Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy w ramach Rezerwy Ministra ogłasza nabór wniosków o dofinasowanie podjęcia działalności gospodarczej


Uprzejmie informuję, że w okresie:

od  31.10.2016r. do wyczerpania limitu środków

osoby bezrobotne mogą składać wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 

Nabór wniosków w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy należących do jednej z poniższych grup:

- bezrobotnych długotrwale,

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

- bezrobotnych niepełnosprawnych.

 

Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej http://golub-dobrzyn.praca.gov.pl  w zakładce „Dokumenty do pobrania”, a także w pokoju nr 4 w tutejszym Urzędzie.
Planowana kwota dotacji na jedną osobę  -   ok. 20 000,00  zł

Kompletnie i prawidłowo wypełnione wnioski ze wszystkimi załącznikami można składać we wskazanym wyżej terminie w pokoju nr 4 na parterze w tutejszym Urzędzie.


Preferowane będą wnioski na działalność produkcyjną i usługową przed wnioskami na działalność handlową.

W przypadku wysłania wniosku pocztą lub firmą kurierską decyduje data wpływu wniosku do PUP.

 


Beata Kremer
Z-ca Dyrektora PUP

Golub-Dobrzyń, dnia 31.10.2016r.

drukuj (NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

Metryka

 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2016-10-31 08:29

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim (II)

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim(II)”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Uprzejmie informuję, że w okresie:

od 18.10.2016r. do wyczerpania limitu środków

osoby bezrobotne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Nabór wniosków zgodnie z założeniami projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy spełniających łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

 • muszą być poniżej 30 roku życia i mieć określony I lub II profil pomocy
 • nie mogą  pracować, (tj. muszą być zarejestrowane jako bezrobotne)
 • nie mogą kształcić się (tj. nie mogą uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie mogą się szkolić (tj. nie mogą uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w chwili przystąpienia do projektu oraz w okresie ostatnich 4 tygodni poprzedzających przystąpienie do projektu)

We wskazanej grupie wiekowej, projekt adresowany jest w szczególności do:

 • osób z niepełnosprawnościami

Ponadto, osoby do 25 roku muszą spełniać dodatkowy warunek jakim jest przystąpienie do projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie (nie mogą być zarejestrowane dłużej niż 4 miesiące).
Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej http://golub-dobrzyn.praca.gov.pl  w zakładce „Dokumenty do pobrania”, a także w pokoju nr 4 w tutejszym Urzędzie.
Planowana kwota dotacji na jedną osobę  -   ok. 20 000,00  zł

Kompletnie i prawidłowo wypełnione wnioski ze wszystkimi załącznikami można składać we wskazanym wyżej terminie w pokoju nr 4 na parterze w tutejszym Urzędzie.
Preferowane będą wnioski na działalność produkcyjną i usługową przed wnioskami na działalność handlową.

W przypadku wysłania wniosku pocztą lub firmą kurierską decyduje data wpływu wniosku do PUP.
 

Beata Kremer
Z-ca Dyrektora PUP
Golub-Dobrzyń, dnia 18.10.2016r.

drukuj (Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim (II))

Metryka

 • opublikował: Jakub Zarębski
  data publikacji: 2016-10-19 12:45

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

 

Uprzejmie informuję, że  od 1 marca 2013 roku rozpoczynamy otwarty nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 500.000,00 zł. Preferowani będą przedsiębiorcy, którzy w ostatnim czasie nie korzystali z tej formy wsparcia. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków. O sposobie rozpatrzenia wniosku będzie zatem decydował również termin jego złożenia. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski z wszystkimi załącznikami. Niekompletne wnioski będą podlegały uzupełnieniu, ale ich rozpatrzenie nastąpi dopiero w momencie uzupełnienia i za datę wpływu będzie uznawana data kompletnie złożonego wniosku.  Druki wniosków do pobrania na naszej stronie www.pup-golub-dobrzyn.pl w zakładce pliki do pobrania. Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje – pokój nr 4.

 

            Przedsiębiorca ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem/pracownikami w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika/pracowników oraz nie może zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika/pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Ponadto Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązuje się nie rozwiązywać stosunku pracy z pracownikiem/pracownikami w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika/pracowników oraz nie zmniejszać wymiaru czasu pracy pracownika/pracowników w okresie od dnia podpisania umowy do dnia otrzymania środków.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązuje się utrzymać stanowisko pracy utworzone w związku z przyznaną refundacją przez okres co najmniej 24 miesięcy od dnia ich utworzenia.

 

Beata Kremer

z-ca Dyrektora PUP

Golub-Dobrzyń, 11.02.2013 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-11 09:50

Rada Zatrudnienia

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 II 2013 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2012-2016. Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu:

 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej                    w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców                w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 •  społeczno-zawodowych organizacji rolników, w  tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Golubiu-Dobrzyniu na kadencję 2012-2016

PRZEDSTAWICIELE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Grażyna Litwin  – Członek Zarządu Powiatu

2. Andrzej Okruciński – Radny Rady Powiatu

3. Edward Dębiec – Radny Rady Powiatu

4. Piotr Wolski- Wójt Gminy Radomin

 

PRZEDSTAWICIELE TERENOWYCH STRUKTUR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

1.Jerzy Nadolski – NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

2.Ewa Nowakowska – Związek Nauczycielstwa Polskiego

3. Renata Dąbek - OPZZ

 

PRZEDSTAWICIELE TERENOWYCH STRUKTUR ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

1.Stefan Borkowicz – Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców

2. Andrzej Broszko  - Kujawsko Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

3. Jan Lewandowski - Kujawsko Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

PRZEDSTAWICIELE SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH ORGANIZACJI ROLNIKÓW, W TYM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH I IZB ROLNICZYCH

 

1.Jacek Błaszkiewicz –Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

2.Kazimierz Panter- Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

3.Janusz Wiwatowski – Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 

 

Na początku spotkania Pan Starosta Wojciech Kwiatkowski wręczył nominacje członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz życzył owocnej pracy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Pan Jarosław Zakrzewski przedstawił rolę i zadania Rady Zatrudnienia oraz omówił aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy.

Następnie członkowie Rady wybrali w jawnym głosowaniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Zatrudnienia. Przewodniczącym Rady na kadencję 2012-2016 został wybrany Pan Jan Lewandowski, a Wiceprzewodniczącą Pani Grażyna Litwin. Gratulujemy!

Kolejnym punktem posiedzenia było zatwierdzenie podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania na 2013 rok oraz ustalenie limitów środków dla gmin z terenu powiatu. Rada Zatrudnienia zaopiniowała również plan szkoleń osób bezrobotnych na 2013 rok. 

 

 

Beata Kremer

z-ca Dyrektora PUP

08.02.2013 r.

drukuj (Rada Zatrudnienia)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-02-11 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21250
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-02-11 09:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Kalendarium

«styczeń 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516dzień: 171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Starostwo Powiatowe

NIP: 878 15 47 305
REGON: 871 124 213

Rachunek bieżący: 87 9551 0002 0105 2130 2000 0010
Jednostka budżetowa: 73 9551 0002 0105 2126 2000 0004
Opłaty ewidencyjne: 78 9551 0002 0105 2126 2000 0011
Opłata skarbowa/pełnomocnictwo za pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenia na budowę:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Dane kontaktowe

tel. 56 683 53 80

lub 56 683 53 81

fax: 56 475 61 11

e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

bip@bip.golub-dobrzyn.com.pl

Godziny urzędowania

pn-pt 7.30-15.30

Starosta i Wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godz. od 8:00 do godz. 15:30. Pozostali pracownicy – codziennie w godzinach pracy Starostwa. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz lub Kierownicy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji we wtorki również po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15.30 do 17.00 wg harmonogramu. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 13240187
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 13:08

Stopka strony