Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja o wynikach naboru 2/2019

Informacja o wynikach naboru 2/2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Brzuska
  data wytworzenia: 2019-07-22
 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2019-07-22 13:27

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru 2/2019

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru 2/2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Brzuska
  data wytworzenia: 2019-07-19
 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2019-07-19 11:29
 • zmodyfikował: Jakub Zarębski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-19 11:29

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE  NR 2 /2019

 z dnia 04.07.2019r.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz.U. z 2018r.poz.1260 z póżn.zm.)

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul.Szosa Rypińska 26

 

Referent ds. ewidencji i świadczeń

w Referacie Informacji, Ewidencji i Świadczeń

 

I. Zakres wykonywanych zadań :

 

 1. Zadania główne      

 

 -  ustalanie uprawnień i wypłata zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów szkoleniowych oraz

    dodatków aktywizacyjnych                         

 -  przygotowanie decyzji administracyjnych z zakresu wykonywanych zadań

 -  przygotowanie list wypłat świadczeń

 -  prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowej bazy danych Syriusz

 -  przygotowanie zaświadczeń o wysokości i okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych

 - sporządzanie informacji PIT 11

 - przygotowanie korespondencji w ramach współpracy z ZUS, US, KKP, KRUS , UM, UG i

   innymi  

-  sporządzanie rocznych imiennych raportów o przekazanych składkach na ubezpieczenie społeczne i

    zdrowotne

-  archiwizacja dokumentacji Referatu ES

 

2. Zadania pomocnicze 

 

- bieżąca współpraca ze stanowiskami Centrum Aktywizacji  Zawodowej zajmującymi się 

   aktywizacją osób bezrobotnych

 

- bieżąca współpraca z pracownikami referatu OA zajmującymi się archiwizacją

   dokumentacji PUP

 

- bieżąca współpraca z pracownikami Referatu Finansowo-Księgowego

 

3. Zadania okresowe  –  w zależności od potrzeb

 

4. Zakłócenia działalności  –  nie dotyczy

 

5. Zakres ogólnych obowiązków  –  patrz zadania główne

 

6. Szczególne prawa i obowiązki  –  patrz zadania pomocnicze

 

 

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1. Wykształcenie                                            co najmniej średnie ekonomiczne ( mile widziane wyższe      

                                                                       ekonomiczne)

 

3. Obligatoryjne uprawnienia                        nie dotyczy

 

4. Doświadczenia zawodowe             

        

    Co najmniej 3-miesięczny staż w  służbach zatrudnienia – wykonywanie zadań   

     z zakresu obsługi osób bezrobotnych, ustalania i wypłacania świadczeń wynikających z

     ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

5. Predyspozycje osobowościowe                

  

 - odporność psychiczna i fizyczna

 - umiejętność pracy w zespole

 - szybkość działania

 - koncentracja

 - wysoki stopień komunikatywności

-  wysoka kultura osobista

 - umiejętność rozwiązywania problemów

 - asertywność

 - punktualność i terminowość

 

6. Umiejętności zawodowe                           

obsługa komputera , innych maszyn i urządzeń biurowych

 

7. Inne wymagania                                        

 

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeń

- znajomość ustawy o pomocy społecznej

- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków

  publicznych

- znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

- znajomość przepisów RODO

- znajomość przepisów KPA

- znajomość ustawy o finansach publicznych

- pełna zdolność do czynności prawnych

- niekaralność

- w przypadku uzyskania zatrudnienia na tym stanowisku – obowiązek doskonalenia

   kwalifikacji zawodowych

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys ( CV )
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie
 4. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 5. kwestionariusz osobowy
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 7. oświadczenie  kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną
 8. klauzula informacyjna dotycząca naboru

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na referenta do spraw ewidencji i świadczeń „ można składać  w terminie do 18 lipca 2019r.

