Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

„Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2018 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” - Moduł I
 – likwidacja barier utrudniających aktywizację  społeczną
i zawodową
.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 r. - warunki uczestnictwa:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do posiadanego samochodu (max. 8 000,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub  zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (max. 2 200,00 zł, w tym dla kosztów kursu i egzaminów 1 600,00 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania  prawa jazdy
w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy tj. koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu 600,00 zł):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (max. dla osoby niewidomej 20 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12 000,00 zł; dla pozostałych osób  z dysfunkcją narządu wzroku 8 000,00 zł; dla osób
z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5 000,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (max. dla osoby głuchoniewidomej 4 000,00 zł, dla pozostałych adresatów obszaru max. 2 000,00 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100 %, wyłącznie
w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia
[adresaci programu tacy sami jak w Obszarze B – zadanie 1]),

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (max. 3 000,00 zł):

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (max. przy amputacji: w zakresie ręki 9 000,00 zł; przedramienia 20 000,00 zł; ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym 26 000,00 zł; na poziomie podudzia 14 000,00 zł; na wysokości uda [także przez staw kolanowy] 20 000,00 zł; uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25 000,00 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania  w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV [dla zdolności do pracy Wnioskodawcy], zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON):

 • stopień niepełnosprawności oraz wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność  procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny na III lub IV poziomie jakości (max. do 30 % kwot wskazanych w Obszarze C - zadaniu 3 [adresaci programu tacy sami jak w Obszarze C – zadanie 3]),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (max. 200,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną  [każdą] osobą zależną):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna  prawnego dziecka.

Udział własny:

10 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar B, zadanie 1; Obszar C, zadanie 3 i 4;

15 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar A, zadanie 1; Obszar D,

25 % ceny brutto zakupu/usługi - Obszar A, zadanie 2  

Środki finansowe stanowiące udział własny Wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON lub NFZ.

            Decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Wnioski rozpatrywane będą po dniu zakończenia naboru przyjmowania wniosków tj. od dnia 31 sierpnia 2018 r.

       

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Osoby zainteresowane prosimy o  zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" w 2018 r. na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/…/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/  oraz o osobisty bądź telefoniczny kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1,

tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266

e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Jurkiewicz

 Serdecznie zapraszamy  do uczestnictwa w programie!!!

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 234
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-16 15:19

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9574084
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-16 14:42

Stopka strony