Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na :

OPRACOWANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W WERSJI CYFROWEJ DLA  16 OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH: ADAMKI, CIEPIEŃ, DZIAŁYŃ, KLONOWO, ŁUKASZEWO, OBORY, PODOLINA, REMBIOCHA, RUDUSK, RUŻE, SITNO, WIELGIE, WOJNOWO, ZBÓJENKO, ZBÓJNO, ZOSIN.
Opracowaniem objętych zostanie 5195 działek o ogólnej powierzchni 8431 ha.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 
Starosta   Golubsko-Dobrzyński
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Strona www.golub-dobrzyn.com.pl
E- mail :
starosta.cgd@powiatypolskie.pl
Godziny urzędowania: codziennie od 7.30 do 15.30
 
2) Określenie trybu zamówienia:
 Przetarg nieograniczony

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
Nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego , adres jak wyżej pok. 4.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

(Określa Specyfikacja techniczna 9 zał  1 do SIWZ)
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
74271500-4
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6) Termin wykonania zamówienia:
 od podpisania umowy do 10.12.200r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
1) Posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  lub czynności , jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego
    ( art. 24 ust.1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych ) .

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków -  weryfikacja złożonych zaświadczeń i oświadczeń wymaganych w Specyfikacji, na zasadzie „spełnia „ lub nie spełnia „ wymaganego warunku.
 
9) Informacja na temat wadium:
    zamawiający nie żąda wniesienia wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 
Nazwa kryterium Waga 
 cena    100%


10) miejsce i termin składania ofert
 w siedzibie zamawiającego :
 
Starostwo Powiatowe w Gołubiu-Dobrzyniu
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
pok. 14 – sekretariat

do dnia 2007-09-14 do godz. 10.00

12)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.golub-dobrzyn.com.pl
 

13) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Nazwa zamawiającego
 
Starostwo Powiatowe w Gołubiu-Dobrzyniu
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
pok. 17- Biuro Rady
 
dnia 2007-09-14 o godz. 10.05.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia składania ofert                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
   nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Nowak
  data wytworzenia: 03.09.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-03 08:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-09-03 08:40

OK.RL.ZP/3421-3/07
Golub-Dobrzyń 17.09.2007r

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania map glebowo-rolniczych  w wersji cyfrowej dla 16 obrębów  ewidencyjnych.  Nr sprawy: OKRLZP.3421-3/07

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEOS
ul. Lisia 22C
87-100 Toruń
Cena brutto oferty : 36.600,00 zł
(słownie: trzydzieści sześć tys. sześćset zł. brutto)

 W postępowaniu złożono jeszcze jedną  ważną ofertę , którą złożyła firma:

 GEODEZJA” Zbigniew Panter
 Wrocki 77
 87-400 Golub-Dobrzyń
 Cena brutto oferty: 42.700,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tys. siedemset zł. brutto)

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzonym badaniu i ustaleniu, że obie spełniają wymogi  Państwa oferta  została uznana za najkorzystniejszą cenowo w prowadzonym postępowaniu.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Pzp Urzędu Zamawiającego informuje, że  w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty, nie wykluczono też    żadnego  wykonawcy z postępowania.

                                                  Starosta Golubsko-Dobrzyński
                                                           Wojciech Kwiatkowski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-19 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2271
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-09-19 14:07

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12960955
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-10 21:08

Stopka strony