Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 18.07.2019 r.

RiOŚ.6222.1.2019.MQ

 

INFORMACJA

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) i art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

 

iż wszczęto postępowanie na wniosek Plastica Sp. z o. o., Frydrychowo 55, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie zmiany decyzji znak: ŚG.I.ed. 7624/30/10 z dnia 29.10.2010 r. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z późniejszymi zmianami dokonanymi: decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.11.2012 r. (znak: ŚG-IV.7222.24.2012.ED), decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.04.2013 r. (znak: ŚG-IV.7222.7.2013.ED), decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16.06.2014 r. (znak: RiOŚ.6222.1.2014.MQ), decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 09.12.2014 r. (znak: RiOŚ.6222.6.2014.MQ), decyzją Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30.01.2015 r. (znak: RiOŚ.6222.4.2014.ZJ), udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji  do produkcji folii zadrukowanej, tj. instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie eksploatowanej na terenie zakładu Plastica sp. z o.o. we Frydrychowie, gmina Kowalewo Pomorskie zlokalizowanego na działkach o nr geod. 20/8, 20/9 i 295 w miejscowości Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie.

            Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego oraz rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Starosta Golubsko-Dobrzyński.

            Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Wnioskodawcy, Urzędu Miasta Kowalewa Pomorskiego i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.bip.golub-dobrzyn.com.pl Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr S14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Ewentualne wyjaśnienia przesłane pocztą proszę kierować na wskazany wyżej adres, powołując się na numer naszego pisma.

            Jednocześnie informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków dotyczących wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla wyżej wymienionej instalacji w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski wniesione po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

            Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Urząd Miasta Kowalewa Pomorskiego

Plac Wolności 1

87-410 Kowalewo Pomorskie

z prośbą o spowodowanie niezwłocznego wywieszenia niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń swojego Urzędu

  1. Plastica Sp. z o.o.

Frydrychowo 55

87-410 Kowalewo Pomorskie

z prośbą o spowodowanie niezwłocznego wywieszenia niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń zakładu we Frydrychowie

  1. a/a x 3

 

Sporządziła: Małgorzata Quaium Inspektor

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-18 14:31

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12539942
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-20 20:58

Stopka strony