Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«grudzień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

im. ANNY WAZÓWNY

W GOLUBIU-DOBRZYNIU

ROZDZIAŁ I

§ 1

                        NAZWA  SZKOŁY  I INNE INFORMACJE O  SZKOLE.

                                                            

 1.   Nazwa szkoły:

      Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny

2.   Siedziba szkoły:

      87-400 Golub-Dobrzyń

      ul.PTTK 28

      tel.6835450(51,52)

3.  Typ szkoły:

    W skład  Zespołu  Szkół zwanego dalej „szkołą”wchodzą:

-          Trzyletnie liceum ogólnokształcące,

-          Trzyletnie  liceum profilowane,

-          Gimnazjum.

-          Szkoła policealna

4.   Organem zarządzającym szkołą jest dyrektor szkoły.

5.   Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu,

 a organem sprawującym nadzór pedagogiczny  Kujawsko-Pomorski

 Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

6. Szkoła jest szkołą  publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września

    1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz.425 z późniejszymi

    zmianami), która:

a)         zapewnia bezpłatne nauczanie zgodne z ramowymi planami nauczania,

b)         przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami

      o powszechnej dostępności nauki,

c)         zatrudnia  nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

d)         realizuje ustalone odpowiednimi przepisami:

-   podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego,

-   programy nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,

-   ramowe  plany nauczania.

e)         stosuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej  zasady oceniania,  

    klasyfikowania i promowania z uwzględnieniem:

   -  wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

-          zasad organizowania egzaminu maturalnego,

-          egzaminów z  przygotowania zawodowego w Policealnym Studium Zawodowym

-          zasad organizowania egzaminu gimnazjalnego,

-          oraz  egzaminów poprawkowych,

7. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z :

a)         biblioteki szkolnej,

b)         sali gimnastycznej,

c)         auli szkolnej,

d)         pracowni komputerowych,

e)         stołówki,

f)          gabinetu  pielęgniarki,

§ 2

    

1. Szkoła  jest jednostką budżetową.

2. W szkole mogą być tworzone środki specjalne.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

§ 3

1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych

    w odrębnych    przepisach.

§ 4

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy. 

ROZDZIAŁ II

                                                CELE I  ZADANIA  SZKOŁY

§ 5

   Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na

  jej podstawie , a  w szczególności:

-   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do  ukończenia szkoły

    i  uzyskania świadectwa, 

-   umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku       kształcenia,

-   kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

          określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów ,      

-   naucza i wychowuje w duchu uniwersalnych zasad etyki i tolerancji,      

-   wyrabia wrażliwość emocjonalną, estetyczną i ekologiczną,     

-   utrwala i rozwija nawyki dbania o zdrowie i własny rozwój fizyczny,   kształtuje sprawność fizyczną,      

-   sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz     do  możliwości  szkoły.

                                                              

§ 6

Szkoła realizuje statutowe cele i zapewnia uczniom zdobycie wysokiej kultury umysłowej oraz szerokiej i nowoczesnej wiedzy o :   

 -  trwałych wartościach kultury narodowej, jej związkach z kulturą europejską

        i  światową,   

-   świecie, przyrodzie, człowieku, społeczeństwie i cywilizacji,    

-   uniwersalnych wartościach etycznych, normach zachowań , o różnych systemach 

       wartości, państwie demokratycznym , prawach i powinnościach obywatelskich, 

       podstawach prawa i ekonomii.

                                                                 § 7

Szkoła     współtworzy     środowisko     wychowawcze     uczniów     zapewniając  

im w szczególności:  

-   kształtowanie prawości charakteru i dążeń , poszanowanie prawa i norm    społecznych , godności człowieka, a także osobistej wrażliwości, życzliwości,   rzetelności i odpowiedzialności, 

-   utrwalenie postaw tolerancji wobec różnorodności i odmienności przekonań

      i  zachowań oraz postaw negacji wobec przejawów zła,

-    przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu       o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.                                                 

                                                       

§ 8

 W procesie wychowania szkoła stosuje różnorodne środki w tym wzorce osobowe wybitnych Polaków.

§ 9

  Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej

 i religijnej.

§ 10

  Szkoła organizuje naukę religii katolickiej na życzenie rodziców oraz uczniów

 według następujących zasad:

-  religia jest przedmiotem nadobowiązkowym , jednak po złożeniu przez ucznia        deklaracji o uczęszczaniu na lekcje z tego przedmiotu , obecność na nich jest      obowiązkowa, -  uczeń pełnoletni może sam decydować o uczęszczaniu na te zajęcia.

§ 11

 Szkoła może organizować nauczanie religii innych wyznań lub etyki dla uczniów,

 którzy zadeklarują chęć uczęszczania na te zajęcia.

§ 12

1.  Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich organizując

     dodatkowe zajęcia dydaktyczne, koła przedmiotowe i zainteresowań, 

     udostępniając uczniom szkolne środki dydaktyczne oraz udzielając innych form

     pomocy.

2.         Dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkoła może wprowadzić indywidualne 

     programy i toki nauczania oraz umożliwić ukończenie liceum ogólnokształcącego

     w skróconym terminie.

3.         Uczniowie realizujący indywidualny tok nauczania mogą ubiegać się o przyjęcie

     na wyższe studia i studiować ucząc się jednocześnie w liceum. Zgodę na

     jednoczesne studiowanie wyraża dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

                                                     

                                                             § 13

 Szkoła zapewnia swoim uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną

 w ścisłym współdziałaniu rodziców, wychowawcy klasowego, pedagoga

 szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni

 specjalistycznych . W przypadkach koniecznych szkoła zachowuje poufność       

 działań pedagogicznych.

                                                            § 14

 1. Szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki podczas

     ich pobytu w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych 

     organizowanych przez szkołę i poza szkołą.

 2. Ciągłość opieki liczy się od momentu przyjścia ucznia do szkoły i trwa do chwili

     jej opuszczenia w danym dniu.

3.         Ciągłość opieki podczas zajęć organizowanych poza szkołą rozpoczyna się

     z chwilą zbiórki na te zajęcia i trwa do chwili ich zakończenia . Początek i koniec 

     tych zajęć mogą następować w innych miejscach niż szkoła .

4.         Opieka wychowawcza nauczycieli w szkole obejmuje lekcje i zajęcia

      pozalekcyjne, okres przed i po lekcjach oraz przerwy międzylekcyjne i jest

      prowadzona w formie dyżurów.

5.         Dyżury nauczycielskie prowadzi się na korytarzach , pomieszczeniach, w których

      znajdują się uczniowie podczas przerwy oraz na boisku szkolnym . Zasady

      pełnienia dyżurów oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela

      dyżurnego określa regulamin dyżurów uchwalany przez Radę Pedagogiczną.

6.         Nauczyciele wychowania fizycznego są zwolnieni z pełnienia dyżurów na

     korytarzach szkolnych , są natomiast zobowiązani do opieki nad młodzieżą

     przygotowującą się do zajęć i będącą bezpośrednio po zajęciach do momentu

     opuszczenia szatni wychowania fizycznego.

7.  W przypadku organizowania zajęć poza terenem szkoły nad bezpieczeństwem czuwa:

-          l opiekun  na 30 uczniów poruszających się na zajęciach pieszo lub korzystających 

      ze środków komunikacji w obrębie Golubia – Dobrzynia,

-    l opiekun na 15 osób podczas wycieczek poza Golub – Dobrzyń,

-    l opiekun na 10 osób w czasie imprez i form turystyki kwalifikowanej.

8.         Gdy z grupą uczniów jest więcej niż jeden opiekun , wyznacza się kierownika

      grupy.

9.         Opiekunem grupy uczniów podczas wyjść i wyjazdów poza teren szkoły mogą

      być nauczyciele lub inne osoby dorosłe nie będące nauczycielami po uzyskaniu

      zgody dyrektora.

10.       Wszystkie zorganizowane wyjścia i wyjazdy grup uczniowskich poza teren

      szkoły muszą być rejestrowane w zeszycie wyjść .

11.       Szczegółowe zasady sprawowania opieki podczas wycieczek oraz na formach

      letniego i zimowego wypoczynku regulują odrębne  przepisy .

 12. Szkoła ubezpiecza swoich uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

       w  instytucji ubezpieczeniowej .

§ 15

1. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej szkoła udziela

    w miarę posiadanych środków budżetowych pomocy  materialnej w postaci:

- stypendium za wyniki w nauce,

- stypendium socjalne,

- bezpłatnych  posiłków w stołówce szkolnej,

- zasiłków losowych.

2.  Powyższe świadczenia  uczniowie otrzymują na zasadach określonych

      w odrębnych przepisach.

 

§ 16

1.         Szczególną opieką szkoła otacza uczniów niepełnosprawnych organizując dla nich odpowiednią pomoc w poruszaniu się po budynku szkolnym oraz formy zajęć umożliwiające pobieranie nauki na wymaganym poziomie .

2 . Wychowawcy klas przy współudziale pedagoga szkolnego , lekarza i rodziców

     organizują odpowiednie formy opieki nad uczniami  mającymi trudności w nauce .

§ 17

1.         Każdy oddział powierza się opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 

     prowadzącego w nim zajęcia edukacyjne.

2.         W miarę możliwości organizacyjnych szkoły,  w celu zapewnienia ciągłości

i skuteczności pracy wychowawczej,  wychowawca prowadzi powierzony oddział  

     w  ciągu całego etapu  edukacyjnego.

3.  Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

     - z urzędu,

     - na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

     - na pisemny wniosek co najmniej 2/3 uczniów danego oddziału oraz ich 

       rodziców.

4          O decyzji podjętej w sprawie zmiany wychowawcy oddziału dyrektor informuje

      wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

5.  Decyzja dyrektora wymaga zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

6.  Zadania wychowawcy określają  dalsze postanowienia Statutu.

7.         Jeśli wniosek rodziców zostanie rozpatrzony negatywnie , mogą oni odwołać się

     poprzez Radę Rodziców do Rady Pedagogicznej.

8.  Rada Rodziców może zlecić dyrektorowi ponowne rozpatrzenie wniosku .

9.         Ponowne rozpatrzenie wniosku odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

     Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna .

ROZDZIAŁ III

§ 18

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

1.         Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na

      rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu wiedzy i postępów w opanowywaniu

      przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych

      wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2.         Szczegółowe cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują

     Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz Przedmiotowe Systemy Oceniania.

3.   Na początku roku szkolnego uczniowie i jego rodzice informowani są:

      -  przez wychowawcę o obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

         i  Wewnątrzszkolnych  Kryteriach  Oceny z Zachowania,

      -  przez nauczyciela o wymaganiach edukacyjnych i sposobach oceniania ujętych

         w  przedmiotowym systemie Oceniania.

4.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

5.  Zasady klasyfikowania i promowania ucznia /słuchacza określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IV

§ 19

ORGANA SZKOŁY

 1.  Organami szkoły są:

      -  Dyrektor  Szkoły,

      -  Rada  Pedagogiczna,

      -  Rada Programowa Studium

      -  Rada Rodziców Zespołu Szkół,

      -  Samorząd Uczniowski.

2.   Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych

      kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

3.         Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania

      decyzji w granicach swoich kompetencji.

§ 20

DYREKTOR SZKOŁY

1.         Funkcję Dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący 

      szkołę na zasadach określonych w ustawie.

2.  Do obowiązków Dyrektora należy:

-    kierowanie bieżącą działalnością szkoły i reprezentowaniem jej na zewnątrz,

-          sprawowanie opieki nad uczniami,

-          stwarzanie im warunków do harmonijnego  rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

-          sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych

     w szkole,

-   sprawowanie kontroli nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

-   przewodzenie Radzie Pedagogicznej, prowadzenie i przygotowywanie jej zebrań

    oraz przedstawienie (co najmniej dwa razy do roku) ogólnych wniosków

    wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji

    o działalności szkoły,

-   realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji,

-   owierzanie stanowisk kierowniczych w Szkole po zasięgnięciu opinii organu 

    prowadzącego i Rady Pedagogicznej,

-   ustalanie oceny pracy nauczycieli  oraz objęcie opieką nauczycieli

    rozpoczynających pracę w szkole,

-   przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji

    i promocji uczniów,

-   przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej na podstawie decyzji komisji

    rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,

-   decydowanie o przyjęciu do klas programowo wyższych ,

-   przygotowanie projektów planów pracy szkoły,

-   opracowanie arkusza organizacji  szkoły,

-  ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

-  sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

-  zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Dyrektor decyduje w sprawach:

-          skreślania ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

-    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

-          przyznawania nagród dyrektora oraz  wymierzania kar porządkowych

      nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

-          występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla

      nauczycieli i innych pracowników szkoły ( po zasięgnięciu opinii  Rady

      Pedagogicznej),

-    ustalania planu urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami.

4. Dyrektor ma prawo do:

-   wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami,

-   uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Rodziców,

-   zobowiązania nauczycieli do wykonywania w okresie ferii , w czasie nie dłuższym niż

    7 dni, następujących czynności:

    a) przeprowadzania egzaminów,

    b) prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego,

    c) rekrutacją do klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

5. Dyrektor Szkoły  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą

     Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem  Uczniowskim i rodzicami.

6. Dyrektor szkoły powołuje zgodnie z ustawą    wicedyrektora szkoły, któremu

    przekazuje zakres obowiązków i kompetencji.

7. Do kompetencji wicedyrektora szkoły należy:

-          kierowanie bieżącą działalnością wychowawczą, opiekuńczą w tym planowanie

     pracy w  tej dziedzinie,

-    sprawowanie   nadzoru   pedagogicznego   nad   wyznaczoną  przez   dyrektora  

     grupą  nauczycieli,

-          organizowanie opieki nad uczniami, współdziałanie z Radą Samorządu

      Uczniowskiego, rodzicami, związkami młodzieży i stowarzyszeniami

      działającymi w szkole,

-          organizowanie wewnętrznej pracy szkoły, w tym przygotowywanie projektów

      przydziału godzin lekcyjnych, zajęć dodatkowych i imprez, organizowanie

      zastępstw, układanie planu dyżurów nauczycielskich i udział w pracach komisji

     układającej plan lekcji i innych pracach legislacyjnych,

-    czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy uczniów i nauczycieli,

-    kierowanie pracami zespołu wychowawczego,

-    wykonywanie   innych   zadań   wynikających   z  potrzeb   kierowania   szkołą,  

      w  tym   przejmowania wszystkich kompetencji dyrektora w przypadku jego 

     nieobecności w  pracy.

8.         Kompetencje wicedyrektora ustala i zmienia Rada Pedagogiczna na wniosek

      dyrektora.

§ 21

RADA PEDAGOGICZNA

1.         Radę Pedagogiczną Szkoły tworzą i biorą w jej posiedzeniach pracownicy

      pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

2.         Rada Pedagogiczna działa na podstawie własnego regulaminu, a jej posiedzenia są

      protokołowane .

3.         W posiedzeniu Rady Pedagogicznej  mogą brać udział zaproszeni przez 

      przewodniczącego goście.

4.  Rada Pedagogiczna:

-    zatwierdza plan pracy szkoły,

-    zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

-          podejmuje decyzje w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

     w szkole,

-   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-   podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów.

5.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

-    organizację pracy w szkole (tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

     i pozalekcyjnych),

-    projekt planu finansowego szkoły,

-    wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom nagród , odznaczeń i wyróżnień,

-    projekt statutu szkoły albo jego zmian,

-          propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac

      i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

6.         Rada Pedagogiczna  może wystąpić  z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę

      o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej  

      funkcji kierowniczej w szkole.

7.         Uchwały Rady  Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów

      w  obecności co najmniej 2/3 jej członków.

8.         Członkowie Rady Pedagogicznej  są zobowiązani do nieujawniania  spraw,

     które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych

     pracowników szkoły.

§ 22

RADA PROGRAMOWA  STUDIUM

1.         Radę Programową Studium  tworzą nauczyciele uczący w Policealnym Studium

      Zawodowym.

§ 23

RADA RODZICÓW

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców  uczniów.

2.         Zasady tworzenia Rady Rodziców oraz jego działania ustalają rodzice na zebraniu

     rodziców.

3. Rada Rodziców jest ciałem niezależnym od innych organów szkoły.

4. Rada Rodziców uchwala swój regulamin.

5. Do kompetencji Rady rodziców należy:

-   opiniowanie ważnych dla szkoły decyzji,

-   opiniowanie projektu statutu oraz projektu zmian w statucie szkoły,

-   reprezentowanie interesu rodziców wobec Rady Pedagogicznej,

-   występowanie do dyrektora w sprawie organizacji lekcji, przerw, zajęć

    pozalekcyjnych, form opieki, wyboru  wychowawcy  klasy  itp.

6. Rada Rodziców gromadzi fundusze, którymi samodzielnie dysponuje.

    Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

7. Regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik do statutu.

§ 24

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.         W szkole działają  Samorządy Uczniowskie.

-          Gimnazjum,

-          Liceum,

-          Studium.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie danego typu szkoły  wchodzącej w skład Zespołu

    Szkół

3.Organy Samorządu wybierane są zgodnie z regulaminem  samorządu stanowiącym 

   załącznik do statutu.

4.Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5.Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej  oraz

   Dyrektorowi wnioski i   opinie   we   wszystkich   sprawach   szkoły,   a   w  

   szczególności   dotyczących   realizacji  podstawowych praw uczniowskich:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

   wymaganiami,

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

- prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie odpowiednich

  propozycji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania

  własnych potrzeb,

- prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, akceptowanej przez dyrektora 

   szkoły,

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej

  zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego,

-  prawo do prowadzenia drobnej działalności gospodarczej / np. sklepik szkolny/.

ROZDZIAŁ V

§ 25

ORGANIZACJA SZKOŁY

     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw

     świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

     organizacji roku szkolnego. Rodzice oraz uczniowie są informowani o tym

     na  początku roku szkolnego. Ustala się  dwa semestry roku szkolnego w terminie

     przyjętym w Wewnątrzszkolnym  Systemie  Oceniania.

§ 26

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

    określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora.

    Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów,

    którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

    przedmiotów obowiązkowych określonych ramowym planem nauczania zgodnym

    z odpowiednimi podstawami  programowymi.

3.  W gimnazjum i liceum przeciętna liczba uczniów w klasie powinna  wynosić od

    25 do 35 uczniów.

4.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-

     - wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora

      na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, z uwzględnieniem

      zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

5.  Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone

      w systemie klasowo-lekcyjnym.

6.         Lekcja trwa 45 minut.

7.         Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego

     może na drodze uchwały ustalić inny czas trwania lekcji lub wprowadzić inne

     formy organizacji procesu dydaktycznego,  nie może jednak  prowadzić  do 

     zwiększenia zatrudnienia nauczycieli  i wydłużenia tygodniowego czasu nauki

     ucznia.

8.         Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się w klasopracowniach, bibliotece i w

      obiektach sportowych.

9.         Pomieszczenia i obiekty muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy

      szkolnej.

10.       Niektóre zajęcia obowiązkowe np. języki obce, informatyka  i  inne

     nadobowiązkowe mogą być prowadzone  poza systemem klasowo-lekcyjnym,

     w  grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych. W przypadku

     prowadzenia zajęć z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów w grupach

     międzyoddziałowych tematy lekcji, oceny i frekwencja na zajęciach odnotowywane są

     w dodatkowych dziennikach, które stanowią dokument szkolny.

     Oceny uczniów, frekwencja przepisywane są do dzienników klasowych danego ucznia.

11.Zajęcia o których  mowa wyżej organizowane są w ramach posiadanych przez

     szkołę środków finansowych.

12.Na zajęciach z wychowania fizycznego następuje podział na grupy dziewcząt

      i  chłopców.

14. Organizację tych zajęć ustala dyrektor na wniosek uczniów po zatwierdzeniu

      przez Radę Pedagogiczną.

15.Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na

    praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między

    dyrektorem szkoły a szkołą wyższą w porozumieniu z nauczycielami -opiekunami

    praktykantów.

§ 27

BIBLIOTEKA SZKOLNA I CZYTELNIA

1.         Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i  zainteresowań uczniów, zadań

      dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,

      popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej i w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.         Z biblioteki  i czytelni  mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i inni  pracownicy

      szkoły.

3.   Biblioteka  szkolna umożliwia:

- gromadzenie, przechowywanie i konserwację zbiorów bibliotecznych,

- korzystanie z księgozbioru podręcznego w czytelni,

- wypożyczanie zbiorów na zewnątrz biblioteki,

- opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,

- prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego  w oddziałach.

4.   Biblioteka i czytelnia czynne są w każdym dniu zajęć szkolnych.

5.   Godziny pracy biblioteki i czytelni dostosowane są do tygodniowego rozkładu

      zajęć umożliwiając dostęp do  ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RP
  data wytworzenia: 2007-06-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-10 14:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-10 15:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34923
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-10 15:45