Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«październik 2017»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
23456dzień: 78
91011dzień: 12131415
16171819dzień: 202122
23242526dzień: 272829
3031

Najbliższe wydarzenia

 • 2017-10-27 II Potyczki Wierszowane /zamek golubski/
 • 2017-11-11 XLII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy cz. Młodzieżowa /zamek golubski/
 • 2017-11-24 XLVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy cz. Przewodnicka /zamek golubski/
 • 2017-12-16 Spotkanie Chorągwi Husarskiej /zamek golubski/
 • 2017-12-31 Bal Sylwestrowy /zamek golubski/

Nawigacja

 • Menu przedmiotowe

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony
Przebieg postępowania
„Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu” w ramach konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2016-10-20 14:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2016-10-20
Data końca składania ofert: poniedziałek 2016-10-31 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

TI.041.6.2016.MarM                                                Golub-Dobrzyń, dnia 18.10.2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE 

Powiat Golubsko-Dobrzyński z siedzibą przy ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.);

1. Zamawiający:
Powiat Golubsko-Dobrzyński, adres: ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 503 005 43 68, REGON: 871118550

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu Studium Wykonalności wraz z tabelami i wyliczeniami do analizy finansowej i ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załączników dla projektu pn. „Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu” w ramach konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z wytycznymi do wyż. wym. konkursu.

Szczegółowy zakres:
1)    Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia analiz wykonalności, a na ich podstawie opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą popytu, wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załączników w ramach konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.


a)    Studium wykonalności 

W pierwszej fazie wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do określenia optymalnego zakresu projektu w konsultacji z Zamawiającym. Następnie na podstawie danych i dokumentów przeprowadzi analizy wykonalności w zakresie określonym poniżej. Wyniki analiz należy przedstawić w formie raportu, którym będzie dokument Studium Wykonalności zgodny z wytycznymi programowymi.
Głównym celem Studium Wykonalności (SW) będzie wskazanie zasadności realizacji projektu, w tym jego zgodność z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, optymalnej wysokości dotacji z EFRR, a także określenie czy zadanie możliwe jest do zrealizowania, biorąc pod uwagę wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu. 

Struktura studium i zakres musi odpowiadać wymogom określonym w ogłoszeniu o konkursie wraz z wszystkimi załącznikami określonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w szczególności: regulamin konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z instrukcją wypełniania załączników w zakresie Studium wykonalności oraz wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 oraz Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.), przy czym poszczególne opisy/punkty muszą być dostosowane do funkcjonalności Generatora Wniosków (GW), w szczególności odpowiadać instrukcji do GW.

Studium wykonalności będzie składało się zgodnie z wytycznymi z:
Sekcja A. Tytuł projektu
Sekcja B. Analiza instytucjonalna
B.1. Nazwa wnioskodawcy
B.2. Doświadczenie wnioskodawcy
Sekcja C. Identyfikacja projektu i opis celów projektu
C.1. Lokalizacja projektu 
C.2. Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu
C.3. Odniesienie do celu działania/poddziałania wskazanego w RPO WK-P na lata 2014-2020
C.4. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 
C.5. System zarządzania projektem 
C.6.Uwarunkowania prawne realizacji projektu
C.7. Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie
Sekcja D. Analiza finansowa projektu
D.1. Założenia do analizy finansowej
D.2. Analiza finansowa
Sekcja E. Analiza kosztów i korzyści
Sekcja F. Analiza ryzyka i wrażliwości (tylko dla dużych projektów)

b)    W ramach zadania należy opracować wniosek o dofinansowanie projektu. 
Wniosek należy opracować zgodnie z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6. społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (aktualnym na dzień oddania wniosku) stosując się do Instrukcji użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

c)    Wykonawca opracuje również załączniki do wniosku o dofinansowanie, których treść wynika ze Studium Wykonalności i samego wniosku, poza dokumentacją techniczną i decyzjami formalnymi.
Załączniki należy opracować zgodnie z dokumentami konkursowymi w szczególności z instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2)    Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej:
 – Wykonawca opracuje Studium Wykonalności w wersji elektronicznej, w formatach plików
.doc/ .docx oraz PDF.
 – Wykonawca opracuje Analizę finansową w arkuszach kalkulacyjnych (formaty plików
.xls/ .xlsx). Arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń.

Pozostałe zapisy istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

3.    Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego przedstawionym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (aktualna wersja na stronie: https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/).
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., Nr 380 z późn. zm.) i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy. 

4.    Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie studium wykonalności do 30.11.2016 r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wniosku o dofinansowanie i załączników 02.12.2016 r.

5. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty. Cena powinna zawierać między innymi koszty działań związanych z wykonaniem zamówienia (m.in. prowadzenia analiz), w tym zapewnienia personelu Wykonawcy zdolnego do realizacji przedmiotu Zamówienia w zadeklarowanym czasie.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia cen w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza. Cenę oferty należy podać osobno za całość zamówienia oraz w rozbiciu na poszczególne zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po odebraniu przez Zamawiającego każdego z zakresów przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.


