Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2019 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skierowany do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000,00 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000,00 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego 
w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.
W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1 500,00 zł jest możliwe wyłącznie, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę. Udział własny ponosi zatrudniony uczeń/student w wysokości 15 % wartości czesnego gdy korzysta z pomocy w ramach jednej formy kształcenia, zaś 65 % na drugiej i kolejnych.
Warunki zwiększenia dofinansowania:
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 500,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
2. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny,
3. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
4. 200,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
5. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 r. lub 
w 2019 r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
6. 300,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
• do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
• do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
• do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500:
- od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 30 marca 2019 r.
(dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2018/2019)
- od dnia 2 września 2019 r. do dnia 10 października 
2019 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2019/2020).
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" w 2019 r. zamieszczonymi na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/ oraz o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266, e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w programie!!!

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1354
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-05 14:26

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12520643
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-14 10:19

Stopka strony