Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rozdział I

 

Przepisy ogólne.

 

§1. 1.Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu określa zasady wewnętrznej organizacji oraz  strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu – Dobrzyniu jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład powiatowej administracji zespolonej działającej pod  zwierzchnictwem Starosty  Golubsko – Dobrzyńskiego.

2. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014, poz.1502)

3. Urząd jest instytucją rynku pracy, wchodzącą w skład publicznych służb zatrudnienia, realizującą zadania powiatu, w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

 

§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Golubsko – Dobrzyńskiego;
 2. Dyrektorze PUP – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu;
 3. Zastępcy Dyrektora PUP – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora PUP w Golubiu-Dobrzyniu;
 4. PUP – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu – Dobrzyniu;
 5. WUP – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w  Toruniu
 6. RRP - należy przez to rozumieć Radę Rynku Pracy
 7. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referat lub samodzielne stanowisko pracy w PUP;
 8. Klubie Pracy - należy przez to rozumieć Klub Pracy w PUP w Golubiu – Dobrzyniu;
 9. CAZ – należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej;

10)EFS- należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny;

11)FP – należy przez to rozumieć Fundusz Pracy;

12)Zielonej Linii – należy przez to rozumieć telefoniczną informację o ofertach

     pracy, szkoleniach, usługach urzędu pracy oraz innych zagadnieniach z

     zakresu rynku pracy;

13)Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny

     Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu.

 

§3. Siedziba PUP mieści się w Golubiu – Dobrzyniu przy ul. Szosa Rypińska 26

 

§4.1. Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie

      zadań określonych:

 1. w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z  2015 r. , poz. 149 ze zm.);
 2. w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze  zm.)  i przepisów wykonawczych;
 3. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 581);
 4. w ustawie z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 121);
 5. w ustawie z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);

 1. w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z  późn. zm.);
 2. w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnianiu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.);
 3. w ustawie  z 30.04.2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.);
 4. w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
 5. w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy ( Dz. U. z 2015 poz. 385 );
 6. w ustaiey z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz 885 ze zm.);
 7. w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. NR 43 poz. 225 ze zm.);
 8. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku

  ( t. j.  Dz. U.  z 2013 r., poz. 267 )

 

 

 2. Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U.  z 2015 r. , poz. 149 ze zm.);
 2. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających

kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668);

 1. Ustawy z dnia 13.10.1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administrację publiczną (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.);

 1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30.12.1998r.  w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej (Dz. U. z 1998r. Nr 166, poz. 1247);
 2. niniejszego Regulaminu.

3.Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.

  4. Do zadań realizowanych przez Urząd Pracy  w zakresie polityki rynku pracy należy:

1)  opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2)  pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3)  udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;

4)  udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo;

5)  udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

6)  kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;

7)  realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

8)  rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

9)  ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;

10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

11) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

12) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;

13) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

14) współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

15) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

16) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

18) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a;

19) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a;

20) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności przez:

a) realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,

b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

21) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

22) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

23) realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

24) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

25) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

26) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

27) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy;

28) organizacja i realizowanie programów specjalnych;

29) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy;

30) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;

31)przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.  Przy realizacji zadań PUP współdziała z innymi jednostkami publicznych  służb zatrudnienia, z organami administracji publicznej, z radą rynku pracy,

organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami  pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi,

zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami działającymi w

sprawach dotyczących promocji zatrudnienia.

 

Rozdział II

Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 1. Całokształtem działalności PUP kieruje – Dyrektor PUP i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą Golubsko – Dobrzyńskim.
 2. Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników PUP i Zastępcy Dyrektora PUP  jest Powiatowy Urząd Pracy, a czynności w sprawach  z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników i Zastępcy Dyrektora dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do Dyrektora  jest Powiatowy Urząd Pracy, a czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora dokonuje Starosta.
 4. Dyrektor PUP kieruje działalnością PUP przy pomocy swojego Zastępcy i  Kierowników Referatów.
 5. Podczas nieobecności Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora PUP. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP.
 6. Dyrektora PUP powołuje i odwołuje Starosta Golubsko-Dobrzyński po uzyskaniu opinii Rady Rynku Pracy.
 7. Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu.
 8. Zastępcę Dyrektora PUP powołuje i odwołuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy .

 

 

Rozdział III

Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 1. W Powiatowym Urzędzie Pracy tworzone są komórki organizacyjne określone w §8.
 2. W celu realizacji określonych zadań w PUP Dyrektor PUP może powoływać zespoły i komisje zadaniowe.
 3. Kierownicy referatów określają ich strukturę wewnętrzną oraz zakres działania i przedstawiają Dyrektorowi do zatwierdzenia.
 4. Kierownicy referatów mają prawo łączyć zadania – przewidziane w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk – w jednym.

 

§6.1. Referat jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną  problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja ułatwia prawidłowe zarządzanie.

     2. Referatem kieruje kierownik referatu.

 

 

§7. 1.Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

      1) zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym

      2) wykaz stanowisk służbowych

      3) zakresy zadań pracowników.

2. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Pracownicy Urzędu wykonują swoje obowiązki służbowe zgodnie ze szczegółowym zakresem czynności opracowanym przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzonym przez Dyrektora. Każdy pracownik podlega jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym odpowiada za wykonanie powierzonych mu zadań.

4. Decyzje, postanowienia, zaświadczenia wydawane w trybie przepisów o postepowaniu administracyjnym podpisują osoby imiennie upoważnione przez Starostę Powiatu.

5. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor.

6. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą powodować powstanie zobowiązań finansowych wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy.

§8. W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej – CAZ;
 2. Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń – ES;
 3. Referat Finansowo – Księgowy – FK;
 4. Referat Organizacyjno – Administracyjny – OA.

 

§9.1. Dyrektor PUP kieruje następującymi pionami działań:

1) Referat Finansowo – Księgowy – FK;

2) Referat Organizacyjno – Administracyjny – OA;

3) Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń – ES.

    2.Zastępca Dyrektora kieruje następującymi pionami funkcjonalnymi:

1) Centrum Aktywizacji Zawodowej – CAZ.

    3.Główny Księgowy PUP kieruje Referatem Finansowo – Księgowym, a   

 zakres jego działania określają odrębne przepisy.

    4.Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych PUP określa Rozdział V niniejszego regulaminu.

    5.Szczegółową strukturę organizacyjną PUP określa schemat będący załącznikiem Nr 1 do  Regulaminu.

 

§ 10. Działalnością Urzędu kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Starostę. Dyrektor reprezentuje Urząd na zewnątrz. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu i dokonuje w stosunku do nich czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy.

Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2015 r., poz. 149 z późn. zm.).
 2. Promocja usług urzędu .
 3. Planowanie i dysponowanie w ramach upoważnienia udzielonego przez Starostę środkami Funduszu Pracy.
 4. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu.
 5. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami z Unii Europejskiej m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Współpraca z organami samorządów lokalnych, Radą Rynku Pracy, władzami szkolnymi i instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej.
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń na podstawie udzielonego przez Starostę upoważnienia.
 8. Planowanie, wytyczanie kierunków działania Urzędu.
 9. Wnioskowanie do Starosty o zmianę przepisów z zakresu działania Urzędu.
 10. Powoływanie i odwoływanie Zastępcy, ocenianie i ustalanie nagród i kar.
 11. Zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP oraz wykonywanie związanych z zatrudnieniem obowiązków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.
 12. Ustalanie wynagrodzeń pracowników, przyznawanie nagród oraz udzielanie kar po konsultacji z kierownikami referatów.
 13. Wydawanie zarządzeń, innych aktów wewnętrznych, poleceń służbowych.
 14. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu podwyższanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP.
 15. Wykonywanie zadań określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, świadczeniach opieki zdrowotnej i innych przepisach w zakresie dotyczącym bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.
 16. Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
 17. Współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 18. Realizacja przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych, w tym pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych
 19. Sprawowanie kontroli zarządczej i podejmowanie działań mających na celu realizacje zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,