 

 1. osobiście do godz.15.00

lub

 1. przesłać droga pocztową na adres : Powiatowy Urząd Pracy

                                                               ul. Szosa Rypińska 26

                                                               87-400 Golub-Dobrzyń

( decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy )

 

Oferty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV. Inne informacje

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie rozmowy wstępnej.

 

Dodatkowe informacje: ( 0-56 ) 683-52-31 do 33

 

Zał. Klauzula informacyjna dotycząca naboru.

 

 

 

                                                                                                      Dyrektor                                                                                 

                                                                                            Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                         w Golubiu-Dobrzyniu

                                                                                                          Jarosław Zakrzewski

 

klauzula nabór PUP Golub-Dobrzyń

Kwestionariusz kandydata

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Rafińska
  data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2019-07-04 07:22
 • zmodyfikował: Jakub Zarębski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-11 07:19

Informacja o wynikach naboru 1/2019

http://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/-/9028986-informacja-o-wynikach-naboru-1-2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Kremer
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2019-02-21 13:43

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru 1/2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Kremer
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2019-02-18 11:33
 • zmodyfikował: Jakub Zarębski
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-18 11:34

OGŁOSZENIE O NABORZE  NR 1 /2019

 z dnia 30.01.2019r.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz.U. z 2018r.poz.1260 z póżn.zm.)

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul.Szosa Rypińska 26

 

Referent ds. ewidencji i świadczeń

w Referacie Informacji, Ewidencji i Świadczeń

 

I. Zakres wykonywanych zadań :

 

 1. Zadania główne      

 

 -  ustalanie uprawnień i wypłata stypendiów                         

 -  przygotowanie decyzji administracyjnych z zakresu wykonywanych zadań

 -  przygotowanie list wypłat świadczeń

 -  prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowej bazy danych Syriusz

 -  przygotowanie zaświadczeń o wysokości i okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych

 - sporządzanie informacji PIT 11

 - przygotowanie korespondencji w ramach współpracy z ZUS, US, KKP, KRUS , UM, UG i

   innymi 

-  sporządzanie rocznych imiennych raportów o przekazanych składkach na ubezpieczenie społeczne i

    zdrowotne

-  archiwizacja dokumentacji Referatu ES

 

2. Zadania pomocnicze 

 

- bieżąca współpraca ze stanowiskami Centrum Aktywizacji  Zawodowej zajmującymi się 

   aktywizacją osób bezrobotnych

 

- bieżąca współpraca z pracownikami referatu OA zajmującymi się archiwizacją

   dokumentacji PUP i programem komputerowym Płatnik

 

- bieżąca współpraca z pracownikami Referatu Finansowo-Księgowego

 

3. Zadania okresowe  –  w zależności od potrzeb

 

4. Zakłócenia działalności  –  nie dotyczy

 

5. Zakres ogólnych obowiązków  –  patrz zadania główne

 

6. Szczególne prawa i obowiązki  –  patrz zadania pomocnicze

 

 

 

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1. Wykształcenie                                            co najmniej średnie ( mile widziane wyższe      

                                                                       administracyjne lub ekonomiczne)

 

3. Obligatoryjne uprawnienia                        nie dotyczy

 

4. Doświadczenia zawodowe             

        

    Mile widziany co najmniej 6-miesięczny staż w  służbach zatrudnienia – wykonywanie zadań   

    z zakresu obsługi osób bezrobotnych, ustalania i wypłacania świadczeń wynikających z

     ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

5. Predyspozycje osobowościowe                

  

 - odporność psychiczna i fizyczna

 - umiejętność pracy w zespole

 - szybkość działania

 - koncentracja

 - wysoki stopień komunikatywności

-  wysoka kultura osobista

 - umiejętność rozwiązywania problemów

 - asertywność

 - punktualność i terminowość

 

6. Umiejętności zawodowe                           

obsługa komputera , innych maszyn i urządzeń biurowych

 

7. Inne wymagania                                        

 

- znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeń

- znajomość ustawy o pomocy społecznej

- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków

  publicznych

- znajomość zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym

- pełna zdolność do czynności prawnych

- niekaralność

- w przypadku uzyskania zatrudnienia na tym stanowisku – obowiązek doskonalenia

   kwalifikacji zawodowych

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys ( CV )
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie
 4. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 5. kwestionariusz osobowy
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 7. oświadczenie  kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na referenta do spraw ewidencji i świadczeń „ można składać  w terminie do 15 lutego 2019r.

