. Między zajęciami organizowane są przerwy rekreacyjne oraz przerwa śniadaniowa i obiadowa. Przynajmniej jedna przerwa trwa 15 minut.
5. Na I etapie edukacyjnym kształcenie ma charakter zintegrowany. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel (nauczyciele) według ustalonego przez siebie planu, uwzględniając w szczególności:
1) dostosowanie czasu zajęć i przerw do aktywności uczniów,
2) zachowanie ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności uczniów,
3) realizację zajęć ruchowych, najlepiej w każdym dniu, w tygodniowym łącznym wymiarze nie mniejszym niż określają to przepisy szczegółowe.
6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek lub za zgodą rodziców uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym mogą oni uczęszczać do oddziału dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, pod warunkiem opracowania dla tych uczniów indywidualnych programów    edukacyjno-terapeutycznych na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu, podjętej po zasięgnięciu opinii psychologa szkolnego i zespołu nauczycielskiego nauczycieli uczących w oddziale do którego  uczeń dotychczas uczęszczał.
7. Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, a w szczególności zajęcia z informatyki, techniki, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, języka obcego organizuje się z podziałem na grupy z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 16

1.Dyrektor Zespołu może w miarę posiadanych możliwości organizować uczestnictwo ucznia objętego nauczaniem indywidualnym w życiu Zespołu, z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wymagań określonych w ust. 2.
2.Udział ucznia objętego nauczaniem indywidualnym w wybranych zajęciach, o których mowa w ust. 1 wymaga:
1) pisemnego wniosku rodzica lub wyrażonej jego podpisem akceptacji tygodniowego planu zajęć, umieszczonego w dzienniku zajęć nauczania indywidualnego,
2)pisemnej zgody nauczycieli realizujących zajęcia z udziałem tego ucznia,
3)zapewnienia mu opieki i bezpiecznych warunków do spędzania przerw przez nauczycieli realizujących to nauczanie.
3.Dyrektor Zespołu może wyznaczyć w czasie roku szkolnego inne miejsce i czas realizacji nauczania indywidualnego niż określone w tygodniowym rozkładzie zajęć, w szczególności w następujących przypadkach:
1)nieusprawiedliwionych lub niedostatecznie uzasadnionych nieobecności ucznia na zajęciach organizowanych w Zespole,
2)zmian w zakresie możliwości psychofizycznych i stanu zdrowia ucznia,
3)wniosku rodzica lub nauczyciela (nauczycieli) realizujących to nauczanie,
4)konieczności dostosowania warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia objętego tym nauczaniem oraz innych uczniów uczęszczających do Zespołu.
4. Szczegółowe zasady organizacji nauczania indywidualnego określają odrębne przepisy.


§ 17

1. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.
2. W uzasadnionych przypadkach, poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być przeprowadzane na terenie innych jednostek organizacyjnych przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
3. Podstawową formą pracy Zasadniczej Szkoły Zawodowej są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone systemem klasowo – lekcyjnym.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłużej niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 18

1. Szkoła Zawodowa realizuje praktyczną naukę zawodu na bazie własnego zaplecza technicznego oraz współpracujących ze szkołą przedsiębiorstw.
2. Odbywanie praktycznej nauki zawodu jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Praktyczną naukę zawodu prowadzą nauczyciele zawodu lub instruktorzy, będący pracownikami przedsiębiorstw, w których ta nauka jest realizowana.
4. W okresie odbywania praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach uczniowie są zobowiązani stosować się do obowiązującego w nich porządku i regulaminu.
5. Uczniowie na początku każdego roku szkolnego odbywają obowiązkowe szkolenie w zakresie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, obowiązujących w czasie odbywania praktycznej nauki zawodu.
6. Okres prowadzenia praktycznej nauki zawodu w cyklu nauczania oraz rodzaje i zakres zdobywanych umiejętności określają ramowe plany nauczania.
7. Przebieg realizacji programu praktycznej nauki zawodu podlega udokumentowaniu w dokumentacji przebiegu nauczania. Zasady prowadzenia tej dokumentacji określają odrębne przepisy.
8. Szczegółowe zasady organizowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu określają odrębne przepisy   

§ 19

Organizację stałych zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


§ 20

1. Naukę religii dla uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia organizuje się na życzenie ich rodziców (opiekunów prawnych).
2. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wychowania do życia w rodzinie za zgodą rodziców (opiekunów prawnych), po zaakceptowaniu przez nich programu nauczania tego przedmiotu.
3. Zajęcia pozalekcyjne organizuje się jako zajęcia dodatkowe i nie obowiązkowe dla uczniów, do udziału w których są oni kwalifikowani po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów prawnych). Liczebność uczestników na tych zajęciach wynosi – od 8 do 16 uczniów.
4. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustalić inną liczbę uczestników niż określona w ust. 9.

§ 21

1. W porozumieniu z organem prowadzącym Zespół może organizować zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 
2. Szczegółowe zasady organizacji zajęć, o których mowa  w ust. 1 określają odrębne przepisy. 