 

§ 11. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla  

         Kierowników Referatów należy:

 1. koordynowanie i nadzorowanie pracy Referatu, jak również bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym;
 2. podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania referatu na podstawie upoważnienia Starosty;
 3. szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami Referatu, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych;
 4. dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności: umożliwianie pracownikom kierowanego referatu uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia;
 5. udzielanie pomocy pracownikom podległego Referatu w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych;
 6. wykonywanie kontroli pracy Referatu z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, której szczegółowe zasady określa regulamin kontroli wewnętrznej PUP;
 7. dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników, a w szczególności nowoprzyjętych;
 8. opiniowanie doboru obsady osobowej podległego Referatu, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników;
 9. prawo żądania od innych komórek org. PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań;
 10. podpisywanie korespondencji wew. i parafowanie pism wychodzących przed  podaniem do podpisu Dyrektorowi PUP;
 11. ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników;
 12. powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywanie czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności;
 13. wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn;
 14. sprawowanie kontroli zarządczej;
 15. zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków ochrony danych osobowych;
 16. zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz komórki organizacyjnej;
 17. kontrolowanie i przestrzeganie przez podległych pracowników dyscypliny pracy i czasu pracy;
 18. dbałość o wizerunek Urzędu w kontaktach zz klientami;
 19. w związku z przydzielonymi zadaniami, w uzasadnionych przypadkach, Kierownicy Referatów mają prawo żądać od
  Dyrektora PUP materiałów, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania tych zadań.

 

§12. 1. Postanowienia §11 mają zastosowanie w odniesieniu do Głównego  Księgowego, który bezpośrednio nadzoruje działalność Referatu  Finansowo-Księgowego.

2.Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego PUP określają odrębne przepisy prawne.

3.W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi PUP.

4. Główny Księgowy wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej urzędu na podstawie przepisów z zakresu finansów publicznych.

5. Do zadań głównego Księgowego należy w szczególności:

a) planowanie wydatkowania środków budżetowych oraz środków Funduszu Pracy;

b) prowadzenie rachunkowości Urzędu;

c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

e) sprawowanie kontroli zarządczej i podejmowanie działań mających na celu zapewnienie realizacji celów i zadań zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

Rozdział V

Zakres zadań komórek organizacyjnych

 Powiatowego Urzędu Pracy

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjna urzędu na prawach referatu, która realizuje zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy

 

§13. Do zakresu zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej w szczególności należy realizacja usług rynku pracy, zgodnie ze szczegółowymi warunkami oraz trybem i sposobem ich prowadzenia. Do usług rynku pracy należy:

1. Pośrednictwo pracy polegające w szczególności na:

1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

2) pozyskiwaniu ofert pracy;

2a) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;

3) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

4) informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

5) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

6) współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

7) informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach

Pośrednictwo pracy jest prowadzone poprzez

- bezpośredni oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych niezwłoczny kontakt z osobami zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi  w celu przedstawiania propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy

- bezpośredni oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych kontakt w pracodawcami w  celu pozyskiwania ofert pracy, przyjmowanie zgłoszeń ofert pracy, lub przedstawiania innych form pomocy

- podejmowanie i podtrzymywanie kontaktów z pracodawcami

- prowadzenie kart pracodawców

- udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane i niezarejestrowane

- wydawanie skierowań do pracy i do innych aktywnych form

- organizowanie giełd pracy

- organizowanie targów pracy

- współpracę z innymi urzędami pracy w celu upowszechniania i realizacji ofert pracy

- współpracę z pozostałymi stanowiskami pracy w urzędzie

Pośrednictwo pracy jest realizowane przez pośredników pracy pełniących jednocześnie funkcję doradców klienta, których zakres obejmuje

1.  Stałą opiekę nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności

-  ustalanie profilu pomocy,

- przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania

- świadczenie podstawowych usług rynku pracy

- ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonej w ustawie.

