Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PLAN DZIAŁAŃ I ZAMIERZEŃ ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO – DOBRZYŃSKIEGO NA KADENCJĘ 2002 – 2006
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 29.10.2004
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-29 12:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-10-29 13:02
Uchwała Nr 5/1/02 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19.12.2002r. w sprawie: określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące własność powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXX/243/02 z dnia 27 maja 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lojkali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 109, poz. 2216 z dnia 24 września 2002r. Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej oraz rodzaj i wysokość czynników podwyższających wartość użytkową z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu, określone uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XXX/243/02 z dnia 27 maja 2002 w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 109, poz. 2216 z dnia 24 września 2002r. 2. Stawki czynszu i wysokość czynników podwyższających wartość użytkową lokali są identyczne jak w gminie właściwej ze względu na położenie nieruchomości, na której znajduje się dany lokal. § 2. Wykonanie uchwały [powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:11
Uchwała Nr 5/2/02 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19.12.2002r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:13
Uchwała Nr 9/3/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06.02.2003r. w sprawie: przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592). Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Przeprowadzić przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem typu pałacowego, stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pom. zlokalizowanym na działce oznaczonej nr geod. 57/2 o pow. 1,7195 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu w księdze wieczystej nr 16008. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:15
Uchwała Nr 11/4/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.02.2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ppkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: - Jan Kuźmiński – przewodniczący - Teresa Tyborowska – członek - Bogumiła Zarębska – członek - Barbara Kotowska – członek - Małgorzata Chojnacka – członek - Wiesław Wałaszewski – członek 2. Celem Komisji będzie przeprowadzenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem typu pałacowego, stanowiącej własność powiatu golubsko-dobrzyńskiego przy ul. Odrodzenia w Kowalewie Pom., zlokalizowanym na działce oznaczonej nr geod. 57/2 o pow. 1,7195 ha zapisanej w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu w księdze wieczystej nr 16008. § 2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 1. prowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, 2. sporządzenie protokółu z przetargu. § 3. Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja rozwiązuje się. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:24
Uchwała Nr 15/5/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.03.2003r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 94 ust. 2 ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (dz.U. Nr 126, poz. 1381 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych (Dz.U. Nr 126, poz. 1382 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego według załącznika nr 1 do uchwały. § 2. W celu dostoswania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne pełnią dyżury przemiennie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:26
Uchwała Nr 16/6/03 Zarządu powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 01.04.2003r. w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie na sztandarze Hufca ZHP im. Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXVI/123/01 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28.12.2001r. w sprawie zasad używania herbu i flagi powiatu golubsko-dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na umieszczenie na sztandarze Hufca ZHP w Brodnicy herbu powiatu golubsko-dobrzyńskiego. § 2. Herb powiatu golubsko-dobrzyńskiego został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/156/2000 z dnia 28.12.2000r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci powiatu golubsko-dobrzyńskiego i wygląda następująco: W polu czerwonym gołąb srebrny z gałązką laurową w dziobie, trzymającego Ogończyka pochylonego w prawo. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:28
Uchwała Nr 19/7/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 08.05.2003r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr V/27/03 z dnia 24 marca 2003r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 142, poz. 1592 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr V/27/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 37.000 zł § 1 pkt 1 uchwały „Dochody – kwotę 18368.427 zł zastępuje się kwotą 18.405.427 zł” (załącznik nr 1 do uchwały). Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 37.000 zł § 1 pkt 2 uchwały „Wydatki – kwotę 22.368.427 zł zastępuje się kwotą 22.405.427 zł” (załącznik nr 2 do uchwały). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:31
Uchwała Nr 20/8/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 29.05.2003r. w sprawie: dokonania zmian w dochodach i wydatkach związanych z przyjęciem zwiększenia i zmniejszenia wysokości dotacji celowych oraz przeniesień między paragrafami. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 142, poz. 1592 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr V/27/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 76.400 zł § 1 pkt 1 uchwały „Dochody – kwotę 18.405.427 zł zastępuje się kwotą 18.329.027 zł” (załącznik nr 1 do uchwały). Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 76.400 zł § 1 pkt 2 uchwały „Wydatki – kwotę 22.405.427 zł zastępuje się kwotą 22.329.027 zł” (załącznik nr 2 do uchwały). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:33
Uchwała Nr 20/9/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.05.2003r. w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543), art. 32 ust. 1, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Przeznaczyć do zbycia w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach nieruchomość zabudowaną budynkiem typu pałacowego, położoną w Kowalewie Pom. przy ul. Odrodzenia, stanowiącą własność powiatu golubsko-dobrzyńskiego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:35
Uchwała Nr 24/10/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.06.2003r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. 1. Powołuje się Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których powiat golubsko-dobrzyński jest organem prowadzącym. 2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1 jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. § 2. W skład Komisji Egzaminacyjnych, o których mowa w § 1 wchodzą: 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatowo-wychowawczą jako jej przewodniczący – Starosta lub osoba upoważniona przez Starostę, 2. dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, w których zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, 3. trzej eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w miarę możliwości o specjalizacji zawodowej odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz specjalności zawodowej nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, 4. na wniosek nauczyciela przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:37
Uchwała Nr 25/11/2003 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 09.07.2003r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Justyny Cukrowskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r, - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 ze zm.). Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Justyny Cukrowskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner - przewodniczący 2. Eugeniusz Stefański - dyrektor szkoły 3. Maria Król - ekspert 4.Krzysztof Szupryczyński - ekspert 5. Mariola Ciechacka - ekspert § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:39
Uchwała Nr 25/12/2003 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 09.07.2003r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anny Górskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r, - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 ze zm.). Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anny Górskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner - przewodniczący 2. Eugeniusz Stefański - dyrektor szkoły 3. Maria Król - ekspert 4.Krzysztof Szupryczyński - ekspert 5. Mariola Ciechacka - ekspert § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:40
Uchwała Nr 25/13/2003 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 09.07.2003r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Doroty Sęk nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r, - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 ze zm.). Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Doroty Sęk nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner - przewodniczący 2. Zbigniew Winiarski - dyrektor szkoły 3. Maria Król - ekspert 4.Krzysztof Szupryczyński - ekspert 5. Wiesław Malarski - ekspert § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:42
Uchwała Nr 25/14/2003 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 09.07.2003r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Marka Łobodzińskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r, - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 ze zm.). Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Marka Łobodzińskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w następującym składzie: 1. Jan Mejzner - przewodniczący 2. Józef Nowak - dyrektor szkoły 3. Maria Król - ekspert 4.Krzysztof Szupryczyński - ekspert 5. Wiesław Malarski - ekspert § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:44
Uchwała Nr 27/18/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.08.2003r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 27/17/03 z dnia 07 sierpnia 2003r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 43.678 zł § 2 pkt 2 uchwały „Wydatki – kwotę 21.894.736 zł zastępuje się kwotą 21.851.058 zł” (załącznik nr 1 do uchwały). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:48
Uchwała Nr 27/17/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 07.08.2003r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr VII/38/03 z dnia 30 czerwca 2003r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 142, poz. 1592 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 48.625 zł § 1 pkt 1 uchwały „Dochody – kwotę 18.346.111 zł zastępuje się kwotą 18.394.736 zł” (załącznik nr 1 do uchwały). Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 48.625 zł § 2 pkt 2 uchwały „Wydatki – kwotę 21.846.111 zł zastępuje się kwotą 21.894.736 zł” (załącznik nr 2 do uchwały). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:46
Uchwała Nr 31/19/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16.09.2003r. w sprawie: określenia źródeł finansowania adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142,poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Przeznacza się wszystkie wolne środki finansowe z rezerwy ogólnej i pozostałe środki po przesunięciach w wydatkach budżetowych na adaptację i przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Skarbowego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:49
Uchwała Nr 35/20/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16.10.2003r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2003 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr V/27/03 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 270.090 zł W § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „ustala się dochody powiatu w wysokości 18.798.668 zł (załącznik nr 1 do uchwały). 2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 270.090 zł W § 2 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „ustala się wydatki powiatu w wysokości 22.298.668 zł (załącznik nr 2 do uchwały). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:51
