Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wynikach naboru 1/2017

drukuj ()

 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2017-03-17 12:38
 • zmodyfikował: Jakub Zarębski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-17 12:37

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru 1/2017

 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2017-03-14 14:06

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017

z dnia 24.02.2017 roku
na podstawie ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2016 r, poz. 902)
 
Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w  Golubiu-Dobrzyniu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

KSIĘGOWY
 

 
 
1. Wymagania niezbędne:

 1. Wyższe lub średnie z zakresu ekonomii lub rachunkowości;
 2. Co najmniej 2 letni staż pracy przy wykonywaniu podobnych czynności;
 3. Co najmniej 1 rok stażu pracy w księgowości;
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 
2. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych m. in. Ustawa o rachunkowości, Ustawa o ochronie danych osobowych;
 2. Doświadczenie zawodowe poza administracją publiczną;
 3. Obsługa pakietu  Microsoft Office od wersji 2007 do wersji 2016;
 4. Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego;
 5. Znajomość programów Syriusz STD, El-Dok.

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z obsługą projektów realizowanych przez Urząd;
 2. Kompletowanie i sprawdzenie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 3. Sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność;
 4. Prowadzenie kont z wydatków w zakresie działania programów realizowanych przez Urząd.

  
4. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. Kwestionariusz osobowy;
 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie PUP, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@golub-dobrzyn.praca.gov.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą pod adres PUP tj. 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Szosa Rypińska 26 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Księgowy w terminie do dnia 10 marca 2017 roku do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do PUP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy http://golub-dobrzyn.praca.gov.pl, a także na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu–Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska  26.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).


 

                                                                                                                                  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                                                                  Jarosław Zakrzewski

                                                                                        

Golub-Dobrzyń, 24.02.2017 r.

drukuj (OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017)

 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2017-02-24 12:12

Informacja o wynikach naboru 2/2016


 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-22 13:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-22 13:50

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru 2/2016


 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-19 15:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 14:59

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2016

z dnia 30.11.2016 roku

na podstawie ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

  (Dz. U.  z 2016 r, poz. 902)

 

Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w  Golubiu-Dobrzyniu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Informatyk

 

 

1. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:

- wyższe Informatyczne i co najmniej 2-letni staż pracy, lub

- średnie Informatyczne i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku Informatyk;

- dobra znajomość zagadnień informatycznych – m.in. funkcjonowanie sieci lokalnych i rozległych, metody i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa sieci urzędu, wiedza dotycząca technologii internetowych;

- znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiadanie nieposzlakowanej opinii.

           

2. Wymagania dodatkowe:

    Preferowane wykształcenie wyższe Informatyczne

    Mile widziane doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia

    Mile widziana obsługa: Windows Server 2008, Windows Server 2012, Linux Suse,  VMware, Acronis Backup,  Program Syriusz STD,   el-Dok,

    Obsługa pakietu  Microsoft Office od wersji 2007 do wersji 2013

   

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 Obowiązki o charakterze ogólnym:

1) Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku odpowiedniej inicjatywy.

2) Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

3) Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z poleceniami przełożonego oraz obowiązującymi przepisami.

4) Przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy porządku i dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej, służbowej i gospodarczej.

5) Przejawianie troski o mienie zakładu pracy korzystanie z tego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

6) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

Szczegółowy zakres obowiązków służbowych:

1) pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych;

2) utrzymywanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz monitorowanie jego prawidłowego działania;

3) okresowe sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach;

4) instalacja nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania;

5) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania posiadanego przez Urząd Pracy;

6) kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrona danych osobowych;

7) nadawanie, zmiana i cofanie uprawnień w zakresie dostępu do programów, systemów i aplikacji;

8) pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;

9) wykonywanie zadań z zakresu statystyki osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy;

10) prowadzenie spraw administracyjnych Biuletynu Informacji Publicznej oraz WORTALU Powiatowego Urzędu Pracy;

11) wykonywanie wszelkich zadań i obowiązków wynikających z uregulowań wewnętrznych zawartych w zarządzeniach Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;

 

4. Wymagane dokumenty:

    a)    życiorys (CV)

    b)   list motywacyjny

    c)   dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o  stanie odbytych studiów)

    d)   kwestionariusz osobowy

    e)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

    f)    oświadczenie kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną

    g)   dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie PUP, pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@golub-dobrzyn.praca.gov.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres PUP tj. 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Szosa Rypińska 26 z dopiskiem:  Dotyczy naboru na stanowisko Informatyk w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku do godz. 14.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do PUP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Urzędu Pracy http://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy  w Golubiu –Dobrzyniu  ul. Szosa Rypińska  26.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r , poz. 902 ).