2  Współpracę z pracodawcami w zakresie

- ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników

- pozyskiwanie ofert pracy

- ułatwianie form pomocy określonych w ustawie

 

 1. Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na:

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

2) pracodawcom pomocy:

a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe prowadzone jest poprzez:

- udzielaniu porad indywidualnych polegających na bezpośrednim kontakcie  z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego,

- udzielaniu porad indywidualnych na odległość polegających na kontakcie z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,

- udzielaniu porad grupowych polegających na bezpośrednim kontakcie z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania sowich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy ,

- prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

- udzielaniu informacji indywidualnych polegających na bezpośrednim kontakcie z osobą zgłaszającą  potrzebę uzyskania informacji zawodowej

- udzielaniu informacji indywidualnych na odległość polegających na kontakcie z osobą zgłaszająca przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych potrzebę uzyskania informacji zawodowych

- udzielaniu informacji grupowych polegających na bezpośrednim kontakcie z zainteresowanymi osobami w ramach spotkań informacyjnych, które mają na celu przedstawienie informacji zawodowych

- udostępnianiu zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane i niezarejestrowane

- udzielaniu pomocy pracodawcom krajowym w doborze kandydatów spośród osób zarejestrowanych na stanowiska zgłaszane w krajowej ofercie pracy

- udzielaniu pomocy pracodawcom w rozwoju zawodowym pracodawców lub ich pracowników poprzez porady indywidualne – w ramach „indywidualnego rozwoju zawodowego”

Poradnictwo zawodowe jest realizowane przez doradców zawodowych pełniących jednocześnie funkcję doradców klienta.

 

3. Inicjowanie i organizacja szkoleń polega w szczególności  na:

1.1) informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji;

2) diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia;

3) sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń.

1) wyborze instytucji szkoleniowej i zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi lub powierzaniu przez starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej;

2) kierowaniu osób na szkolenia;

3) monitorowaniu przebiegu szkoleń;

4) prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń.

Organizacja szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących realizowane jest poprzez:

1.  Organizację szkoleń, pomoc w nabywaniu, podwyższaniu lub zmianie kwalifikacji poprzez:

- organizację szkoleń grupowych – zlecanych lub powierzanych instytucjom szkoleniowym dla grup

- realizację szkoleń z  zakresu umiejętności poszukiwania pracy

- organizację szkoleń indywidualnych wskazanych przez osoby uprawnione: bezrobotne, w przypadku uprawdopodobnienia zatrudnienia, lub na wniosek pracodawcy w ramach umów trójstronnych

- przyznawanie i realizacja bonów szkoleniowych

- finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających zdobycie świadectw, dyplomów, zaświadczeń określonych uprawnień lub tytułów zawodowych, uzyskanie licencji niezbędnych do wykonywania określonego zawodu

- udzielanie pożyczek na finansowanie kosztów szkolenia

- finansowanie kosztów studiów podyplomowych

- dokumentowanie działań związanych organizacja szkoleń

- analiza skuteczności o efektywności szkoleń

2. Sporządzanie listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności,

3. Sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

4. Sporządzanie planów szkoleń na okresy roczne

Organizacja szkoleń  jest realizowana przez specjalistę do spraw rozwoju zawodowego pełniącego jednocześnie funkcję doradcy klienta.

 

II. Realizacja instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy

1. finansowanie  kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do  miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych  i odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez urząd pracy;

 1. przyjmowanie wniosków
 2. prowadzenie dokumentacji

2. finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż przygotowanie zawodowe  dorosłych  poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez urząd pracy  ;

 1. przyjmowanie wniosków
 2. prowadzenie dokumentacji

3. dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej;

 1. przyjmowanie wniosków
 2. sporządzanie umów
 3. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia finansowego
 4. nadzór  i kontrola nad realizacją umów
 5. wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis

4  przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;

 1. przyjmowanie wniosków
 2. sporządzanie umów
 3. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia finansowego
 4. wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis

5 refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych;

 1. przyjmowanie wniosków
 2. sporządzanie umów
 3. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia finansowego

6 finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy związku z udziałem tych osób w targach i giełdach pracy organizowanych przez WUP w ramach pośrednictwa pracy

7   współpraca z Referatem Finansowo-Księgowym.

 

III  Pozostałe instrumenty rynku pracy oraz działania aktywizacyjne

1.Organizowanie prac interwencyjnych;

 1. przyjmowanie wniosków
 2. przygotowywanie umów
 3. przygotowywanie dokumentów do rozliczenia finansowego
 4.  nadzór nad realizacja umów
 5. wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom dotyczących udzielonej pomocy publicznej zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

2.Organizowanie robót publicznych;

 1. przyjmowanie wniosków
 2. przygotowywanie umów
 3. przygotowywanie dokumentów do rozliczenia finansowego
 4.  nadzór nad realizacja umów

3.Organizowanie staży i przygotowania zawodowego dorosłych;

 1. przyjmowanie wniosków i programów staży i przygotowania zawodowego przygotowywanie umów
 2. nadzór nad realizacją umów

4.Informowanie uprawnionych bezrobotnych o możliwości ubiegania się o refundowaniu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

5.Realizacja programów specjalnych

6. przyznawanie Stypendium z tytułu kontynuowania nauki

7. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem  grantów dla przedsiębiorców na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

8. Wypłacanie świadczeń aktywizacyjnych

9. Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia poprzez:

- refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pracę po raz pierwszy

- przyznawanie oraz realizacja bonów szkoleniowych

-  przyznawanie oraz realizacja bonów stażowych

- przyznawanie oraz realizacja bonów zatrudnieniowych

- przyznawanie oraz realizacja bonów na zasiedlenie

10 Aktywizacja bezrobotnych  po 50 roku życia - dofinansowanie wynagrodzenia

11. Realizacja zadań związanych z uzyskiwaniem pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Do zadań w tym zakresie należy współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pośrednikami finansowymi, polegająca w szczególności na:

1) opiniowaniu wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy pod względem możliwości danego urzędu pracy w zakresie skierowania bezrobotnych posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy;

2) wydawaniu zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu bezrobotnego przez osoby ubiegające się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;

3) kierowaniu bezrobotnych na utworzone stanowiska pracy;

4) monitorowaniu, we współpracy z pośrednikami finansowymi, zatrudnienia przez wymagany okres, bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy u pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy

13. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

14. Zlecanie działań aktywizacyjnych

Doprowadzenie we współpracy z agencją zatrudnienia skierowanego bezrobotnego znajdującego się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia

15. Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców – KFS

 

Działania aktywizacyjne oraz usługi rynku pracy realizowane są przez pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów  pełniących jednocześnie funkcję doradców klienta.

 

IV. Przygotowywanie i realizacja projektów  w celu pozyskiwania środków

     finansowych z Funduszu Pracy, funduszy unijnych i innych źródeł,

    realizowane przez specjalistów ds. programów, pełniących jednocześnie

     funkcję doradców klienta, polega w szczególności  na:

 1. Przygotowywaniu wniosków w celu pozyskiwania środków Funduszu Pracy, funduszy unijnych i innych źródeł finansowania, ich realizacja i ocenianie efektów programów i projektów w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 2. Diagnozowaniu lokalnego rynku pracy, opracowania i analizy.
 3. Współdziałaniu z zainteresowanymi podmiotami na rzecz partnerstwa lokalnego w zakresie polityki rynku pracy.
 4. Poszukiwaniu pomysłów mających na celu zaktywizowanie jak największej liczby bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

5.  Przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ;   

     wniosków o dodatkowe środki z „rezerwy ministra” oraz innych źródeł

6.  Monitorowanie rezultatów projektów i programów; ocena ich efektów

7.  Upowszechnianie wśród lokalnych partnerów i środkach przekazu istotnych informacji realizowanych projektach i programach

8.Pozyskiwaniu , gromadzeniu i opracowywaniu danych o strukturze lokalnego  bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych znajdujących się w   szczególnej sytuacji na rynku pracy .

