Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Kontrole zewnętrzne 2004-2006

Organ prowadzący kontrolę/Symbol

Jednostka kontrolowana/

Termin przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli  Odpowiedź Urzędu

Kujawsko-Pomorski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

WRR.III.7610-2/ 20/2004

Starostwo Powiatowe,

24 lutego 2004 r.

 Sprawdzenie wymogów kwalifikacyjnych przez Geodetę Powiatowego  wchodzącego w skład starostwa powiatowego oraz przedstawienie stanu faktycznego dotyczącego pełnienia  funkcji geodety powiatowego. OR.0911-1/04
Wydział Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe, 8 oraz 15 i 16 czerwca 2004 r. Prawidłowość realizowania dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 

OR.0911-2/04WFB.

III.0932-17/04

Wydział Prawny i Nadzoru Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WPriN/DT.III.0932-8/04

Starostwo Powiatowe, od 21 czerwca do 7 lipca 2004 r., z przerwami w dniach  24 i 30 czerwca 2004 r. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz terminowość i sposób załatwiania skarg i wniosków OR.0911-3/04
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Punkt Paszportowy w Golubiu-Dobrzyniu WSOM.VII.EB.0932-8/04 Starostwo Powiatowe Przyjmowanie podań paszportowych i wydawanie paszportów zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 z późn. zm.), zabezpieczenie pomieszczeń przed pożarem i włamaniem, bieżąca praca Punktu Paszportowego w dniu 22 września 2004 r. OR.0911-4/04

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Toruniu

Starostwo Powiatowe prawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. OR.0911/1/05
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek  I z siedzibą w Grudziądzu, 02048/K023/Pt/2005 02035/K014/Pt/2005 02048/K023/Ws01/2005 02048/K023/Nk01/2005 Starostwo Powiatowe , 8-11 marca 2005 r. 1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.   2. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowości ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.Wyłączono z jawności ze względu na ochronę danych osobowych, na podstawie  art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002  r. Nr 101, poz. 926 ze  zm.).22-24 marca 2005 r. 3. Ustalenie, czy  płatnik składek prawidłowo obliczył i wykazał w dokumentach rozliczeniowych kwotę wynagrodzenia należnego od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.Ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawa do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, terminowość wypłacania tych zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.  5. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych, terminowość wypłacania tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej, RIO/KF/47/43/2005 Starostwo Powiatowe,  od 22 sierpnia do 13 września 2005 r. Kontrola finansowa problemowa w zakresie zadłużenia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w roku 2003, 2004 oraz w I półroczu 2005 r. Brak zaleceń
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Realizacja programu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego   
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe, 1 lipca i 26 października 2005  Starosta Golubsko-Dobrzyńskiw zakresie działania jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, obejmującej badanie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w latach 2003-2004 OR.0911/1/06 (wystapienie pokontrolne) WINB-0932-13/05 (protokół kontroli)
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, WSOM.III.0934-6/Z-11/0611 kwietnia 2006 r.Protokół  z uwagi na klauzulę  „zastrzeżone” nie jest dostępny Powiatowa Komisja Lekarska w Golubiu-Dobrzyniu, od dnia 29 listopada do 30 grudnia 2005 r. Doraźna kontrola przeprowadzenia poboru   
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej, RIO/KF/19/19/2006 Starostwo Powiatowe Kontrola kompleksowa  obejmująca:1. Ustalenia organizacyjno-organizacyjne. 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.3. Gospodarka pieniężna i rozrachunki. od 14 marca do 11 maja 2006 r.4. Wykonanie budżetu:RIO/KF/4104/19/2006a)       dochody budżetowe, b)       przychody budżetowe, c)       wydatki budżetowe, d)       rozchody budżetowe. 5. Mienie komunalne. 6. Zadania zlecone realizowane w ramach porozumień. 7. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi. OR.0911/3/06
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej, RIO/KF/75/71/2006 Starostwo Powiatowe Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Brak zaleceń
Wydział Rozwoju Regionalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe Zakres kontroli: 1. prowadzenie ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu, od 25 – 29 sierpnia i 6 września 2006 r.2. prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych,  3. prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych miejscach sieci drogowej na terenie powiatu, WRR.II.5310-7/4/06 4. realizacja zadań kontrolnych  organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 5. działania jednostki kontrolowanej dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego   za okres od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 lipca 2006 r.  KD 5420-22/2006

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20705
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-07-03 14:33

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12984937
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 12:02

Stopka strony