Uchwała Nr 35/21/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16.10.2003r. w sprawie: odwołania ze stanowiska Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 47a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Z dniem 21 października 2003r. odwołuje się Pana Henryka Siemiątkowskiego ze stanowiska Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu Powiatu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:52
Uchwała Nr 37/22/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30.10.2003r. w sprawie: wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu mienia Skarbu Państwa – udziału odpowiadającego 59946/96829 części. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998r. p przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Wystąpić do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu mienia Skarbu Państwa, odpowiadającego udziałowi 59946/96829 części w zabudowanej nieruchomości o pow. 1123 m2, położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Kilińskiego 10, oznaczonej nr geod. 85/2, zapisanej w KW Nr 19049. Przejęcie mienia niezbędne jest do wykonywania zadań przez powiat. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroscie Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 10:54
Uchwała Nr 37/23/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30.10.2003r. w sprawie: powołania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 47a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołuje się z dniem 01 listopada 2003r. Panią mgr Małgorzatę Badźmirowską na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:31
Uchwała Nr 38/24/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 07.11.2003r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2003 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr V/27/03 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 2.000 zł W § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „ustala się dochody powiatu w wysokości 18.896.668 zł (załącznik nr 1 do uchwały). 2. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 2.000 zł W § 2 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „ustala się wydatki powiatu w wysokości 22.896.668 zł (załącznik nr 2 do uchwały). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:32
Uchwała Nr 39/25/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.11.2003r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2003 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. W budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr V/27/03 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu na łączną kwotę zł 40.291,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:37
Uchwała Nr 42/26/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11.12. 2003r. w sprawie: przyjęcia przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego „Programu ochrony środowiska dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 wraz z „Planem gospodarki odpadami dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje się „Program ochrony środowiska dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 wraz z „Planem gospodarki odpadami dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” opracowany przez Biuro Usłu Technicznych, Projektowania i Realizacji Inwestycji Toruński Klub Technika NOT Sp. z o.o. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:41
Uchwała Nr 42/27/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11.12.2003r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2003 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. W budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr V/27/03 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu na łączną kwotę zł 106.857,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:43
Uchwała Nr 42/28/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11.12.2003r. w sprawie: przedłożenia Radzie Powiatu Projektu budżetu Powiatu na rok 2004. Na podstawie art. 119 i art. 121 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998r. (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Przedłożyć Radzie Powiatu projekt budżetu na rok 2004 określający dochody w projekcie budżetu w wysokości: 18.967.668,- Z tego: 1. Dochody z tytułu udziału 18.967.668,- 2. Subwencje ogólne (składające zię z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej). 3. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu. 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych służb, inspekcji i straży. 5. Dotacje celowe otrzymanr z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw. 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu. 7. Odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunku bankowym. 8. Wpływy z usług. 9. Inne dochody należne powiatowi. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 18.967.668,- W tym: 1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego (zadania powierzone). 3. Wydatki na zadania własne powiatu. 4. Wydatki na obsługę kredytu i obligacji (odsetki). 5. Rezerwa ogólna w wysokości 186.600,- Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Rozchody związane z finansowaniem niedoboru zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, prognozę długu publicznego załącznik nr 4. § 4. Plan finansowy środków specjalnych załącznik nr 5, gospodarstw pomocniczych załącznik nr 6, 12 oraz funduszy celowych załącznik nr 7,8,9,10. § 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004r.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:44
Uchwała Nr 44/29/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19.12.2003r.w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2003 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr V/27/03 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 16.000 zł W § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „ustala się dochody powiatu w wysokości 19.285.101 zł (załącznik nr 1 do uchwały). 2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 16.000 zł W § 2 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „ustala się wydatki powiatu w wysokości 23.285.101 zł (załącznik nr 2 do uchwały). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:46
Uchwała Nr 48/30/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 .01. 2004r. w sprawie: odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) i art. 5c ust. 2 Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. W związku ze złożeniem wniosku o przejście na wcześniejszą emeryturę, z dniem 31 stycznia 2004r. rozwiązuje się na zasadzie porozumienia stron stosunek pracy z Dyrektorem Zespołu Szkół w Kowalewie Pom. Panem Józefem Nowak. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:48
Uchwała Nr 48/31/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.01. 2004r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Na podstawie art. 36 a pkt 4a ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powierza się z dniem 01 lutego 2004r. pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim nauczycielowi dyplomowanemu Pani Halinie Dąbrowskiej na okres 6 miesięcy tj. do dnia 31 lipca 2004r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:51
Uchwała Nr 50/32/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11.02.2004r. w sprawie: przedłużenia terminu spłaty kredytu w walucie wymienialnej zaciągniętego 25 lipca 2001r. na podstawie umowy 310-1411-978-2-I/120/01 Na podstawie art. 32 ust. 4 i art. 60, ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148). Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Wystąpić z wnioskiem do kredytodawcy o przedłużenie terminu spłaty kredytu w walucie wymienialnej zaciągniętego w dniu 25 lipca 2001r., rozłożenie pozostałego kapitału na cztery równe raty, z terminem spłaty ostatniej na dzień 27 grudnia 2004r. oraz o zmianę zapisu umowy dotyczącego zasad przewalutowania do maksymalnego progu kursu euro. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:54
Uchwała Nr 52/33/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26.02.2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się Zespołu Szkół w Kowalewie Pom. o sprzęt I.T. w Projekcie PHARE 2001. Na podstawie Uchwały Nr 3/2004 Komisji Oceny Planów z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów uczestnictwa szkół kształcenia zawodowego w Projekcie PHARE 2001 SSG RZL w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zarząd powiatu Uchwala co następuje: § 1. Typuje się szkołę ponadgimnazjalną – Zespół Szkół w Kowalewie Pom. do uczestnictwa w Projekcie PHARE 2001 według warunków i kryteriów uchwalonych przez Komisję Oceny Planów. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Inspektorowi ds. Oświaty Starostwa Powiatowego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 11:57
Uchwała Nr 52/34/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26.02.2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. o sprzęt I.T. w Projekcie PHARE 2001. Na podstawie Uchwały Nr 4/2004 Komisji Oceny Planów z dnia 6 lutego 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów uczestnictwa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Projekcie PHARE 2001 SSG RZL w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zarząd powiatu Uchwala co następuje: § 1. Wyznacza się Poradnię Psychologiczno-pedagogiczną w Golubiu-Dobrzyniu. do uczestnictwa w Projekcie PHARE 2001 według warunków i kryteriów uchwalonych przez Komisję Oceny Planów. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Inspektorowi ds. Oświaty Starostwa Powiatowego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:00
Uchwała Nr 52/35/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26.02.2004r. w sprawie: przyjęcia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje się aneks do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/19/99 z dnia 09 sierpnia 1999r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu. § 2. Aneks stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:04
Uchwała Nr 52/36/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26.02.2004r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Zarządu Powiatu Nr 30/38/2000 z dnia 10 lutego 2000r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:06
Uchwała Nr 55/37/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 01.04.2004r. w sprawie: zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Zbójno na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 wraz z „Planem gospodarki odpadami dla gminy Zbójno na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przy piśmie Wójta Gminy Zbójno z dnia 12.03.2004r. znak: UG:6135-2/2004 projekt Programu ochrony środowiska dla gminy Zbójno na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz projekt Planu gospodarki odpadami dla gminy Zbójno na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” i jednocześnie zgłasza się propozycje zmian do uwzględnienia w przedmiotowych projektach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:08
Uchwała Nr 56/38/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13.04.2004r. w sprawie: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 6 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 514 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powiatowemu Urzędowi Pracy w Golubiu-Dobrzyniu powierza się pełnienie roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w Działaniach: 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w ramach SPO RZL, schematy a). § 2. Upoważnia się Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji ww. Działań SPO RZL na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, określonych w Uzupełnieniu Programu SPO RZL, a w szczególności: - podpisywania porozumień WUP-PUP, - zatwierdzania raportów z realizacji projektów, - sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych, - kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektów. § 3. Zobowiązuje się Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do bieżącego informowania Zarządu Powiatu o przebiegu realizacji prac. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:10
Uchwała Nr 57/39/03
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29.04.2004r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/68/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Zarząd Powiatu
Uchwala co następuje:

§ 1.
W budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XV/68/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu na łączną kwotę zł 21.834,-

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-24 14:35
Uchwała Nr 57/41/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.04.2004r. w sprawie: zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz projektu Planu gospodarki odpadami dla miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przy piśmie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 01.04.2004r. znak: GPI-OŚ 7610-2/2004 projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz projekt Planu gospodarki odpadami dla miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” i jednocześnie zgłasza się propozycje zmian do uwzględnienia w przedmiotowych projektach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:18
Uchwała Nr 58/42/03 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13.05.2004r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2004 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/68/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. W budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XV/68/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu na łączną kwotę zł 6.466,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:20
Uchwała Nr 58/43/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13.05.2004r. w sprawie: zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Ciechocin na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Ciechocin na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przy piśmie Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26.04.2004r. projekt Programu ochrony środowiska dla gminy Ciechocin na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz projekt Planu gospodarki odpadami dla gminy Ciechocin na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” i jednocześnie zgłasza się propozycje zmian do uwzględnienia w przedmiotowych projektach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:22
Uchwała Nr 58/44/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13.05.2004r. w sprawie: zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Golub-Dobrzyń na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Golub-Dobrzyń na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przy piśmie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 06.05.2004r. znak: GGR.7610-5/04 projekt Programu ochrony środowiska dla gminy Golub-Dobrzyń na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz projekt Planu gospodarki odpadami dla gminy Golub-Dobrzyń na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” i jednocześnie zgłasza się propozycje zmian do uwzględnienia w przedmiotowych projektach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:24
Uchwała Nr 59/45/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27.05.2004r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2004 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/68/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. W budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XV/68/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu na łączną kwotę zł 42.671,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:26
Uchwała Nr 59/46/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27.05.2004r. w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Udziela się upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla następujących Kierowników i Dyrektorów powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych: 1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu – 2. do kwoty 10.000 euro, 3. Dyrektor Zespołu szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu – do kwoty 10.000 euro, 4. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – do kwoty 6.000 euro, 5. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem – do kwoty 10.000 euro, 6. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu – do kwoty 3.000 euro, 7. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu – do wysokości budżetu DPS, 8. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu – do wysokości budżetu PCPR, 9. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu – do kwoty 30.000 euro. § 2. Upoważnienie nadane w § 1 obejmuje podejmowanie w imieniu powiatu ogółu czynności zwykłego zarządu dla zapewnienia prawidłowego wykonania zadań jednostki na okres do dnia 31 grudnia 2004r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:28
Uchwała Nr 59/47/04. Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27.05.2004r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz wzoru wniosku do zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania „Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w 2004r. Na podstawie art. 35 a pkt.7 lit. d ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776 z późn. zm.) oraz § 6.1 pkt.3 Rozporządzenia MPiPS z 25.06.2002r w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Funduszu PFRON ( Dz. U. Nr 96 z 2002r poz.861 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się wzór wniosku oraz zasady i procedury przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizowanego przez Powiat zadania „Likwidacja barier w komunikowaniu się „ dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w roku 2004 wg załącznika do niniejszej Uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:42
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:44
Uchwała Nr 60/48/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 07.06.2004r. w sprawie: zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz projektu Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” Na podstawie art. 17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przy piśmie Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 07.05.2004r. projekt Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz projekt Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016” i jednocześnie zgłasza się propozycje zmian do uwzględnienia w przedmiotowych projektach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:50
Uchwała Nr 60/49/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzynskiego z dnia 07.06.2004r. w sprawie: powołania Komitetu Sterującego nadzorującego realizację Powiatowego Programu ochrony Środowiska na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008-2016 oraz Powiatowego Planu gospodarki odpadami na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008-2016. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/62/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016 Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołuje się Komitet Sterujący w składzie: 1. Stanisław Ligmanowski 2. Jan Kazaniecki 3. Piotr Karwaszewski 4. Jan Kuźmiński 5. Artur Rogalski 6. Ewa Rokitnicka § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:52
Uchwała Nr 63/50/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1997r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592). Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Z dniem uchwalenia traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Organizacyjny. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:53
Uchwała Nr 63/51/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Na podstawie art. 36a ust. 5 oraz art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1999r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim w następującym składzie: I. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: 1. Zarębska Bogumiła - przewodnicząca komisji 2. Wasilewski Krzysztof - członek 3. Mejzner Jan - członek II. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 1. Barbara Wolska - członek 2. Kazimierz Burek - członek 3. Zbigniew Jaguszewski - członek III. Przedstawiciele rady pedagogicznej: 1. Joanna Graczyk-Sobiechowska - członek 2. Roman Król - członek IV. Przedstawiciele rodziców: 1. Urszula Szylar - członek 2. Hanna Lewandowska - członek V. Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej: 1. Ewa Nowakowska - członek § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:56
Uchwała Nr 63/52/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22.07.2004r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani Justyny Mueller nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Justyny Mueller nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner – przedst. organu prowadzącego - przewodniczący 2. Zbigniew Winiarski – Dyrektor szkoły - członek 3. Maria Król - ekspert 4. Anna Piątek - ekspert 5. Jolanta Łoś - ekspert § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Golubsko-Dobrzyńskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 12:58
Uchwała Nr 63/53/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22.07.2004r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pana Wiesława Dąbka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Wiesława Dąbka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner – przedst. organu prowadzącego - przewodniczący 2. Eugeniusz Stefański – Dyrektor szkoły - członek 3. Maria Król - ekspert 4. Anna Piątek - ekspert 5. Zbigniew Jaguszewski - ekspert 6. Aleksandra Żuchowska – przedst. ZNP - członek § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Golubsko-Dobrzyńskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 13:00
Uchwała Nr 63/54/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22.07.2004r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pana Krzysztofa Pieczki nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Krzysztofa Pieczki nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner – przedst. organu prowadzącego - przewodniczący 2. Zbigniew Winiarski – Dyrektor szkoły - członek 3. Maria Król - ekspert 4. Anna Piątek - ekspert 5. Zbigniew Jaguszewski - ekspert § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Golubsko-Dobrzyńskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 13:35
Uchwała Nr 63/55/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22.07.2004r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Wróbel nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Wróbel nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner – przedst. organu prowadzącego - przewodniczący 2. Zbigniew Winiarski – Dyrektor szkoły - członek 3. Maria Król - ekspert 4. Anna Piątek - ekspert 5. Krzysztof Gołębiewski - ekspert § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Golubsko-Dobrzyńskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 13:59
Uchwała Nr 63/56/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22.07.2004r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2004 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/68/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. W uchwale Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr XV/68/04 z dnia 31 marca 20034r. w sprawie uchwalenia budżetu, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 116.960 zł W § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „ustala się dochody powiatu w wysokości 20.059.535 zł (załącznik nr 1 do uchwały). 2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 4.539 zł W § 2 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „ustala się wydatki powiatu w wysokości 19.947.114 zł (załącznik nr 2 do uchwały). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 14:02
Uchwała Nr 64/57/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19.08.2004r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2004 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/68/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: § 1. W budżecie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XV/68/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu na łączną kwotę zł 28487,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Ożóg
  data wytworzenia: 26.10.2004
 • opublikował: Iwona Ożóg
  data publikacji: 2004-10-26 14:07
UCHWAŁA Nr 65/58/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 2004-10-29
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 11:36
pobierz treśc uchwały
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 11:37
UCHWAŁA NR 66/59/04 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO Z DNIA 23.09.2004 ROKU w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 2004-10-29
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 11:45
pobierz treśc uchwały
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 11:47
Uchwała Nr 66/60/04 Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2004 r. w sprawie rozliczania kosztów realizacji niektórych zadań.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 2004-10-29
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 11:53
pobierz treść uchwały
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 11:54
Uchwała nr 66/61/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 września 2004r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2004
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 2004-10-29
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 11:57
pobierz treść uchwały
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 11:58
Uchwała nr 67/62/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2004 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2004 .
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 2004-10-29
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 12:09
pobierz treść uchwały
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 12:10
UCHWAŁA Nr 67/63/04 Zarządu Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Zasad dopłaty do wymiany stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych starostwa."
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 2004-10-29
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 14:37
UCHWAŁA Nr 68/64/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Powiatu Golubkso-Dobrzyńskiego .
