Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO w GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw RP
 • Monitor Polski
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-Puap
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • e-budownictwo

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.golub-dobrzyn.com.pl

Treść strony

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zespół Szkół  nr 1

im. Anny Wazówny

w Golubiu-Dobrzyniu

Opracowanie z uwzględnieniem przepisów:

rozporządzenia MEN z dnia 19. IV. 1999 r.

rozporządzenie MEN z dnia 6. XII. 2000 r.

rozporządzenie MENiS  z dnia 7. IX. 2004 r.

po ewaluacji

przyjęty na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej 8.XI.2004r.

 

Rozdział 1.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży

§ 1.

1.         Ocenianiu podlegają:

1)         osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)         zachowanie ucznia.

2.         Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3.         Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 2.

1.         Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2.         Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1.         informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2.         udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3.         motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4.         dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5.         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3.         Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1.         formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2.         ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3.         ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4.         przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5.         ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6.         ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7.         ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 3.

1.         Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1.         wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;

2.         sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3.         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.         wymaganiach edukacyjnych i wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:

a)         uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu,

b)         rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,

c)         rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,

d)         wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w bibliotece szkolnej oraz w gabinetach przedmiotowych.

2.         Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

a)         uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,

b)         rodzice (prawni opiekunowie.) informowani są na pierwszym zebraniu.

§ 4.

1.         Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.         Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3.         Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 5.

1.         Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania:

a)         opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej

b)         jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.

§ 6.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 7.

1.         Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2.         W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 8.

1.         Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.         W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

a)         śródroczne - za I okres w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi,

b)         roczne - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

3.         Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

4.         Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

5.         Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

6.         Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

7.         Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 3 razy w roku szkolnym.

8.         Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku.

9.         W szczególnych przypadkach (nieobecność rodziców na zebraniu, lekceważenie obowiązków szkolnych przez ucznia, uchylanie się od sprawdzenia wiadomości) wychowawca informuje rodziców, w formie pisemnej, wysyłając list polecony.

10.       Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych.

11.       Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.

§ 9.

1.         Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,

2.         Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

3.         Oceny klasyfikacyjne i oceny zachowania (wystawione zgodnie z ustalonym WSO), nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.

4.         Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach według skali określonej w WSO.

5.         Oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne  nie muszą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

6.         Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego są określone w WSO.

7.         Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

§ 10.

1.  Ocenianie pełni funkcję:

a.         diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych potrzeb),

b.         klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu).

c.         wychowawczą.

2.  Przedmiotem oceny jest:

a.         zakres opanowanych wiadomości,

b.         rozumienie materiału naukowego,

c.         umiejętność stosowania wiedzy w praktyce,

d.         kultura przekazywania wiadomości.

3.  Oceny ustalone są w stopniach według skali określonej w WSO i dzielą się na:

a.         bieżące (cząstkowe),

b.         klasyfikacyjne śródroczne,

c.         klasyfikacyjne roczne,

4.  Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i ustala się według następującej skali:

Nr        ocena słowna   ocena cyfrowa skrót

1          celujący           6          cel

2          bardzo dobry   5          bdb

3          dobry   4          db

4          dostateczny      3          dst

5          dopuszczający  2          dps

6          niedostateczny  1          nd

Przy ocenach 5,4,3,2, można stosować plusy i minusy.

Do dziennika oceny wpisujemy skrótami lub cyfrą.

Oceny końcowe (śródroczne, roczne) piszemy bez plusów i minusów w pełnym brzmieniu. Wpisujemy je od początku rubryki i na jednym poziomie.

5.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

     zachowania.

§ 11.

1.         Zasady  opracowania  wymagań  edukacyjnych  i  kryteria  oceniania:

a.         Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

b.         Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego typu kształcenia.

c.         W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań.

Poziom wymagań         Stopień wymagań

Podstawowy    Zapamiętanie i zrozumienie wiadomości  koniecznych (K) oraz podstawowych (P)

Ponadpodstawowy      - stosowanie wiadomości w sytuacjach

typowych (wymagania rozszerzające - R)

- stosowanie zdobytych wiadomości w

sytuacjach problemowych (wymagania

dopełniające - D)

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię - wymagania wykraczające (W)

d.         Przy ustaleniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych sprecyzowany jest w zakres celów poprzez konkretne czasowniki operacyjne:

    Wymagania  podstawowe

Zakres celów   Czasowniki operacyjne            Stopień

                        wymagań

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw,     -  znać 

zasad działania.            -  przedstawić 

Elementy poziomu rozumienia tych       -  omówić        K

wiadomości.     -  nazywać      

Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.       -  zdefiniować 

            -  wymienić     

            -   zidentyfikować       

            -  wyliczyć      

            -  wskazać      

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w         -   wyjaśnić                             

innej formie niż je zapamiętał, potrafi

wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować        -   streścić

-   rozróżnić     P

je, streścić i uporządkować, ustalić podstawą  -   zilustrować 

prostego wnioskowania.                     

• Wymagania ponadpodstawowe złożone z treści rozszerzających (R) i dopełniających (D)

            -  dostrzec      

            -  zanalizować 

            -  wyjaśnić związek     

Opanowanie przez ucznia umiejętności -  zinterpretować         

praktycznego posługiwania się  -   uzasadnić    

wiadomościami według podanych mu   -   wykazać                 

wzorów.          -   rozwiązać   

Uczeń umie stosować wiadomości w   -  zastosować   R

sytuacjach podobnych do ćwiczeń       -  porównać    

szkolnych.        -  sklasyfikować          

            -          określić

-          obliczyć

-          skonstruować

-          narysować

-          scharakteryzować

-          zmierzyć

-          wybrać sposób

-          zaprojektować

-          wkreślić          

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.         -          dowodnić

-          przewidzieć

-          ocenić

-          wykryć

-          zanalizować

-          zaproponować

-          wykryć

-          zaplanować      D

e.         Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę: Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:

ZAKRES WYMAGAŃ                                 STOPIEŃ

Konieczne        Podstawowe    Rozszerzające  Dopełniające   

-          -          -          -          niedostateczny (1)

+          -          -          -          dopuszczający (2)

+          +          -          -          dostateczny (3)

+          +          +          -          dobry (4)

+          +          +          +          bardzo dobry (5)

K+P+R+D+Wymagania wykraczające                                                   celujący (6) 

2. Sposoby  sprawdzania  osiągnięć   postępów  uczniów.

1. Formy i metody

       odpowiedź ustna,

       dyskusja,

       zadanie domowe,

       wypracowanie,

       sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 20 minut),

       praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

       praca klasowa działowa (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

       test,

       referat,

       praca w grupach,

       praca samodzielna,

       praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp..

       testowanie sprawności fizycznej,

       ćwiczenia praktyczne,

       ćwiczenia laboratoryjne,

       pokaz,

       prezentacje indywidualne i grupowe,

       prace projektowe,

       opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

       wytwory pracy własnej ucznia,

       obserwacja ucznia,

       rozmowa z uczniem,

       sprawdzian wykonania pracy domowej,

       aktywność na zajęciach,

       recytacja,

       dyktando.

2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

1.         Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje:

-          obiektywizm,

-          indywidualizacja,

-          konsekwencja,

-          systematyczność,

-          jawność.

2.         Każdy dział programowy kończy się pomiarem wynikającym z rozkładów materiału danego przedmiotu (test, praca klasowa). Na początku realizacji działu programowego nauczyciel zapowiada ilość, rodzaj i tematykę prac kontrolnych.

3.         Prace klasowe zapowiadane są co najmniej  tydzień wcześniej i wpisywane ołówkiem do dziennika.

4.         Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji.

5.         Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.

6.         Sprawdziany z ostatnich 2-3 lekcji lub z zadania domowego mogą odbywać się bez zapowiedzi i powinny być ocenione i oddane uczniom w ciągu tygodnia.

7.         Sprawdziany bez zapowiedzi nie mogą trwać krócej niż 15 a dłużej niż 20 minut.

8.         W uzasadnionych przypadkach uczeń nieprzygotowany do lekcji z przyczyn od niego niezależnych zgłasza nieprzygotowanie nauczycielowi przedmiotu przed rozpoczęciem zajęć. Nauczyciel odnotowuje fakt ten

w dzienniku. Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze do 2 godzin tygodniowo - 1 np, powyżej 2 godzin tygodniowo –2 np, nie ma to wpływu na ocenę końcową.

9.         Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

10.       Nauczyciel powinien respektować „szczęśliwy numerek" i odstąpić od sprawdzania postępów ucznia w danym dniu; szczęśliwy numerek nie dotyczy zapowiedzianych prac kontrolnych.