 

 1. osobiście

lub

 1. przesłać droga pocztową na adres : Powiatowy Urząd Pracy

                                                               ul. Szosa Rypińska 26

                                                               87-400 Golub-Dobrzyń

( decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy )

 

Oferty, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV. Inne informacje

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie rozmowy wstępnej.

 

Dodatkowe informacje: ( 0-56 ) 683-52-31 do 33

 

Zał. Klauzula informacyjna dotycząca naboru.

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor                                                                                

                                                                                            Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                     w Gołubiu-Dobrzyniu

                                                                                                     Jarosław Zakrzewski

 

klauzula nabór PUP Golub-Dobrzyń ES 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Rafińska
 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2019-01-30 07:45

Informacja o wynikach naboru 1/2018

http://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/-/8240036-informacja-o-wynikach-naboru-1-2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogumiła Brzuska
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2018-11-19 13:40
 • zmodyfikował: Jakub Zarębski
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-19 13:42

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru 1/2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Martewicz
  data wytworzenia: 2018-11-06
 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2018-11-06 11:03

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018

z dnia 17.10.2018 roku
na podstawie ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
 
Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w  Golubiu-Dobrzyniu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

KSIĘGOWY

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu finanse i rachunkowości;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych m. in. Ustawa o rachunkowości, Ustawa o ochronie danych osobowych;
 2. Obsługa pakietu  Microsoft Office od wersji 2007 do wersji 2016;
 3. Znajomość programów Syriusz STD, El-Dok.

3. Mile widziane:

 1. Doświadczenie zawodowe poza administracją publiczną;
 2. Doświadczenie pracy w księgowości;
 3. Obsługa programu Płatnik.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych,
 • Sporządzanie zestawień miesięcznych z wypłaconych zasiłków i świadczeń z uwzględnieniem wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń celem rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Przygotowywanie dokumentacji księgowej w przypadku niepobranych, nienależnych i przedawnionych świadczeń,
 • Dokonywanie przelewów bankowych oraz autowypłat,
 • Prawidłowe ustalanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie,
 • Sporządzanie miesięcznych raportów deklaracji ZUS naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne od bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie,
 • Zgłoszenia, wyrejestrowania bezrobotnych do ubezpieczeń oraz członków rodzin,
 • Zwroty z ZUS (korekty składek),
 • Rejestr refundacji,
 • Współdziałanie i kontaktowanie się z innymi stanowiskami pracy w celu przygotowania załatwianych spraw,
 • Sumienne wypełniania poleceń przełożonych.

5. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. Kwestionariusz osobowy;
 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie PUP, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@golub-dobrzyn.praca.gov.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą pod adres PUP tj. 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Szosa Rypińska 26 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Księgowy w terminie do dnia 05 listopada 2018 roku do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do PUP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy http://golub-dobrzyn.praca.gov.pl, a także na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu–Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska  26.


  

 

 

                                                                                                                                Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                                                                  Jarosław Zakrzewski

                                                                                        

Golub-Dobrzyń, 17.10.2018 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca naboru

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Martewicz
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2018-10-17 13:45
 • zmodyfikował: Jakub Zarębski
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-18 10:16

Kwestionariusz_kandydata

Metryka

 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2019-07-11 07:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28769
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-22 13:27

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«styczeń 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516dzień: 171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13229024
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-20 14:07

Stopka strony