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 2004-10-29
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 14:45
pobierz treśc uchwały
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 14:46
Uchwała Nr 68/65/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 PAŹDZIERNIKA 2004 R. w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych znajdujących się w gospodarowaniu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 2004-10-29
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 14:49
pobierz treść uchwały
 • opublikował: Katarzyna Orłowska
  data publikacji: 2004-10-29 14:51
Uchwała nr 69/66/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopsada 2004r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu projektu budżetu Powiatu na rok 2005. Na podstawie art.119 i art.121 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. (Dz.U. z 2003 , Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art.55 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. , Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm.) Zarządu Powiatu uchwała , co następuje : § 1 Przedłożyć Radzie Powiatu projekt budżetu na rok 20085 określający dochody o projekcie budżetu w wysokości : 21.221.054,- Z tego : 1. Dochody z tytułu udziału ( 10,24 % ) we wpływach z podatku dochodowego ode osób Fizycznych. 2. Subwencje ogólne ( składające się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej). 3. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu. 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych służb, inspekcji i straży. 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw. 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu. 7. Odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunku bankowym. 8. Wpływy z usług. 9. Inne dochody należne powiatowi. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1. § 2 Ustala się wydatki budżetu powiatu wysokości : 21.140.749,- W tym : 1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone Ustawami realizowane przez powiat 3.022.300,- 2. Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego ( zadania powierzone ). 3. Wydatki na zadania własne powiatu 4. Wydatki na obsługę długu – 270.000,- 5. Rezerwa ogólna w wysokości 212.210,- 6. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 100.000,- Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. § 3 Rozchody związane z finansowaniem niedoboru zawiera załącznik nr 9 do niniejszej Uchwał, prognozę długu publicznego załącznik nr 10, planowane spłaty zobowiązań nr 11. § 4 Plan finansowy środków specjalnych załącznik nr 6, gospodarstw pomocniczych załącznik nr 4 i 5 oraz funduszy celowych załącznik nr 7 i 8. § 5 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszych Uchwały. § 6 Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 r. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Taborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 01.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-01 11:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-01 13:39
Uchwała nr 69/67/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla członków organów zarządzających jednoosobowej spółki utworzonej przez Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz wniosku o przyznanie nagrody. Na podstawie art.10 ust.1 i ust. 8 z 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi / Dz.U.Nr26 poz. 306 ze zm / Zarządu Powiatu uchwala , co następuje : § 1 Nagrodę roczną przyznaje się jeżeli: 1/ spółka poprawiła wynik netto tj. nastąpił wzrost zysku netto, zmniejszono stratę netto, zwiększono rentowność obrotu netto, obniżono poziom kosztów działalności, nastąpiła poprawa płynności finansowej, 2/ nastąpiło wzmocnienie pozycji rynkowej lub branżowej, 3/ efektywnie został wdrożony plan restrukturyzacji i rozwoju, 4/ terminowo regulowano zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, 5/ spółka uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego, 6/ w spółce nie został przekroczony maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców , z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust.3, a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 1 poz.2 z 1995 ze zm./ § 2 Nagroda może być przyznana jedynie uprawnionemu , który pełnił funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie lub nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. § 3 Nagroda jest przyznawana przez radę nadzorczą na wniosek zgromadzenia wspólników złożony w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za dany rok obrotowy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Teresa Taborowska Członek Danuta Brzoskowska Członek Jan Kuźmiński Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 01.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-01 13:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-04 10:06
Uchwała nr 71/68/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2004. Na podstawie art.32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź. zm. ) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarządu Powiatu uchwala , co następuje : § 1 W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XV/68/04 z 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 48.379,- § 2 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Taborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 01.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-01 13:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-01 14:47
Uchwała nr 73/69/04 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2004. Na podstawie art.32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź. zm. ) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarządu Powiatu uchwala , co następuje : § 1 W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XV/68/04 z 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 25.448,- § 2 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Taborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 01.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-01 13:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-01 14:45
Uchwała nr 74/70/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie : ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze. zm. ) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ) Zarządu Powiatu uchwala , co następuje : § 1 Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005 według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedzielę i święta oraz inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne pełnią dyżury przemiennie. § 3 Wykonywanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2005 r. Henryka Zawadzka Przewodnicząca zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Taborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 01.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-01 14:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-01 14:41
Uchwała nr 76/71/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie : upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 48 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze. zm. ) Zarządu Powiatu uchwala , co następuje : § 1 Udziela się upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla następujących Kierowników i Dyrektorów powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych: 1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 10.000 euro, 2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 10.000 euro, 3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 6.000 euro, 4. Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim do kwoty 10.000 euro, 5. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem do kwoty 10.000 euro,6. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 3.000 euro,7. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu do wysokości budżetu DPS, 8. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu- Dobrzyniu do wysokości budżetu PCPR,9. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 30.000 euro. § 2 Upoważnienie nadane w § 1 obejmuje podejmowanie w imieniu powiatu ogółu czynności zwykłego zarządu dla zapewnienia prawidłowego wykonania zadań jednostki na okres do dnia 31 grudnia 2005 r. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Taborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 01.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-01 14:40
Uchwała nr 77/72/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 luty 2005r. w sprawie : zmiany uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 48 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze. zm. ) Zarządu Powiatu uchwala , co następuje : § 1 W uchwale nr 76/71/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, dotychczasowy § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 150.000 euro”. § 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają nie zmienione. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Taborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 01.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-01 15:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-01 15:09
Uchwała nr 78/73/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie : wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku położonym przy ulicy Dr J.G. Koppa 1 K na potrzeby przeprowadzenia poboru 2005. Na podstawie art. 32 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze. zm. ) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261poz. 2603 ze zm. ) Zarządu Powiatu uchwala , co następuje : § 1 1. Wyrazić zgodę na odpłatne wynajęcie pomieszczeń o łącznej pow. 230,1 m2 w budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Dr J.G. Koppa 1 K stanowiącym własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego celem przeprowadzenia poboru 20005 r. 2. Za wynajęcie wym. Pomieszczeń oraz korzystanie z mediów ( woda, energia elektryczna, c.o. i Sprzątanie pomieszczeń ) ustala się odpłatność w wysokości 2300 zł ( słownie dwa tysiące trzysta ). § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Teresa Taborowska Członek Danuta Brzoskowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orlowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 12:45
Uchwała Nr 79/74/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 16.03.2005 roku. w sprawie zagwarantowania Powiatowemu Urzędowi Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w budżecie powiatu na 2006 rok środków finansowych na audyt związany z realizacją projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w budżecie na 2006 rok zagwarantuje środki finansowe na audyt związany z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) SPO RZL w łącznej wysokości 43.000,00 zł, słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych, z tego na Działanie 1.2 – 26.000.00 zł na Działanie 1.3 – 17.000.00 zł § 2 Środki przeznaczone na audyt zostaną w 100 % zrefundowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. § 3 Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do bieżącego informowania Zarządu Powiatu o przebiegu realizacji prac. § 4 Wykonanie Uchwały powierz się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 08:07
Uchwała Nr 79/75/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 16.03.2005 roku. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu roli Beneficjenta w realizacji projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Golubiu-Dobrzyniu powierza się pełnienie roli Beneficjenta w Działaniach 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w ramach SPO RZL, schematy a). § 2 Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji w/w Działań SPO RZL na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, określanych w Uzupełnieniu Programu SPO RZL, a w szczególności: - podpisywania umów i aneksów, - zatwierdzania raportów z realizacji projektów, - sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych, - kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektów. § 3 Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do bieżącego informowania Zarządu Powiatu o przebiegu realizacji prac. § 4 Wykonanie Uchwały powierz się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 08:34
Uchwała Nr 79/76/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 16.03.2005 roku. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiące własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.18 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 1. Oddać w użyczenie pomieszczenie garażu o pow. 34,5 m2 budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Dr J.G. Koppa 1 K stanowiącym własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. 2. Pomieszczenie garażu zostaje użyczone nieodpłatnie na okres od 15 marca 2005 roku do dnia 14 marca 2008 roku. § 2 Wykonanie Uchwały powierz się Wicestaroście Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Członek Teresa Tyborowska Członek Danuta Brzoskowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 08:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-02 08:55
Uchwała Nr 79/77/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 16.03.2005 roku. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiące własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 32 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.18 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 1. Oddać w użyczenie pomieszczenie garażu o pow. 34,5 m2 budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Dr J.G. Koppa 1 K stanowiącym własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. 2. Pomieszczenie garażu zostaje użyczone nieodpłatnie na okres od 15 marca 2005 roku do dnia 14 marca 2008 roku. § 2 Wykonanie Uchwały powierz się Wicestaroście Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Członek Teresa Tyborowska Członek Danuta Brzoskowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 09:01
Uchwała Nr 81/78/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 12.04.2005 roku. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwalą Rady Powiatu Nr XXV/147/05 z 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 20.492,- § 2 Wykonanie Uchwały powierz się Skarbnikowi Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 09:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-02 09:26
Załącznik do Uchwały nr 81/78/05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-04 09:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-04 09:08
Uchwała Nr 82/79/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 06.05.2005 roku. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwalą Rady Powiatu Nr XXV/147/05 z 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 5.300,- § 2 Wykonanie Uchwały powierz się Skarbnikowi Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 09:24
Załącznik do Uchwały 82/79/05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-04 09:56
Uchwała Nr 85/80/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 02.06.2005 roku. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwalą Rady Powiatu Nr XXV/147/05 z 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 32.278,- § 2 Wykonanie Uchwały powierz się Skarbnikowi Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 09:38
Załącznik do Uchwały nr 85/80/05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-04 09:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-04 09:20
Uchwała Nr 88/81/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 30.06.2005 roku. w sprawie oddania w użyczenie Poradni Neurologicznej na rzecz SP ZOZ w Golubiu-Dobrzyniu w likwidacji. Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z 2001 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze. zm.) oraz art.18 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 1. Oddać z dniem 1 lipca 2005 roku w użyczenie na rzecz SP ZOZ w Golubiu-Dobrzyniu w likwidacji pomieszczeń Przychodni Neurologicznej o powierzchni 27.04 m2 w budynku zlokalizowanym na działce stanowiąc…ą własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przy ul. G. Koppa 1 E, oznaczonej nr 89/10, KW 4480, na zasadach określonych w umowie będącej załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2 Umowa zostaje zawarta na okres od 1 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku. § 3 Wykonanie Uchwały powierz się Wicestaroście Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Czlonek Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 09:53
Uchwała Nr 88/82/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 30.06.2005 roku. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.) oraz art.128 ustawy 1 pkt 1 z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/147/05 z 24 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na Łączną kwotę 150.452.- § 2 Wykonanie Uchwały powierz się Skarbnikowi Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 10:09
Załącznik do Uchwały 88/82/05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-04 09:19
Uchwała Nr 89/83/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 15.07.2005 roku. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dania 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108). Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: - Hanna Kończalska – przewodnicząca - Barbara Kotowska – członek - Małgorzata Chojnacka – członek - Wiesław Wałaszewski – czlonek - Adriana Dziedzińska – człowiek - Katarzyna Orłowska – członek 2. Celem komisji będzie przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości budynkowej i gruntowej, w budynku położonym w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. J.G. Koppa, na działkach oznaczonych nr geod. 87/3 o pow. 0,0499 ha i 89/1 o pow. 0,1285 ha, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zapisanych w KW Nr 20058. § 2 Do zadań Komisji należy w szczególności: 1. Przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, 2. Sporządzenie protokołu z przetargu. § 3 Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. § 4 Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja rozwiązuje się. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Członek Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 11:35
Uchwała Nr 89/84/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 15.07.2005 roku. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Licznerskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.) oraz art.91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Licznerskiej, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner - Starostwo Powiatowe -przewodniczący 2. Zbigniew Jaguszewsk - Kuratorium Oświaty -członek 3. Andrzej Grajek - dyrektor szkoły -członek 4. Grażyna Kamińska - ekspert - członek 5. Krzysztof Szupryczyński – ekspert - członek § 2 Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 11:58
Uchwała Nr 89/85/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 15.07.2005 roku. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewy Kilanowskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.) oraz art.91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewy Kilanowskiej, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner - Starostwo Powiatowe - przewodniczący 2. Zbigniew Jaguszews - Kuratorium Oświaty -członek 3. Eugeniusz Stefański - dyrektor szkoły -członek 4. Grażyna Kamińska - ekspert - członek 5. Krzysztof Szupryczyński- ekspert - członek 6. Aleksandra Żuchowska - przedstawiciel ZNP - członek § 2 Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 12:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-02 12:11
Uchwała Nr 89/86/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 15.07.2005 roku. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewy Tułodzieckiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.) oraz art.91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewy Tułodzieckiej, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner - Starostwo Powiatowe- przewodniczący 2. Zbigniew Jaguszewski - Kuratorium Oświaty -członek 3. Eugeniusz Stefański - dyrektor szkoły -członek 4. Grażyna Kamińska - ekspert - członek 5. Krzysztof Szupryczyński - ekspert - członek 6. Aleksandra Żuchowska - przedstawiciel ZNP - członek § 2 Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 12:21
Uchwała Nr 89/87/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Z dnia 15.07.2005 roku. w sprawie Dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/3803 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1 W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/147/05 z 24 marca2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 8.130,- § 2 Wykonanie Uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasielewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 02.08.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-02 12:34
Załącznik do Uchwały nr 89/87/05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-08-04 09:30
UCHWAŁA NR 90/88/05 Zarządu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania ,, Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON ” w 2005 r. Na podstawie art. 35 a pkt.7 lit.d ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz.776 z późń. zm.) oraz § 6.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Funduszu PFRON (Dz. U. Nr 96 poz. 861 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się zasady i procedury przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizowanego przez Powiat zadania ,, Likwidacja barier w komunikowaniu się ” w roku 2005 wg załącznika do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Henryka Zawadzka - Przewodnicząca Zarządu - ............................. Jan Kuźmiński - Wicestarosta - ............................. Danuta Brzoskowska - członek Zarządu - ............................. Teresa Tyborowska - członek Zarządu - ............................. Krzysztof Wasilewski – członek Zarządu - ..............................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 05.09.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-05 09:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-05 09:22
Załącznik do Uchwały Nr 90/88/05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-05 09:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-05 09:36
UCHWAŁA NR 90/89/05 Zarządu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na rok 2005. Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 ) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1 W budżecie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/147/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesien między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 8.179,- § 2 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka - Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński - Wicestarosta Danuta Brzoskowska - członek Zarządu Teresa Tyborowska - członek Zarządu Krzysztof Wasilewski – członek Zarządu
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 05.09.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-05 10:19
Załącznik do Uchwały nr 90/89/05.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-09-05 10:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-05 10:30
UCHWAŁA NR 94/90/05 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2005 ROKU w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i § 2 ust. 1 uchwały Nr XXIX/165/05 z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, przekazywanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Powiatową Komisję Stypendialną dla studentów ubiegających się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w składzie: 1. Jan Mejzner przewodniczący 2. Małgorzata Skrzyniecka sekretarz 3. Elżbieta Karankowska członek 4. Krzysztof Wasilewski członek 5. Zbigniew Szyjkowski członek § 2 Powiatowa Komisja Stypendialna działa zgodnie z regulaminem a jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji. § 3 Powiatowa Komisja Stypendialna rozpatruje złożone przez studentów wnioski, weryfikuje je, dokonuje przydziału miesięcznych kwot stypendium i prowadzi niezbędną dokumentację z tego zakresu. § 4 Powiatowa Komisja Stypendialna sporządza protokół, który będzie podstawą do realizacji miesięcznych wypłat stypendium na wskazane przez studenta konto bankowe. § 5 Powiatowa Komisja Stypendialna działa przez okres roku szkolnego 2005/2006. Członkowie Zarządu. Przewodnicząca Zarządu ............................. mgr Henryka Zawadzka ............................. ............................. ..............................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 24.05.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-24 10:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-24 10:30
Uchwała Nr 95/91/05 Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2005 r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego . Na podstawie art.32 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108). Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Uchwala, co następuje: § 1 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: - Hanna Kończalska – przewodnicząca - Barbara Kotowska – członek - Małgorzata Chojnacka – członek - Wiesław Wałaszewski – członek - Adriana Dziedzińska – członek - Katarzyna Orłowska – członek 2. Celem komisji będzie przeprowadzenie przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, położoną w Golubiu- Dobrzyniu przy ul. J.G. Koppa o pow. 0,1140 ha, oznaczoną nr geod. cz. 89/12, zapisaną w księdze wieczystej nr 4480. § 2 Do zadań Komisji należy w szczególności: 1. przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, 2. sporządzenie protokółu z przetargu. § 3 Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. § 4 Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja rozwiązuje się. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podpisy Zarządu: Henryka Zawadzka – Przewodnicząca .................................................. Teresa Tyborowska - Członek .................................................. Danuta Brzoskowska - Członek ................................................... Jan Kuźmiński - Członek ................................................... Krzysztof Wasilewski - Członek ..................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 23.11.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-23 12:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-23 12:53
Uchwała nr 96/92/05. Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 07-10-2005 r w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005 Na podstawie art.32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź.zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 ) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/147/05 z 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 9.263,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 23.11.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-23 12:57
Załacznik do Uchwały Nr 96/92/05.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-23 12:58
Uchwała nr 99/93/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14.11.2005 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005 Na podstawie art.32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź.zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 ) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/147/05 z 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 42.017.- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 23.11.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-23 13:05
