Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 37/2017

Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 28 września 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE  STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

O NABORZE NR 7/2017 NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE
referent w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych

 

1. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

87-400 Golub-Dobrzyń

Plac Tysiąclecia 25

 

2. Wymiar zatrudnienia:

Pełen etat

 

3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

I. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
 2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 5. posiada wykształcenie co najmniej średnie, o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku pracy;
 6. posiada co najmniej 1 roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

 

II. Dodatkowe:

 1. Rzetelność, sumienność, dokładność;
 2. Komunikatywność i otwartość;
 3. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu;
 5. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 6. Umiejętność redagowania pism;
 7. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 8. Umiejętność analizy i syntezy informacji;
 9. Umiejętność obsługi komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

Do zadań stanowiska pracy: referent w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw oraz dokumentacji dotyczącej oświaty i zdrowia.
 2. Współpraca z samorządem wojewódzkim oraz innymi instytucjami i samorządami zawodów medycznych w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu oraz sporządzanie stosownych sprawozdań z ich realizacji.
 3. Sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty - System Informacji Oświatowej (SIO).
 4. Koordynowanie projektów programów promocji zdrowia;
 5. Wykonywanie zadań ujętych w specjalnych programach rządowych z zakresu ochrony zdrowia;

 

IV. Wymagane dokumenty :

 

 1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany;
 2. Życiorys/curriculum vitae – własnoręcznie podpisany;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. Kserokopie świadectw pracy bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy, potwierdzające wymagany staż pracy – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
 1. posiadanym obywatelstwie polskim lub kserokopia dowodu osobistego;
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 5. O braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym lub  zaświadczenie lekarskie.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

 1. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Starostwa Powiatowego;
 2. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. W przypadku, kiedy jest to pierwsza praca na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawczej; 
 4. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania;
 5. Praca administracyjno-biurowa;
 6. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 7. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.;
 8. Oświetlenie naturalne i sztuczne;
 9. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym oraz z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych  w terminie do dnia 09 października 2017 roku do godz. 12:00:

- osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Plac  Tysiąclecia 25, pok. S 4,

- lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac  Tysiąclecia 25.

Dla nadanych pocztą decyduje data wpływu przesyłki do Starostwa Powiatowego  tj.  09.10.2017 r. do godz. 12:00.

2. Oferty, które wpłyną do Starostwa  po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wyłonieni przez komisję konkursową kandydaci przystąpią do drugiego etapu naboru. O jego terminie zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

4. W ramach drugiego etapu naboru Komisja Konkursowa przeprowadzi indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne.

5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.golub-dobrzyn.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (na parterze).

 

VII. Inne  informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) informuję, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz na tablicy informacyjnej  w Starostwie.

Regulamin konkursu dostępny  jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  www.bip.golub-dobrzyn.com.pl w zakładce „Zarządzenia Starosty” (Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 14.01.2009 r.) lub dostępny do wglądu w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu pok. S 8 – parter.

Dodatkowe informacje: 56 6835380 wew. 47

Druki kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz stosownych oświadczeń znajdują się w zakładce – Dokumenty do naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą  w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25,

2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze,

3) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych w aplikacjach o pracę jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w procesie rekrutacji.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-28 14:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-28 15:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3226
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-28 15:04

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 57 9551 0002 0105 2126 2000 0001
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 15.30 - 16.30 w pok. S12 Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9306721
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-16 15:04

Stopka strony