6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposoby ich oceny
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki dotyczące:
a. Wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (lub wykonywaniu) w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch (2) usług w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zazmówienia. tj.: polegających na sporządzeniu analiz wykonalności, a na ich podstawie opracowaniu Studium Wykonalności wraz z analizą popytu, wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załączników dla projektu inwestycyjnego.
b. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami (Ekspertami):

1. Kierownik zespołu – osoba posiadająca:
 – minimum wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplowe w zakresie zarządzania projektami
 – minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika projektu lub równoważnym.

2. Specjalisty ds. analiz finansowych i ekonomicznych – osoba posiadająca:
 – minimum wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomii,
 – minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu analiz finansowych dla projektów,
 – wykonanie minimum dwóch (2) analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów infrastrukturalnych.

Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 6, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 6 lit. a. i b., dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda złożenia stosownych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu, tj.:
 – Wykazu wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w punkcie 6. lit a. niniejszego zapytania, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór wykazu usług stanowi załącznik do niniejszego zapytania).
Dodatkowo Wykonawca winien potwierdzić, że usługi, o których mowa powyżej, zostały wykonane należycie.
Jako dokument potwierdzający należyte wykonanie usług wykazanych w wykazie Wykonawca powinien przedstawić:
- poświadczenie (np. referencje),
- inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 – Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik do niniejszego zapytania).

7. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zapytania ofertowego, z podziałem na ceny brutto za wykonanie:
- Analiz wykonalności, a na ich podstawie opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą popytu
- Wniosku o dofinansowanie, 
- Załączników do Wniosku o dofinansowanie,
Podstawą oceny ofert będzie cena stanowiąca sumę poszczególnych zadań.
Waga kryetrium: Cena 100%.
Oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 100 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru:
Wp = (Cmin / Cb) x 100,
gdzie:
Wp – wartość punktowa w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena za wykonanie całości zamówienia brutto spośród ofert nie odrzuconych
Cb – cena za wykonanie całości zamówienia brutto oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów (najniższą ceną), która nie będzie podlegała odrzuceniu.

Cena powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia oraz być podana w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena ofertowa ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wymaga również podania cen cząstkowych, w rozbiciu na poszczególne zadania.


8. Informacje na temat zakresu wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane będzie wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

9. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a)    Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.
b)    Zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego oraz kanałów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
c)    Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych (w szczególności terminu realizacji zamówienia), gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią niniejszego zapytania.
d)    Zamawiający dopuszcza udzielenie wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonego w umowie zawartej z Wykonawcą. 
e)    Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
f)    Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.
g)    Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadania.

Zmiany umowy mogą następować jedynie w związku ze zmianami w wytycznych programowych i dokumentacji konkursowej.


10.    Miejsce, sposób i termin składania ofert:
10.1    Oferta musi zawierać:
a)    Wypełniony formularz ofertowy (zał. 1),
b)    Wypełniony wykaz usług (zał. Nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług,
c)    Wypełniony wykaz osób (zał. Nr 3)
d)    Podpisany projekt umowy (zał. Nr 4)
10.2    Ofertę należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 31.10.2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, Biuro podawcze – parter w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

Oferta
na wykonanie polegającej na przygotowaniu Studium Wykonalności wraz z tabelami i wyliczeniami do analizy finansowej i ekonomicznej, wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załączników dla projektu dla projektu pn. „Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-Dobrzyniu”– nie otwierać przed dniem 31.10.2016 r. godz. 10.00.

10.3    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.10.2016 r. o godz. 10.10
10.4    Oferty niekompletne lub złożone w innej formie niż wymagana forma określona w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie składania ofert zostaną uznane przez Zamawiającego za  nieważne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów.
10.5    Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania i zabezpieczenia koperty przez Wykonawcę.
10.6    Zamówienie będzie realizowane zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.


11.    Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)    posiadania wiedzy i doświadczenia: 
powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie robót budowlanych obiektów drogowych.
2)    dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.


12.  Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

Sprawy merytoryczne i proceduralne:
Martyna Malinowska – Inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu – tel. 56 683 53 80 

13. Klauzule dodatkowe 
1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu na niewystarczające środki finansowe.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Załączniki:
   1. Formularz ofertowy
   2. Wykaz usług
   3. Wykaz osób
   4. Projekt umowy
 

 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2016-10-20 14:36
Załączniki:
Informacja
data opublikowania zdarzenia: 2016-10-25 15:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA do zapytania ofertowego  z dnia 18.10.2016 r.

Zamawiający informuje, iż z powodu omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym z dnia 18.10.2016 r. usunięty został pkt. 11  dot. Opisu warunków udziału w postępowaniu.

Informujemy,  iż właściwy punkt opisujący warunki udziału w postępowaniu został umieszczony w pkt. 6 wyż.wym. zapytania ofertowego i Wykonawca  winien spełnić warunki w nim określone.

 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2016-10-25 15:03
[drukuj]

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7401256
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-20 14:04

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl