Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 1 z dnia 03.01.2003r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2001 z dnia 18 grudnia 2001 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu golubsko - dobrzyńskiego Pobierz
Zarządzenie nr 2 z dnia 07.01.2003r. w sprawie procedury składania oswiadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Starostwa Powiatowego Pobierz
Zarządzenie nr 3 z dnia 07.01.2003r. w sprawie procedury składania oswiadczeń o prowadzeniu działaności gospodarczej przez dyrektorów i kierowników powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych Pobierz
Zarządzenie nr 4 z dnia 08.01.2003r. w sprawie Planu Akcji Kurierskiej dla Powiatu Golub-Dobrzyń Pobierz
Zarządzenie nr 5 z dnia 01.02.2003r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/99 z dnia 15.06.1999r. Dot. Powołania Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Golubiu - Dobrzyniu ze zmianami wprowadzonymi 1. Zarządzeniem Nr 4/2000 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 01.01.2000r., 2. Zarządzeniem Nr 6 A/2000 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 05.06.2000r., 3. Zarządzeniem Nr 12/2002 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 01.07.2002r. Pobierz
Zarządzenie nr 6 z dnia 05.02.2003r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej i ustalenia zastępstwa w przypadku czasowej nieobecności kierownika kancelarii tajnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 7 z dnia 07.04.2003r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2000 z dnia 20 grudnia 2000r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 8 z dnia 14.04.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nastepujących prac: opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla nieruchomości Skarbu Państwa, połozonych na terenie gmin: Golub-Dobrzyń, Radomin i Ciechocin, nie mających uregulowanch stanów prawnych. Pobierz
Zarządzenie nr 9 z dnia 14.04.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowych do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę wykonania następujących prac: 1. opracowanie opinii o wartosci udziału w nieruchomosci, położonej w Golubiu - Dobrzyniu Plac 1000 lecia 25, wynoszącego 343/3503 części, stanowiącego własność Skarbu Państwa, o nabycie którego ubiega się Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Grudziądzu z przeznaczeniem na Biuro Terenowe w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 10 z dnia 18.04.2003r. zmieniające Zarządzenie nr 14/2002 Starosty Golubsko - dobrzyńskiego z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia Pobierz
Zarządzenie nr 11 z dnia 24.04.2003r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/01 Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 15.11.2001r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli Pobierz
Zarządzenie nr 12 z dnia 27.05.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie następujących prac: 1. wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych - zmiana nośnika map ewidencyji gruntów z analogowego na numeryczny - obiekt gmina Ciechocin, 2. wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych w zakresie opracowania rastrowej mapy ewidencyjnej - obiekty gmin: Kowalewo Pom., Golub-Dobrzyń, Radomin. Pobierz
Zarządzenie nr 13 z dnia 12.06.2003r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za wprowadzenie i aktualizację informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Pobierz
Zarządzenie nr 14 z dnia 23.06.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego oraz opracowanie gminnych progamów ochrony środowiska z planami gospodarki odpadami dla miasta Golub-Dobrzyń, miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, gminy Golub-Dobrzyń, gminy Ciechocin, gminy Radomin, gminy Zbójno na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008 - 2016. Pobierz
Zarządzenie nr 15 z dnia 17.07.2003r. w sprawie ustalenia norm przydziału napojów chłodzących dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, przypadających w okresie letnich upałów (temperatura powyżej 25 stopni C) Pobierz
Zarządzenie nr 16 z dnia 01.08.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nastepujących prac: 1. wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych - zmiana nośnika map sytuacyjno - wysokościowych z analogowego na numeryczny - wieś Ciechocin Pobierz
Zarządzenie nr 17 z dnia 07.08.2003r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds.. Osób Niepełnosprawnych Pobierz
Zarządzenie nr 18 z dnia 14.08.2003r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego Pobierz
Zarządzenie nr 19 z dnia 29.08.2003r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Pobierz
Zarządzenie nr 20 z dnia 17.09.2003r.w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w nie przetargowym trybie zapytania o cenę w sprawie "zakupu i dostawy opału z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. PTTK w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 21 z dnia 30.09.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Opracowanie projektu budowlanego niezbędnego do realizacji inwestycji: Adaptacji - zmiany sposobu użytkowania parteru i piwnic jednopiętrowego budynku Przychodni Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej mieszczącego się w Golubiu - Dobrzyniu przy ul. Dr. G.Koppa 1 A z przeznaczeniem na Urząd Skarbowy" Pobierz
Zarządzenie nr 22 z dnia 06.10.2003r. w sprawie powołania 3 -osobowej komisji, która podejmie czynności obejmujące zniszczenie przechowywanej dokumentacji archiwalnej oraz przekazanie Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu dokumentacji archiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych 27 października 2002r. Pobierz
Zarządzenie nr 23 z dnia 21.10.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w prztargu nieograniczonym na "wymianę stolarki okiennej z drewnianej zespolonej na PCV w budynku po Przychodni Zdrowia na Urząd Skarbowy". Pobierz
Zarządzenie nr 24 z dnia 31.10.2003r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 25 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 25.11.2003r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds.. Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności Pobierz
Zarządzenie nr 27 z dnia 05.12.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę zakupu i dostawy materiałów budowlanych z przeznaczeniem na rozbudowę Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
Zarządzenie nr 28 z dnia 05.12.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę zakupu i dostawy artykułów biurowych i materiałów komputerowych Pobierz
Zarządzenie nr 29 z dnia 17.12.2003r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majatku Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Pobierz
Zarządzenie nr 30 z dnia 17.12.2003r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Pobierz
Zarządzenie nr 31 w sprawie postępowania w razie wypadku i ustalenia systemu pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu Pobierz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-02-23 09:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-09 10:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6875
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-09 10:01

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12112483
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-24 11:22

Stopka strony