 

                                                                                                                                      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                                                                     Jarosław Zakrzewski

                                                                                        

Golub-Dobrzyń, 30.11.2016 r.

drukuj (OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2016)

 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2016-11-30 10:31
 • zmodyfikował: Jakub Zarębski
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-30 10:45

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Link do strony pup - wejdź...

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2016-07-27 11:03

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016 z dnia z dnia 23.06.2016 roku

na stanowisko pośrednik pracy- stażysta pełniący funkcję doradcy klienta

 

 

W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy informuję, ,że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w  dniu 23.06.2016 roku spełniają następujące osoby:

 

 

Górska Katarzyna                  Chełmoniec

Klewicz Olimpia                   Golub-Dobrzyń

Kuchnicka Iwona                 Kowalewo Pomorskie

Mackiewicz Natalia               Lipienica

Oliwa Anna Katarzyna          Łobdowo

Rybacka Monika                    Pruska Łąka

Skrzek Marta                         Wielgie

Szocińska Natalia                  Golub-Dobrzyń

Tabor Joanna                         Rembiocha

Wardzińska Monika              Golub-Dobrzyń

Warnel Anna                          Golub-Dobrzyń

 

Wszyscy kandydaci którzy spełniają wymogi formalne mają prawo przystąpić do testu wiedzy, który odbędzie się 21 lipca 2016 roku o godz. 13.00 w pokoju nr 6 na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

 

 

                                                                                             

Jarosław Zakrzewski

Dyrektor

 

 

Golub-Dobrzyń, 18.07.2016 r

 • data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2016-07-18 12:56
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-18 14:19

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

z dnia 23.06.2016 roku

na podstawie ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

  ( Dz. U.  z 2014 r, poz. 1202ze zm.)

 

Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w  Golubiu-Dobrzyniu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

POŚREDNIK PRACY– STAŻYSTA  pełniący funkcję doradcy klienta

 

 

1. Wymagania niezbędne:

    Wykształcenie:

            - wyższe

            - średnie i roczny staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia na stanowisku pośrednik pracy

             

 

2. Wymagania dodatkowe:

    Preferowane wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne lub socjologiczne

    Mile widziane doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia

    Mile widziana obsługa Programu Syriusz, el-Dok

    Obsługa pakietu  Microsoft Office

    Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 Do obowiązków pośrednika pracy – stażysty należy:

- bezpośredni oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych niezwłoczny kontakt z osobami zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi  w celu przedstawiania propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy

- bezpośredni oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych kontakt w pracodawcami w  celu pozyskiwania ofert pracy, przyjmowanie zgłoszeń ofert pracy, lub przedstawiania innych form pomocy

- podejmowanie i podtrzymywanie kontaktów z pracodawcami

- prowadzenie kart pracodawców

- udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane i niezarejestrowane

- wydawanie skierowań do pracy i do innych aktywnych form

- organizowanie giełd pracy

- organizowanie targów pracy

- współpraca z innymi urzędami pracy w celu upowszechniania i realizacji ofert pracy

- współpraca z pozostałymi stanowiskami pracy w urzędzie

 

 

Do obowiązków doradcy klienta należy:

1.  Stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności

-  ustalanie profilu pomocy,

- przygotowanie i nadzór nad realizację indywidualnego planu działania

- świadczenie podstawowych usług rynku pracy

- ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonej w ustawie.

2  Współpraca z pracodawcami w zakresie

- ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników

- pozyskiwanie ofert pracy

- ułatwianie form pomocy określonych w ustawie.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

    a)    życiorys (CV)

    b)   list motywacyjny

    c)   dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

    d)   kwestionariusz osobowy

e)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f)      oświadczenie kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną

g)     w przypadku wykształcenia średniego dokumenty potwierdzające roczny staż pracy w publicznych służbach na stanowisku pośrednik pracy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie PUP, pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@pupgolub.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres PUP tj. 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Szosa Rypińska 26 z dopiskiem:  Dotyczy naboru na stanowisko pośrednik pracy – stażysta pełniący funkcję doradcy klienta  w terminie do dnia 15 lipca 2016 roku do godz. 15.00.

 Aplikacje, które wpłyną. do PUP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Urzędu Pracy http://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy  w Golubiu –Dobrzyniu  ul. Szosa Rypińska  26.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r , poz. 1202 ).

 

                                                                                                       

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                     Jarosław Zakrzewski

                                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                                                     Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                                                     w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

 

 

 

Golub-Dobrzyń, 23.06.2016 r.

 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2016-06-23 14:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21059
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-07 11:50

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9581490
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-16 14:42

Stopka strony