Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

(56) 683 53 80, 81 wew. 53, 92

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, Hanna Kończalska, II piętro, pok. S22, konczalska@golub-dobrzyn.com.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, Łukasz Mazurkiewicz, II piętro, pok. S22, l.mazurkiewicz@golub-dobrzyn.com.pl

II. Zadania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych:

1.  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także związane z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych UE, innych zewnętrznych instrumentów finansowych oraz polityką rozwoju.

2. Do podstawowych zadań  Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych należy:

1) przeprowadzenie według procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlano-remontowe, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego itp., przypisanym do realizacji Wydziałom Starostwa i powiatowym jednostkom organizacyjnym, a w szczególności:

a) przygotowywanie dokumentacji celem ogłaszania przetargów (opisu przedmiotu zamówienia dokonuje stanowisko merytoryczne),

b) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,

d) udział w pracach komisji przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej komisji,

e) udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą,

f) sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne;

2) opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji lub publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w ciągu 12 miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielanie takich zamówień;

3) prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się;

5) koordynacja udzielania zamówień publicznych w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych;

6) prowadzenie czynności kontrolnych nad postępowaniami prowadzonymi przez Wydziały Starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne pod względem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro i określenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych powyżej 30.000 euro;

7) prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych;

8) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorów postępowania w sprawach  zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się;

9) wyszukiwanie i gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych;

10) pozyskiwanie środków, realizacja i rozliczanie projektów nieinwestycyjnych (miękkich) współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programów krajowych i regionalnych przypisanych do realizacji Starostwu;

11) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych;

12) przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, w tym w miarę potrzeb:

a) powoływanie zespołów do opiniowania i pomocy w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wymagających współdziałania z innymi Wydziałami Starostwa,

b) koordynacja i sprawowanie nadzoru nad pracami powoływanych zespołów;

13) koordynacja i nadzór  nad sporządzaniem strategicznych dokumentów dotyczących polityki rozwoju Powiatu;

14) sporządzanie w miarę potrzeb sprawozdań na temat stanu realizacji strategii rozwoju obszaru społeczno-gospodarczego w zakresie dotyczącym Powiatu, przedstawianie zagrożeń w jej realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji;

15) prowadzenie inwentaryzacji i kontroli majątku, a w szczególności:

a) kwalifikowanie środków trwałych pod względem wartościowo-ilościowym lub wyłącznie ilościowym,

b) prowadzenie ewidencji wyposażenia w postaci ksiąg  inwentarzowych w formie elektronicznej od wartości 200,00 zł,

c) prowadzenie ewidencji środków trwałych w użyczeniu i dzierżawionych,

d) uzgadnianie ksiąg inwentarzowych,

e) sporządzanie rocznych planów inwentaryzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganych prawem sprawozdań,

f) przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z planem oraz inwentaryzacji doraźnych,

g) ustalanie wyników inwentaryzacji oraz formułowanie wniosków dotyczących rozliczania różnic inwentaryzacyjnych po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,

h) wystawianie dowodów MT (zmiana miejsca użytkowania wyposażenia),

i) spisywanie z ewidencji składników majątkowych w wyniku szkód niezawinionych oraz na podstawie złożonych i zatwierdzonych wniosków o likwidację składników majątkowych, w oparciu o decyzję Starosty i Skarbnika,

j) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek,

k) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych,

l) przyjmowanie wniosków o likwidację składników majątku,

m) przyjmowanie zgłoszeń w sytuacji przemieszczenia składników majątku między użytkownikami lub jednostkami organizacyjnymi powiatu,

n) bieżące  uaktualnianie danych ewidencyjnych m.in. w oparciu o wyniki inwentaryzacji, protokoły kasacyjne i zgłoszenia przemieszczeń składników majątku,

o) coroczne uzgadnianie stanu ewidencji analitycznej z księgowością wg stanu na dzień 31 grudnia,

16) prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 384
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-28 20:33

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12863041
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 20:38

Stopka strony