POMOC  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  I  REWALIDACYJNA

§ 22

1. Zespół organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną i rewalidacyjną, która może być udzielana na wniosek:
1) ucznia,
2) rodzica,
3) nauczyciela przedmiotu i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne, o których mowa w ust. 2,
4) pedagoga,
5) psychologa,
6) poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i rewalidacyjna w Zespole zależnie od potrzeb rozwojowych uczniów może być organizowana w szczególności w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych (usprawniania technik szkolnych), korekty wad postawy, socjoterapeutycznych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2)  zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
3)  zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców,
4)  porad dla uczniów,
5)  porad, konsultacji, warsztatów dla uczniów i nauczycieli. 
3. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Zespołu na podstawie rozpoznania potrzeb i zaburzeń rozwojowych ucznia oraz opóźnień w uzyskiwaniu określonych osiągnięć edukacyjnych. Dla uczniów z zaburzeniami     zachowania należy w szkolnym planie uwzględnić zajęcia socjoterapeutyczne.
4. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi i psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.
5. Zajęcia wymienione w ust. 2 pkt 1, 2, 3 organizuje się jako zajęcia stałe w tygodniowym rozkładzie zajęć uczniów, z zastrzeżeniem, że ich liczebność powinna wynosić:
1) na zajęciach logopedycznych – od 2 do 4 uczniów,
2) na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, z zakresu arteterapii oraz usprawniania wspomaganego komputerowo – od 4 do 8 uczniów,
3) na zajęciach socjoterapeutycznych oraz innych zajęciach o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne – od 3 do 10 uczniów,
4) na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, usprawniania technik szkolnych   – od 2 do 5 uczniów,
5)na zajęciach gimnastyki korekcyjnej – od 2 do 8 uczniów,
6)  na zajęciach psychoedukacyjnych – od 2 uczestników,

6. O zmniejszeniu ilości uczestników zajęć specjalistycznych i dydaktyczno – wyrównawczych decyduje Dyrektor Zespołu na podstawie wniosku wychowawcy lub nauczyciela specjalisty, uwzględniając zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczestników zajęć określona w ust. 5. może być niższa. Zajęcia te mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.
8. Prowadzenie zajęć specjalistycznych i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dokumentuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 23

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów określa Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu.

§ 24

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w Zespole dłużej niż wymagają tego zajęcia obowiązkowe ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd, organizowany jest pobyt w świetlicy.
2. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza świetlicy liczy nie więcej wychowanków niż oddział klasowy (do 16 uczniów).
3. Zespół zapewnia uczniom możliwość i warunki spożycia co najmniej jednego  posiłku.
4. Odpłatność z tytułu korzystania z posiłków ustalana jest na dany rok szkolny przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
5. Uwzględnia się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej pomocy w zakresie wyżywienia.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin świetlicy.


§ 25

1. Zespół może prowadzić bibliotekę. Biblioteka stanowi pracownię służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Zespołu oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.
2. Do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece mają prawo uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu.
3. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać uprawnionym do tego osobom korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz przed ich rozpoczęciem i po zakończeniu.
4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) gromadzenie zbiorów biblioteki, dokonywanie ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,
2)  udostępnianie zbiorów biblioteki, w tym podręczników szkolnych,
3) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów związanych z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami,
4) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych, bibliograficznych i tekstowych oraz informowanie o nowych zasobach bibliotecznych,
5)  zabezpieczanie zbiorów przed zniszczeniem oraz dokonywanie bieżących napraw,
6) dokonywanie selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych oraz prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji,
7) współuczestniczenie w realizacji zajęć edukacyjnych, wychowawczych, w szczególności związanych z edukacją czytelniczą i medialną uczniów,
8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w szczególności z uwzględnieniem wycieczek do innych bibliotek,
9) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów, z uwzględnieniem posługiwania się technologią informacyjną oraz wykorzystania informacji z różnych źródeł,
10) przeprowadzanie analizy stanu czytelnictwa.
5. Udostępnianiem uczniom podręczników szkolnych i podręcznego księgozbioru oraz lektur szkolnych może dodatkowo zajmować się osoba wyznaczona przez Dyrektora Zespołu.§ 26

1. Zespół może organizować dowożenie uczniów na zajęcia obowiązkowe bądź pozalekcyjne z domu do szkoły.
2. Zespół może organizować odwożenie uczniów po zajęciach obowiązkowych bądź pozalekcyjnych ze szkoły do domu.
3. Zespół może organizować dowożenie uczniów objętych nauczaniem indywidualnym na terenie szkoły i uczestniczących w zajęciach integracyjnych z zespołem uczniowskim oraz organizować odwożenie uczniów po zakończonych zajęciach.
4. Opieka wychowawcza w czasie dowożenia i odwożenia uczniów może być sprawowana przez nauczycieli lub inne osoby pełnoletnie posiadające zdolności do czynności prawnych.
5. Do obowiązków osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad dowożonymi i odwożonymi uczniami należy:
1) odebranie od rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka z miejsca zamieszkania według dziennego rozkładu jazdy i doprowadzenie do pojazdu szkolnego,
2) pomoc przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsca oraz dopilnowanie ładu i porządku w pojeździe (opiekun wsiada ostatni),
3) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy,
4) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów podczas przejazdu,
5) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu i przejścia do szkoły lub domu.
6. Poza przewozami wymienionymi w ust. 1 i 2 Zespół może organizować przewóz uczniów:
1) na zajęcia obowiązkowe, pozalekcyjne odbywające się poza terenem Zespołu,
2) na imprezy odbywające się poza terenem Zespołu,
3) do gabinetu stomatologicznego lub innej placówki służby zdrowia w celu uzyskania pomocy medycznej.
7. Organizację, zasady finansowania oraz zasady sprawowania opieki wychowawczej podczas przewozów, o których mowa w ust. 1, 2, 3 oraz w ust.6 pkt 1, 2, określa na dany rok szkolny Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.


