Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych
Nr sprawy: OK.RL.ZP.3421-3/07
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych1,  Zarząd powiatu golubsko-dobrzyńskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
TABAL sp. j. Jan Kidaj, Mieczysław Daniel
adres:  20-468 Lublin, ul. Energetyków 14
Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo.
Ceny - w załącznikach Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp  Zamawiający  informuje ,że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego uczestnika postępowania.
ceny ofert, jak w złączniku.

 Starosta Golubsko-Dobrzyński

TABALsp.j. : 20-468 Lublin, ul Energetyków 14

ILOŚCI PODANE SĄ W SZTUKACH ( nie kompletach)

Lp.

rodzaj

Ilość

szt.

Cena jednostkowa brutto

 1

Tablice

zwyczajne samochodowe

jednorzędowe

i dwurzędowe

8.000szt.

23,62 zł

2

Tablice samochodowe indywidualne

    10 szt.

23,62 zł

3

Tablice samochodowe

tymczasowe

    60 szt.

23,62 zł

4

Tablice

samochodowe

zabytkowe

       2szt.

23,62 zł

5

Tablice zwyczajne motocyklowe

  450 szt.

21,76 zł

6

Tablice motocyklowe indywidualne

      2 szt.

21,76 zł

7

Tablice motocyklowe tymczasowe

      1 szt.

21,76 zł

8

Tablice motocyklowe zabytkowe

      1 szt.

21,76 zł

9

Tablice zwyczajne motorowerowe

 300 szt.

21,76 zł

10

Tablice  motorowerowe tymczasowe

     1 szt.

21,76 zł

TABLIX sp. z o o 05-220 Zielonka, ul. Paderewskiego 91

 ILOŚCI PODANE SĄ W SZTUKACH ( nie kompletach)

Lp.

rodzaj

Ilość

szt.

Cena jednostkowa brutto

 1

Tablice

zwyczajne samochodowe

jednorzędowe

i dwurzędowe

8.000szt.

23.80 zł

2

Tablice samochodowe indywidualne

    10 szt.

23.80 zł

3

Tablice samochodowe

tymczasowe

    60 szt.

23.80 zł

4

Tablice

samochodowe

zabytkowe

       2szt.

23.80 zł

5

Tablice zwyczajne motocyklowe

  450 szt.

23.80zł

6

Tablice motocyklowe indywidualne

      2 szt.

22,50 zł

7

Tablice motocyklowe tymczasowe

      1 szt.

22,50 zł

8

Tablice motocyklowe zabytkowe

      1 szt.

22,50 zł

9

Tablice zwyczajne motorowerowe

 300 szt.

22,50 zł

10

Tablice  motorowerowe tymczasowe

     1 szt.

22,50 zł

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 14:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-31 14:56

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup i dostawę tablic rejestracyjnych  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Golubiu -Dobrzyniu.

Nr sprawy: OK.RL.ZP. 3421-2/07

1    Działając na podstawie:
1.1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust.8 ustawy PZP (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2006r Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) 
1.2.Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich z dnia 2006-05-19 (Dz.U. 2006 Nr 87, poz. 604 z późn. zm.)

2. Nazwa  i adres zamawiającego:

Zarząd Powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Strona www.golub-dobrzyn.com.pl
E- mail : starosta.cgd@powiatypolskie.pl
Godziny urzędowania: codziennie od 7.30 do 15.30

3  Określenie trybu zamówienia:
 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust.8 ustawy PZP


3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 www.golub-dobrzyn.com.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
W siedzibie zamawiającego – nieodpłatnie ( adres jak wyżej ).

 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  - ilość określona w sztukach.

Lp.

rodzaj

Ilość

szt.

1

Tablice

zwyczajne samochodowe

jednorzędowe

i dwurzędowe

8.000szt.

2

Tablice samochodowe indywidualne

    10 szt.

3

Tablice samochodowe

tymczasowe

    60 szt.

4

Tablice

samochodowe

zabytkowe

       2szt.

5

Tablice zwyczajne motocyklowe

  450 szt.

6

Tablice motocyklowe indywidualne

      2 szt.

7

Tablice motocyklowe tymczasowe

      1 szt.

8

Tablice motocyklowe zabytkowe

      1 szt.

9

Tablice zwyczajne motorowerowe

 300 szt.

10

Tablice  motorowerowe tymczasowe

     1 szt.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV  27520000-6
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
  
6) Termin wykonania zamówienia:
  2 lata od daty podpisania umowy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
1) Posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  lub czynności , jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego
    ( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków -  weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
 
9) Informacja na temat wadium:
    zamawiający nie żąda wpłaty wadium.
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 
| Nazwa kryterium                                                 |Waga     |
---------------------------------------------------------------------------
|CENA                                                                  |100 %    |
---------------------------------------------------------------------------
 

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego – Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Pokój nr
14- Sekretariat

do dnia 2007. 08.31  do godz. 10:00
 
 12)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 www.golub-dobrzyn.com.pl

13) miejsce i termin otwarcia ofert:

 w siedzibie zamawiającego Zarząd Powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Pokój nr 17 – Biuro Rady

dnia 2007-08-31   godz. 10.05                         
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia otwarcia ofert.
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 nie dotyczy
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

                                                         Wojciech Kwiatkowski
                                                         Starosta Golubsko-Dobrzyński


 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-20 08:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-05 13:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-20 08:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2290
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-09-05 13:11

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12965252
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-12 14:12

Stopka strony