Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”

Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, organizowanego w ramach projektu  „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano wyboru oferty  Ośrodka Kształcenia i Promocji „EDUKATOR” Paweł Szymański, Plac Tysiąclecia 22 a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-05 09:16

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2013-03-05 09:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-05 09:17

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ”

Numer ogłoszenia 40368-2013Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń
ogłasza przetarg nieograniczony
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
  „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ”
DLA 48 OSÓB BEZROBOTNYCH  W CZTERECH  GRUPACH SZKOLENIOWYCH
Pierwsza grupa - 12 0S0BOWA PLANOWANY TERMIN MARZEC/KWIECIEŃ 2013 r.
Druga grupa - 12 OSOBOWA PLANOWANY TERMIN KWIECIEŃ 2013 r.
Trzecia grupa – 12 OSOBOWA PLANOWANY TERMIN LIPIEC/SIERPIEŃ 2013 r.
Czwarta grupa – 12 OSOBOWA PLANOWANY TERMIN SIERPIEŃ 2013 r.
ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU.


.
Szkolenie organizowane w ramach projektu  „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sygnatura sprawy: CAZ-EFS-6.2-1/ISi/2013

1) nazwa (firmę) i adres zamawiającego;
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Szosa Rypińska 26
87-400 Golub-Dobrzyń
tel.: (056)-683-5231 do 33
fax:(056)-683-5230
www.pup-golub-dobrzyn.pl

osoba do kontaktu
Ewelina Sulińska  – koordynator projektu w PUP

2) określenie trybu zamówienia;
Przetarg nieograniczony – art. 39 – 46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz.759 ze zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 Ustawy {Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649).
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
www.pup-golub-dobrzyn.pl
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80500000-9        usługi szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”. Szkolenie organizowane dla 48 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy. Przewidziane są 4 grupy szkoleniowe
Pierwsza grupa - 12 0S0BOWA PLANOWANY TERMIN MARZEC/KWIECIEŃ 2013 r.
Druga grupa - 12 OSOBOWA PLANOWANY TERMIN KWIECIEŃ 2013 r.
Trzecia grupa – 12 OSOBOWA PLANOWANY TERMIN LIPIEC/SIERPIEŃ 2013 r.
Czwarta grupa – 12 OSOBOWA PLANOWANY TERMIN SIERPIEŃ 2013 r.
Terminy do uzgodnienia z PUP.
Szkolenie organizowane w ramach projektu  „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program minimum szkolenia:
•    Działalność gospodarcza- aspekty prawne
•    Działalność gospodarcza- aspekty ekonomiczne
•    Prawo pracy
•    Zasady tworzenia i opracowania  biznes planu/wniosku
•    Zajęcia warsztatowe obejmujące opracowanie wstępnej wersji wniosku  przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez każdego uczestnika szkolenia (obowiązkowe pisemne zaopiniowanie przez trenera każdego wniosku)
wymiar godzinowy – 40 godzin na każdą grupę dydaktyczną

Zamawiający żąda, aby szkolenie odbywało się na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. W  przypadku wskazania innego miejsca szkolenia Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować transport do i z miejsca szkolenia. Zamawiający wymaga, aby sala szkoleniowa, w której prowadzone będzie szkolenie była wyposażona w co najmniej 12 stanowisk komputerowych/laptopów z dostępem do Internetu.

Wymagania dla kandydatów na szkolenie:
- ukończona szkoła podstawowa
Kurs powinien być realizowany według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (45 minut zajęcia, 15 minut przerwa). W trakcie szkolenia instytucja szkoleniowa musi przeprowadzić ankietę wśród uczestników szkolenia służącej do jego oceny, a także zarejestrować szkolenie na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.info.pl
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca realizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego (warsztaty):
Pomieszczenia i miejsca (obiekt/obiekty – można wskazać więcej niż jeden obiekt, w którym/ych Wykonawca zamierzałby faktycznie umożliwić kursantom odbycie praktyki) do odbywania szkolenia muszą:
•być przystosowane do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia i spełniać wymogi bhp i ppoż;
•być wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; co najmniej 12 stanowisk komputerowych/laptopów z dostępem do internetu
•posiadać zaplecze socjalne (w każdym dniu szkolenia zapewniony serwis kawowy: kawa, herbata oraz napoje I susz konferencyjny) i sanitarne.
Wykonawca przedmiotowego szkolenia musi zapewnić uczestnikom:
•warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej w trakcie trwania szkolenia;
•każdemu z uczestników swobodne wykonywanie ćwiczeń praktycznych: co najmniej 12 stanowisk komputerowych/laptopów na cały okres trwania szkolenia, z dostępem do internetu
wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie zakresu zadań i czynności wykonywanych na stanowisku;
•w ramach kosztu szkolenia wszystkie niezbędne materiały i sprzęt potrzebny do realizacji zajęć praktycznych m.in.:
–każdy z uczestników musi mieć swobodny dostęp do urządzeń i maszyn potrzebnych do nauki zawodu w celu wykonywania ćwiczeń praktycznych;
•dla każdego uczestnika szkolenia materiały piśmiennicze: długopisy, zeszyty, itp.
-wykładowcy muszą używac języka wrażliwego na płeć
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia  zgodnie z § 75 ust 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1199 ze zm.). Uczestnicy szkolenia muszą również otrzymać zaświadczenia z LOGO EFS, POKL, symbolem UE i herbem województwa – oznakowanie zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.
6) termin wykonania zamówienia;
Pierwsza grupa - 12 0S0BOWA PLANOWANY TERMIN MARZEC/KWIECIEŃ 2013 r.
Druga grupa - 12 OSOBOWA PLANOWANY TERMIN KWIECIEŃ 2013 r.
Trzecia grupa – 12 OSOBOWA PLANOWANY TERMIN LIPIEC/SIERPIEŃ 2013 r.
Czwarta grupa – 12 OSOBOWA PLANOWANY TERMIN SIERPIEŃ 2013 r.
7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
1. Złożenie oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia

Dołączenie do oferty:
- programu szkolenia zawierającego nazwę, miejsce i zakres szkolenia-  zgodnie z oczekiwaniami
- informacji na temat czasu trwania i sposobu organizacji szkolenia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego
- informacji na temat wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia
- przedstawienie celów szkolenia
- planu nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej
- opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych
- wykazu literatury oraz środków dydaktycznych
- opisu sposobu sprawdzania efektów szkolenia
- wzoru ankiety służącej do oceny szkolenia
- wzorów zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
- informacji o zapewnieniu na szkoleniu warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
- zobowiązania do zamieszczenia informacji o rejestracji szkolenia na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.info.pl
- zobowiązania do zapewnienia uczestnikom szkolenia serwisu kawowego: kawa, herbata oraz napoje  i susz konferencyjny
będzie oznaczało, iż oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia- oferta spełnia warunki
Brak w ofercie jakiekolwiek z niżej wymienionych informacji:
- programu szkolenia zawierającego nazwę, miejsce i zakres szkolenia
- informacji na temat czasu trwania i sposobu organizacji szkolenia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego
- informacji na temat wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia
- przedstawienie celów szkolenia
- planu nauczania określającego tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej
- opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych
- wykazu literatury oraz środków dydaktycznych
- opisu sposobu sprawdzania efektów szkolenia
- wzoru ankiety służącej do oceny szkolenia
- wzorów zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
- informacji o zapewnieniu na szkoleniu warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
- zobowiązania do zamieszczenia informacji o rejestracji szkolenia na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.info.pl
- zobowiązania do zapewnienia uczestnikom szkolenia serwisu kawowego: kawa, herbata oraz napoje i susz konferencyjny
będzie oznaczał, że oferta nie zgodna z przedmiotem zamówienia – nie spełnia warunków.
2. Dołączony do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
dołączony do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru – spełnia
brak odpisu z właściwego rejestru lub odpis nie aktualny – nie spełnia
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
dołączony do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy– spełnia
brak odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy– nie spełnia
3. Dołączone do oferty, złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz 759 ze zm.). Do oferty proszę dołączyć pełne brzmienie art. 24 ust 1 i 2 zgodne z aktualnym stanem prawnym.
dołączone do oferty oświadczenie (w pełnym brzmieniu) złożone pod odpowiedzialnością karną o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 1,2 Ustawy PZP – spełnia
brak w/w oświadczenia lub oświadczenie w nieaktualnym brzmieniu ( nieaktualny stan prawny), skrócona/niepełna wersja oświadczenia, lub oświadczenie złożone bez odpowiedzialności karnej, nie podpisane, bądź podpisane przez nie uprawniony podmiot – nie spełnia
4. Dołączone do oferty, złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków wynikających z art. 22 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. u. Z 2010 Nr 113 poz 759 ze zm.). Do oferty proszę dołączyć pełne brzmienie art. 22 ust 1 zgodne z aktualnym stanem prawnym.
dołączone do oferty oświadczenie ( w pełnym brzmieniu) złożone pod odpowiedzialnością karną o spełnianiu przez Wykonawcę warunków wynikających z art. 22 ust 1 Ustawy PZP – spełnia
brak w/w oświadczenia lub oświadczenie w nieaktualnym brzmieniu ( nieaktualny stan prawny), skrócona/niepełna wersja oświadczenia lub oświadczenie złożone bez odpowiedzialności karnej, nie podpisane, bądź podpisane przez nie uprawniony podmiot – nie spełnia
5. Dołączony do oferty wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydany przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
dołączony do oferty wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydany przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej – spełnia
brak wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej – nie spełnia
6. Dysponowanie odpowiednią bazą szkoleniową: teoretyczną i praktyczną oraz kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje.(warunki lokalowe, , kadra dydaktyczna, warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne minimum 12 stanowisk komputerowych /laptopów z dostępem do Internetu
a) dołączenie do oferty opisowej informacji na temat warunków lokalowych (odpowiednia baza teoretyczna i praktyczna – co najmniej 12 stanowisk komputerowych / laptopów z dostępem od internetu) zgodnych z przepisami bhp i ppoż oraz załączenie wstępnych umów lub pisemnych oświadczeń właścicieli baz, w których przewidziane jest szkolenie (zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna), do użyczenia pomieszczeń po zawarciu umowy przez PUP z instytucją szkoleniową lub dokumentacji potwierdzającej własność obiektów szkoleniowych - spełnia
brak opisowej informacji na temat warunków lokalowych (odpowiednia baza teoretyczna i praktyczna) – nie spełnia
nie załączenie wstępnych umów bądź pisemnych oświadczeń właścicieli baz, w których przewidziane jest szkolenie (zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna), do użyczenia pomieszczeń po zawarciu umowy przez PUP z instytucją szkoleniową lub dokumentacji potwierdzającej własność obiektów szkoleniowych – nie spełnia
b) dołączenie do oferty wykazu koniecznego sprzętu(maszyny, urządzenia) jaki zostanie dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia z podaniem ilości sztuk – spełnia
brak dołączonego do oferty wykazu koniecznego sprzętu jaki zostanie dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia z podaniem ilości sztuk – nie spełnia
c) dołączenie do oferty wykazu konkretnej kadry dydaktycznej zaangażowanej do prowadzenia zajęć na w/w szkoleniu – dołączając CV wykładowców i informację o prowadzeniu przez nich szkoleń o tej tematyce w okresie ostatnich dwóch lat; – dokumentów potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia szkolenia i egzaminowania ( o ile odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) oraz pisemną zgodę osób przewidzianych do prowadzenia w/w szkolenia (zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej) - spełnia
brak wykazu konkretnej kadry dydaktycznej zaangażowanej do prowadzenia zajęć na w/w szkoleniu – bądź nie uwzględnienie w wykazie tylko kadry zaangażowanej w przedmiotowe szkolenie i podanie całej kadry dydaktycznej instytucji szkoleniowej – nie spełnia
brak CV wykładowców – nie spełnia
brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia szkolenia, egzaminowania (o ile są wymagane odrębnymi przepisami) – nie spełnia
brak pisemnej zgody osób przewidzianych do prowadzenia w/w szkolenia (zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej) - nie spełnia
7) Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
Kryteria oceny oferty.
1.Koszt szkolenia: waga kryterium - 60%
2.Program szkolenia: waga kryterium - 10%
3.Kwalifikacje kadry dydaktycznej oraz jej doświadczenie z dwóch ostatnich lat (24 miesięcy) w realizacji szkoleń o podobnej tematyce: waga kryterium - 10%
4.Baza lokalowa i wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne: waga kryterium - 20%
1.Koszt szkolenia – waga kryterium: 60 %.
Najwyższą liczbę punktów - 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia a każda następna według poniższego wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia = ----------------------------------- x waga kryterium
Cena oferty badanej
W kryterium koszt szkolenia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2.Program szkolenia – waga kryterium: 10 %.
Ocenie będzie podlegał załączony do oferty program szkolenia. Każdy członek komisji przetargowej może przyznać punkty w skali od 1 do 10 ocenianej oferty.
Liczba punktów oferty badanej = średnia arytmetyczna punktów nadanych przez członków komisji przetargowej.
W kryterium program szkolenia Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
3.Kwalifikacje kadry dydaktycznej – waga kryterium: 10 %.
Każdy zaproponowany przez wykonawcę wykładowca w badanej ofercie będzie podlegał ocenie w odniesieniu do następujących kryteriów:
a) Wykształcenie kadry wykładowej:
•wykształcenie zasadnicze zawodowe - 1 p-kt,
•wykształcenie średnie - 2 p-kty,
•wykształcenie wyższe – 3 punkty;
b)Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce dotyczącej przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia usługi:
•za każdy prowadzony kurs o tematyce dotyczącej przedmiotu zamówienia oceniany wykładowca otrzyma 1 punkt, przy czym maksymalnie można otrzymać 7 punktów.
Kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej będzie oceniane wg następującego wzoru:
                          suma punktów uzyskanych przez kadrę w badanej ofercie
Sposób obliczania KK = ----------------------------------------------------------
                                       liczba ocenianych wykładowców wskazana w badanej ofercie
W kryterium kwalifikacje kadry Wykonawca może uzyskać maksymalnie10 punktów.
4 Baza lokalowa i wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne – waga kryterium: 20 %
Przy ocenie będą brane pod uwagę:
a)Warunki lokalowe, zaplecze socjalne, rodzaj materiałów dydaktycznych, podręczników, pomocy naukowych, sprzętu wykorzystywanego do zajęć teoretycznych.
Za tę część kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punków.
b)Baza lokalowa i wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć praktycznych:
•rodzaj i ilość materiałów przeznaczonych dla uczestników szkolenia przy realizacji zajęć praktycznych
•sprzęt(urządzenia) przeznaczony dla uczestników szkolenia przy realizacji zajęć praktycznych - maksymalnie 10 punktów
Badana oferta będzie oceniana na tle pozostałych ofert.
Sposób obliczenia – średnia arytmetyczna punktów nadanych przez członków komisji.
W kryterium baza lokalowa i wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Wykonawca może uzyskać podczas badania i oceny oferty maksymalnie 100 punktów. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert;
Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, sekretariat. pokój nr 13, I piętro.

Termin składania ofert upływa dnia 14 luty 2013, o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi 14 luty 2013, o godz. 10:15 w siedzibie PUP, pok. nr 14.
11) termin związania ofertą;
Termin związania ofertą- 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


30.01.2013 r.
Beata Kremer
z-ca Dyrektora PUP

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-01-30 12:12

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 332968
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-05 09:18:07