9.Pozyskiwaniu, gromadzeniu i opracowywaniu danych o kształtowaniu się  popytu na zatrudnienie, monitorowanie zawodów nadwyżkowych i deficytowych.

10.Opracowywaniu informacji o efektach udziału bezrobotnych w usługach   rynku pracy, w ramach realizowanych projektów i programów ,  monitorowanie stanu zaangażowania środków finansowych ; kształtowanie się zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem  środków EFS.

11.Pozyskiwaniu partnerów społecznych, w tym reprezentujących lokalne i   regionalne organizacje pozarządowe do uczestnictwa opracowywaniu projektów ; wymiana doświadczeń.

12.Przygotowywaniu projektów umów , deklaracji, listów intencyjnych w zakresie rozwoju  partnerstwa lokalnego.

13.Opracowywaniu materiałów promocyjnych na temat rynku pracy i działalności powiatowego urzędu pracy, w tym zadań realizowanych w ramach EFS.

14.Dokonywaniu zapisów w komputerowej bazie danych, innych  obowiązujących bazach i formularzach.

15.Wykonywaniu innych prac biurowych związanych ze stanowiskiem pracy.

 

Przygotowywanie i realizacja projektów  w celu pozyskiwania środków finansowych z Funduszu Pracy, funduszy unijnych i innych źródeł,   realizowane przez specjalistów ds. programów, pełniących jednocześnie

 funkcję doradców klienta.

 

V.  Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy tj.

1. Zgodnie z art. 11 w/w ustawy, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, poza wskazanymi formami aktywizacji określonymi Ustawą o rehablitacji…,  ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 149), tj.:

 1. szkoleń; (w przypadku osób bezrobotnych - osoby dla których określono I lub II profil pomocy )
 2. stażu; (w przypadku osób bezrobotnych - osoby dla których określono II profil pomocy )
 3. prac interwencyjnych; (w przypadku osób bezrobotnych - osoby dla których określono II profil pomocy )
 4. przygotowania zawodowego dorosłych; (w przypadku osób bezrobotnych - osoby dla których określono II profil pomocy )
 5. badań lekarskich lub psychologicznych; (w przypadku osób bezrobotnych - osoby dla których określono I lub II profil pomocy )
 6. zwrotu kosztów przejazdu; (w przypadku osób bezrobotnych - osoby dla których określono II profil pomocy)
 7. studiów podyplomowych; (w przypadku osób bezrobotnych - osoby dla których określono II profil pomocy )
 8. szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową; (w przypadku osób bezrobotnych - osoby dla których określono II profil pomocy )
 9. bonu na zasiedlenie; (w przypadku osób bezrobotnych - osoby do 30 roku życia, dla których określono I lub II profil pomocy )
 10. bonu szkoleniowego; (w przypadku osób bezrobotnych - osoby do 30 roku życia, dla których określono I lub II profil pomocy )
 11. bonu stażowego (w przypadku osób bezrobotnych - osoby do 30 roku życia, dla których określono I lub II profil pomocy )

Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa wyżej, są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

1) bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy;

2) poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

         Zgodnie z ustawą o rehabilitacji:

2.  Przyznawanie osobom niepełnosprawnym  jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;

3. Zwrot kosztów  pracodawcy poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla  osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

4. Zwrot pracodawcy, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

5. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy

6. Zwrot 60 % kosztów  wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia za okres jednego roku od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu

 

§14.1. Do zakresu zadań podstawowych Referatu Informacji, Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:

 1. udostępnianie bezrobotnym i osobom poszukującym pracy informacji w formie broszur i ulotek oraz zaopatrywanie ich w niezbędne druki i formularze;
 2. udzielanie klientom PUP wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP oraz podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i osób poszukujących pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 3. rejestracja zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy:
 1. zapewnienie prawidłowego wypełniania kart rejestracyjnych;
 2. wprowadzenie danych bezrobotnych i poszukujących pracy do bazy komputerowej oraz ich uaktualnianie;
 3. ustalanie statusu prawnego osób rejestrujących się oraz uprawnień do zasiłków lub świadczeń;
 4. kierowanie osób rejestrujących się na pierwszą wizytę do komórki pośrednictwa pracy;
 5. udzielanie informacji osobom rejestrującym się o usługach świadczonych przez Urząd Pracy;
 6. zakładanie teczek akt osobowych i przekazywanie ich do orzecznictwa i naliczeń.