11.       Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i w czerwcu.

12.       W stosunku do uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego stosujemy trzytygodniowy „okres ochronny". W tym czasie odpytywani są uczniowie zgłaszający się na ochotnika. Do dziennika wpisywane są oceny pozytywne, zaś oceny niedostateczne zaznacza się kropką. Ocena niedostateczna wpisywana jest do dziennika, gdy sytuacja powtórzy się trzeci raz.

13.       Najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją (śródroczną, roczną) należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.

14.       Uczniowie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej  mają prawo wyboru formy sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji - sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna.

1.         Częstotliwość sprawdzania

1.         Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi).

2.         Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 2 prace klasowe w gimnazjum i 3 prace klasowe działowe w liceum.

3.         Oceny muszą być wystawiane rytmicznie i systematycznie w ciągu całego semestru. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.

4.         Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg.. ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z 3 ocen cząstkowych; jeżeli przedmiot realizowany jest więcej niż 1godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z 5 ocen cząstkowych (w tym minimum z dwu prac pisemnych i jednej odpowiedzi ustnej).

5.         W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

6.   Nauczyciel nie może zarządzić sprawdzianu pisemnego, jeżeli nie oddał i nie sprawdził poprzedniego.

2.         Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów.

a.         Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy.

b.         Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.

c.         Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.

d.         Ustalona przez nauczyciela niedostateczna klasyfikacyjna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

e.         Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z „samopomocy koleżeńskiej" organizowanej przez samorząd klasowy oraz ze wskazówek udzielonych przez nauczyciela przedmiotu.

f.          Uchylanie się ucznia od zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych (nieuzasadniona nieobecność) jest równoważne z oceną niedostateczną z tej pracy bez możliwości ponownego jej pisania.

3.         Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów.

a.         Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, dzienniki nauczania języków obcych i arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

b.         Wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o uczniach. Uwagi o zachowaniu uczniów odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie uwag.

c.         Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

-   nieobecność – nb,

                                   -   nieprzygotowanie –np,

                                   -   ucieczka -  uc,

                                   -   niećwiczący – nc.

d.         Oprócz znaku w postaci skrótu oceny można umieszczać w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:

          zakres materiału,

          data,

          forma oceniania.

e.         Jeżeli nauczyciel dokonuje oceny aktywności ucznia stosując system za pomocą znaków „+”, „-„  obowiązuje następująca zasada:

            + + + +  stopień bardzo dobry (5)

            -  -  -  -   stopień niedostateczny (1)

f.          Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności, wpisywane są kolorem czerwonym

g.         Ocena roczna nie powinna być wyższa niż o jeden stopień od oceny śródrocznej; może być znacznie niższa w przypadku rażących zaniedbań ucznia a także wyższa jeśli uczeń wykaże się szczególnymi osiągnięciami np. zajmie czołowe miejsca w konkursach czy olimpiadach przedmiotowych.

h.         Oceny z religii liczą się do średniej ocen za dany semestr lub na koniec roku. Nie brane są jednak pod uwagę do uzyskania średniej ocen na świadectwie

z paskiem (promocja z wyróżnieniem).

i.          Wszystkie osiągnięcia i wyróżnienia, kary oraz nagany odnotowane są w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę.

j.          Na świadectwie szkolnym, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne na ostatnim etapie.

§ 12.

1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2.         Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali.

Nr        Ocena słowna  skrót

1          wzorowe          wz

2          bardzo dobre   bdb

3          dobre   db

4          poprawne        pop

5          nieodpowiednie            ndp

6          naganne           nag

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. Szczegółowe punktowe kryteria ocen zachowania są załącznikiem do niniejszego WSO.

§ 13.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 14.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Uczeń ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (K. P. R. D)

            obejmujących pytania egzaminacyjne

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 15.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 16.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i § 16.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 16.

§ 16.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. „Regulamin podwyższania przewidywanych ocen i odwołania od ustalonej oceny” stanowi załącznik do WSO.

§ 17.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w  gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).

 

§ 18.

1. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

4. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator,

a zatwierdza dyrektor szkoły.

5. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: RP
  data wytworzenia: 2007-06-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-07-10 15:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33188
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-10 15:22