Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOLUBIU-DOBRZYNIU

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową organizację, zakres oraz tryb pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu.

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu zwany dalej „Zespołem” jest jednostką realizującą zadania z zakresu administracji rządowej, bezpośrednio podporządkowaną Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu

3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Zespół realizuje zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu Niepełnosprawności.

§ 2

Terenem działania Zespołu jest Powiat Golubsko- Dobrzyński.

§ 3

Zespół używa pieczęci z napisem „ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu, ul. J.G.Koppa 1 87-400 Golub-Dobrzyń tel.056 68354-76, 056 6820391”

Rozdział II

Organizacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

§ 4

1. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący

2) sekretarz

3) lekarze

4) psycholog

5) doradcy zawodowi

6) pracownicy socjalni

7) obsługa administracyjna

2. Przewodniczącego powiatowego zespołu powołuje i odwołuje Starosta Golubsko- Dobrzyński

3. Członkowie zespołu powoływani są przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu.

4. Do zakresu obowiązków przewodniczącego zespołu należy:

1) kierowanie i organizowanie pracą zespołu,

2) wyznaczanie składu orzekającego spośród członków zespołu, posiadających wymagane zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi, przepisami,

3) podejmowanie przedsięwzięć wynikających z bieżącej polityki nadrzędnych organów władzy samorządowej i administracji rządowej,

4) kontrola realizacji ustalonych zadań i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa,

5) dbałość o należyte załatwianie spraw obywateli oraz efektywność i dyscyplinę pracy,

6) sporządzanie wymaganych sprawozdań dla Starosty i dla Wojewody.

5. Do zakresu obowiązków członków zespołu należy:

1) sporządzanie ocen zgodnie ze specjalnością,

2) uczestniczenie w posiedzeniach składów orzekających,

3) uczestniczenie w szkoleniach i zebraniach organizowanych przez przewodniczących Zespołu, Pełnomocnika Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych oraz innych,

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających,

5) oraz inne zlecone przez przewodniczącego zespołu,

6) zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,

7) przestrzegania tajemnicy służbowej i tajemnicy lekarskiej,

8) poszanowanie dóbr osobistych osób zainteresowanych w trakcie prowadzenia badań i rozmów prowadzonych w trakcie postępowania orzeczniczego.

6. Do zakresu obowiązków obsługi administracyjnej należy:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

2) przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

3) udzielanie informacji o zasadach rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń oraz legitymacji,

4) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach wynikających z orzeczenia,

5) prowadzenie dziennika korespondencji,

6) prowadzenie rejestrów,

7) sporządzanie informacji o ilości wydanych opinii przez specjalistów na potrzeby płacowe,

8) sporządzanie sprawozdań i analiz,

9) wydawanie orzeczeń wydanych przez składy orzekające,

10) inne zlecone przez przewodniczącego zespołu.

7. W czasie nieobecności przewodniczącego zespołu obowiązki jego pełni upoważniony pisemnie przez przewodniczącego zespołu- członek zespołu a zakres zastępstwa dotyczy wszystkich czynności należących do przewodniczącego.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 5

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w zespole regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 6

Wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników zespołu regulują:

1) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz.U.139, poz. 1328)

2) rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn.zm.)

3) rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. 146, poz. 1223) § 9 Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
    data wytworzenia: 21.08.2006
  • opublikował: Adrian Hubert
    data publikacji: 2006-08-21 08:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21664
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-08-21 08:04

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12877370
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:39

Stopka strony