Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Organ prowadzący kontrolę/Symbol

Jednostka kontrolowana / Termin przeprowadzenia kontroli

Temat kontroli

Odpowiedź Urzędu

 

 

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu

 

562014040030PRO001

Starostwo Powiatowe

 

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych   i ubezpieczenia zdrowotnego. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków  o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego typu.

Brak zaleceń

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

 

WINB.7730.2.2014

Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i Budownictwa

Sprawdzenie prawidłowości realizacji ustawowych zadań przez Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego jako organu administracji architektoniczno-budowlanej w okresie lat 2012-2013 w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę, odmowy pozwoleń na budowę, przyjęcia zgłoszeń robót budowlanych i niewymagających pozwolenia na budowę

OR.1710.4.2014

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wydział Kontroli Finansowej

 

RIO-KF-4102/23/2014

 

Starostwo Powiatowe

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej  i zamówień publicznych obejmująca swoim zakresem następujące tematy: ustalenia ogólno – organizacyjne, księgowość i sprawozdawczość, budżet, w tym dochody budżetowe, wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, dług publiczny; gospodarka mieniem, rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi

OR.1710.3.2014

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 663
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-08 10:32

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12115904
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-25 13:53

Stopka strony