Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, fax 056 6835383.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych i materialów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny przedmiot zamówienia określony został w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ustawy o udzielenie Zamówienia moga ubiegać sie Wykonawcy, którzy :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)posiadaja niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)znajduja się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlegaja wykluczniu z postepowania, z godnie z art. 24 Ustawy
Ocena spelniania warunków udzialu w postepowaniu:
Ocena wg formuły spełnia/nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z formularzem ofertowym ( zał. Nr 3 SIWZ i tabelą nr 1 i/lub 2) następujące oświadczenia:
-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do skladania ofert,
- podpisane Oświadczenie oferenta ( zawarte w druku formularza ofertowego- zał. 3 do SIWZ).
Zaakceptowany i podpisany projekt umowy ( zal. nr 4)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golub-dobrzyn.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń (pok.14).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów biurowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny przedmiot określony został w załączniku nr 1 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.19.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów eksploatacyjnych komputerowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny przedmiot zamówienia określony został w zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Nowak
  data wytworzenia: 19.11.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-19 15:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-19 15:06

Nr OKRLZP.3421-6/07 Golub-Dobrzyń, 2007-12-06
OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

dot.: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.


Nr sprawy: OKRLZP.3421-6/07 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp 

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji w I i II  części zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Firma „NEO SYSTEM”
87-300 Brodnica
ul. Podgórna 80 B


Uzasadnienie wyboru:  oferta najkorzystniejsza cenowo.
Kryterium oceny wyboru oferty : cena  100%

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-06 12:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-06 12:17

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Cena ofertowa brutto

Liczba

otrzymanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

 „P&J”s.c. J.Klich,P.Pizuch

Owczary 62 k/Krakowa

32-088 Przybysławice

Biuro Handlowe

31-464 Kraków

ul. Chałupnika 14

 

 

 

I  cz.-   -----------    

II cz.-  26 730,00 zł

 

________

90,60 pkt.

2

PHU UNITED

Sebastian Neuman

Ul. Kusocińskiego 3

87-100 Toruń

 

I  cz. 22.977,30 zł

II cz. 32 477,36 zł

 

94,25 pkt

74,57 pkt

3

PARTNER XXI

Kleks Sp. J. Mieczysław Wójcik, Wiesław Wójcik

 

I cz.  21 786,49zł

II cz. 35 915,54 zł

99,40 pkt.

67,43 pkt.

 

4

UNISYSTEM Sp.j.

Babalski,Ciesielska,Mroczkowski

Ul. Bydgoska 104

87-100 Toruń

 

I cz. 30 408,86 zł

II cz.25 607, 62 zł

 

71.21 pkt.

94,57 pkt.

5

Firma Handlowa

„KOMAX 9”

10-416 Olsztyn

 

 

I cz.  ----------------

II.cz. 29 565,07 zł

 

_______

81,91 pkt.

6

„NEO- SYSTEM”

87-300 Brodnica

ul. Podgórna 80 b

I.cz. 21 655,52 zł

II.cz.24 218,10 zł

100 pkt.

100pkt.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-06 12:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-06 12:15

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp  Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

                                          Wojciech Kwiatkowski
                                      Starosta Golubsko-Dobrzyński
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-06 12:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2264
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-12-06 12:19

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965088
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony