Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

 

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń
ogłasza postępowanie na
dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek
 
Sygnatura sprawy: 12/2009
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamówienie publiczne od 14 000 do 206.000 euro
Kod CPV zamówienia (lub pozycji wiodącej): 30236000-2
Rodzaj zamówienia: Dostawa.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy zobowiązani są przedstawić dokumenty, o których mowa w p. 6.8 specyfikacji.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie następujących dokumentów:
1. Złożona oferta musi zawierać:
 • formularz ofertowy wg dołączonego do specyfikacji wzoru,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie później niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.
 • umowę spółki cywilnej jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy
 
Oświadczenia i dokumenty Zamawiający będzie oceniał na zasadzie „spełnia/nie spełnia"
 
 1. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 3. cena - 100 %
 4. Miejsce składania ofert: Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, sekretariat.
  Termin składania ofert upływa dnia: 17.12.2009 , o godz. 10:00
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2009, o godz. 10:15 w siedzibie PUP, pok. nr 14.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
  Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.
  Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 6. Przewiduje się składanie zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia
 7. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
 8. Beata Kremer - Tel: (0-56) 683-52-32  wew. 12
 9. Mariusz Zieliński - Tel: (0-56) 683-52-32 wew. 16
 10. Załączniki:
  -
  SIWZ
  -
  Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2009-11-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-24 18:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-01 19:18

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 
POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel.(56) 683-52-31 do 33, fax. 683-52-30
e-mail: togo@praca.gov.pl
Strona internetowa ogłoszenia przetargu: www.pup-golub-dobrzyn.pl  oraz bip starostwa: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl i portalu internetowym UZP: www.uzp.gov.pl
Strona internetowa Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup-golub-dobrzyn.pl  oraz bip starostwa: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jedn. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń:
„Prawo jazdy kat. B”
Szkolenia organizowane dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy posiadających gwarancję pracy. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych                             w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 80420000-4 (usługi szkoleniowe).
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego – Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu– pokój nr 6 u p. Iwony Rybackiej bądź pobrać ze strony internetowej : www.pup-golub-dobrzyn.pl oraz bip starostwa: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl lub na wniosek zainteresowanego SIWZ może być przesłany drogą pocztową, elektroniczną, faxem z potwierdzeniem faktu ich otrzymania.Oferty w zaklejonych i opieczętowanych firmową pieczątką wykonawcy kopertach z napisem
„OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZORGANIZOWANIE                                      I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRAWO JAZDY KAT. B”
należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu – pokój nr 13
do dnia 11.01.2010r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2010r. o godz. 10.15 w pokoju nr 14.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Przewidywany termin wykonania zamówienia od stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ponadto warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie    z wymaganiami SIWZ. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Nie zamierza się zawarcia umowy ramowej i nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz stosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonej oferty wraz                                    z dokumentami i oświadczeniami: wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22.1 oraz o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), informację na temat warunków lokalowych i wyposażeniu w sprzęt niezbędny do realizacji szkolenia, wykaz konkretnej kadry dydaktycznej zaangażowanej do prowadzenia zajęć na ww. szkoleniu – dołączając CV wykładowców i inne wymagane dokumenty. Ponadto wykonawca uczestniczący w postępowaniu zobowiązuje się zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia oraz zapewnić konieczny sprzęt, jaki powinien zostać dostarczony uczestnikom na czas trwania szkolenia.
Wykonawca zobowiązuje się zarejestrować szkolenie na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.info.pl
Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert
(szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia):
-          program szkolenia – od 0 do 30 pkt.
-          koszt szkolenia      – od 0 do 40 pkt.
-          zabezpieczenie techniczne szkolenia – od 0 do 15 pkt.
-          kwalifikacje kadry dydaktycznej                  – od 0 do 10 pkt.
-          uzyskane kwalifikacje i umiejętności po szkoleniu – od 0 do 5 pkt.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 2009-12-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-14 20:21

Pobierz:

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-12-14 20:21

« poprzednia strona   następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 84452
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-18 14:50