Załacznika do Uchwały Nr 99/93/05.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-23 13:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-23 13:09
UCHWAŁA Nr 99/94/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym. Na podstawie art.32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz.1592 z późn.zm.) oraz art.67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku , Nr 261 , poz.2603) Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ustala , co następuje : § 1.ustalić cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej , stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego , położonej w miejscowości BIAŁKOWO , gmina Golub-Dobrzyń , oznaczonej nr geod.193/3 o pow. 1,60 ha , zapisanej w księdze wieczystej nr 14319 , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu w wysokości 195.000 zł słownie sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Golubsko–Dobrzyńskiemu. §3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy Zarządu : 1.Henryka Zawadzka – Przewodnicząca ........................................ 2.Teresa Tyborowska – Członek ........................................ 3.Danuta Brzoskowska – Członek ........................................ 4.Jan Kuźmiński – Członek ........................................ 5.Krzysztof Wasilewski – Członek ........................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 23.11.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-11-23 13:12
Uchwała nr 100/95/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25.11.2005 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005 Na podstawie art.32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź.zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 ) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/147/05 z 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 15.928.- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Orłowska
  data wytworzenia: 09.12.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-09 09:39
Załącznik do Uchwały Nr 100/95/05.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-09 09:41
Uchwała nr 102/96/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2005 Na podstawie art.32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź.zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.148 ) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/147/05 z 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesień między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 5.257.- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 16.03.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-16 08:38
Załącznik Nr 1 do Uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-16 08:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-03-16 08:44
Uchwała nr 104/97/05 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29.12.2005 r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego . Na podstawie art.32 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108). Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Uchwala, co następuje: § 1 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: - Hanna Kończalska – przewodnicząca - Barbara Kotowska – członek - Małgorzata Chojnacka – członek - Wiesław Wałaszewski – członek - Adriana Dziedzińska – członek - Agnieszka Matyjasik – członek 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego ,znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, położoną w Golubiu- Dobrzyniu przy ul. J.G. Koppa o pow. 0,1784 ha, oznaczoną nr geod. 87/3 i 89/1 zapisaną w księdze wieczystej nr 20058. § 2 Do zadań Komisji należy w szczególności: 1) przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, 2) sporządzenie protokółu z przetargu. § 3 Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. § 4 Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja rozwiązuje się. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podpisy Zarządu: Henryka Zawadzka – Przewodnicząca .................................................. Teresa Tyborowska - Członek .................................................. Danuta Brzoskowska - Członek ................................................... Jan Kuźmiński - Członek ................................................... Krzysztof Wasilewski - Członek ..................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 15.03.2005
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-15 08:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-03-15 08:35
Uchwała Nr 104/98/05 Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego . Na podstawie art.32 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108). Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Uchwala, co następuje: § 1 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: - Hanna Kończalska – przewodnicząca - Barbara Kotowska – członek - Małgorzata Chojnacka – członek - Wiesław Wałaszewski – członek - Adriana Dziedzińska – członek - Katarzyna Orłowska – członek 2. Celem komisji będzie przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego, położoną w miejscowości Białkowo gmina Golub- Dobrzyń , oznaczoną nr geod. 193/3 o pow. 1,60ha. i zapisaną w księdze wieczystej nr 20001. § 2 Do zadań Komisji należy w szczególności: 1. przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, 2. sporządzenie protokółu z przetargu. § 3 Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. § 4 Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja rozwiązuje się. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podpisy Zarządu: Henryka Zawadzka – Przewodnicząca .................................................. Teresa Tyborowska - Członek .................................................. Danuta Brzoskowska - Członek ................................................... Jan Kuźmiński - Członek ................................................... Krzysztof Wasilewski - Członek ..................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 15.03.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-15 10:56
U C H W A Ł A NR 105/99/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Z 2004r. Nr 53, poz. 533) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: § 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na rok 2006 według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy, apteki ogólnodostępne pełnią dyżury przemiennie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2006r. Przewodnicząca Zarządu – Henryka Zawadzka .............................. Członkowie Zarządu: Jan Kuźmiński – Wicestarosta .............................. Danuta Brzoskowska .............................. Teresa Tyborowska .............................. Krzysztof Wasilewski ..............................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 15.03.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-15 09:05
Załącznik do Uchwały Nr 105/99/06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-15 09:07
U C H W A Ł A NR 106/100/06 Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 13 stycznia 2006r w sprawie : upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników i dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego. Na podst:: art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o z samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu uchwala , co następuje : § 1 Udziela się upoważnienie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla następujących Dyrektorów i Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych : 1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu do kwoty 10.000 euro, 2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu do kwoty 10.000 euro, 3. Dyrektor Zespołu Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu do kwoty 3.000 euro. 4. Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim do kwoty 10.000 euro, 5. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem do kwoty 10.000 euro, 6. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu- Dobrzyniu do kwoty 3.000 euro, 7. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej do wysokości budżetu DPS. 8. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu- Dobrzyniu do wysokości budżetu PCPR 9. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu- Dobrzyniu do kwoty 375.000 euro § 2 Upoważnienie nadane w § 1 obejmuje podejmowanie w imieniu powiatu ogółu czynności zwykłego zarządu dla zapewnienia prawidłowego wykonania zadań jednostki na okres do dnia 31 grudnia 2006r § 3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko- Dobrzyńskiemu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Zarządu Henryka Zawadzka ................................................. Członkowie Zarządu : Jan Kuźmiński Wicestarosta .................................................. Danuta Brzozowska ................................................... Teresa Tyborowska ................................................... Krzysztof Wasilewski ................................................... U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) oświadczenia woli w sprawach majątkowych powiatu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd . Zgodnie z ust. 2 tego artykułu Zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Określenie kwoty jest kwestią uznaniowa Zarządu Powiatu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 15.03.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-15 08:43
U C H W A Ł A NR 107/101/06 Zarządu Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 24 stycznia 2006 r w sprawie: określenia stawek za najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchmościami ( Dz.U.2004, Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.) ZARZĄD POWIATU uchwala, co następuje: § 1 Ustala się następujące stawki najmu lokali użytkowych za 1 m2: a) pomieszczenia biurowe - 5,33 zł b) pomieszczenia magazynowo składowe - 2,10 zł c) garaże - 6,19 zl d) gabinety lekarskie - 7,32 zł e) plac manewrowy do nauki jazdy - 1,35 zł f) świetlica w budynku Przychodni Zdrowia - 5,33 zł g) pomieszczenia warsztatowe - 7,32 zł § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 r. Przewodnicząca Zarządu Powiatu: Henryka Zawadzka ............................ Członkowie Zarządu Powiatu: Jan Kuźmiński ........................... Teresa Tyborowska .......................... Danuta Brzoskowska .......................... Krzysztof Wasilewski ..........................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 15.03.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-15 13:03
U C H W A Ł A Nr 107/102/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu- Dobrzyniu. Na podstawie § 2 uchwały nr XXVI/213/01 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 61, poz. 1210. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na umieszczenie herbu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu- Dobrzyniu. § 2 Herb Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został ustanowiony uhwałą nr XVII/156/2000 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i wygląda następująco: W polu czerwonym gołąb srebrny z gałązką laurową w dziobie, trzymający Ogończyka pochylonego w prawo. § 3 Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Zarządu – Henryka Zawadzka ............................. Wicestarosta - Jan Kuźmiński ............................. Członkowie Zarządu - Danuta Brzoskowska ............................. - Teresa Tyborowska ............................ - Krzysztof Wasilewski ............................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 16.03.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-16 08:29
U C H W A Ł A Nr 110/103/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1 Zaopiniować pozytywnie zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych na terenie projektowanego nowego osiedla zabudowy mieszkaniowej, położonego za szpitalem w kierunku ujęcia wody w Golubiu-Dobrzyniu, zgodnie z załączoną mapą poglądową. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Zarządu - Henryka Zawadzka - ............................ Wicestarosta - Jan Kuźmiński - ............................ Członkowie Zarządu: - Danuta Brzoskowska - ........................... - Teresa Tyborowska - ............................. - Krzysztof Wasilewski - ..........................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 16.03.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-16 08:31
Uchwała Nr 113/104/06 Zarządu Powiatu w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 15 marca 2006 r. W sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu – Dobrzyniu Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: §1 Uchwala się regulamin organizacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu – Dobrzyniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu – Henryka Zawadzka Wicestarosta – Jan Kuźmiński Członkowie Zarządu – Danuta Brzoskowska Teresa Tyborowska Krzysztof Wasileski
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 12:46
UCHWAŁA NR 115/105/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6.04.2006 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu roli Beneficjenta w realizacji projektu „Koniec z biernością – czas wrócić do pracy” w ramach Działania 1.5 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz., 1592 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) uchwala się co następuje: § 1 Powierza się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Golubiu-Dobrzyniu pełnienie roli Beneficjenta w Działaniu 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka w ramach SPO RZL, schemat a). § 2 Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji w/w Działania SPO RZL na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, określonych w Uzupełnieniu Programu SPO RZL, a w szczególności: 1) zatwierdzania, podpisywania i składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 2) podpisywania umów dotyczących realizacji projektu i aneksów do tych umów, 3) zatwierdzania, podpisywania i składania sprawozdań z realizacji projektu, 4) zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o płatność, 5) sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych, 6) kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektu § 3 Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu do bieżącego informowania Zarządu Powiatu o przebiegu realizacji prac. § 4 Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Zarządu Henryka Zawadzka .......................................... Członkowie Zarządu: Jan Kuźmiński – Wicestarosta ............................................. Danuta Brzoskowska ............................................. Teresa Tyborowska ............................................. Krzysztof Wasilewski .............................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 09:44
Uchwała nr 115/106/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6.04.2006 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006 Na podstawie art.32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź.zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz.2104) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/201/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesienia planu z rezerwy ogólnej na wydatki zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 12.700.- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 12.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:39
UCHWAŁA NR 115/107/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6.04.2006 r. W sprawie : powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na bankową obsługę budżetu powiatu. Na podstawie § 1 ust. 1 i § 3 Uchwały Nr XXXIX/202/06 Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2006 roku w związku z art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego uchwala, co następuje §1 1. Powołuje się Komisję Przetargową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na bankową obsługę budżetu powiatu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) 2. W skład Komisji Przetargowej wchodzą: 1) Hanna Kończalska – przewodniczący, 2) Małgorzata Chojnacka zastępca przewodniczącego, 3) Zbigniew Krasicki 4) Lech Owsianikow 3. Tryb pracy Komisji Przetargowej oraz jej prawa i obowiązki określa regulamin pracy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 09:48
Uchwała Nr 115/108/06 Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego z dnia 6.04.2006 roku W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego . Na podstawie art.32 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108). Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Uchwala, co następuje: § 1 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: 1) Hanna Kończalska – przewodnicząca; 2) Adriana Dziedzińska członek; 3) Małgorzata Chojnacka – członek; 4) Wiesław Wałaszewski – członek; 5) Anna Górna – członek; 6) Agnieszka Matyjasik – członek; 2. Komisja przeprowadzi II przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego, położoną w miejscowości Białkowo gmina Golub- Dobrzyń , oznaczoną nr geod. 193/3 o pow. 1,60 ha. i zapisaną w księdze wieczystej nr 14319. § 2 Do zadań Komisji należy w szczególności: 1) przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, 2) sporządzenie protokółu z przetargu. § 3 Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podpisy Zarządu: Henryka Zawadzka – Przewodnicząca .................................................. Teresa Tyborowska - Członek .................................................. Danuta Brzoskowska - Członek ................................................... Jan Kuźmiński - Członek ................................................... Krzysztof Wasilewski - Członek ........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 12.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 10:14
Załącznik do uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:47
UCHWAŁA NR 118/109/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11.05.2006 r. W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem. Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), uchwala się co następuje: § 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie: 1. Henryka Zawadzka – przewodnicząca 2. Krzysztof Wasilewski – członek 3. Jan Mejzner – członek 2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 1. Zofia Kilanowska – członek 2. Lilia Kopczyńska – członek 3. Iwona Michałek – członek Przedstawiciele rady pedagogicznej: 1. Dorota Pniewska – członek 2. Elżbieta Wiwatowska – członek Przedstawiciele rodziców: 1. Sylwester Zarębski – członek 2. Stanisław Iwan – członek Przedstawiciele organizacji związkowej: 1. Aleksandra Żuchowska – członek § 2. Posiedzenie komisji zwołuje i jej pracami kieruje przewodniczący. Członkowie Zarządu Przewodnicząca Zarządu
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 09:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-25 09:52
Uchwała nr 118/110/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006 Na podstawie art.32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z póź.zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz.2104) i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/201/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany polegające na dokonaniu przeniesienia planu z rezerwy ogólnej na wydatki zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 10.697,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 12.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:41
Załącznik do uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:50
Uchwała Nr 121/111/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie umorzenie należności przysługującej od Piotra Ringewlskiego z tytułu aktualizacji mapy zasadniczej. Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 ze zm.) , art. 13 ustawy z dnia 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), art. 6 ust. 2 ustawy 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i i kartograficznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz.1865), art. 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz uchwałą nr XLI/224/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych uchwala się, co następuje § 1. 1. Umorzyć kwotę w wysokości 93,31 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy zł. 31/100) za rok 2002 oraz należności odsetkowe powstałe za zwłokę , a także pozostałe należności uboczne od Pana Piotra Ringewlskiego zam.przy ul.Mickiewicza 6A w Nowe Miasto Lubelskie właściciela firmy GEOKOM Brodnica, z rachunku nr 527/02 wystawionego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Golub- Dobrzyń. 2. Umorzyć kwotę w wysokości 71,05 zł. (słownie: siedemdziesiąt jeden zł.05/100) za rok 2002 oraz należności odsetkowe powstałe za zwłokę , a także pozostałe należności uboczne od Pana Piotra Ringewlskiego zam.przy ul.Mickiewicza 6A w Nowe Miasto Lubelskie właściciela firmy GEOKOM Brodnica, z rachunku nr 792/02 wystawione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Golub-Dobrzyń. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 12.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:42
UCHWAŁA NR 121/112/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.06.2006 r. W sprawie przyjęcia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu – Dobrzyniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się aneks do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu – Dobrzyniu zatwierdzonego uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/19/99 z dnia 9 sierpnia 1999 r. W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu – Dobrzyniu. § 2. Aneks stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Zarządu – Henryka Zawadzka Wicestarosta – Jan Kużmiński Członkowie Zarządu: Danuta Brzoskowska Teresa Tyborowska Krzysztof Wasilewski
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 09:53
UCHWAŁA NR 121/113/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.06.2006 r. W sprawie odwołania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu – Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze ma.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje się z dniem 30 czerwca 2006 r. Pana Andrzeja Cieślika ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu – Dobrzyniu. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko – Dobrzyńskiemu. Przewodnicząca Zarządu Henryka Zawadzka Wicestarosta Jan Kuźmiński Członek Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasilewski
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 09:54
UCHWAŁA NR 121/114/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.06.2006 r. W sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu – Dobrzyniu. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się z dniem 1 lipca 2006 r. Pana Marcina Jabłońskiego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Golubiu – Dobrzyniu. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko – Dobrzyńskiemu. Przewodnicząca Zarządu Henryka Zawadzka Wicestarosta Jan Kuźmiński Członek Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasilewski
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 09:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-25 09:56
UCHWAŁA NR 121/115/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.06.2006 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu. Na podst. Art. 19 ust. 2 i 3, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się komisję przetargową w składzie: 1. Hanna Kończalska – przewodniczący 2. Artur Skoczylas – członek 3. Wioletta Tucholska – członek 4. Marcin Nowak – członek Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu. § 2 Komisja działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasilewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 09:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-25 09:57
UCHWAŁA NR 124/116/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27.07.2006 r. W sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: udzielenia kredytu długoterminowego. Na podst. Art. 19 ust. 2 i 3, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i uchwałą Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego nr XLII/228/06 z dnia 30.06.2006 r. Zarząd Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się komisję przetargową w składzie: 1. Kończalska Hanna 2. Chojnacka Malgorzata 3. Krasiecki Zbigniew 4. Szyjkowski Zbigniew Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: “ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 PLN”. Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego nr XLII/228/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. § 2 Komisja działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej. § 3 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Wicestarosta Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasilewski Członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 09:59
UCHWAŁA NR 124/117/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.07.2006 r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego. Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108). Zarząd Powiatu Golubsko – Dobryńskiego uchwala, co następuje: § 1 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie: 1. Hanna Kończalska – przewodnicząca; 2. Adriana Dziedzińska; 3. Małgorzata Chojnacka – członek; 4. Wiesław Wałaszewski – członek; 5. Anna Górna – członek; 6. Agnieszka Matyjasik – członek; 2. Komisja przeprowadzi II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, położoną w miejscowości Białkowo gmina Golub – Dbrzyń, oznaczoną nr geod. 193/3 o pow. 1,60 ha. i zapisaną w księdze wieczystej nr 14319. § 2 Do zadań Komisji należy w szczególności: 1. przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, 2. sporządzenie protokółu z przetargu. § 3 Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka – Przewodnicząca Teresa Tyborowska – członek Danuta Brzoskowska – członek Jan Kuźmiński – członek Krzysztof Wasilewski – członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:00
UCHWAŁA NR 124/118/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.07.2006 r. W sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Golubiu – Dobrzyniu. Na podstawie art. 36 a, pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Golubiu – Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Przedstawiciele organu prowadzącego poradnie: 1. Krzysztof Wasilewski – przewodniczący 2. Żary Maria – członek 3. Tyborowska Teresa – członek 2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 1. Zofia Kilanowska – członek 2. Lilia Kopczyńska – członek 3. Zbigniew Jaguszewski 3. Przedstawiciele rady pedagogicznej: 1. Bogusław Haręza – członek 2. Maria Borkowska – członek 4. Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej: 1. Aleksandra Żuchowska – członek § 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko – Dobrzyńskiemu. § 3 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka - Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński – członek Danuta Brzoskowska – członek Teresa Tyborowska – członek Krzysztof Wasilewski – członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:01