4) obsługa osób zarejestrowanych, a w szczególności:

 1. uaktualnianie legitymacji ubezpieczeniowych, bądź wystawianie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
 2. sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych;
 3. przyjmowanie wniosków o wyłączenie z ewidencji
 4. obsługa spraw związanych ze zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi

5)      rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych w celu odpowiedniego przygotowania:

 1. stanowiska o uchyleniu lub zmianie decyzji zgodnie z treścią odwołania;
 2. odpowiedzi na wniesione odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

6) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem decyzji administracyjnych;

7) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz dokonywanie ich analizy;

8) wykonywanie czynności kontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów    

    ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 1. badanie dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej;
 2. sporządzanie protokółów;
 3. sporządzanie informacji pokontrolnych dla policji i prokuratury w przypadku popełnienia przestępstwa;
 1. naliczanie zasiłków i świadczeń, dodatków aktywizacyjnych i stypendiów z tytułu kontynuowania nauki dokonywanie zajęć i potrąceń  komorniczych i sądowych z Funduszu Pracy;
 2. koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w zakresie objętym zadaniami PUP
 1. naliczanie i wypłata zasiłków transferowych
 2. współpraca z Wydziałem Koordynacji w WUP
 3. przekazywanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 1. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie uchyleń lub zmian decyzji Starosty, wznowienia postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 2. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie elektronicznej wymiany informacji – „Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna –SEPI”.

 

§15. Do zakresu zadań podstawowych Referatu Finansowo – Księgowego należy w szczególności:

 1. planowanie, rozdział i rozliczanie środków Funduszu Pracy oraz EFS;
 2. opracowywanie i realizacja rocznych planów finansowych wydatków budżetowych PUP;
 3. planowanie i rozliczanie środków inwestycyjnych;
 4. opracowywanie sprawozdań z realizacji Funduszu Pracy, EFS i budżetu PUP;
 5. ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy i EFS oraz operacji budżetowych;
 6. kontrola dyscypliny budżetowej i wydatków z Funduszu Pracy i EFS;
 7. obsługa kasowa FP, EFS i budżetu PUP;
 8. współdziałanie z Bankiem Spółdzielczym w Golubiu – Dobrzyniu w zakresie obsługi wypłat zasiłków i innych świadczeń;
 9. prawidłowe naliczanie wypłat, sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i zatwierdzanie ich do wypłaty,
 10. sporządzanie przelewów bezrobotnym, kontrahentom i pracownikom,
 11. bieżąca współpraca m.in. z bankami, Zakładem Ubezpieczeń     Społecznych, Urzędem Skarbowym i Kancelarią Komorniczą,
 12. sporządzanie wniosków o płatność – dot. EFS.
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych oaz wartości nie materiałowych i prawnych we współpracy z Referatem OA;
 14. sporządzanie sprawozdań i bilansów budżetowych;
 15. prowadzenie dokumentacji księgowej i obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 16. naliczanie płac oraz prowadzenie dokumentacji płacowej

 

§16. Do zakresu zadań podstawowych Referatu Organizacyjno –  Administracyjnego należy w szczególności:

 

 1.  realizacja zadań wynikających ze standardów kontroli zarządczej,     

opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP;

2)       opracowanie regulaminu pracy PUP;

3)       projektowanie i nadzór nad funkcjonowanie systemu obiegu informacji w                 

           PUP;

4)       opracowanie projektów planów pracy;

 1. planowanie zatrudnienia w PUP, rekrutacja kandydatów;
 2. nadzór nad stosowaniem „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze”;
 3. nadzór nad stosowaniem „Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizacji egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Golubiu-Dobrzyniu”;
 4. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP;
 5. obsługa kancelaryjna PUP;
 6. gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora PUP;
 7. planowanie i realizacja kontroli wewnętrznej oraz ocena wniosków kontroli;
 8. prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP;
 9. zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników;
 10. kontrola dyscypliny pracy;
 11. prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi;
 12. przeprowadzanie egzaminów stażowych nowo zatrudnionych  pracowników;
 13. organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów oraz staży absolwenckich;
 14. prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników;
 15. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 16. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości  statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP;
 17. opracowanie planu i organizowanie szkoleń pracowników PUP;
 18. współpraca z WUP, instytucjami, jednostkami szkoleniowymi w zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców;
 19. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego oraz rozwojem i eksploatacją oprogramowania;
 20. administrowanie siecią komputerową i bazą danych oraz tworzenie bazy   danych statystycznych;
 21. przygotowywanie raportów i analiza określonych danych.;
 22. przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy;
 23. archiwizowanie dokumentów w zakresie:
 24. kartotek osób zarejestrowanych, w tym załączonych danych,
 25. funkcjonowania i obsługi PUP
 1.    administrowanie majątkiem PUP;
 2.    prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz kontrola terminowości i rozpatrywania;
 3.    zabezpieczenie pracowników PUP w  środki techniczno – biurowe;
 4. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby PUP;
 5. prowadzenie archiwum zakładowego i archiwizowanie kartotek bezrobotnych oraz poszukujących pracy;
 6. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 7. obsługa programu Płatnik;
 8. gospodarowanie samochodem służbowym;
 9. realizacja przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 10. zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu;
 11. administrowanie stroną internetową Urzędu;
 12. nadawanie uprawnień użytkownikom sieci teleinformatycznych

 

§17. Wykazy zadań szczegółowych dla poszczególnych komórek

  organizacyjnych zawarto w :

1)opisach funkcji administracyjnych, realizowanych przez PUP;

2) kartach stanowisk pracy

 

Rozdział VI

Zasady podpisywania pism.

 

§18.   Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów

          księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

 

§19.1. Akty normatywne, decyzje administracyjne oraz wszelkiego rodzaju

           korespondencję podpisuje Dyrektor PUP z upoważnienia Starosty lub

           osoba pisemnie upoważniona zgodnie z zakresem upoważnienia.

       2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów  

           określa Instrukcja Kancelaryjna.

 

Rozdział VII

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

§20. 1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przyjmuje klientów w ramach

            skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 10.00 do 15.00.

         2. Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy przyjmuje klientów w

             ramach skarg i wniosków codziennie z wyłączeniem wtorku w    

            godzinach od 10.00 do 14.00

 

Rozdział VIII

Organizacja działalności kontrolnej.

 

§21.  Kontrola zarządcza obejmuje działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań w urzędzie w sposób zgodny z  prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§22. Kontrola zarządcza ma na celu ustalenie stanu faktycznego kontrolowanej działalności, określenie ryzyk stanowiących zagrożenie w realizacji celów jednostki, sformułowanie wniosków mających na celu zminimalizowanie wskazanych ryzyk oraz udokumentowanie przeprowadzonych ocen i podjętych działań.

§23. Podstawę prowadzonej działalności kontrolnej stanowią mechanizmy kontroli zarządczej wprowadzone odrębnym zarządzeniem

 

Rozdział IX

 

§24. Regulamin czasu pracy i porządek wewnętrzny określa regulamin pracy  wydany przez Dyrektora PUP.

§25. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor PUP.

§26. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.

§27. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.

§28. Wszyscy pracownicy urzędu zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

§29. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu

§30. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 13 listopada 2013 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Zieliński
  data wytworzenia: 19.11.2007
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2007-11-19 07:28
 • zmodyfikował: Jakub Zarębski
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-27 11:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25925
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-10-27 11:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«styczeń 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516dzień: 171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13234091
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-20 14:07

Stopka strony