Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR LVI/246/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-02-26 09:55

UCHWAŁA NR LVI/247/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-01-30 09:20

UCHWAŁA NR LVI/248/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-01-30 09:20

UCHWAŁA NR LVI/249/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2017 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-01-30 09:20

UCHWAŁA NR LVI/250/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Golub-Dobrzyń prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2124C w miejscowości Golub-Dobrzyń w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-01-30 09:20

UCHWAŁA NR LVII/251/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-02-26 09:55

UCHWAŁA NR LVII/252/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-02-26 09:55

UCHWAŁA NR LVII/253/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-02-26 09:55

UCHWAŁA NR LVII/254/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu pod nazwą "Termomodernizacja pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu", złożonego w ramach konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-150/18, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-02-26 09:55

UCHWAŁA NR LVII/255/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeprowadzenia kontroli w zakresie kosztów utrzymania czystości w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-02-26 09:55

UCHWAŁA NR LVIII/256/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

 

 

 
 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-03-16 15:00
 • zmodyfikował: Agnieszka Malon
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 15:01

UCHWAŁA NR LVIII/257/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-03-16 15:03

UCHWAŁA NR LVIII/258/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-03-16 15:05

UCHWAŁA NR LVIII/259/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-03-16 15:07

UCHWAŁA NR LIX/260/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2018 rok”

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-13 13:51

UCHWAŁA NR LIX/261/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-13 13:55

UCHWAŁA NR LIX/262/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-13 13:58

UCHWAŁA NR LIX/263/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-13 14:01

UCHWAŁA NR LIX/264/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-13 14:03

UCHWAŁA NR LIX/265/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-13 14:05

UCHWAŁA NR LX/266/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-30 15:26

UCHWAŁA NR LX/267/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-30 15:42

UCHWAŁA NR LX/268/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-30 15:44

UCHWAŁA NR LX/269/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-30 15:47

UCHWAŁA NR LX/270/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017

 • opublikował: Agnieszka Malon
  data publikacji: 2018-04-30 17:01

UCHWAŁA NR LXI/271/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-05-30 13:51

UCHWAŁA NR LXI/272/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-05-30 13:53

UCHWAŁA NR LXI/273/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-05-30 13:56

UCHWAŁA NR LXI/274/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w trybie bezprzetargowym na powiększenie nieruchomości przyległej

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-05-30 13:58

UCHWAŁA NR LXI/275/2018
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-05-30 14:01

UCHWAŁA NR LXII/276/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-07-04 11:37

UCHWAŁA NR LXII/277/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-07-04 11:46

UCHWAŁA NR LXII/278/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-07-04 11:59

UCHWAŁA NR LXII/279/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2017 rok

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-07-04 12:08

UCHWAŁA NR LXII/280/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-07-04 12:24

UCHWAŁA NR LXIII/281/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-07-13 12:32

UCHWAŁA NR LXIII/282/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz specjalistycznej

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-07-13 13:58

UCHWAŁA NR LXIII/283/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-07-13 14:04

UCHWAŁA NR LXIII/284/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C
w miejscowości Wielka Łąka
 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-07-13 14:13

UCHWAŁA NR LXIV/285/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-08-10 11:47

UCHWAŁA NR LXIV/286/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-08-10 11:57

UCHWAŁA NR LXIV/287/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-08-10 12:01

UCHWAŁA NR LXV/288/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-20 11:04

UCHWAŁA NR LXV/289/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-20 11:12

UCHWAŁA NR LXV/290/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na "Budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka"

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-20 11:18

UCHWAŁA NR LXVI/291/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 12:38

UCHWAŁA NR LXVI/292/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 12:45

UCHWAŁA NR LXVI/293/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 12:57

UCHWAŁA NR LXVI/294/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy

UCHWAŁA NR LXVI/295/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ze Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 13:09

UCHWAŁA NR LXVI/296/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 13:13

UCHWAŁA NR LXVI/297/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr LVIII/258/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 13:25

UCHWAŁA NR LXVI/298/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2018-2022

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 13:30

UCHWAŁA NR LXVI/299/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 13:33

UCHWAŁA NR LXVI/300/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-09-28 13:55

UCHWAŁA NR LXVII/301/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-10-16 12:32

UCHWAŁA NR LXVII/302/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-10-16 12:36

UCHWAŁA NR LXVII/303/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-10-16 12:49

UCHWAŁA NR LXVII/304/2018 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

 

 • opublikował: Kinga Kacprzykowska
  data publikacji: 2018-10-16 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2239
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-16 12:53

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11756009
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-17 13:25

Stopka strony