UCHWAŁA NR 124/119/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.07.2006 r. W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani mgr Małgorzaty Zegarskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkól Nr 1 w Golubiu – Dobrzyniu. Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1 Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Małgorzaty Zegarskiej, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu – Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner – Starostwo Powiatowe – przewodniczący 2. Zbigniew Winiarski – dyrektor szkoły – członek 3. Lilia Kopczyńska – Kuratorium Oświaty – członek 4. Zofia Kilanowska – ekspert – członek 5. Mariola Ciechacka – ekspert – członek § 2 Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Golubsko – Dobrzyńskiemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka – Przewodnicząca Zarządu Danuta Brzoskowska – członek Teresa Tyborowska – cżłonek Krzysztof Wasilewski – członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:02
UCHWAŁA NR 124/120/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24.07.2006 r. W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani mgr Eweliny Nowakowskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu – Gobrzyniu. Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewy Nowakowskiej, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu – Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner – Starostwo Powiatowe – przewodniczący 2. Zbigniew Winiarski – dyrektor szkoły – członek 3. Lilia Kopczyńska – Kuratorium Oświaty – członek 4. Zofia Kilanowska – ekspert – członek 5. Mariola Ciechacka – ekspert – członek § 2 Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Golubsko – Dobrzyńskiemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Henryka Zawadzka – Przewodnicząca Zarządu Danuta Brzoskowska – członek Teresa Tyborowska – cżłonek Krzysztof Wasilewski – członek
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:03
Uchwała nr 124/121/2006r Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lipca 2005 roku w sprawie : powołania Komisji Egzekucyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani mgr Moniki Pierzgalskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu- Dobrzyniu Na podstawie art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr97, poz. 674 ) Zarząd Powiatu Uchwala, co następuje: § 1 Powołać Komisje Egzekucyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Monice Pierzgalskiej, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner - Starostwo Powiatowe - przewodniczący 2. Andrzej Grajek - dyrektor szkoły - członek 3. Lilia Kopczyńska - Kuratorium Oświaty - członek 4. Zofia Kilanowska - ekspert - członek 5. Mariola Ciechacka - ekspert - członek § 2 Wykonywanie uchwał powierzyć Staroście Golubsko- Dobrzyńskiemu § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Członkowie: Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński – Wicestarosta Henryka Zawadzka Danuta Brzoskowska Teresa Tyborowska Krzysztof Wasilewski
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:04
Uchwała nr 124/122/06 Zarządu Powiatu w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 24 lipca 2005 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pana Grzegorza Walczaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje : § 1 Powołać Komisje Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Grzegorza Walczaka, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu - Dobrzyniu w następującym składzie: 1. Jan Mejzner - Starostwo Powiatowe - przewodniczący 2. Eugeniusz Stefański - dyrektor szkoły - członek 3. Lilia Kopczyńska - Kuratorium Oświaty - członek 3. Zofia Kilanowska - ekspert - członek 4. Mariola Ciechacka - ekspert - członek § 2 Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Golubsko - Dobrzyńskiemu § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Członkowie: Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński – Wicestarosta Henryka Zawadzka Danuta Brzoskowska Teresa Tyborowska Krzysztof Wasilewicz
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:05
Uchwała nr 124/123/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688 z 15.12.2002, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688 z 01.01.2003 Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 z 01.01.2004 r. oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/201/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany: Uchwała Zarządu Nr 115/106/06 z 06.04.2006 r., Uchwała Zarządu Nr 118/110/06 z 11.05.2006 r. , Uchwała Rady Nr XLI/222/06 z 05.06.2006 r. Uchwała Rady nr XLII/227/06 z 30.06.2006 r. Uchwała Rady Nr XLII/237/06 z 05.07.2006r. polegające na dokonaniu przeniesienia między paragrafami zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 35.615,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 12.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-25 09:58
Załącznik do uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:45
UCHWAŁA NR 124/124/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lipca 2006r. W sprawie odwołania Pani Małgorzaty Miżwińskiej z funkcji Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem. Na podstawie art. 38 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Uchwala się co następuje: § 1. Odwołuje się Panią Małgorzatę Miżwińską z funkcji Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem z dniem 17 lipca 2006r. § 2. Wykonywanie uchwał powierza się Staroście Golubsko - Dobrzyńskiemu. Członkowie Zarządu: Przewodnicząca Zarządu Jan Kuźmiński Henryka Zawadzka Danuta Brzoskowska Teresa Tyborowska Krzysztof Wasilewski
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:07
Uchwała nr 125/125/06 Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 03.08.2006r W sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych . Na podst. art. 19 ust. 2 i 3, art.20 i art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Uchwala, co następuje : § 1.1 Powołuje się komisje przetargową w składzie : 1). Hanna Kończalska – przewodniczący 2). Anna Lebowska – członek 3). Wiesława Kocińska – członek 4). Małgorzata Andrzejczak – członek 5). Wioletta Tucholska – członek 2.Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych. § 2. Komisja działa na podst. Regulaminu pracy komisji przetargowej . § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodnicząca Zarządu Henryka Zawadzka Wicestarosta Jan Kuźmiński Członek Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborowska Członek Krzysztof Wasilewski
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:08
Uchwała nr 125/126/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688 z 15.12.2002, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688 z 01.01.2003 Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 z 01.01.2004 r. oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/201/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany: Uchwała Zarządu Nr 115/106/06 z 06.04.2006 r., Uchwała Zarządu Nr 118/110/06 z 11.05.2006 r. , Uchwała Rady Nr XLI/222/06 z 05.06.2006 r. Uchwała Rady nr XLII/227/06 z 30.06.2006 r. Uchwała Rady Nr XLII/237/06 z 05.07.2006r. Uchwała Zarządu Nr 124/123/06 z 24.07.2006r. polegające na dokonaniu przeniesienia między paragrafami zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 27.600,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 12.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:52
Uchwała nr 126/127/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/201/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany: Uchwała Zarządu Nr 115/106/06 z 06.04.2006 r., Uchwała Zarządu Nr 118/110/06 z 11.05.2006 r. , Uchwała Rady Nr XLI/222/06 z 05.06.2006 r. Uchwała Rady nr XLII/227/06 z 30.06.2006 r. Uchwała Rady Nr XLII/237/06 z 05.07.2006r. Uchwała Zarządu Nr 124/123/06 z 24.07.2006r. Uchwała Zarządu Nr 125/126/06 z polegające na dokonaniu przeniesienia między paragrafami zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 17.948,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 12.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-12 08:55
Załącznik do uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:55
Uchwała nr 128/128/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21.09.2006 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/201/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany: Uchwała Zarządu Nr 115/106/06 z 06.04.2006 r., Uchwała Zarządu Nr 118/110/06 z 11.05.2006 r. , Uchwała Rady Nr XLI/222/06 z 05.06.2006 r. Uchwała Rady nr XLII/227/06 z 30.06.2006 r. Uchwała Rady Nr XLII/237/06 z 05.07.2006r. Uchwała Zarządu Nr 124/123/06 z 24.07.2006r. Uchwała Zarządu Nr 125/126/06 Uchwała Zarządu Nr 126/127/06 z 25.08.2006 r Uchwała Rady Nr XLV/240/06 z 11.09.2006 r. z polegające na dokonaniu przeniesienia między paragrafami zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 43.538,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 12.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:57
Załącznik do uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:57
Uchwała nr 128/129/06 Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21.09.2006r W sprawie: powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zakup i dostawę oprogramowania do podsystemu obiegu dokumentów Starostwie Powiatowym . Na podst. art. 19 ust. 2 i 3, art.20 i art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Uchwala, co następuje : § 1.1 Powołuje się komisje przetargową w składzie : 1). Hanna Kończalska – przewodniczący 2). Katarzyna Orłowska - członek 3). Marcin Nowak - członek 4). Wioletta Tucholska – członek 2. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udziale zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę oprogramowania do podsystemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym . § 2 Komisja działa na podst. Regulaminu pracy komisji przetargowej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodnicząca Zarządu Henryka Zawadzka Wicestarosta Jan Kuźmiński Członek Danuta Brzoskowska Członek Teresa Tyborska Członek Krzysztof Wasileski
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:09
Uchwała nr 129/130/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/201/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany: Uchwała Zarządu Nr 115/106/06 z 06.04.2006 r., Uchwała Zarządu Nr 118/110/06 z 11.05.2006 r. , Uchwała Rady Nr XLI/222/06 z 05.06.2006 r. Uchwała Rady nr XLII/227/06 z 30.06.2006 r. Uchwała Rady Nr XLII/237/06 z 05.07.2006r. Uchwała Zarządu Nr 124/123/06 z 24.07.2006r. Uchwała Zarządu Nr 125/126/06 Uchwała Zarządu Nr 126/127/06 z 25.08.2006 r Uchwała Rady Nr XLV/240/06 z 11.09.2006 r. Uchwała Zarządu Nr 128/128/06 z 21.09.2006r. z polegające na dokonaniu przeniesienia między paragrafami zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 64.500,- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 12.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 08:59
Załącznik do uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-12 09:00
Uchwała nr 131/132/06 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12.10.2006 r. w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2006 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i § 6 ust. 1 uchwały nr VII/38/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/201/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się zmiany: Uchwała Zarządu Nr 115/106/06 z 06.04.2006 r., Uchwała Zarządu Nr 118/110/06 z 11.05.2006 r. , Uchwała Rady Nr XLI/222/06 z 05.06.2006 r. Uchwała Rady nr XLII/227/06 z 30.06.2006 r. Uchwała Rady Nr XLII/237/06 z 05.07.2006r. Uchwała Zarządu Nr 124/123/06 z 24.07.2006r. Uchwała Zarządu Nr 125/126/06 Uchwała Zarządu Nr 126/127/06 z 25.08.2006 r Uchwała Rady Nr XLV/240/06 z 11.09.2006 r. Uchwała Zarządu Nr 128/128/06 z 21.09.2006r. Uchwała Zarządu nr 129/130/06 z 29.09.2006 r. Uchwała Rady Nr XLVI/246/06 z 10.10.2006r z polegające na przyjęciu środków dotacji zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu na łączną kwotę 96.688,- 1) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 96.688,- zł. § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie : „ustala się dochody powiatu w wysokości 24.583.341,-zł „ ( załącznik nr 1 do uchwały) 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 96.688,- zł. § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie : „ustala się wydatki powiatu w wysokości 25.895.756,-zł „ ( załącznik nr 2 do uchwały) § 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Henryka Zawadzka Przewodnicząca Zarządu ............................. Jan Kuźmiński Wicestarosta ................................................ Danuta Brzoskowska Członek ........................................................ Teresa Tyborowska Członek ........................................................ Krzysztof Wasilewski Członek .........................................................
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Sachs
  data wytworzenia: 25.10.2006
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:26
Załącznik do uchwały
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 10:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26772
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-23 12:44

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12877453
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:39

Stopka strony