§ 27

Dla prawidłowej realizacji celów statutowych Zespół zapewnia odpowiednie warunki:
1) sale do zajęć lekcyjnych i edukacyjno – terapeutycznych,
2) pracownie do nauki zawodu,
3) salę gimnastyczną,
4) sale do terapii ruchowej,
5) gabinet medyczny,
6) gabinet do zajęć logopedycznych,
7) szatnię,
8) pracownię do zajęć z zakresu informatyki,
9) teren sportowo – rekreacyjny.
ROZDZIAŁ  V
INNOWACJA  PEDAGOGICZNA


§ 28

1.  Zasady organizowania działalności innowacyjnej i eksperymentalnej:
1) W Zespole mogą być podejmowane innowacje pedagogiczne i eksperymenty po ich zatwierdzeniu uchwałę Rady Pedagogicznej. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzania innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, Dyrektor Zespołu przekazuje Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu w terminie do dnia 31 marca poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
2) Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Zespół odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
3) Innowacje lub eksperymenty wymagające przyznania Zespołowi dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący Zespół zgody na finansowanie planowanych działań.
4) Innowacje nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły jaką stanowi Zespół.
5) Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.
6) Udział nauczycieli w innowacjach i eksperymentach jest dobrowolny.


§ 29

Zasady organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia:
1) pedagog i psycholog wspólnie opracowują plan pracy określający zadania związane z organizowaniem doradztwa zawodowego dla uczniów, rodziców, wychowawców klas, nauczycieli techniki oraz formy zajęć edukacyjnych, w szczególności wycieczek dydaktycznych w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia zawodowego,
2) psycholog szkolny prowadząc doradztwo zawodowe zasięga opinii nauczycieli na temat predyspozycji zawodowych uczniów,
3) pedagog szkolny gromadzi informacje o dostępnych formach kształcenia zawodowego prowadzonych przez placówki oświatowe, zakłady pracy, Cech Rzemiosł oraz inne podmioty,
4) psycholog szkolny prowadzi badania diagnostyczne uczniów klas trzecich gimnazjum – wyniki badań przekazuje wychowawcom, pedagogowi, rodzicom i uczniom.ROZDZIAŁ  VI
NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  ZESPOŁU

§ 30

1.W Zespole zatrudnia się:
1) pracowników pedagogicznych i innych specjalistów, zwanych dalej nauczycielami,
2) pracowników administracyjnych, ekonomicznych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1  określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora Zespołu.

§ 31

1. Nauczyciel Zespołu prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i rewalidacyjną oraz jest odpowiedzialny za jej jakość.
2. Nauczyciel Zespołu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece uczniów i wychowanków.

§ 32

1. Zakres czynności nauczycieli Zespołu obejmuje m. in.:
1) organizowanie i prowadzenie procesu edukacyjno – terapeutycznego i rewalidacyjnego w oparciu o pełną znajomość rozwoju dziecka i jego środowiska rodzinnego z uwzględnieniem ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz własnych obserwacji,
2) twórczą adaptację programu nauczania do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów,
3) prawidłową realizację wybranych programów nauczania lub usprawniania oraz dążenie do osiągnięcia w tym zakresie optymalnych wyników,
4) systematyczne i rzetelne przygotowanie i prowadzenie każdej z form procesu dydaktycznego i rewalidacyjnego ujętej w tygodniowym rozkładzie zajęć lub planie pracy Zespołu,
5) wykonywanie czynności związanych z opieką, urządzeniem, wystrojem powierzonych pomieszczeń szkolnych,
6) współdziałanie z rodzicami, przekazywanie rodzicom informacji o postępach i rozwoju ucznia,
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc pedagogiczną, psychologiczną i zdrowotną,
8) prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej,
9) pełnienie dyżurów podczas przerw między zajęciami zgodnie ze szczegółowym planem i regulaminem dyżurów,
10) realizowanie zadań określonych w programie rozwoju Z

drukuj ()

  • autor informacji: I.Pniewska
    data wytworzenia: 26.03.2008
  • opublikował: Iwona Pniewska
    data publikacji: 2008-03-26 19:13

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16781
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-26 19:13

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8070718
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-18 10:37

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl