Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«lipiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Aneks NR 1 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu

 

Podstawa prawna :

1. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)
 
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną art.2, pkt 5 (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)


Do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu dodaje się Rozdział XI w brzmieniu:

                                                            

Rozdział XI

Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

§ 95

Zadania Dyrektora:


1. przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań zespołu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania;

2.  koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym biorące udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

3.  ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach -  klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4.  ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

5.  ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;

6.  ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;

7.  wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

8.  zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

9.  ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji  szkolnego zestawu programów nauczania.


§ 96


Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
1. z wykorzystaniem:
• platformy MOCROSOFT TEAMS
•  materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
•  materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
•  materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
•  innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2.  przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3.  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4.  przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

                                                  
§ 97


Aktywności ucznia stanowiące podstawę do oceniania:

1. Potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem i samodzielna praca;
      .    udział w zajęciach on -line na platformie MICROSOFT TEAMS
• przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań,
• prezentacje;
• wypowiedź ucznia na forum;
• udział w dyskusjach on-line;
•  rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów
• testy on-line
• zdjęcia prac
• efekty pracy na różnych portalach społecznościowych pod kierunkiem nauczyciela.

2. Uczniowie, którzy nie podejmują prób uczestniczenia w zajęcia i nie wykazują się aktywnością- nie uzyskują oceny pozytywnej.

 3.     O pracach, które podlegają ocenie decydują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Zadania wskazane przez nauczyciela uczeń wykonuje , przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania prosi go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.

4. Szczegółowe kryteria oceniania ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

 5. Dopuszcza się możliwość zamieszczania dodatkowego materiału dla uczniów potrzebujących większej liczby ćwiczeń lub chętnych do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.
 
6.  Podstawowymi kanałami komunikacji pomiędzy nauczycielem rodzicami i uczniami jest e-mail oraz konsultacje on-line przy użyciu wybranego przez nauczyciela komunikatora.

                                                 


§ 61

Praca Rady Pedagogicznej:

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się on-line, za ich organizację oraz koordynację odpowiada Dyrektor placówki.

 2. Podczas posiedzeń on-line Rada Pedagogiczna może głosować, zatwierdzać wszelkie uchwały niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu edukacji.

 3. Zebrania Rady Pedagogicznej on-line odbywają się poprzez platformę MICROSOFT TEAMS lub inną aplikację, członkowie Rady Pedagogicznej głosują poprzez podniesienie ręki bądź poprzez odpowiedz ustną lub pisemną przesłaną drogą elektroniczną do dyrektora szkoły.

4. Rola wychowawcy jest kluczową w monitorowaniu pracy całego zespołu klasowego . Zobowiązany jest on do utrzymywania ścisłego kontaktu z nauczycielami uczącymi w jego  klasie oraz rodzicami jego wychowanków i przekazywania informacji zwrotnych Dyrektorowi szkoły.

5. Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej zawarte są w aneksie nr 1 do Regulaminu Rady Pedagogicznej.             

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Sokołowska
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Anita Sokołowska
  data publikacji: 2020-10-26 17:54
 • zmodyfikował: Anita Sokołowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-26 17:56

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-10-26 17:56 przez Anita Sokołowska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42098
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-26 17:56